Діяльність методиста в умовах профільного навчання


Педагогічні звання та вимоги до їх присвоєнняСторінка4/26
Дата конвертації11.09.2017
Розмір5.49 Mb.
#47868
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

7. Педагогічні звання та вимоги до їх присвоєння

7.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: старший викладач, старший учитель, старший вихователь, викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист, практичний психолог-методист, керівник гуртка-методист, майстер виробничого навчання І категорії, майстер виробничого навчання ІІ категорії.

7.2. Педагогічні звання викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, практичний психолог-методист, педагог-організатор-методист, керівник гуртка-методист можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, передовий педагогічний досвід, здійснюють інноваційну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами; беруть активну участь у діяльності професійних педагогічних об'єднань, асоціацій; надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчальних закладів; володіють комунікативними та організаторськими здібностями.

Педагогічні звання викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, практичний психолог-методист присвоюються педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

7.3. Педагогічні звання старший викладач, старший учитель, старший вихователь можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії спеціаліст вищої категорії або спеціаліст першої категорії та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання старший учитель та старший вихователь, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менше 10 років та які мають найвищий посадовий оклад (ставку заробітної плати).

7.4. Педагогічне звання майстер виробничого навчання І категорії може присвоюватися майстрам виробничого навчання та старшим майстрам виробничого навчання, які на високому рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менше 8 років.

7.5. Педагогічне звання майстер виробничого навчання ІІ категорії може присвоюватися майстрам виробничого навчання та старшим майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менше 5 років.


8. Реалізація рішень атестаційних комісій та порядок їх оскарження
8.1. За місцем роботи педагогічного працівника на підставі рішення атестаційної комісії керівник закладу або органу управління освітою у десятиденний термін видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати).

Наказ у тижневий термін доводиться до відома педагогічного працівника під розписку та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

8.2. При прийнятті атестаційними комісіями рішень про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних вимог атестаційна комісія у встановлений термін проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

8.3. При прийнятті атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, керівником закладу або органу управління освітою за місцем роботи працівника видається наказ про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

8.4. Педагогічні працівники у десятиденний термін з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

8.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії І рівня подається до атестаційної комісії ІІ рівня. У разі залишення апеляції без задоволення, апеляція на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів може бути подана до атестаційної комісії ІІІ рівня.

Атестаційні комісії ІІІ рівня є кінцевою інстанцією апеляційного оскарження рішень атестаційних комісій в системі освіти.

8.6. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом.

В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; ім’я, прізвище та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; в чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржено; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції.

Апеляція підписується особою, яка її подає.

До апеляції повинно бути додано копію атестаційного листа.

8.7. За наслідками розгляду апеляції на рішення атестаційних комісій, атестаційні комісії ІІ та ІІІ рівнів приймають такі рішення:

- залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення;

- скасувати рішення атестаційної комісії та прийняти нове рішення (присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, посадовий оклад (ставку заробітної плати), прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді — в залежності від того, які питання виносилися на розгляд комісії, рішення якої оскаржено).

8.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх та приймають відповідні рішення у двотижневий термін.

Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій.

8.9. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені в суді в порядку, установленому законами України.

8.10. Рішення атестаційних комісій заносяться до трудових книжок педагогічних працівників згідно до порядку, встановленого законом.

8.11. При зміні педагогічним працівником місця роботи атестаційний лист є підставою для його тарифікації за новим місцем роботи.

8.12. Питання атестації педагогічних працівників, не визначені цим Типовим положенням, у кожному випадку вирішуються атестаційними комісіями ІІІ рівня за поданням атестаційних комісій І та ІІ рівнів з додержанням норм законодавства про освіту та законодавства про працю.

1.10. Нормативна база діяльності бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу та методиста з бібліотечних фондів

  • Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів

Документи ІФЛА для шкільних бібліотек

Паспортизація

Наказ "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу „Шкільний бібліотекар 2009 року"

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Наказ "Щодо затвердження Положення про щорічний регіональний конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"

Розпорядження "Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року"

Інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік"

Наказ "Про затвердження Умов організації та проведення щорiчної Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!"  ∕⁄Бібліотека імені В.О.Сухомлинського www.library.edu-ua.net/id/954/


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

від 14.05.1999 р.

№ 139

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі на­вчального закладу) є його обов'язковим структурним підрозд­ілом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-про­світницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в уроч­ний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

1.2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

1.3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про бібліотеку і бібліотечну справу", іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.

1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послу­ги згідно з чинним законодавством.

1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визна­чаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу, і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

2.Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.

2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів робо­ти. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.

2.7. Виховання в учнів інформаційної культури — сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організація­ми, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та ме­режею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам кори­стувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберіган­ня. У нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, на­вчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вий­шли друком як в Україні, так і за кордоном.

3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонента та читальної зали.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовую­чи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз да­них.

3.2.2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуаль­ного інформування.

3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3. Спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечо­ри, диспути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4. У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових за­ходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

3.5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших на­вчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і дозвільній діяльності.

3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонемента (МБА).

3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонемента, читальної зали (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

4.4. 3а організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередню відповідальність завідувач бібліотеки, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.5. Бібліотечний працівник має мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.6. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додат­ковими вихідними.

4.8. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.

4.9. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчаль­ного закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і вико­ристання всіх одиниць фонду згідно з відповідними ін­структивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно чинного законодавства.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

4.13. Придбання літератури й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові .вклади (дотації місцевих органів, спонсорів базових підприємств, громадських організацій, шефської допомоги та інші), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

4.15. При бібліотеці працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

4.16. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек району, громадськості, а також батьки та учні.

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керів­ником навчального закладу.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного корис­тувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь у керівництві загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти, різного рівня та адм­іністрації навчального закладу, в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури і мистецтва України.

5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом загальноосвітнього навчального закладу.

5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових відносин згідно з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.

5.3.2. Дотримуватись функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючим законодавством.
Про внесення змін і доповнень до Положення про бібліотеку

загальноосвітнього навчального закладу


277


Наказ Міністерства освіти України

04.08.1999 р.

Відповідно до статей 5.8 Закону України "Про відпустки" ст. 19 Закону України "Про загальну середню освіту" наказую:

1. Внести зміни до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міносвіти від 14.05.1999 р. за № 139*).


  1. Пункт 5.2.1., викласти в редакції: "Брати участь в управлінні", і далі за текстом.

  2. Пункт 5.2.6., викласти в редакції: "На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу”.

1.3. У пункті 5.3.1, слово "відносин" замінити словом "обов'язків", слова "законодавчо-нормативними" замінити "нормативно-правовими".

2. Цей Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міносвіти України".

3. Контроль за виконанням Наказу покласти на начальника управління гуманітарної освіти та виховання Лукашевича М. П.
Міністр освіти В. О. Зайчук

* Див.: Інформаційний збірник Міносвіти України, 1999, № 12, с. 5—11.Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка