Дисциплін циклу загальної підготовкиСторінка1/11
Дата конвертації13.09.2017
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університетc:\users\a.sheyhus.mdu\downloads\gerb_mdu.jpg

КАТАЛОГ елективних ДИСЦИПЛІН

циклу ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Маріуполь – 2016
ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ

Каталог елективних дисциплін Маріупольського державного університету

  • є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу загальної підготовки, які кафедри МДУ пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями МДУ на першому та другому рівнях вищої освіти;

  • є свідченням спроможності кафедр МДУ оперативно задовольнити освітні потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями;

Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної активності студентів під час проведення аудиторних занять і організації СРС спрямовані на формування базових компетентностей у здобувачів вищої освіти на певному рівні.

Каталог складено з урахуванням діючих освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальностями.

У процесі роботи з каталогом звертаємо увагу на позначки, які дають уявлення про рівень навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін:

*Авторський курс: підготовлено навчальний посібник, навчально-методичний посібник або наукові публікації за темами; змістовні модулі пройшли експертизу і апробацію у наукових виданнях і на фахових зібраннях. Підготовлено мультимедійні лекції з окремих тем.

**Проведено змістовну експертизу програми з дисципліни; підготовлено електронне навчально-методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів. Підготовлено мультимедійні лекції.

***Дисципліна буде викладатися уперше; розробляється програма і навчально-методичне забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних видань, а також авторських напрацювань. Окремі теми курсу базуються на наукових публікаціях авторів.

http://www.doljok.ru/doska/image/15082b.jpgПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


  • Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Назва дисципліни: Актуальні проблеми міжнародних відносин.

Опис змісту дисципліни: Основні проблеми сучасних міжнародних відносин. Глобалізація: нова парадигма світового розвитку. Світовий політичний процес та світова політика на початку ХХІ. Проблема міжнародної та регіональної безпеки. Роль регіональних міжнародних організацій в вирішенні регіональних та глобальних проблем сучасності. Держава та суверенітет: проблеми та необхідність існування. Сучасні міжнародні конфлікти. Роль та місце України в сучасних міжнародних відносинах.Рекомендований семестр: ІІІ

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Міграція до іноземних держав та особливості працевлаштування.

Опис змісту дисципліни: Політика іноземних держав щодо міграції. Особливості міграційного законодавства Греції, Італії, Німеччини, Росії, Францїї, Іспанії, Канади, США та ін. Аспекти шлюбного законодавства . Захист від насильства та жорстокого поводження. Попередження насильства, формування правил безпечної поведінки. Торгівля людьми як порушення прав людини. Працевлаштування українських громадян в країнах Європи та Америки.Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Стратегічні комунікації.

Опис змісту дисципліни: Сутність та різновиди стратегічних комунікацій. Передумови та появи стратегічних комунікацій. Комунікативна діяльність офіційних структур. Цільова аудиторія стратегічних комунікацій. Формування стратегічного наративу. Процес реалізації стратегічних комунікацій. Процес реалізації стратегічних комунікацій та його складові компоненти. Інституалізація стратегічних комунікацій. Перспективи розвитку сучасних стратегічних комунікацій.Рекомендований семестр: V

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Україна в міжнародних організаціях.

Опис змісту дисципліни: Сутність міжнародної організацій. Типології міжнародних організацій. Діяльність України в ООН як провідної глобальної міждержавна організація. Участь України в глобальних торгівельно-економічних і валютно-кредитних організаціях. ВТО, ГАТТ-ВТО, Україна на шляху інтеграції. Україна-НАТО. Участь України в європейських регіональних організаціях (ЄС, СНГ).Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.


  • Кафедра історичних дисциплін


Назва дисципліни: Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.).

Опис змісту дисципліни: Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.) як наукова проблема. Визначення об’єкту і предмету вивчення, формулювання основних завдань курсу. Історіографія: основні етапи розвитку, праці та автори. Огляд джерел. Торговельна діяльність греків на українських землях (середина ХVІІ-ХІХ ст.). Становлення торговельних зв’язків греків–купців в Україні в середині ХVІІ ст. Правове забезпечення торгівлі греків у середині ХVІІ століття – на початку ХІХ ст. Митне регулювання торговельної діяльності греків-купців. Структуризація грецького ніжинського купецтва в контексті внутрішньої та зовнішньої торгівлі ХVІІІ – ХІХ ст. Греки-купці Одеси в розвитку торгівлі Південно-Західної України. Грецькі торгові доми. Соціокультурні аспекти підприємницької діяльності одеського грецького купецтва. Торговельної активності грецьких купців Північного Приазов’я. Купецький стан м. Маріуполя в контексті внутрішньої торгівлі. Маріупольське грецьке купецтво у зовнішньоторговельних зв’язках Північного Приазов’я.

Рекомендований семестр: ІV.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка»), «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародний бізнес»).
Назва дисципліни: Міське громадське управління Маріуполя (1790-1917).

Опис змісту дисципліни: Міське самоврядування Маріуполя, як наукова проблема. Стан наукового вивчення проблеми. Джерельна база спецкурсу. Законодавство Російської імперії про міське самоврядування. Запровадження Городових положень 1870 та 1892 рр. у Маріуполі. Бюджетна політика. Міське шкільництво. Фінансування протипожежної безпеки в місті. Грошове забезпечення медико-санітарної сфери. Фінансове забезпечення шкільної справи. Муніципальна практика із забезпечення розвитку народної освіти. Початкова освіта. Середні навчальні заклади. Початкове технічне навчання. Надмірне заповнення навчальних закладів. Відмова у прийомі на навчання – як у нижчих, так і середніх закладах. Організація охорони здоров’я. Громадське піклування.

Започаткування в Маріуполі міської лікарні і подальший розвиток її матеріальної бази. Розвиток лікувальної справи в місті за рахунок запровадження міського штату медпрацівників – лікаря, фельдшера, акушерки та віспощеплення, а також грошова підтримка земської лікарні.Рекомендований семестр: ІII.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Право».
Назва дисципліни: Греки в Україні.

Опис змісту дисципліни: Давньогрецькі колонії Північного Причорномор’я (VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.). Візантійський вплив у Криму та на давньоруських землях. Таврійські християни-греки в коловороті кримської історії (ХІІІ-ХVІІ cт.). Грецьке населення Львова та Ніжина в XVI – ХІХ ст. Грецька діаспора Одеси наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Джерела з історії греків Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Формування та розвиток грецької громади Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Греки в добу революцій та національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.). Греки УРСР у 1920-х – 1980-х рр. Відродження грецької спільноти в українській державі.

Рекомендований семестр: ІII.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Філологія» (ОПП «Мова і література (новогрецька)», «Мова і література (італійська)», «Переклад (новогрецька)», «Переклад (італійська)», «Переклад (англійська)»).

Назва дисципліни: Україна в Другій світовій війні.

Опис змісту дисципліни: Формування історичної пам′яті. Початок Другої світової війни та історична доля України. Трагедія 1941 р. Оборонні операції Червоної армії в Україні. Окупаційний режим в Україні. Радянські партизани та підпільники в Україні у боротьбі проти окупантів. Національно-патріотичні організації у боротьбі за самостійну соборну Українську державу. Наступальні операції Червоної армії в Україні у 1943 – 1944 рр. Наслідки та історичні уроки Другої світової війни для України.

Рекомендований семестр: V

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Екскурсійна робота.

Опис змісту дисципліни: Екскурсознавство як наукова і навчально-практична дисципліна. Витоки екскурсійної роботи в Україні. Теорія екскурсійної справи. Поняття екскурсії. Класифікація екскурсій. Методика та практика екскурсійної роботи. Технологічний процес створення нової екскурсії. Особливості проведення міських, позаміських, музейних і виробничих, а також тематичних екскурсій. Професійна майстерність екскурсознавства. Якість екскурсії, способи її оцінки. Розробка екскурсії. Захист екскурсії, аналіз методичної документації.

Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка»), «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародний бізнес»).  • Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин


Назва дисципліни: Статистика

Опис змісту: Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. Індексний метод. Вибірковий метод. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей (крім спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»).

Рекомендований семестр: III.
Назва дисципліни: Регіональна економіка

Опис змісту: Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна організація господарства. Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Наукові засади раціонального природокористування. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм», «Екологія».

Рекомендований семестр: III.

Назва дисципліни: Державне регулювання економіки

Опис змісту: Державне регулювання економіки як функція держави. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки. Методологічні основи соціально-економічного прогнозування. Програмування у системі державного регулювання економіки. Макроекономічне планування як форма державного регулювання економіки.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент» та «Туризм».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Інвестиційна діяльність

Опис змісту: Методологічні основи інвестування. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності. Фінансові інвестиції. Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій. Обґрунтування доцільності інвестування. Інвестиційні проекти. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Менеджмент інвестицій. Сутність, суб’єкти та об’єкти іноземної інвестиційної діяльності. Джерела іноземного інвестування регіональної економіки. Залучення іноземного капіталу. Оцінка ефективності реалізації інвестицій. Особливості інвестиційної діяльності в регіонах України.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей «Міжнародні економічні відносини».

Рекомендований семестр: ІV.


  • Кафедра менеджменту


Назва дисципліни: Брендінг та бренд-менеджмент***

Опис змісту дисципліни: Історія виникнення бренду. Сутність та зміст бренду. Створення бренду. Позиціонування бренду. Управління брендом. Маркетингові комунікації та їх роль в розвитку бренду. Організація маркетингової діяльності та її взаємоз’вязок з брендингом. Стратегії управління активами бренда. Організаційні основи франчайзингової форми використання бренда. Сутність та характеристики інтернет – бренда.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Журналістика» (ОПП«Реклама та зв’язки з громадськістю»), «Туризм», «Менеджмент».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Комунікативний менеджмент**

Опис змісту дисципліни: Комунікації в системі управління. Комунікаційний менеджмент як процес. Механізми управління комунікаціями. Особливості управління інформаційними потоками всередині фірми. Маркетингові комунікації. Комунікаційний процес у зовнішній сфері. Ділова комунікація. Види спілкування.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Журналістика», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Економіка регіональних організацій **

Опис змісту дисципліни: Цілі та завдання функціонування регіональних організацій (підприємств). Порядок створення регіональних організацій (підприємств). Економічні ресурси регіональних організацій (підприємств). Основні фонди. Оборотні засоби. Трудові ресурси. Організація та оплата праці на регіональних організацій (підприємств). Організаційна структура та структура управління регіональних організацій (підприємств). Інфраструктура регіональних організацій (підприємств): матеріально-технічне постачання, транспортне господарство. Економічний механізм функціонування підприємств. Структура та визначення витрат. Цінова політика. Якість та конкурентоспроможність послуг регіональних організацій (підприємств). Фінансові ресурси та їх джерела. Доходи та прибуток регіональних організацій (підприємств). Оцінка ефективності господарської діяльності регіональних організацій (підприємств).

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Регіональне управління».

Рекомендований семестр: V.
Назва дисципліни: Соціальний захист і безпека людини**

Опис змісту дисципліни: Соціальний захист і соціальна безпека. Особливості соціального захисту протягом життєвого циклу людини. Походження концепцій та основні типи держави соціального добробуту. Якість життя людини. Основні складові соціальної безпеки і якості життя. Індекс людського розвитку. Показники людського розвитку в Україні. Програми розвитку ООН. Напрямки здійснення соціального захисту. Соціальне страхування як основа соціального захисту людини. Пенсійне забезпечення як складова система соціального захисту. Проблеми фінансування соціальної сфери. Законодавче забезпечення соціального захисту. Міжнародні відносини України у сфері соціального захисту населення.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Інфраструктура туристичного ринку **

Опис змісту дисципліни: Основні положення та визначення туризму, як сфери професійної діяльності. Ринок туристичних послуг. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму. Інфраструктура ринку туристичних послуг і її призначення. Типізація підприємств інфраструктури туристичного ринку. Посередники на ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг. Діяльність туристичних агентів. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність. Склад і проблеми розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг. Використання маркетингу у сфері туризму. Безпека туризму. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

Цільове призначення дисципліни для спеціальностей Філологія (ОПП «Переклад (українська, російська, польська)», «Мова та література (російська)»), «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент в туристичній індустрії».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Системи місцевого самоврядування у зарубіжних країнах**

Опис змісту дисципліни: Види муніципальних систем у зарубіжних країнах: англо-американська, континентальна, іберійська, радянська моделі. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування. Сучасні муніципальні реформи у зарубіжних країнах. Європейська декларація прав міст. Європейська хартія міст.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Регіональне управління».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Історія менеджменту**

Опис змісту дисципліни: Передумови виникнення менеджменту як окремої наукової дисципліни. Розвиток менеджменту в США в кінці ХІХ сторіччя. Виникнення школи наукового управління. Класична (Адміністративна) школа менеджменту. Передумови виникнення та розвиток школи промислової психології та формування школи людських відносин. Наука управління або кількісна школа менеджменту. Виникнення та розвиток сучасних моделей управління в США, Японії та країнах Західної Європи. Історія розвитку управлінської думки в Україні. Сучасні проблеми та перспективи.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Екологічний туризм***

Поняття, принципи, функції та завдання екологічного туризму, історичні та гносеологічні основи екотуризму. Нормативно законодавча база екологічного туризму. Концепція сталого розвитку сучасного екотуризму. Екологічна етика та естетика в екологічному туризмі. Категорії екотурів і напрямки екотуризму. Підходи до класифікації в екотуризмі. Технологія розробки, організації та проведення екологічних турів. Чинники екотуристичної привабливості. Визначення перспективних цільових ринків екотуризму. Характеристика основних об’єктів, світових регіонів та центрів екологічного туризму.мНегативні наслідки розвитку екологічного туризма. Підготовка гідів для екологічного туризму.Цільове призначення дисципліни для спеціальностей «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент в туристичній індустрії», «Туризм», «Екологія»

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Інфраструктура туризму ***

Опис змісту дисципліни: Інфраструктура туризму і її призначення. Типізація підприємств інфраструктури туризму. Посередники на ринку туристичних послуг. Діяльність туристичних агентів. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність. Склад і проблеми розвитку інфраструктури туризму.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей Філологія (ОПП «Переклад (українська, російська, польська)», «Мова та література (російська)»), «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент в туристичній індустрії».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Інвестування*

Опис змісту дисципліни: Сутність, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Види та форми інвестування. Інвестиційні ризики. Фінансове забезпечення інвестування. Передінвестиційні дослідження. Обґрунтування доцільності інвестицій. Проектування, ціноутворення в інвестиційній сфері. Капіталізація та моніторинг інвестицій. Інвестиційна привабливість України. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини».

Рекомендований семестр: V.
Назва дисципліни: Діловодство в туризмі***

Опис змісту дисципліни: Основи загального діловодства. Розпорядчо-управлінська в документація у туристичній діяльності. Кадрово-контрактова документація у туристичній діяльності. Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація у туристичній діяльності. Обліково-фінансова документація в туризмі. Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію. Комп'ютеризація документоведення у туристичній діяльності.

Цільове призначення дисципліни для спеціальностей «Туризм», «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент в туристичній індустрії».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Туристична картографія**

Опис змісту дисципліни: Загальні відомості про географічні карти, картографія і географічні карти. Топографічна карта та її використання. Способи та прийоми картографування. Картографія і геоінформатика; електронна картографія в туризмі. Історія картографування території України. Розвиток туристичного картографування. Картографічне забезпечення територіального планування туристичної індустрії. Основи проектування та укладання туристичних карт і атласів; способи зображення тематичних та туристичних карт. Туристичні карти і просування туристичного продукту. Зміст легенди туристичної карти. Типізація туристичних карт. Карти спеціального призначення. Дизайн у картографії.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Сільський та зелений туризм**

Опис змісту дисципліни: Сутність та значення сільського зеленого туризму. Передумови та особливості організації сільського та зеленого туризму. Сільський зелений туризм у сучасному туристичному бізнесі. Державне регулювання сільського зеленого туризму. Особливості менеджменту сільського зеленого туризму. Маркетингова політика у сільському туризмі. Сучасна оцінка та перспективи розвитку зеленого туризму в світі та Україні.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Екологія», «Туризм».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Економіка сфери послуг**

Опис змісту дисципліни: Історія формування ринку туристичних послуг. Сутність, структура та функції ринку туристичних послуг. Вступ до вивчення ринку туристичних послуг. Чинники розвитку туристичного бізнесу в Україні. Економічний потенціал сучасного туристичного бізнесу в Україні. Маркетингові та інноваційні стратегії у менеджменті туристичних підприємств. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств як засіб реалізації зовнішньоекономічного курсу України. Стратегія виходу України на світовий ринок туристичних послуг. Філософія сучасного туризму.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр: V.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка