Директор чтеі кнтеуСторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЧТЕІ КНТЕУ


_______________Ореховська Т.М. “____”____________________2011 р.

ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплінспеціальності «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст», «магістр»

Чернівці, 2011

РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів, їх склад.

Управління бюджетною системою. Апарат управління на різних рівнях, його характеристика. Права, обов'язки, функції і завдання фінансових органів з управління бюджетами.

Бюджетна класифікація, її правове та організаційне значення. Складові частини бюджетної класифікації, їх зміст. Бюджетні правовідносини: об'єкти, суб'єкти, норми бюджетного права. Склад бюджетного законодавства.

Державний бюджет, його економічний зміст і основні функції. Об'єкти та суб'єкти бюджетних відносин. Основні характеристики бюджету як головного фінансового плану держави: обсяг доходів і видатків, бюджетний дефіцит (профіцит) і джерела його покриття, запозичення, форми зв’язку з бюджетами інших рівнів. Правовий характер бюджету як фінансового плану. Складові частини бюджету: загальний фонд і спеціальний фонд.

Роль і місце державного бюджету у: фінансово-кредитному механізмі, системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку та фінансового регулювання, сукупності економічних методів управління економікою держави.

Бюджет як інструмент економічної політики держави. Зміст, значення, мета й основні завдання бюджетної політики, її взаємозв'язок з економікою. Порядок визначення основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період, їх зміст.

Бюджетний механізм як інструмент реалізації бюджетної політики держави, його структура. Сутність і завдання бюджетного планування в умовах розширення економічної самостійності регіонів. Організаційні основи бюджетного планування, його принципи, етапи та методи.

Зведене й адресне бюджетне планування, їх основа, показники, завдання. Інформація для складання проекту бюджету. Планування та прогнозування бюджетних ресурсів, які мобілізуються місцевими бюджетами.

Бюджетне прогнозування, його етапи та методи. Призначення, форми та правова основа бюджетного регулювання.

Сутність бюджетного процесу, його стадії. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України. Розроблення бюджетного запиту. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій проекту державного бюджету. Правила оформлення проекту закону про Державний бюджет України.

Порядок і строки складання проектів місцевих бюджетів. Вихідна інформація для складання проекту бюджету. Організація роботи фінансових органів із складання проекту бюджету.

Розгляд проекту державного бюджету в Кабінеті Міністрів України. Подання проекту бюджету до Верховної Ради України. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України та його розгляд. Порядок внесення змін і доповнень у проект бюджету. Перше читання. Друге читання. Третє читання. Прийняття закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону.

Організація виконання державного бюджету. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Внесення змін до Закону. Захищені статті видатків бюджету. Звітність про виконання державного бюджету.

Економічний зміст, класифікація і методи формування доходів бюджету. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Склад, структура і динаміка доходів державного бюджету. Правове регулювання формування доходної бази бюджету. Функціональне призначення та характеристика різних видів податків у формуванні доходів бюджету. Неподаткові доходи бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Трансферти.

Економічний зміст і роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку держави. Функціональна, економічна, відомча, програмна класифікація видатків. Склад, структура та динаміка видатків бюджету держави. Особливості розподілу видатків за видами бюджетів залежно від повноважень органів державної влади та органів місцевого самовря­дування. Взаємозв'язок видатків та доходів бюджету відповідного рівня, їх вплив один на одного. Методи бюджетного планування та прогнозування видатків бюджету: програмно-цільовий, нормативний, індексний та ін.

Місцеві бюджети як економічна категорія. Структура та роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів, джерела їх формування. Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуютьcя при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Особливості формування видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Передача видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами.

Поняття та мета міжбюджетних відносин. Види видатків на здійснення повноважень. Передача державою права на здійснення видатків.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, їх викорис­тання та розрахунок. Міжбюджетні трансферти, їх види. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків на соціальний захист населення, їх роль. Кошторис, його форма, зміст і види кошторисів. Нормування видатків, види норм.

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Складання і перевірка кошторису дитячих дошкільних закладів. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. Бюджетне фінансування вищої освіти.

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Складання та перевірка кошторису медичних установ.

Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, радіо, телебачення.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

Склад видатків на економічну діяльність держави, їх роль у розвитку економіки. Напрямки і форми бюджетного фінансування економіки.

Видатки бюджету на науку. Джерела фінансування наукових досліджень. Склад видатків на оборону, порядок її планування і фінансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

Організаційна структура та основні завдання системи Державного казначейства України. Поняття розпорядників коштів, їхня підпорядкованість: головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

Бюджетне призначення. Бюджетне асигнування. Сутність казначейської системи виконання бюджету.

Єдиний казначейський рахунок — базовий принцип казначей­ської форми виконання бюджету. Порядок відкриття та принципи управління єдиним казна­чейським рахунком.
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА З КУРСУ

„БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ”


Нормативні та інструктивні матеріали:

 1. Конституція України: за станом на 20.04. 2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України від 28.06.1996 р. № 254 /96-ВР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgbin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 2. Бюджетний кодекс України: за станом на 24.11. 2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України від 8.07.2010 р. № 2456-VІ – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

 3. Податковий кодекс України: за станом 24.11. 2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України 02.12.2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу:http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 4. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України за станом на 23. 12.. 2010 р. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 23.12.2010 р. № 2857-VI.- Режим доступу:http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17.

 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України за станом на 1. 01. 2011 р. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 21. 05. 1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97.

 6. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України за станом 8. 12. 2010 р. [Електронний ресурс]: Кабінет Міністрів України від 8.12.2010 р. №1149.- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1994-2003-%EF.

 7. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]: Міністерство Фінансів України від 14. 01. 2011 р. № 11.- Режим доступу:http: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0604201-01.

 8. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України за станом 27.01. 2011 р. [Електронний ресурс]: Кабінет Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=37-2011-%EF.

Основні:

  1. Алексєєв І. В. Бюджетна система : навчальний посібник [Текст] / Алексєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак–Голобородько А. М. - К. : Хай – Тек Прес, 2007. - 376 с.

  2. Бечко П. К. Місцеві фінанси : навчальний посібник [Текст] / П. К. Бечко, О. В. Ролінський - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.

  3. Благун І. Г. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Благун І. Г., Воронко Р. М.,. Бучкович М. Л – Львів : Магнолія - 2006, 2007. - 224 с.

  4. Бюджетна система України : навчальний посібник [Текст] / [С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, та ін.] – К. : КНТЕУ, 2002. – 288 с.

  5. Бюджетна система : Навчальний посібник [Текст] / за заг. ред. Л. О Омелянович - Х. : ВД «Інжек», 2004.- 256 с.

  6. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія [Текст] / [С.О. Булгакова, О. І. Барановський, Г. В. Кучер та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2009. - 409 с.

  7. Бюджетний менеджмент : підручник [Текст] / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНТЕУ, 2004. – 864 с.

  8. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л. В. Панькевич, М. А. Зварич, П. Я. Могиляк та ін. ; за ред. Л. В. Панькевич.- К. : Знання, 2006. - 293 с.

  9. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник [Текст] / О. Д . Василик, К. В. Павлюк - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.

  10. Владимиров К. М. Місцеві фінанси : навчальний посібник [Текст] / Владимиров К. М., Чуйно Н. І., Рогальський О. Ф. – Херсон : Олді-Плюс, 2006. – 352 с.

  11. Державні фінанси в транзитивній економіці : навчальний посібник [Текст] / за ред. д.е.н., проф. М. І. Карліна - К. : Знання, 2008. - 348 с.

  12. Державні фінанси : Фінанси. Бюджетна система України. У 5-ти томах - Том 1 [Текст] / [С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко та ін.] – К. : НВП «АВТ лтд», 2004. – 400 с. – (Інтегрований навчально-методичний комплекс)

  13. Дікань Л. В. Державний аудит : навчальний посібник [Текст] / Дікань Л. В., Голуб Ю. О, Синюгіна Н. В. ; за ред. проф. Л.В. Дікань - К. : Знання, 2011. - 503 с.

  14. Загорський В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні : проблеми розвитку [Текст] / В. С. Загорський : Монографія - Х. : ВД ІНЖЕК, 2008. – 288 с.

  15. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн [Текст] / В. В. Зайчикова - К. : НДФІ, 2007. - 299 с.

  16. Карлін М. І. Бюджетна система України : навчальний посібник [Текст] / М. І. Карлін - К. : Знання, 2008.- 428 с.- (Вища освіта ХХІ століття).

  17. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навчальний посібник [Текст] / О. П. Кириленко – Тернопіль : Пастон, 2004.- 192 с.

  18. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручник [Текст] / О. П. Кириленко – К. : Знання, 2006. - 677 с.

  19. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л. Є. Клець – К. : Центр учбової літератури, 2007. - 640 с.

  20. Коваленко М. А. Фінанси регіону : навчальний посібник [Текст] / [М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич, Г. М. Полевик, та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Коваленка – Херсон : Олді-Плюс, 2010. - 312 с.

  21. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України [Текст] / В. І. Кравченко - К. : Знання, 1999. - 487с.

  22. Місцеві фінанси в Україні : Правове регулювання : навчальний посібник [Текст] / [О. С. Близнюк, Н. Л. Губернська, О. А. Музика та ін.] ; за ред. : О. С. Близнюк - К. : Дакор, КНТ, 2007. - 316 с.

  23. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] / [В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Панасюк, та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 480 с.

  24. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України [Текст] / за заг. редакція Ф.О. Ярошенка - К. : Зовнішня торгівля, УДУФМТ, 2010. - 529 с.

  25. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України : теорія та практика [Текст] / Ц. Г. Огонь - К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2003. - 580 с.

  26. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навчальний посібник [Текст] / Ю. В. Пасічник - К. : Знання-Прес, 2006.- 607 с.

  27. Петренко Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій [Текст] / Ю. В. Петренко, О. Д. Рожко - К. : Кондор, 2003. - 282 с.

  28. Рева Т. М. Місцеві фінанси : навчальний посібник [Текст] / Рева Т. М., Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

  29. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навчальний посібник [Текст] / Сазонець І. Л., Гринько Т. В., Придатко Г. Ю. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

  30. Старостенко Г. Г. Бюджетна система : навчальний посібник [Текст] / Г. Г. Старостенко, Ю. В. Булгаков - К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

  31. Старостенко Г. Г. Бюджетна система : навчальний посібник для дистанційного навчання [Текст] / Г. Г. Старостенко - К. : Університет Україна, 2006. – 220 с.

  32. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навчальний посібник [Текст] / О. О. Сунцова – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

  33. Управління державним бюджетом України : підручник [Текст] / за заг. редакція М. Я. Азарова - К. : Зовнішня торгівля, 2010. - 816 с.

  34. Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник [Текст] / Фещенко Л. В., Пронза П. В., Кузьминчук Н. В. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.

  35. Формування і функціонування бюджетної системи України : монографія [Текст] / за ред. д.е.н. проф. А. А. Мазаракі - К. : Книга, 2003. – 344 с.

  36. Чала Н. Д. Бюджетна система України : навч. посіб. [Текст] / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко - К. : Знання, 2010. – 233 с.

  37. Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Чечетов М. В., Чечетова Н. Ф., Бережна А. Ю. – Харків : ВД «Інжек», 2004. -1008 с.

Додаткові:

 1. Базилевич В. Д. Державні фінанси: навчальний посібник [Текст] / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик - К. : Атіка, 2002. - 368 с.

 2. Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар [Текст] / за ред. О. В. Турчинова, Ц. Г. Огня - К. : Парламентське вид-во, 2002.-320 с.

 3. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник [Текст] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк - К. : Ніос, 2002. - 608 с.

 4. Державний фінансовий аудит : методологія і організація: монографія [Текст] / [Є. В. Мних, М. О. Никонович, Н. С. Барабаш та ін.] ; за ред. Є. В. Мниха - К. : КНТЕУ, 2009. - 319 с.

 5. Карлін М. І. Державні фінанси України : навчальний посібник [Текст] / М. І. Карлін - К. : Знання, 2008. - 348 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник [Текст] / Л. В. Фещенко, П. В. Пронза, Н. В. Кузьминчук - Х. : ІНЖЕК, 2007. -296 с.

 7. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України : Монографія [Текст] / А. М. Чвалюк - К. : КНТ, 2011. - 224 с.

 8. Юрій С. І. Бюджетна система України : навчальний посібник [Текст] / С. І. Юрій, Й. М. Бескид - К : НІОС, 2000. - 400 с.


РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Податки як економічна категорія, характерні ознаки та фактори, що обумовили появу податків. Відмінності податків, обов’язкових відрахувань та платежів.

Етапи еволюції податкових відносин. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки податків.

Функції податків як прояв їх сутності. Реалізація функцій на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства. Складові податку та основні вимоги до їх формування.

Значення податків, роль і місце у формуванні доходів держави, розподілу і перерозподілу ВВП і національного доходу. Сучасні тенденції. Якісна характеристика податків як методу державного регулю­вання економіки і соціальної політики. Зв’язок податків з іншими розподільчими категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом тощо).

Необхідність класифікації податків. Основні критеріальні ознаки класифікації. Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Їх склад, характеристика, значення для розвитку держави та територіальних громад.

Прямі та непрямі форми оподаткування. Якісна оцінка. Чинни­ки, що визначають співвідношення прямих і непрямих податків.

Поділ податків за суб’єктами, об’єктами оподаткування, співвід­ношенням об’єкта і ставки оподаткування, рівнем влади, до якого надходять податки, та за іншими критеріальними ознаками.

Сучасні структурні особливості податкових систем розвинених країн світу та України.

Поняття податкової системи у вузькому і широкому розумінні. Методи і принципи її побудови. Сутність системного підходу. А. Сміт про принципи оподаткування. Критерії якості податкової системи.

Оцінювання податкового тиску.

Реалізація принципів побудови податкової системи в Україні.

Податкова політика як складова фінансової політики держави. Основи і концепції її формування.

Особливості сучасної податкової політики України та основні напрями її удосконалення.

Сутність, форми і наслідки ухилення від податків. Легальні ме­тоди ухилення: штучне збільшення витрат виробництва, прискорена амортизація, пільгове оподаткування, вкладання коштів у цінні папе­ри, благодійні фонди тощо. Нелегальне приховування доходів. Межі ухилення від податків.

Сутність та напрями перекладання податків. Перекладання непрямих податків. Перекладання прямих податків. Фактори, які впливають на процес і результати перекладання податків.

Ухилення від податків та проблеми подвійного оподаткування. Особливості оподаткування у сфері міжнародного бізнесу. Прояви подвійного оподаткування.

Міжнародні податкові конвенції.

Повторне оподаткування.

Характеристика податкової системи Росії на межі ХІХ–ХХ ст. Прямі і непрямі податки в доходах бюджету. Програма більшовиків


у сфері оподаткування на VІ з’їзді РСДРП (1903 р.) Податкова політи­ка Тимчасового уряду.

Заходи радянської влади та їх значення для досягнення еконо­мічних і політичних завдань першого етапу революції. Згортання грошових податків у роки «воєнного комунізму». Натуральні податки та їх значення.

Податкова політика в роки непу: загальна характеристика, цілі, значення.

Податкова реформа 1930–1933 рр., її зміст і значення. Звуження сфери оподаткування.

Податкові заходи в роки Великої вітчизняної війни, їх роль
у мобілізації додаткових надходжень до бюджету.

Система оподаткування в післявоєнні роки.

Відображення в податковій політиці адміністративно-командних методів управління. Курс на згортання податкових відносин.

Об’єктивна необхідність переходу від неподаткових до податко­вих форм взаємовідносин суб’єктів господарювання з державою в пе­ріод становлення ринкових відносин.

Податкова політика України на сучасному етапі, її основні тенденції, умови успішної реалізації, аналіз результатів.

Напрями податкової реформи, зміст і характеристика. Форму­вання законодавчої бази.

Порівняльна характеристика реформування податкових систем держав постсоціалістичного простору.

Нормативно-законодавча база, якою регулюються питання оподаткування доходів фізичних осіб. Суб’єкти і об’єкти податку. Місячний і річний оподатковуваний дохід. Доходи, які не підля­гають оподаткуванню.Система оподаткування заробітної плати. Ставка податку. Подат­кові соціальні пільги, порядок їх застосування. Види соціальних пільг.

Сутність податкової знижки, умови її надання. Річний перерахунок податку на заробітну плату.

Особливості оподаткування інших доходів фізичних осіб (доходи від операцій з нерухомістю, успадкування майна, проценти на банків­ські депозити, дивіденди тощо). Оподаткування фізичних осіб – нерезидентів.

Декларування доходів фізичних осіб. Категорії платників, що зобов’язані декларувати свої доходи.

Роль і місце податку на прибуток підприємств у доходах бюджету держави і регу­люванні економічного розвитку.Платники і ставки податку з прибутку. Визначення об’єкта оподаткування. Склад доходів звітного періоду. Зміст і склад витрат звітного періоду. Витрати, які не відображаються в податковому обліку по податку на прибуток. Обмеження щодо віднесення до складу витрат.

Алгоритм розрахунку податку з прибутку підприємств. Звітні податкові періоди і термін сплати податку.

Оподаткування окремих категорій платників податку; банків­ських і страхових організацій, нерезидентів, неприбуткових організа­цій, відокремлених підрозділів.

Економічна сутність оподаткування землі в Україні. Норматив­но-правова база, якою регулюються земельні відносини в Україні. Земельний кодекс України. Плата за землю в Україні та її форми: земельний податок та орендна плата. Суб’єкти та об’єкти оподатку­вання. Класифікація земельних ділянок із метою оподаткування. Об’єкт оподаткування. Система ставок земельного податку та їх ди­ференціація. Пільги з плати за землю. Алгоритм розрахунку податку.Організація обліку суб’єктів оподаткування платою за землю. Кадастровий метод обліку об’єктів оподаткування.

Економічна сутність оподаткування транспортних засобів


в Україні. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів. Суб’єкти та об’єкти оподаткування. Алгоритм обчислення та сплати збору до бюджету. Пільги та порядок їх надання. Терміни сплати збору.

Суть і економічне значення акцизного податку. Частка акцизів


у доходах державного бюджету. Платники й об’єкти акцизного податку. Визначення оподатковуваного обороту. Пільги при сплаті акцизів. Характеристика ставок акцизного податку: адвалерні, специфічні та комбіновані ставки. Обчислення акцизного податку, складання розра­хунків. Порядок обчислення акцизного податку з імпортних товарів. Строки сплати в бюджет, звітність платників та терміни її подачі.

Порядок маркування алкогольних та тютюнових виробів мар­ками акцизного податку. Перспективи розвитку справляння акцизних платежів.

Економічна природа і значення податку на додану вартість
у забезпеченні дохідної частини бюджету. Економіко-математичне моделювання податку на додану вартість. Закон України «Про податок на додану вартість». Платники ПДВ. Об’єкт оподаткування
і порядок його визначення. Визначення оподатковуваного обороту. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, декларація
з ПДВ. Застосування електронного методу подання декларацій
із ПДВ. Податкова накладна та порядок заповнення.

Ставки податку та алгоритм обчислення ПДВ. Пільги в оподат­куванні ПДВ та порядок їх надання. Дата виникнення податкового зобов’язання та податкового кредиту, їх вплив на суму ПДВ, яку необхідно перерахувати до бюджету. Терміни перерахування податку до бюджету.

Ставки та пільги по ПДВ і порядок їх надання, ставки податку. Алгоритм обчислення ПДВ і терміни сплати його в бюджет: податко­ве зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання.

Особливості обчислення і сплати податку в окремих платників і за окремими сферами діяльності та за окремими товарами (роботами, послугами).

Відшкодування суми податку на додану вартість. Строки відшко­дування. Особливості та проблеми відшкодування ПДВ із бюджету. Оподаткування ПДВ при здійсненні бартерних (товарообмінних) опе­рацій. Особливості обчислення ПДВ по придбаних основних фондах.

Економічна сутність і значення мита. Нормативно-правова база щодо митного оподаткування. Платники та об’єкти мита. Система ставок мита. Особливості визначення бази для митного оподаткуван­ня. Пільги в оподаткуванні митом. Порядок сплати мита до бюджету. Контроль за сплатою мита до бюджету.

Місцеві податки та збори в Україні: економічна сутність та зна­чення. Види місцевих податків та зборів в Україні. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів та їх елементи: суб’єкти, об’єкти та предмет оподаткування, ставки податків і зборів. Порядок сплати податків та зборів до бюджетів. Пільги щодо місцевого оподаткування.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Принципи побу­дови такс на деревину та порядок їх застосування при обчисленні пла­ти за деревину, що відпускається на пні. Механізм обчислення плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Плата за спеціальне використання води. Платники, пільги, порядок обчислення і строки сплати в бюджет.

Плата за користування надрами: платники, об’єкт оподатку­вання, ставки, порядок обчислення і сплата в бюджет.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України, економічна сутність, платники, об’єкти, ставки. Порядок визначення збору та перерахування його в дохід Державного бюджету України.

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Перелік юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, у рахунок яких сплачується єдиний податок.

Особливості нарахування й сплати єдиного податку для юри­дичних осіб. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Строки й порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб.

Особливості нарахування й сплати єдиного податку для фізич­них осіб. Ставка єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяль­ності – фізичних осіб. Об’єкти оподаткування й платники. Строки


й порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Відпо­відальність платників єдиного податку за несвоєчасні і неповні розра­хунки з бюджетом.

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники, об’єкти оподаткування, ставки та порядок обчислення та сплати. Перелік податків і зборів, у рахунок яких сплачується фіксований сільськогос­подарський податок. Особливості оподаткування сільськогосподар­ських виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських територіях.

Збір на розвиток виногра­дарства, садівництва та хмелярства. Екологічний податок та інші платежі в бюджет неподаткового характеру.
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА З КУРСУ

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ”Нормативні та інструктивні матеріали:

 1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.47.11&nobreak=1

 2. Про державну податкову службу в Україні [Електронний ресурс]: Закон України вiд 04.12.1990 р. № 509-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 3. Про єдиний митний тариф [Електронний ресурс]: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 4. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства [Електронний ресурс]: Закон України 9.04.1999 р. № 587-XIV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 5. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс]: Закон  України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 6. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва[Електронний ресурс]: Указ Президента України від 28.09.99р. № 746/99. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 7. Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 567. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 8. Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. № 587. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 9. Про державне мито [Електронний ресурс]: Декрет Кабінету Міністрів України вiд 21.01.1993 р. № 7-93. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 10. Про прибутковий податок з громадян [Електронний ресурс]: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 13-92. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 11. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита [Електронний ресурс]: Наказ Головної Державної податкової інспекції України від 22.04.1993 р. № 15. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 12. Про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Інструкція Державної податкової адміністрації України від 22.09.2003 р. № 442. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Основні:

 1. Власюк Н.І., Мединська Т.В. Податкова система: навчальний посібник / Н.І. Власюк. – Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 230 с.

 2. Довгалюк В.І. Податкова система: навчальний посібник / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

 3. Іванов Ю.Б. Податкова система: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К.: Атіка, 2006. – 920с.

 4. Крисоватий А.І. Податкова система: навчальний посібник / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 5. Олійник О.В. Податкова система: навчальний посібник / О.В. Олійник, І.В. Філон. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

 6. Онисько С.М. Податкова система: підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. –К, 2006 – 310 с.

 7. Педь І.В. Непрямі податки в податковий системі України: Навчальний посібник для ВНЗ / / І.В. Педь; за ред. Лисенкова Ю.М. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

 8. Податкова система: навчальний посібник / за ред. І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.Додаткові:

 1. Василик О.Д. Податкова система України: навчальний посібник / О.Д. Василик. – К., 2004.

 2. Гавриленко Н.В. Податкова система. Практикум: навальний посібник / Н.В. Гавриленко. – Львів: Новий Світ–2000, 2008. – 352 с.

 3. Данілов О.Д. Податок на додану вартість: навчальний посібник / О.Д.  Данілов. – К.: Вид. дім "Комп’ютер прес", 2003. – 254 с.

 4. Данілов О.Д. Податкова система України та шляхи її реформування / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – К.: Парламентське видавництво, 2006. - 216 с.

 5. Іващук І. О. Митна справа: навчальний посібник [вид. 2-ге, перероб. і допов.] / І.О. Іващук. – Тернопіль, Танг, 2002. – 301 с.

 6. Золотько І.А. Податкова система: навчальний посібник / А.І. Золотько. – К.:КНЕУ, 2004. – 204с.

 7. Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання: [монографія] / А. І. Крисоватий. – Тернопіль: Видавництво “Карп’юка”, 2000. – 246 с.

 8. Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / А.І. Крисоватий. – Терноіль: Економічна думка, 2001. – 258 с.

 9. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: [монографія] / А. І. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.

 10. Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. / за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа:– К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 550 с.

 11. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – К.: «Вісник податкової служби України», 2002. – 144 с.

 12. Панчук А.В. Податкова система України. Практикум: Навчальний посібник / А.В. Панчук, О.О. Резніченко. – К.: Київ: Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 231 с.

 13. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / за ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2004. – 554 с.

 14. Сердюк О.М. Податкова система (практикум): навчальний посібник / О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 15. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення [монографія] / А.М. Соколовська . – К.: Знання-Прес, 2004. – 454 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка