xmlui/bitstream/NAU/18304/1
  Київ Видавництво Національного авіаційного університету
bitstream/NAU/14381/1
  Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
bitstream/NAU/18601/1
  Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
bitstream/NAU/14314/1
  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/NAU/14911/1
  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
bitstream/NAU/16368/1
  Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
bitstream/NAU/10145/1
  Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
bitstream/NAU/10589/1
  Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
bitstream/NAU/17748/1
  : 004: 811. 111(045) Педагогіка
bitstream/NAU/16177/1
  Лілія барановська
bitstream/NAU/13349/1
  С. О. Циганій Формування культури професійно-правого спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки як педагогічна проблема
bitstream/NAU/15098/3
  Пояснювальна записка місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
bitstream/NAU/13218/1
  Методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері зайнятості
bitstream/NAU/13075/1
  Т. В. Новак, аспірант Самоідентифікація і проблема формування особистості у філософії психоаналізу
bitstream/NAU/13088/1
  Котикова Олена Михайлівна
bitstream/NAU/14779/1
  Формування мотивації до навчання у вищому навчальному закладі студентів першого курсу
xmlui/bitstream/NAU/16750/1
  Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. Мостенська
bitstream/NAU/10588/1
  Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
bitstream/NAU/16850/1
  Сіроченко Т. В., Марищак О. І., студентки
bitstream/NAU/13646/1
  Гаврилішин А. П., к ю. н., доцент
bitstream/NAU/13720/1
  Кириленко О. М., к ю. н., доцент, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого, м. Харків, Україна Вишневський О. С
bitstream/NAU/10652/1
  До проблем кіноперекладу як виду художнього перекладу
bitstream/NAU/10245/1
  Структурно-функціоналістська парадигма в дослідженнях соціальних інститутів
bitstream/NAU/12631/1
  Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, м. Київ
bitstream/NAU/10318/1
  Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт
bitstream/NAU/14434/1
  Кафедра господарського права і процесу
bitstream/NAU/13527/1
  Алеаторні договори на сучасному етапі в цивільному праві
bitstream/NAU/14272/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/12772/1
  Особливості розірвання спадкового договору з участю подружжя
bitstream/NAU/12877/1
  Щодо окремих проблемних питань укладення та посвідчення нотаріусами спадкового договору
bitstream/NAU/10794/1
  інтеграція знань. Мовні інтегровані курси
bitstream/NAU/10515/1
  2. Актуальні питання соціологічних наук
bitstream/NAU/16389/1
  Кучеренко В. С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на дніпрі для потреб рекреації І туризму
bitstream/NAU/10878/1
  ОБҐрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників
bitstream/NAU/15097/12
  Тема 3 Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (X xiv ст.)
bitstream/NAU/10025/1
  Інститут економіки та менеджменту
bitstream/NAU/14223/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/17593/1
  2. 1 Особливості управління державною та комунальною власністю шляхом створення підприємств
bitstream/NAU/10319/6
  Методичні рекомендації для викладачів, що проводять практичні заняття з навчальної дисципліни «Граматика англійської мови»
bitstream/NAU/10836/3
  Лексичні прийоми перекладу термінологічних одиниць транспортної галузі
bitstream/NAU/15476/1
  ’373: 81’255. 2: 6 (045) Алла давиденко викладач
bitstream/NAU/11150/1
  Тетяна Крилова, Ольга Філімоненкова
bitstream/NAU/15148/1
  Гончарук С. Т
bitstream/NAU/11328/1
  С. П. Іванюк, студент особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом
bitstream/NAU/10836/1
  Тетяна Смірнова Київ Машинний переклад у сучасному суспільстві
bitstream/NAU/16337/1
  Г. П. Балабанова, к філос н., доцент імв нау
bitstream/NAU/16011/1
  Практикум для студентів спеціальності 7 03020201 «Міжнародне право»
bitstream/NAU/10877/1
  «Біохімія» “Біохімічні компоненти клітини
bitstream/NAU/18603/1
  Мета вивчення дисципліни
bitstream/NAU/19658/1
  Концептуальні підходи до управління туристичним підприємством в сучасних умовах
bitstream/NAU/19500/1
  Менеджерів до діяльності в надзвичайних ситуаціях
bitstream/NAU/19501/1
  Психологічний тренінг як засіб корекції внутрішньоособистісних дисгармоній старшокласників
bitstream/NAU/20187/1
  В. С. Корнілов, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціології та соціальних технологій нау. Авіаційна діяльність як об’єкт соціологічного та психологічного забезпечення
bitstream/NAU/14748/1
  Інна Каряка м. Київ
bitstream/NAU/17715/1
  Порівняльний аналіз особливостей прийняття студентами стратегічного життєвого рішення з вибору шлюбного партнера
bitstream/NAU/17717/1
  Рішення щодо визначення власної життєвої позиції [8]
bitstream/NAU/19308/1
  Хомерікі О. А. Економічні фактори формування спільного європейського освітнього простору
bitstream/NAU/13219/1
  Петренко Тетяна Вячеславівна
xmlui/bitstream/NAU/20995/1
  Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
bitstream/NAU/20299/1
  Особистість сучасного вітчизняного студента у вимірі загальноєвропейських цінностей у статті визначено дефініцію поняття «загальноєвропейські цінності»
bitstream/NAU/18600/1
  Гармонійний розвиток особистості як передумова формування молоді нового покоління
bitstream/NAU/19882/1
  Відтворення метафоричних словосполучень у дубльованих перекладах американських художніх фільмів
bitstream/NAU/20059/1
  Ущапівська О. В. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/19811/1
  Вплив сім’ї на формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді
bitstream/NAU/12982/1
  Под-секция 6 Философская антропология
bitstream/NAU/10419/1
  Пономаренко Я.І
bitstream/NAU/10246/1
  І. В. Литовченко
bitstream/NAU/19867/1
  Напрямки корекції функціональності інститутів соціалізації молоді в українському суспільстві
bitstream/NAU/14382/1
  Проблема формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності анотація
bitstream/NAU/18604/1
  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічна служба»
bitstream/NAU/19255/1
  Стратегічна місія освіти : модернізація траєкторії магістрального розвитку
bitstream/NAU/17725/1
  Психологічні особливості прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції
bitstream/NAU/16959/1
  Гусар Ольга Анатоліївна (043. 5) Адміністративно правова
bitstream/NAU/20194/1
  Аналіз механізмів функціонування та розвитку соціальноі та психологічної підготовленості авіаційного персоналу
bitstream/NAU/18358/1
  Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів
bitstream/NAU/20120/1
  Взаємодія педагогів І шкільних психологів у здійсненні особистісно спрямованого навчально-виховного процесу
bitstream/NAU/18351/1
  Розвиток готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторію
bitstream/NAU/17721/1
  Підготовка майбутніх педагогів до прийняття стратегічних життєвих рішень як умова гармонізації їх культурно-освітнього простору
bitstream/NAU/20304/1
  Мотиваційно-смислові характеристики особистості викладача в педагогічному спілкуванні
bitstream/NAU/20173/1
  Корнілов В. С. // Вісник нау. Серія: Соціологія. Політологія. Історія
bitstream/NAU/19810/1
  Шаповал І. Г., Національний авіаційний університет
bitstream/NAU/20311/1
  Психолого-педагогічні особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/16510/1
  О. Г. Широкова-Мурараш
bitstream/NAU/20276/1
  О., канд пед н. До проблеми формування творчих здібностей студентів внз у сучасному інноваційному середовищі
bitstream/NAU/19760/1
  Особливості функціональності сім`ї як соціального інституту в сучасному українському суспільстві
bitstream/NAU/20252/1
  Тетяна Ковалькова аспірант, м. Київ
bitstream/NAU/10807/1
  Професійна придатність як невід’ємний компонент професійної етики майбутнього перекладача
bitstream/NAU/20186/1
  Людмила Бондар к психол н., доцент, м. Київ
bitstream/NAU/10806/1
  Барановська Л. В., Білоус Н. П
bitstream/NAU/16056/1
  Котикова О. М. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/20007/1
  Лясота Л.І. кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології Національного авіаційного університету (м. Київ) Феномен побутової корупції у сучасній Україні
bitstream/NAU/18605/1
  Мета вивчення дисципліни «Психологія праці»
bitstream/NAU/19813/1
  Гуманітарні основи освітьо-професійної підготовки майбутнього фахівця
bitstream/NAU/16253/1
  Зарубінська І. Б
bitstream/NAU/16082/1
  Професійне самовизначення старших підлітків в умовах загальноосвітньої школи
bitstream/NAU/14596/1
  Л. О. Хоменко-Семенова професійний портрет соціального працівника сучасного типу
bitstream/NAU/16884/1
  Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет
bitstream/NAU/17716/1
  Закономірності прийняття студентами стратегічних життєвих рішень
bitstream/NAU/17746/1
  Особливості підготовки філолога у педагогічних внз україни на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки зору компетентнісного підходу. Заслужена А. А
bitstream/NAU/20043/1
  Толстоухов А. В
bitstream/NAU/20025/1
  Л. В. Чупрій // Політичний менеджмент С. 35 42
bitstream/NAU/20079/1
  Становлення концепту «національна ідея» в контексті розвитку українознавства
bitstream/NAU/19622/1
  «18» Світлана литвинська
bitstream/NAU/14358/1
  Професійна компетентність викладача вищого технічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності
bitstream/NAU/10791/1
  Критерії сформованості професійної компетентності у майбутніх перекладачів колодій І. А
bitstream/NAU/18169/1
  Методичний супровід формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом Розглянуто зміст спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом»
bitstream/NAU/10862/1
  Національний авіаційний університет
xmlui/bitstream/NAU/20481/1
  Професійна компетентність викладача вищого технічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності
bitstream/NAU/20260/1
  Рішення за короткий проміжок часу; Самостійність уміння поставити нову проблему, а потім розв’язати її самостійно
bitstream/NAU/10808/1
  Професійно важливі якості майбутнього перекладача авіаційної галузі
bitstream/NAU/20197/1
  М. Київ Сформованість психологічної компетентності запорука високого рівня культури ділового спілкування майбутніх логістів
bitstream/NAU/20228/1
  Тетяна Ільїна старший викладач, м. Київ
bitstream/NAU/18166/1
  Удк зміст І структура педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом
bitstream/NAU/18306/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/19083/1
  Традиції розвитку волонтерства як основи доброчинної суспільної діяльності
bitstream/NAU/25627/9
  Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
bitstream/NAU/17713/1
  Міжнародна кримінологія проблемне поле міждисциплінарних досліджень
bitstream/NAU/18968/1
  Гринюк С. П. к пед н., доцент, м. Київ
bitstream/NAU/20291/1
  Процесуально-функціональна модель інформаційної компетентності майбутніх фахівців з радіотехніки
bitstream/NAU/18154/1
  І35М 1813-1166. Вісник нау. 2011. №>1
bitstream/NAU/17855/1
  Державне будівництво в освітній сфері Української Центральної Ради і Гетьманату
bitstream/NAU/13291/1
  Перехресні стежки
bitstream/NAU/19866/1
  Відхилення в соціалізації молоді як наслідок порушення функціональності інституту освіти
bitstream/NAU/18611/1
  Л. В. Помиткіна
bitstream/NAU/20175/1
  Олександра Алпатова
bitstream/NAU/15170/1
  Соціально-економічні виміри глобалізації анотація
bitstream/NAU/17492/1
  Вплив режимів валютно-курсової політики на економічний розвиток
bitstream/NAU/10777/1
  Тетяна Григорівна Семигінівська реалізація педагогічних умов формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/NAU/20086/1
  Національна ідея як важливий чинник забезпечення національної безпеки української держави
bitstream/NAU/20082/1
  Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
bitstream/NAU/18597/1
  Рішення щодо обраної професії ще не закрита і може супроводжувати студента усі п’ять років
bitstream/NAU/19650/1
  Кафедра української мови та культури
bitstream/NAU/20153/1
  Загально-педагогічні орієнтири вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів
bitstream/NAU/19926/1
  Інституціалізація медіапростору в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз
bitstream/NAU/20203/1
  Роман Діденко м. Київ Формування позитивного мислення, як засіб профілактики залежностей в обдарованих студентів
bitstream/NAU/19757/1
  Литовченко І. В., Іванова Ю. С. Трансформація масової культури в умовах інформатизації постановка проблеми
bitstream/NAU/12298/1
  Логоша В. В., Любота О. О., студенти
bitstream/NAU/19970/1
  Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України
bitstream/NAU/15097/2
  Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
bitstream/NAU/29925/1
  Ковтун Олена Віталіївна
bitstream/NAU/14592/1
  Педагогіка (045)
bitstream/NAU/16455/1
  Международная интеграция при подготовке кадров для туризма
bitstream/NAU/16458/1
  Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством
bitstream/NAU/19262/1
  Хомерікі О. А. Категоріальне поле соціології вищої освіти
bitstream/NAU/20240/1
  Лариса Теремінко аспірант, м. Київ
bitstream/NAU/20003/1
  Безпекові аспекти гуманітарної політики Української держави в контексті євроінтеграції Анотація
bitstream/NAU/17722/1
  Психологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
bitstream/NAU/13055/1
  М. О. Желуденко
bitstream/NAU/19949/1
  Накккім сучасне мистецтво в контексті глобалізації
bitstream/NAU/10481/1
  Типи вищих навчальних закладів швейцарської конфедерації: особливості управління, фінансування та функції постановка проблеми
bitstream/NAU/19020/1
  Н.І. Грищенко, старший викладач
bitstream/NAU/20045/1
  Акімов І. В. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/19724/1
  І. В. Литовченко
bitstream/NAU/19068/1
  Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування
bitstream/NAU/20072/1
  Ідеологія як критерій класифікації політичних партій микола Недюха
bitstream/NAU/10638/1
  Політичні вподобання сучасної української молоді
bitstream/NAU/14781/1
  Л. В. Бондар кандидат психологічних наук доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Н. Г. Ісхакова
bitstream/NAU/19691/1
  Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства
bitstream/NAU/19992/1
  Легітимність политічної влади в сучасній Україні: теоретичні аспекти практичних проблем
bitstream/NAU/15859/1
  Коваль Л. Я. Синичків М. Б
bitstream/NAU/13079/1
  Підходи до дослідження феномена контркультури
bitstream/NAU/19307/1
  Хомерікі О. А. Методологічні підходи до вивчення соціологічних аспектів трансформації вищої освіти
bitstream/NAU/10138/1
  Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
bitstream/NAU/19228/1
  Ісхакова Н. Г. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та соціальних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ Исхакова Н. Г
bitstream/NAU/20011/1
  Дiяльнicть релiгiйних оргaнiзaцiй тa зaгрози нaцiонaльнiй безпецi Укрaїни Чупрій Леонід Васильович
bitstream/NAU/19498/1
  Вплив внутрішньоособистісних дисгармоній на розвиток особистості старшокласника
bitstream/NAU/12003/1
  Психологічний феномен часової перспективи в контексті розвитку особистості авіаційних спеціалістів
bitstream/NAU/19873/1
  Організаційна та ізоляційна моделі політичної соціалізації. Наталія Ісхакова
bitstream/NAU/17589/1
  Беззубов Дмитро, здобувач Академії управління мвс україни
bitstream/NAU/20076/1
  Фінансово-економічна криза леонід Чупрій
bitstream/NAU/10645/1
  Грищенко Неля Іванівна
bitstream/NAU/13282/1
  Соціально філософський контекст корупційних діянь у сучасному суспільстві
bitstream/NAU/20208/1
  Актуальні проблеми соціологічного та соціально-психологічного забезпечення авіаційної діяльності
bitstream/NAU/14593/1
  Л. О. Хоменко-Семенова, Національний авіаційний університет, аспірант Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності Резюме
bitstream/NAU/20063/1
  Фіголь А. С. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/13397/1
  Бурлакова І. В. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інтелектуалізм у контексті “неокласичного” дискурсу творчості Віктора Петрова-Домонтовича
bitstream/NAU/14384/1
  Олександра Алпатова
bitstream/NAU/20309/1
  Барановська Л. В., д-р пед н., проф., Циганій С. О
bitstream/NAU/19732/1
  Трансформація інститутів соціалізації в сучасному українському суспільстві
bitstream/NAU/19755/1
  Соціально-психологічні передумови інституціоналізації суспільного життя І. В. Литовченко
bitstream/NAU/15314/1
  Етностиль як елемент ціннісної парадигми сучасних українців у віддзеркаленні мас-медіа
bitstream/NAU/19022/1
  Грищенко Неля Іванівна
bitstream/NAU/15097/23
  Тематика контрольних робіт з дисципліни «історія української культури»
bitstream/NAU/20283/1
  Л. О. Хоменко-Семенова, канд пед наук коучинг як ефективна технологія формування успішного студента
bitstream/NAU/13057/1
  Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
bitstream/NAU/20213/1
  Навчальних закладах
bitstream/NAU/20207/1
  Лілія Прудка к пед н., м. Київ
bitstream/NAU/17217/1
  Пічкурова З. В., Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, к е. н. Гала З.І
bitstream/NAU/19437/1
  Проблема толерантності релігій в сучасній україні
bitstream/NAU/19875/1
  Формування електронної культури в умовах інституціалізації інформаційно-комунікаційної сфери суспільства
bitstream/NAU/19404/1
  Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет лисак ярослав андрійович
bitstream/NAU/18625/6
  Конспект лекцій. Програмування комп’ютерних систем і ятерів
bitstream/NAU/14293/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/12354/1
  Закон України «Про колективні договори і угоди»
bitstream/NAU/20221/1
  Анжеліка Кокарєва к пед н., доцент, м. Київ
bitstream/NAU/20287/1
  Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
bitstream/NAU/19227/1
  Н. Г. Ісхакова, канд політ наук, доцент рефлексія як основний компонент навчальної діяльності студентів
bitstream/NAU/10672/1
  О. В. Ковтун Експериментальна модель формування професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів
bitstream/NAU/20199/1
  Інна Каряка к психол н., м. Київ
bitstream/NAU/20295/1
  Психологічні особливості розвитку евристичного мислення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
bitstream/NAU/20183/1
  Олександра Алпатова
bitstream/NAU/16533/1
  Туризм І гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: міжнародна наук практ конф.: Черкаси. – 2014. – С. 222-227. Уварова Г. Ш. Національний авіаційний університет, м
bitstream/NAU/14594/1
  Інноваційність, інтегративність і технологічність інтерактивного навчання у підготовці майбутніх соціальних працівників Анотація
xmlui/bitstream/NAU/14316/1
  Удк котикова О. М
bitstream/NAU/20152/1
  Котикова О. М. Завдання психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів та підходи до її реалізації
bitstream/NAU/14312/1
  Експірієнтально-рольовий підхід до формування полірольової професійної спрямованості майбутніх юристів у процесі психолого-педагогічної підготовки постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/NAU/16067/1
  Бондар Ю. М. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/19016/1
  Актуальні проблеми соціології молодіжна субкультура як сфера соціалізації молоді
bitstream/NAU/18354/1
  Визначення власної життєвої позиції студентами як психологічна проблема
bitstream/NAU/20229/1
  Інна Каряка старший викладач, м. Київ
bitstream/NAU/13350/1
  Циганій Світлана Олексіївна
bitstream/NAU/14589/1
  Ельвіра Лузік д п. н професор, Анжеліка Кокарєва
bitstream/NAU/20273/1
  Ольга Дуднік аспірантка, м. Київ
bitstream/NAU/14361/1
  Синергетичні моделі управління інтегративно-діяльнісним освітнім процесом у вищих навчальних закладах
bitstream/NAU/19073/1
  Основи теоретико-методологічного аналізу інтернаціоналізації вищої освіти в контексті соціологічного дискурсу
bitstream/NAU/16053/1
  Гранатюк Н. В. Національний авіаційний університет, Київ
bitstream/NAU/20062/1
  Л. В. Чупрій // Філософія і політологія в контексті сучасної науки. Випуск Дніпропетровськ. 2012. С. 37 43
bitstream/NAU/10148/1
  Тематика секції: Людиновимірність авіації в глобалізованому світі
bitstream/NAU/20267/1
  Лілія Рябокінь зав лабораторії, м. Київ
bitstream/NAU/18507/25
  Лекція 1 12 Мова Сі: Загальна характеристика, історична довідка основні досягнення 12
bitstream/NAU/19432/1
  Мошнянко А. О. Національний авіаційний університет, Київ проблеми молодих сімей в сучасному суспільстві
bitstream/NAU/14355/1
  Соціальна відповідальність вищої професійної освіти україни: в реалії І перспективи актуальність проблеми
bitstream/NAU/14209/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/16450/1
  Право на розвиток в умовах глобалізації І ескалація тероризму
bitstream/NAU/12985/1
  Нау, Київ Особливості впливу соціокультури на формування особистості
bitstream/NAU/13001/1
  Правова свідомість та правова культура як фактори покращення ефективності дії загальносоціальних функцій права Миронець Оксана Миколаївна
bitstream/NAU/20198/1
  Олена Дацун м. Київ Аналіз психологічних факторів розвитку музичних здібностей
bitstream/NAU/14362/1
  Теоретико-методологічні аспекти формування планетарного мислення як основи оновлення змісту сучасної вищої освіти україни
bitstream/NAU/20200/1
  Наталія Демченко старший викладач, м. Київ
bitstream/NAU/17144/1
  Беззубов Дмитрий Александрович, Bezzubov А
bitstream/NAU/12584/1
  Нормативно-правове регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн
bitstream/NAU/20253/1
  Тетяна Лаврухіна аспірантка нау, м. Київ
bitstream/NAU/10641/1
  Проблеми соціальної мобільністі як форми відтворення соціальної структури
bitstream/NAU/10544/1
  Деконструкція смислу в мистецтві епохи постмодерну
bitstream/NAU/10546/1
  В. В. Михалевич
bitstream/NAU/10591/1
  У фаховому виданні (одноосібно)
bitstream/NAU/20067/1
  О. В. Михайлич аналіз теоретичних підходів мультикультуралізму у соціології
bitstream/NAU/18168/1
  Удк структурно-комплексна модель формування педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом
bitstream/NAU/16922/1
  Лещишина Я. Б. Мовно-стильові особливості текстів видань газети «День» «Екстракт 150» та «Екстракт +200»
bitstream/NAU/13390/1
  Стрибожа внука
bitstream/NAU/13402/1
  Полемічний дискурс муру
bitstream/NAU/17493/1
  +(061. 1ЄС): 658(045) Ричка М. А
bitstream/NAU/17623/1
  Міжнародні-правові аспекти відповідальності у міжнародному космічному праві
bitstream/NAU/19317/1
  Хомерікі О. А. Модернізація вітчизняної системи вищої освіти в умовах викликів сучасності: нав’язана потреба чи природна необхідність
bitstream/NAU/14457/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет
directory bitstream NAU  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал