Дипломом Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якоюСкачати 149.24 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір149.24 Kb.

 

п/п


 

 

  

 

 Прізвище,

ім'я та по

батькові

викладача

 

 

  

Посада

для


сумісників

місце


основної

роботи,


посада

 


Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення,

спеціальність,

кваліфікація за

дипломом


 

 


Науковий ступінь,

шифр і назва

наукової

спеціальності, вчене

звання, за якою

кафедрою (відділом

тощо) присвоєно,

тема дисертаціїНазви всіх

дисциплін, які

закріплені за

викладачем та

кількість

лекційних годин з

кожної

дисципліниНаукова діяльність (основні

публікації за напрямом,

науково-дослідна робота,

участь у конференціях і

семінарах, робота з аспірантами

та докторантами, керівництво

студентською науковою

роботою, їх рівень та ефективність)Підвищення

кваліфікації (назва

організації, де

відбувалося

підвищення

кваліфікації,

кафедра, дата, вид,

тема, документ)1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Ковбас Богдан Іванович

Завіду-вач кафед-ри соціальної  педаго-гіки, на посаді профе-сора кафед-ри

Івано-Франківський державний педагогічний інститут, 1969 р., спеціальність

 Історія і суспільствознавство, вчитель історії і суспільствознавстваКандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., теорія та історія педагогіки, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки, Підготовка майбутнього вчителя до роботи з тимчасовими дитячими об’єднаннями,1998р

Педагогіка сімейного виховання (16),   Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах (28). 

1.Родинна педагогіка: У 3-х т. Том І. Основи родинних взаємовідносин. - Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ, 2006. - 288с.  Обсяг друк.арк. –18

 2. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання.- Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ, 2006. - 288с. Обсяг друк.арк. – 18 3. Родинна педагогіка: У 3-х т. – Т. 3. Підготовка молоді до сімейного життя. – Ів-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, 2008. – 288 с. Об. друк.арк. – 18

4. Іванцев Н., Ковбас Б., Костів В., Психологія сімейного виховання: методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.040101 – психологія факультету перепідготовки фахівців на базі вищої освіти з інших напрямів підготовки. – Ів-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008.– 96 с. Обсяг друк.арк. – 6.0

Здійснює керівництво дипломними, магістерськими роботами. Протягом 2007–2008 н.р. керував написанням 4  дипломних робіт Здійснює рецензування та опонування дисертацій. Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях 

    


Інститут проблем виховання АПН України, 2002 р.

3.

Костів Володимир Ілларійович

 На посаді профе-сора кафед-ри соціальної педагогіки

Івано-Франківський державний педагогічний інститут, 1980 р., спеціальність

 Історія і суспільствознавство, вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботиКандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01.,теорія та історія педагогіки,   доцент кафедри педагогіки і методики виховної роботи, Моральне виховання підлітків із неповних сімей, 1988р.

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін (20), Теорія та історія соціального виховання (22), Соціальний супровід сім`ї (22),Методика викладання психології (16), або Методика викладання педагогіки (16)

Методологія і технологія соціально-педагогічних досліджень (10),

Аналіз і проектування соціально-педагогічних систем (10)


1.Родинна педагогіка: У 3-х т. Том І. Основи родинних взаємовідносин. - Івано-Франківськ,ВДВ ЦІТ, 2006. - 288с.  Обсяг друк.арк. – 18

 2. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання.- Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ, 2006. - 288с.  Обсяг друк.арк. – 18.3. Родинна педагогіка: У 3-х т. – Т. 3. Підготовка молоді до сімейного життя. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 288 с.Обсяг друк.арк. – 18.

4. Моральне ви-ховання дітей з неповних сі-мей. Ів-Франківськ: Плай, 2001.

5.Формування сім’янина в процесі засвоєння учнями знань з історії. Ів-Франківськ: Плай, 2001

Наукове керівництво: 1) аспірант Паласевич І.Л. (13.00.07 – теорія і методика виховання) – другий рік навчання. Керівництво студентською науковою роботою, а також спільні публікації, керівництво студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт олімпіадах, студентських наукових конференціях. Протягом 2007–2008 н. р. керував написанням 8 магістерських і дипломних робіт.

 


Інститут проблем виховання АПН України, вересень-грудень 2005 р.

4.

Сабат Надія Володимирівна

Доцент кафед-ри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1993 р спеціальність Початкове навчання, вчитель початкових класів

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., теорія та історія педагогіки, доцент кафедри соціальної педагогіки, Національне виховання учнівської молоді Галичини (1869-1914 рр.), 1999 р.  

Технології соціально-педагогічної діяльності (38), Спецкурс із соціальної роботи (24), Науковий проблемний семінар (18),  Дисципліни спеціалізації (10), або Філософія науки (14), Актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи (10),Сучасні педагогічні технології (10),

1. Сабат Н.В. Національне виховання учнівської молоді Галичини (1869–1914 р.р.): Монографія.– Івано–Франківськ: Вид. Третяк І.Я., 2008.– 244 с.

2. Сабат Н.В. Історія соціальної роботи: Навч.-метод. посібн. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - 85 с.

3.Сабат Н. В. Теорії та методи соціальної роботи: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008. – 104 с. Обсяг друк.арк. – 6, 5

4. Сабат Н. Технології соціально-педагогічної діяльності. Методичні рекомендації з курсу. - Івано-Франківськ: Вид. - дизайнер. відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006.-120с.  Обсяг друк. арк.-7,5.

Керує студентським науковим гуртком Соціальна педагогіка в іменах (у складі гуртка - 14 студентів) та проблемною групою “Актуальні проблеми соціальної педагогіки” (17 студентів). Підготувала 4 студентів до виступу на звітній науковій конференції.

Протягом 2007–2008 н. р. керувала написанням 8 магістерських і 6 дипломних робіт. Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях (Розвиток наукових досліджень, Полтава: ІнтерГрафіка, 2008

  


Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра педагогіки, квітень 2008 р

5.

Ворощук Оксана Дмитрівна

Доцент кафед-ри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1994 р. спеціальність Математика і інформатика, вчитель математики та інформатики

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри соціальної педагогіки, “Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (поч. ХХ ст. – 1939 р.)”, 2005 р.

Технології роьоти соціального гувернера (22), Основи соціально-педагогічних досліджень (14), Менеджмент соціально-педагогічної діяльності (20), Спецкурс із соціальної педагогіки (16).

1. Діяльність соціальних служб і фондів. Методичні рекомендації / Уклад. О.Д.Ворощук - Івано-Франківськ, 2006.- 40 с. Обсяг, друк. арк.-2,2.

2. Робота з людьми з особливими потребами.– Методичні рекомендації. Уклад. О.Д. Ворощук – Івано -Франківськ, 2007. – 83 с. Обсяг друк.арк.– 5,18.

3. Основи соціально-педагогічних досліджень.– Методичні рекомендації Уклад. О.Д. Ворощук, Г.І. Лемко. – Коломия, 2008.– 39 с. Обсяг  друк.арк.–2,3

Проблемна група “Соціально-педагогічна робота з людьми з особливими потребами”.

Керівництво студентською науковою роботою: 3 магістерські, 3 дипломні роботи, 8 бакалаврських робіт. Керівництво науковою роботою 7 студентів, які взяли участь у звітно-науковій конференції за 2007 рік

Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях (IV Міеdzуnагоdowej nаuкоwі-ргакtусznеj kоnferеnсjі „Naukа і іnowасіjа Premysl –2008, Формування релігійної культури дітей і молоді: проблеми і перспективи - Івано-Франківськ, 2007 та ін)

.


2005-захист кандидатської дисертації . В перспективі

підвищення кваліфікації –2010 р.6.

Зозуляк Роксоляна Василівна

Доцент кафед-ри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1995 р. спеціальність “Початкове навчання”, вчитель початкових класів

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри соціальної педагогіки, Виховання моральних рис молодших школярів Галичини засобами української дитячої літератури (1900-1939 рр.)”, 2006 р.

Етика соціально-педагогічної діяльності (14), Соціально-педагогічна профілактика правопорушень (22), Профілактика девіантної поведінки (18), Основи соціалізації особистості (22).

1.Програми практик зі спеціальності “Соціальна педагогіка і практична психологія”: Методичний посібник / Керівник групи упорядників: Б.Ковбас. Упорядники: С. Недільський., Р.Зозуляк, Г.Лемко. – Івано-Франківськ, 2006. – 78 с. Обсяг друк. арк. - 2,5

2. Етика соціально-педагогічної діяльності: Методичні рекомендації / Автор-упорядник Р.В. Зозуляк – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007.– 40 с. Обсяг друк.арк.– 2,33.

3. Основи соціалізації особистості: Методичні рекомендації / Автор- упорядник Р.В.Зозуляк – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007.– 64 с. Обсяг друк.арк.–3,72.

Проблемна група: Основи соціально-педагогічного попередження девіацій у молодіжному середовищі

Протягом 2007–2008 н. р. керувала написанням 1 магістерської, 5 дипломних і 4 бакалаврських робіт.

Керівництво науковою роботою 5 студентів, які  взяли участь у звітно-науковій конференції за 2007 рік.  Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях (Формування релігійної культури дітей і молоді: проблеми і перспективи. Матеріали конференції. – Івано-Франківськ, 2007.

 


2006-захист кандидатської дисертації .В перспективі  

підвищення кваліфікації –2010 р.7.

Лемко Галина Іванівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1996 р спеціальність Початкове навчання, вчитель початкових класів

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., загальна педагогіка та історія педагогіки, Зміст початкової освіти в українських школах на західноукраїнських землях (1919–1939 рр.) , 2006 р.

Соціальна робота в сфері дозвілля (22), Виховна робота в закладах інтернатного типу (14), Спецкурс із соціальної педагогіки (10), Основи сценарної роботи соціального педагога (26).

1.Програми практик зі спеціальності “Соціальна педагогіка і практична психологія”: Методичний посібник/ Керівник групи упорядників: Б.Ковбас. Упорядники: С. Недільський., Р.Зозуляк, Г.Лемко. – Івано-Франківськ, 2006. – 78 с. Обсяг друк. арк. - 2,5.

2. Основи соціально-педагогічних досліджень.– Методичні рекомендації Уклад. О.Д. Ворощук, Г.І. Лемко. – Коломия, 2008.– 39 с. Обсяг  друк.арк.–2,3

Проблемна група: “Підготовка соціального педагога до організації дозвіллєвої діяльності”

Протягом 2007-2008 р. керувала написанням 3 магістерських, 2 дипломних та 2 бакалаврських робіт.

Підготувала 6 студентів до участі у звітній студентській науковій конференції.

Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях (Наукові дослідження - теорія та експеримент м. Полтава, 2008,  IV Міеdzуnагоdowej nаuкоwі-ргакtусznеj kоnferеnсjі Naukа і іnowасіjа Premysl –2008"та ін

 


2006-захист кандидатської дисертації .В перспективі підвищення кваліфікації –2012 р.

8.

Петришин Роман Андрійович                                  

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2000 р. спеціальність Історія, магістр історії, викладач

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01., загальна педагогіка та історія педагогіки, Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919–1939 рр.) , 2007 р.

Сучасні проблеми соціальної політики в Україні (10), Основи соціально-правового захисту особистості (14), Соціальна молодіжна політика (22), Соціальна політика в Україні (16), Методика виховної роботи (28)

Участь в конференціях:

1.Петришин Р. Культурно-освітня діяльність українських громад у Франції (1919-1939 рр.) //Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті” - Львів, 2006.- С.58-60.

2.Петришин Р. А., Чумак О. В. Формування культури родинного виховання у сфері соціально-молодіжної політики України / Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. Випуск ХХІІ-ХХІІІ. С.297–302. Обсяг друк.арк. – 0.38.

3. Петришин Р. Вплив соціально-молодіжної політики на формування релігійної культури молоді в Україні // Формування релігійної культури дітей і молоді: проблеми і перспективи. Матеріали конференції. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 85-88. (0,25 д.а.). Керує проблемною групою “Сучасні проблеми соціальної та соціально-молодіжної політики в Україні” (22 студенти). Підготував 4 студентів до виступу на звітній науковій конференції. Протягом 2007–2008 н. р. керував написанням 4 магістерських і 8 дипломних робіт. Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях.                    2006-захист кандидатської дисертації .В перспективі–2012 р.

9.

Березовська Людмила Іванівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1998 р. Спеціальність Дошкільне виховання

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.02., теорія і методика навчання української мови ,Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях , 2005 р.

Самовиховання і саморегуляція особистості, Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах, Діяльність соціальних служб і фондів, Дисципліни спеціалізації

Богуш А.М., Березовська Л.І Творче самовираження дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності: Монографія. – Одеса: М.П. Черкасов, 2008. – 203 с.Профілактиканегативнихявищ у молодіжному середовищі: Методичні рекомендації / Автор-упорядник Л.І. Березовська – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008.–56 с. Обсяг друк.арк.– 3,5.Самовиховання та саморегуляція особистості Методичні рекомендації / Автор-упорядник Л.І. Березовська – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008.– 60 с. Обсяг друк.арк.– 3,75.Молода сім’я: проблеми та умови її становлення: Методичні рекомендації / Автор-упорядник Л.І.Березовська. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 68 с. Обсяг друк.арк. – 4, 25.1. Березовська Л.І. Дистанційна освіта: завдання та перспективи // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці. Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ. - 2005.- С. 340Міжнародна наукова конференція «Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці», 24-25 листопада 2005. Березовська Л.І. Реабілітація дітей з особливими потребами як соціальна проблема.VIII Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми навчання і виховання людини в інтегрованому освітньому середовищі – Київ. – 21-22 листопада 2007.

2005-захист кандидатської дисертації .В перспективі–2011 р.

10

Комар Ірина Валеріївна

Асистент кафедри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2001 р. спеціальність Дошкільне виховання, вихователь дошкільного закладу, методист.

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.05., соціальна педагогіка, Опікунська діяль­ність релігійних організацій Ук­раїнської греко-католицької церкви у Галичині (кінецьXIX– перша половина XX ст.), 2007 р.

Основи профорієнтаційної роботи (8), Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування (14).

Комар І. Психологічна та духовна опіка як важливий напрям діяльності чернечих чинів  УГКЦ у Галичині в першій третині ХХ ст. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Збірник наук. праць. V міжнародний симпозіум. – Тернопіль: Збруч, 2007. – Вип. 4. – С. 221-228. (0,5 д.а.).

 Комар І. Опікунсько-виховна діяльність Митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900 – 1939 рр.). – Київ: Педагогічні науки, 2007. – С. 89-99. (0,61 д.а.). Керувала написанням  дипломних робіт і  бакалаврських робіт

 


2007 р.-захист кандидатської дисертації .

11

Кулик ІваннаВасилівна

Асистент кафедри соціальної педагогіки

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р. , спеціальність Початкове навчання і практична психологія, вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.07., теорія і методика виховання,  Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності, 2009 р

Етика і психологія сімейного життя (46).

Кулик І. Дослідження рівня сформованості культури родинних взаємин в учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Ів-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. Вип.ХХІІ-ХХІІІ.-С.277-284. Об др.арк.– 0.5.

Кулик І.В. Духовність як першоджерело формування культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів / І.В. Кулик // Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – Вип.2 (21). – С. 72-78.

  


2009 р.-захист кандидатської дисертації

     

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 


1.

Михайлишин Галина Йосипівна

Заступник директора з виховної роботи Івано-Франківського технікуму фізичної культури.

Доцент кафедри соціальної педагогікиКиївський державний педагогічний інститут ім.. О.М. Горького, спеціальність Педагогіка і  психологія, викладач-дослідник з педагогіки і психології

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. ,теорія і методика професійної освіти,

Формування професійних умінь майбутніх учителів фізичної культури у системі виховної роботи

2006 р.

 


Актуальні проблеми діяльності служб сім`ї  і закладів освіти

1.Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання. Монографія. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2008. – 230 с.2. Система виховної роботи у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.– Зб. наук. праць.–Київ, 2006.– Вип. 9.–Кн.2.–С.390-3943.Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць.– Харків–Донецьк:ХДАДМ (ХХПІ) ,2006.–№ 10.– С. 121–126.

Керувала написанням 3 дипломних робіт.

 Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях .


 2006 р.-захист кандидатської дисертації

2.

Дерев`янко

Надія ПавлівнаДиректор Івано-Франківського обласного відділення МАН України, доцент кафедри соціальної педагогіки

Івано-Франківський державний педагогічний інститут, 1981 р., спеціальність  Історія і суспільствознавство, вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботи

Кандидат педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.01. загальна педагогіка та історія педагогіки,   Теоретичні засади формування громадянської культури учнів загальноосвітньої школи , 2004 р

Основи педагогічної майстерності (24), дисципліни спеціалізації (10), спецкурс за вибором студентів(14),

1. Теоретичні засади формування громадянської культури школярів. Івано-Франківськ, Плай, 2002.

Підготувала 2 студентів до виступу на звітній науковій конференції. Бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях (Формування релігійної культури дітей і молоді: проблеми і перспективи. – Івано-Франківськ, 2007, Система діяльності обласних відділень МАН України у формуванні креативної культури  учнівської молоді: Івано-Франківськ, 2007),та ін. 2004-захист кандидатської дисертації

 Сумісники: 

Дерев’янко Надія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Михайлишин Галина Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент  


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка