Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Загальна психологія" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"Сторінка1/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу „Загальна психологія”

для підготовки студентів

за спеціальністю 7.040101. „Психологія”

Укладачі: Терлецька Л.Г., канд.психол.наук, доцент

Юрчинська Г.К., канд.психол.наук, доцент
Київ - 2011

Навчально-методичний комплекс з курсу „Загальна психологія” (укладачі: Л.Г.Терлецька, кандидат психологічних наук, доцент, Г.К.Юрчинська, кандидат психологічних наук, доцент) для підготовки студентів за спеціальністю 7.040101. „Психологія” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Протокол № 4 від 13 грудня 2011р.


ЗМІСТ


Загальні положення _______________________________________ с.4-7

Навчально-тематичний план ________________________________ с.8

Тематично-змістова частина курсу __________________________ с.9-12

Плани семінарських занять _______________________________ с.13-21

Вказівки до самостійної роботи студентів___________________ с. 21-26

Тестові завдання для модульних робіт ______________________с.26-42

Додаткова література____________________________________ с.43-46


Загальні положення
Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Дисципліна “Загальна психологія” є нормативною дисципліною для напрямку підготовки 7.040101 “психологія”. Викладається в обсязі 792 годин, з них аудиторних – 90 годин (лекцій - 54 години, семінарських - 36 годин), самостійна робота 702 години та форми підсумкового контролю – залік, іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни:


 • Розкриття та аналіз основних проблем загальної психології, що мають теоретичне та практичне значення;

 • Поглиблення уявлень слухачів про особливості функціонування психічних процесів, психічних станів і поведінки особистості;

 • Подальше формування світоглядних засад щодо власного бачення психічних процесів виходячи із здобутків психологічної науки;

 • Поєднання психодіагностичного, корекційного та розвиваючого підходів для більш ефективного засвоєння курсу та можливостей використання цих знань у психологічній практиці.

Предмет навчальної дисципліни:

 • Вивчення змісту, видів, особливостей розвитку психічних процесів, станів і властивостей особистості;

 • Дослідження особливостей функціонування даних процесів у особистостей різного віку;

 • Аналіз механізмів розвитку і функціонування психічних явищ;

 • Узагальнення теоретико-методологічних підходів до вивчення даних явищ у вітчизняній та закордонній психології.

Вимоги до знань та вмінь

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • Функціональне призначення загальної психології;

 • Об’єктно-предметну сферу загальної психології, еволюцію предмету психології;

 • Основні підходи та концепції розвитку психічних явищ;

 • Проблематику вітчизняних і зарубіжних психологічних досліджень;

 • Базові поняття та категорії загальної психології;

 • Методологічні принципи загальної психології, їх взаємозв’язок з методами психологічних досліджень;

 • Структуру психологічного знання та її особливості.

Місце в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Нормативна навчальна дисципліна “Загальна психологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців, її засвоєння є підґрунтям для вивчення дисциплін “Психологія особистості”, “Психодіагностика”.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна "Загальна психологія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох змістових модулів. Сума двох модулів зараховується в залік.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Модульний контроль: три модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичення оцінок за кожен з трьох модулів та оцінки за іспит за наступною формулою.


Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3 (ЗМ3)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

20

20

20

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + КПМ.
Форми поточного контролю:


Форма контролю

Максимальна кількість балів

Змістовий

модуль 1


(20 балів)

Змістовий

модуль 2


(20 балів)

Змістовий

модуль 3


(20 балів)
за одиницю

всього

за одиницю

всього

за одиницю

всього

всього

Робота на семінарах:8
8
8

- доповідь

5

5

5
- виступ

2

2

2
- доповнення

1

1

1
Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи

2

2

2

2

2

2
Модульна контрольна робота

10

10

10

10

10

10
Загалом за роботу протягом курсу
20
20
20

60

КПМ (іспит)

40

Загальна сума балів

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності сум балів та оцінки:


За 100-бальною шкалою

Шкала ECTS

90 – 100

A

відмінно

85 - 89


B

добре

75 – 84


C

65 - 74


D

задовільно

60 – 64


E

35 – 59

FX

Незадовільно (з правом повторного прослуховування курсу)

1 - 34

F

Незадовільно (без права повторного прослуховування курсу)

Враховуючи те, що максимальна кількість балів по трьом змістовним модулям дорівнює 100, то мінімум балів за яких студент допускається до іспиту – 50.НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва розділу, теми

Кількість годин

Лекції

Семінар.

Сам.роб.Змістовний модуль 1. Психологія як наука


1

Предмет, завдання та розвиток психології.

5

3
2

Психіка як предмет психології.

6

4Модульна контрольна 1
1Змістовний модуль 2. Психічні процеси


3

Відчуття.

3

2
4

Сприймання.

3

2
5Увага.

3

2
6Пам’ять.


3

2
7


Мислення.

3

2
8

Мовлення.

3

2
9

Уява.

3

2
10

Емоції і почуття.

3

2
11

Воля.

3

2Модульна контрольна 2
1Змістовний модуль 3. Психологічні властивості особистості


12

Особистість, структура особистості.

4

2
13

Темперамент.


4

2
14

Характер.

4

2
15

Особистість і спілкування.

4

2Модульна контрольна 3
1Всього (годин): 792

54

36

702

Загальний обсяг годин – 792 години, у тому числі аудиторних – 90 годин (лекції – 54, семінари – 36), самостійна робота студентів – 702 години.
ТЕМАТИЧНО - ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ

Модуль 1. Психологія як наука

Тема 1. Предмет, завдання та розвиток психології

Історичні етапи становлення та розвиток психології. Донауковий період з ідеєю психології як науки про душу. Епоха Відродження XV-XVII ст. або психологія як наука про свідомість. XVIIІ ст. – психологія як наука про поведінку. XIX-XX ст. – психологія як наука про психіку.

Предмет психології як науки про закономірності виникнення діяльності психіки у людини і вищих тварин, про психічні процеси, які є складовими компонентами діяльності і спілкування людей, а також поведінки тварин.

Проблеми психології: психофізіологічна, психосоціальна, психопрактична, психологічна.

Завдання та принципи сучасної психології. Три групи завдань: науково-дослідні (вивчення об’єкта науки на різних етапах); діагностичні (розпізнання психічного явища, визначення потенціальних можливостей психічної діяльності); корекційні (спрямування на виправлення дефектів психічної діяльності, розвитку).

Основні принципи психологічної науки (за О.М.Ткаченком): принцип детермінізму, принцип відображення, принцип єдності психіки й реальності (діяльності), принцип розвитку, принцип системно-структурний. Системно-діяльнісний аналіз психіки.

Зв’язок психології з іншими науками. Психологія і філософські науки. Психологія та природничі науки. Психологія та технічні науки. Психологія та медичні науки. Психологія та суспільні науки. Класифікація основних проблем і наук (за Б.Г.Ананьєвим). Міждисциплінарні зв’язки у вивченні проблем “природа – людина” та “людство – природа” (за Б.Г.Ананьєвим). “Трикутник наук” (за Б.М. Кедровим).

Галузі психології. Спеціальні галузі психології. Напрямки сучасної психології

Методи психологічних досліджень. Вимоги до методів: об’єктивність, генетичний підхід, системність, особистий та особистісний підхід, індивідуалізація, єдність теорії і практики. Класифікація методів: емпіричні методи (спостереження, тестування, аналіз продуктів діяльності, анкетування, бесіда та інтерв’ю, біографічний метод; експеримент лабораторний, природний, психолого-педагогічний експеримент); методи обробки даних (кількісні та якісні); інтерпретаційні методи (генетичний, структурний, системний метод); методи активного впливу на особистість: психологічна корекція; психологічна консультація; психологічний тренінг; психологічна терапія та реабілітація.
Тема 2. Психіка як предмет психології

Виникнення та розвиток психіки (філогенез, онтогенез). Періодизація еволюції психіки живих організмів (за О.М.Леонтьєвим): стадія сенсорної психіки, стадія перцептивної психіки, стадія інтелекту.

Основні підходи до розуміння психіки. Еволюція психіки (за К.К. Платоновим). Основні відмінності між людиною та вищою твариною. Мозок і психіка. Форми прояву та функції психіки. Структура психіки: психічні процеси; психічні стани, властивості особистості.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка