Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"Скачати 405.98 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір405.98 Kb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу „Психологія особистості”

для підготовки студентів

за спеціальністю 7.040101. „Психологія”

Укладач: Терлецька Л.Г., канд.психол.наук, доцент


Київ - 2012

Навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості” (укладач: Л.Г.Терлецька, кандидат психологічних наук) для підготовки студентів за спеціальністю 7.040101. „Психологія” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса ШевченкаПротокол від 2012р.

ЗМІСТ


Загальні положення _______________________________________ с.4-7

Навчально-тематичний план ________________________________ с.8-9

Тематично-змістова частина курсу _________________________ с.10-15

Плани семінарських занять __________________________________ с.16

Вказівки до самостійної роботи студентів___________________ с. 17-18

Тестові завдання для модульних робіт ______________________с.19-21

Список літератури_______________________________________ с.22-24

Типові питання для іспиту________________________________ с.25-32ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна “Психологія особистості” є нормативною дисципліною для підготовки студентів за спеціальністю 7.040101. „Психологія”. Викладається в обсязі 144 годин, з них аудиторних – 20 годин (лекцій – 16 годин, семінарських – 4 години), самостійна робота 124 години та форми підсумкового контролю – іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни:

 • Розкриття та аналіз основних проблем психології особистості, що мають теоретичне та практичне значення;

 • Поглиблення уявлень студентів про особливості розвитку і формування особистості, про сутність особистості, її структуру, мотивацію та унікальні аспекти функціонування (творчість, самореалізацію, зрілість, психічне здоров'я);

 • Подальше формування світоглядних засад щодо власного бачення особистості, виходячи із здобутків психологічної науки;

 • Поєднання психодіагностичного, корекційного та розвиваючого підходів для більш ефективного засвоєння курсу та можливостей використання цих знань у психолого-педагогічній практиці.

 • Сприяння розвитку психологічної культури педагога: показати засобами теоретичної та експериментальної психології складність психічного життя особистості, розвивати інтерес до самопізнання.

Предмет навчальної дисципліни:

 • Узагальнення теоретико-методологічних підходів до вивчення даних категорій у вітчизняній та закордонній психології.

Вимоги до знань та вмінь


У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • Функціональне призначення психології особстості;

 • Об’єктно-предметну сферу психології особистості, еволюцію предмету психології особистості;

 • Основні підходи та концепції розвитку особистості;

 • Проблематику вітчизняних і зарубіжних психологічних досліджень;

 • Базові поняття та категорії психології особистості;

 • Методологічні принципи психології особистості, їх взаємозв’язок з методами психологічних досліджень;

 • Структуру психологічного знання та її особливості.

Місце в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Нормативна навчальна дисципліна “Психологія особистості” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, її засвоєння є підґрунтям для вивчення дисциплін “Психологічне консультування”, “Психодіагностика”.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна "Психологія особистості" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох змістових модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Модульний контроль: дві модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.


Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ.
Форми поточного контролю:


Форма контролю
Змістовий

модуль 1


(30 балів)

Змістовий

модуль 2


(30 балів)
за одиницю

всього

за одиницю

всього

всього

Робота на семінарах:10
10

- доповідь

5

5
- виступ

3

3
- доповнення

2

2
Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи

10

10

10

10
Модульна контрольна робота

10

10

10

10
Загалом за роботу протягом семестру
30
30

60

КПМ (іспит)

40

Загальна сума балів

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності сум балів та оцінки:


За 100-бальною шкалою

Шкала ECTS

90 – 100


A

відмінно

85 - 89


B

добре

75 – 84


C

65 - 74


D

задовільно

60 – 64


E

35 – 59

FX

Незадовільно (з правом повторного прослуховування курсу)

1 - 34

F

Незадовільно (без права повторного прослуховування курсу)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка