Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рікСкачати 240.61 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір240.61 Kb.
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра психології

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Спеціальність 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Навчально- науковий Магістерської підготовки та післядипломної освіти

інститут

Європейська кредитно-трансферна система


         • Університет «КРОК», 2013 рік


Київ – 2013 рік

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Креативний менеджмент»: забезпечити загальну теоретичну та практичну підготовку магістрантів спеціальності «Бізнес-психологія», яка слугуватиме основою для врахування та використання психологічних закономірностей їхньої професійної діяльності та підвищення ефективності практичної роботи. Метою курсу є розкриття соціально - психологічних закономірностей креативного менеджменту, формування знань, умінь та практичних навичок в галузі творчого управління та креативногої менеджменту, формування здатностей до самостійного творчого вирішення управлінских проблем, вмінь управляти індивідуальною й колективною творчістю.
Знання основ креативного менеджменту сприятимуть пізнанню студентами психічних явищ і закономірностей, які виникають у всіх сферах управлінської діяльності.
Завдання вивчення дисципліни:

Головні завдання курсу “Креативний менеджмент ” полягають у наданні студентам основних положень дисципліни, що дозволить їм глибоко

оволодіти знаннями, які відображають зміст та структуру креативного менеджменту, специфіку й основні закономірності творчих процесів, способи активізації творчих здатностей, усвідомлення ролі та значущості творчого підходу до управління; формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації, формування умінь та навичок щодо ефективного вирішення психолого-управлінських проблем, засвоєння технологій і методів вирішення нестандартних завдань у галузях економіки й управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Креативний менеджмент" студент повинен:Знати:

 • зміст та психологічні особливості сучасних концепцій менеджмента;

 • сутність, структуру та основні особливості креативного менеджменту;

 • основні закономірності, структуру та види творчої діяльності;

 • основні характеристики ефективного, творчого менеджера;

 • особливості різних стилів керівництва та специфіку інтегрального, творчого стилю управління;

 • основні етапи прийняття творчих управлінських рішень керівником та чинники, які впливають на процес прийняття управлінських рішень;

 • умови забезпечення позитивної мотивації творчої активності працівників;

 • основні чинники становлення сприятливого клімату та творчої атмосфери в колективі;

 • закономірності створення ефективної творчої комунікації в організації;

 • психологічні умови попередження та творчого вирішення конфліктів в організації.

 • методи проведення успішних творчих переговорів;

 • психологічні особливості створення та розвитку команди;

 • психологічні особливості організації ефективних маркетингових досліджень та рекламної компанії;

 • основні закономірності новаторства та управління інноваційною діяльністю організації;

 • основні методи активізації творчого потенціалу працівників.

Уміти:

 • організовувати творчі маркетенгові дослідження, рекламні кампанії та PR-кампанії фірми;

 • створювати в організації атмосферу творчості, заповзятливості й новаторства;

 • використовувати систему прийомів, методик і способів продуктивного розв’язання проблем та прийняття творчих рішення;

 • створювати ефективну систему мотивування творої активності працівників;

 • застосовувати методики й прийоми управління новаціями й змінами в організації;

 • встановлювати партнерські стосунки в середені фірми та з іншими організаціями;

 • ініціювати заходи по трансформації й оновленню організації;

 • проводити тренінги з активізаціїї творчості та розвитку творчих здібностей з персоналом фірми.
 1. Програма навчальної дисципліни

Розділ 1. Сутність та особливості креативного менеджменту

Тема 1. Креативний менеджмент як наука

Предмет, методи та завдання креативного менеджменту. Історія розвиток менеджменту та теорії управління. Розвиток теорії й практики управління. Основні моделі управління. Особливості американського, європейського та японського менеджменту. Сучасний стан теорії управління. Гуманізація управління. Сучасні види менеджменту як складові креативного менеджменту Основні сучасні концепції управління та види менеджменту. Стратегічний, Цільовий менеджмент. Програмний менеджмент. Основні підходи до визначення антикризового менеджменту. Екзистенціальний менеджмент. Інтуїтивний менеджмент Метафори менеджменту. Віртуальний, квантовий, синергетичний менеджмент; проектний менеджмент (управління проектними групами); менеджмент майбутнього (управління часом); кризовий (антикризовий) менеджмент (управління ризиками); Event - менеджмент, Change –менеджмент.Тема 2. Сутність, структура та основні механізми творчості

Економічні, управлінські, психологічні підходи до творчості. Зміст та основні види творчості. Основні механізми та прийоми творчості. Свідоме та несвідоме в творчості. Фантазія, інтуіція та продуктивне мислення в структурі творчості. Складові креативності: вміння творчо мислити; компетентність; внутрішня мотивація. Види мислення: системне і стратегічне; трансформаційне; конвергентне і дивергентне, ассимилятивне, аккомодативне, креативне.Тема 3. Творча особистість менеджера та шляхи її формування

Творчий потенціал особистості. Творча особистість менеджера. Здатності до управлінської діяльності. Діагностика й самодіагностика здатностей до управлінської діяльності. Оцінка творчого потенціалу. Профіль творчого виконавця. Внутрішні бар’єри, які перешкоджають проявленню творчого потенціалу людини. Риси та якості ефективного менеджера. Самовизначення і саморозвиток менеджера. Кар’єра: планування, розвиток, шляхи реалізації.

Методи діагностики творчого потенціалу творчого менеджера. Сучасні теорії лідерства. Лідерство, влада, вплив, партнерство. Лідерство і керівництво. Авторитет лідера в організації та його визначення Типи особистостей: традиціоналісти й новатори

Тема 4. Методи активізації творчого потенціалу особистості

Форми виявлення, способи розвитку і використання творчого потенціалу особистості. Методи інтенсифікації творчих процесів. Універсальні прийоми розв’язання суперечностей та вирішення проблем. Евристичні прийоми активізації творчого мислення. Прийоми і види аналогій. Морфологічна комбінаторика. Методи постановки і системного аналізу управлінських проблем (системний оператор, діаграма Ісікави). Функціонально-вартісний аналіз. Метод мозкового штурму. Метод фокальних об’єктів. Метод синектики. Латеральне мислення. Онтології та онтологічні системи. Комбіновані методи і системи пошуку. Механізм виводу та інтерпретації результатів. Пошук і генерація нових ідей. Теорія рішень творчих (винахідницьких) задач. Технології „менеджмент ідей” на фірмі.


Розділ 2. Творчий підхід до управлінської діяльності

Тема 1. Основні фактори та функції ефективного творчого управління

Основні стилі управління Аналіз стилів управління. Творчий стиль управління. Сутність управлінської діяльності. Система основних управлінських функцій і їхнє психологічне забезпечення. Творчий підхід до реалізації основних функцій управління. Цілепокладання, прогнозування, планування, організація, мотивування, комунікація, контроль у корекція в діяльності керівника. Творче планування на основі Бачення майбутнього. Правила делегування повноважень. Правила ефективного контролю.Тема 2. Сутність і основні види управлінських рішень

Специфіка функції ухвалення рішення в діяльності керівника. Організаційні фактори управлінських рішень Типологія управлінських рішень і нормативні вимоги до них. Стратегії розробки й прийняття управлінських рішень. Індивідуальні й колективні методи й технології рішення нестандартних завдань. Модель для прийняття управлінських рішень Стадії підготовки й прийняття управлінських рішень. Процеси прийняття управлінських рішень. Діагностика проблемних ситуацій управлінської практики. Розробка підходів до їх вирішення (робота з кейсами). Елементи процесу прийняття рішень.

Здатність до прийняття рішень. Підвищення креативності при прийнятті рішень. Методи творчого рішення проблем та прийняття управлінських рішень. Мозкова атака в прийнятті рішень.

Тема 3. Творчі стратегії управління персоналом організації .

Сучасні погляди на управління персоналом. Вибір методів управління персоналом організації. Проектування структури й складу підрозділів фірми. Розробка положень про підрозділи й посадових інструкцій. Методи набору й відбору персоналу (HR-технології). Делегування повноважень і організація діяльності. Управління якістю та продуктивністю праці в організації Планування й організація навчання персоналу.


Розділ 3. Формування креативного середовища на підприємстві.

Тема 1. Правила створення креативного середовища в компанії

Зовнішні бар’єри проявлення креативності. Використання культурних, соціально-психологічних можливостей середовища для реалізації цілей працівників і бізнес-цілей підприємства. Культура, соціальний капітал й економічний розвиток. Моделі комунікацій. Типи комунікативних мереж. Оптимізація системи організаційних комунікацій Організація комунікативного простору

Комунікація в управлінні. Формування сприятливого психологічного клімату в організації. Створення творчої атмосфери та сприятливого психологічного клімату в бізнесі-організації. Творчий клімат та партнерські відносини. Політика підтримки та розвиток співробітників.

Тема 2. Конфлікти в організації і їх творче вирішення

Джерела й види протиріч усередині підприємства. Етапи розвитку, причини виникнення. Структура, типологія конфліктів. Соціально - психологічний клімат у колективі. Структурний дисбаланс функцій і коштів, обов'язків і прав; зони відповідальності й рівні влади. Розподіл відповідальності й делегування повноважень усередині організації.

Конфлікти в групах: міжособистісний, внутрігруповий і міжгруповий. Екстремальні ситуації. Особистість менеджера як фактор внутрішньої конфліктності в організації. Типологія співробітників - ініціаторів конфліктів. Управління конфліктом у командах у різних організаційних парадигмах Управління конфліктами: профілактика, попередження, вирішення. Використання творчих процесів для вирішення конфліктів. Тактики та прийоми творчого вирішення конфліктів;

Тема 3. Мотивація й стимулювання творчої активності персоналу.

Розвиток концепції мотиваційного менеджменту, мотивація й стимулювання: технології й принципи ефективного стимулювання, процесуальні теорії мотивації, змістовні теорії мотивації, матеріальне й нематеріальне стимулювання. Концепції мотивації виконавської діяльності. Основні підходи до реалізації функції мотивування.Роздiл 4. Проблеми організації креативної, новаторської компанії.

Тема 1. Основні ознаки креативної компанії.

Створення креативної організації.. Спільне використання знань: глобальна мережа. Моделі спонтанного і задуманого хаосу. Багатоманітність. Протилежності. централізація, функціонально-рольове управління, швидкість проходження інформації, колективна відповідальність, близькість суб'єкта й об'єкта управління, особливості. управління великими організаціями: глибокий поділ праці, децентралізація, індивідуальна відповідальність, інформаційні перевантаження, формалізовані комунікації. Новаторські організації. Створення новаторської організації. Компанія, що самонавчається, саморозвивається та створює знання. Самоорганізація компанії. Командний менеджмент творчих проектів. Підбір управлінської команди. Перетворення групи в команду. Розподіл ролей в групі та ефективність роботи фірми, підприємства. Розподіл ролей у команді. Творчі команди. Ролі новаторів.Тема 2. Стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях. Управління креативністю.

Спрямованість на творчість, новаторство й зміни. Вирішення проблем і творчість. Складання карт: створення, підтримка й руйнування стереотипів та концептуальних схем. Організаційна культура менеджменту ідей: клімат творчості в управлінні знаннями та ідеями. Чинники впливу на підвищення креативності: постановка задачі; свобода дій; ресурси; склад робочої групи; стимулювання керівників; організаційна підтримка.Тема 3. Соціально-психологічні аспекти інноваційної діяльності в організації.

Інноваційний потенціал управління. Основні теорії новаторства, інноваційної діяльності й запровадження нововведень. Типи новаторства. Джерела новаторства. Етапи та життєвий цикл новації. Природа змін і інновацій. Соціально-психологічні особливості інноваційного процесу. Динаміка новаторства та управління новаторством. Стратегічне новаторство. Бачення: картини майбутнього, Контекст - уроки більше широкого бачення . Корпоративна стратегія й підприємницьке бачення. Управління новаторством: процес зниження невизначеності. Управління процесом інноваційної діяльності й запровадженням нововведень. Психологічне забезпечення організаційних змін. Психологічні бар'єри при сприйнятті змін і методи подолання опору.
 1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

1

Місце креативного менеджменту в системі наук

2.

Структура, основні види та механізми творчості

3.

Творча особистість менеджера та шляхи її формування

4.

Методи активізації творчого потенціалу особистості

5.

Основні фактори та функції ефективного творчого управління

6.

Творчі стратегії управління персоналом організації 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

1.

Основні види та правила прийняття управлінських рішень

2.

Правила створення креативного середовища в компанії

3.

Конфлікти в організації та методи їх творчого розв’язання

4.

Методи мотивації й стимулювання творчої активності персоналу 1. Завдання для самостійної роботи студентів

Зміст (опис) завдань

Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Креативний менеджмент як наука 1. Самостійне опрацювання монографії, статей [3, 7, 15]

Тема 2. Сутність, структура та основні механізми творчості

 1. Пошук літератури в Інтернеті.

 2. Самостійне опрацювання підручника [30-32]

Тема3. Творча особистість менеджера та шляхи її формування

 1. Самостійне опрацювання матеріалів [18,48]

 2. Пошук інформації в мережі Інтернет ( адреси сайтів, статті, монографії, підручники в електронному варіанті)

 3. Скласти словничок термінів, що відносяться до теми

Тема 4. Методи активізації творчого потенціалу особистості.

 1. Відповідь на питання тесту щодо стилів прийняття управлінських рішень

 2. Написання міні рефератів- ессе

 3. Розв’язання творчих, проблемних завдань

Розділ 2. ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Основні фактори та функції ефективного творчого управління 1. Самостійне опрацювання монографії [2;38]

 2. Повторення питань теми за конспектом лекції

 3. Підготовка тематичного огляду періодичних видань

Тема 2. Сутність і види управлінських рішень у бізнесі

 1. Підготувати міні-доповідь про особливості творчого планування.

 2. Творче завдання:

 3. Самостійне опрацювання монографії [46]

Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Тема 1. Правила створення креативного середовища в компанії 1. Повторення питань теми за конспектом лекції

 2. Творчі завдання

Тема 2. Конфлікти в організації і їх творче вирішення вирішення.

 1. Самостійне опрацювання інтернет джерел.

 2. Повторення питань теми за конспектом лекції

 3. Розв’язання творчих, проблемних зав дань

 4. Написання міні-доповіді щодо основних методів стимуляції творчості в організаціях.

Роздiл 4. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕАТИВНОЇ, НОВАТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ.

Тема 1. Основні ознаки креативної компанії. 1. Самостійне опрацювання монографії [29,54]

 2. Написати есе щодо основних ознак ідеальної творчої компанії.

 3. Розв’язання ситуаційної задачі

Тема 2. Стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях. Управління креативністю.

 1. Самостійне опрацювання інтерент джерел

 2. Творче завдання:

Тема 3. Соціально-психологічні аспекти інноваційної діяльності в організації.

 1. Самостійне опрацювання монографій, підручника [3,6]

 2. Написати есе щодо способів активізації інноваційної діяльності в організації

Розв’язання ситуаційної задачі
 1. Індивідуальні завдання

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

Креативний менеджмент як наука

Творче завдання:

Розробіть схему відображаючу місце креативного менеджменту в системі наук


Сутність, структура та основні механізми творчості

Творче завдання:

Навести конкретні приклади реалізації творчих механізмів в реальній управлінській діяльності


Творча особистість менеджера та шляхи її формування

Творче завдання:

Складіть список із 10 чоловік, які, на вашу думку, є творчими менеджерами (сучасники, історичні особи, політики, учені, суспільні діячі й т.д.). Виділіть відомих менеджерів, управлінців та ділових людей. Аргументуйте свій вибір.


Сутність і основні види управлінських рішень

Розв’язання конкретних творчих проблем та прийняття управлінських рішеньТворчі стратегії управління персоналом організації .

Правила створення креативного середовища в компанії

Написання есе « Створення творчої атмосфери в організаціїї»

Діагностуйте, опишіть і проаналізуйте різні види клімату в колективі : а) з власного досвіду, б) з досвіду знайомих в) з фільмів або літератури. Запропонуйте конструктивні методи формування сприятливого клімату.


Конфлікти в організації і їх творче вирішення

Творче завдання:

Діагностуйте, опишіть і проаналізуйте різні види конфликтів в колективі : а) з власного досвіду, б) з досвіду знайомих в) з фільмів або літератури. Запропонуйте конструктивні методи вирішення конфліктів.


Мотивація й стимулювання творчої активності персоналу

Творче завдання:Розробіть цілісну систему мотивації творчої та інноваційної діяльності в організації
 1. Методи навчання

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях Університету у формі лекцій, семінарів, індивідуальних занять та консультацій.

Лекційний курс передбачає надання для студентів знань з найбільш складних та дискусійних проблем креативного менеджменту, професійних та особистих якостей майбутнього управлінця. При цьому основні питання лекційного курсу сформовано таким чином, щоби їх зміст логічно доповнювався, поглиблювався та розширявся змістом питань семінарських занять та самостійної роботи студентів.Метою лекційного курсу - є тлумачення, інтерпретація та трансформація від лектора до студентів сучасних знань про психологію управління, сучасні методи та стилі управління та менеджменту, творчого, ефективного менеджменту, та професійні і особисті якості менеджера та управлінця.

Зазначена мета передбачає реалізацію наступних завдань: • надати можливість студентам з’ясувати та занотувати найбільш складні теоретичні та практичні проблеми «Креативного менеджменту»;

 • навчити творчому мисленню та вмінню розрізняти різний ступінь важливості розглядуваних проблем, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість;

 • навчити умінню плідної творчої праці в умовах колективних занять;

 • створити теоретичне підґрунтя для можливості ефективної підготовки до семінарських занять та самостійного опанування матеріалом запропонованої для самостійної роботи тематики.

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації психологічних та управлінських дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково – дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: • Опрацювання запропонованих навчально-методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 • Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 • Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.
 1. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.Формою підсумкового контролю з дисципліни «Креативний менеджмент» є диференційований залік.


 1. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)
 1. Методичне забезпечення

Тематика рефератів з курсу “креативний менеджмент”

 1. Еволюція теорії й практики менеджменту. Сучасні концепції менеджменту.

 2. Порівняльний аналіз творчих підходів американського та японського менеджменту.

 3. Аналіз сучасних стилів управління. Творчий стиль управління.

 4. Сутність, структура та основні механізми творчості

 5. Фантазія, інтуіція та продуктивне мислення в структурі творчості.

 6. Прояви творчості у рекламі, маркетингу, управлінні, бізнесі.

 7. Риси та якості творчої особистісті менеджера

 8. Основні фактори та функції ефективного творчого управління

 9. Сутність та основні функції управлінської діяльності.

 10. Творче планування на основі Бачення майбутнього.

 11. Правила делегування повноважень.

 12. Методи творчого розв’язання проблем.

 13. Методи творчого прийняття управлінських рішень.

 14. Культура та соціальний капітал як фактори розвитку фірми.

 15. Правила створення креативного середовища в компанії

 16. Методи формування інноваційного середовища.

 17. Поняття «нововведення», «інновація», «інноваційний процес».

 18. Характеристика організації як системи. що саморозвивається

 19. Організація і проведення творчих успішних переговорів.

 20. Особливості творчого ділового спілкування.

 21. Творчі елементи невербального спілкування.

 22. Способи і методи творчого розв’язання конфліктів.

 23. Мотивація й стимулювання творчої активності персоналу.

 24. Метод мозкового штурму.

 25. Метод фокальних об’єктів.

 26. Метод синектики.

 27. Теорія рішень творчих винахідницьких задач “ТРИЗ”.

 1. Рекомендована література

Базова

 1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды/ В.В. Авдеев. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с.

 2. Боссиди Л. Искусство результативного управления/ Л. Боссиди, Р. Чаран. - М.: ООО "Издательство "Добрая книга", 2005. - 288 с.

 3. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.О. Василенко, В.Г. Шматько. - К.: ЦУЛ, 2003. - 440 с.

 4. Дафт Р.Л. Менеджмент: Пер. с англ.- СПб: Питер.2000.-832 с.

 5. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник/ Л.М. Карамушка. - К.: Міленіум, 2003. - 344 с.

 6. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. СПб: 2008, - 448 с.

Допоміжна


 1. Ванюрихин Г.И. Творчество в менеджменте. Вестник Международного Университета. Серия «Менеджмент». — М., 2000. — Вып. 3.

 2. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ.- 8-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2000.

 3. Давила Т., Эрштейн М. Работающая инновация: Как управлять ею, измерять ее и извлекать из нее выгоду. - Минск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 320 с.

 4. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішення: Посібник/ Д. Дерлоу. - К.: Наукова думка, 2001. - 242 с.

 5. Зинов В.Г. Менеджмент инноваций. Кадровое обеспечение/ В.Г. Зинов. - М.: Дело, 2005. - 496 с.

 6. Йоханссон Ф. Эффект Медичи. Возникновение инноваций на стыке идей, концепций и культур. - Минск: Вильямс, 2007. - 192 с.

 7. Какими будут компании и рынки в ХХI веке. - М.: Альпина-Паблишер, 2001.

 8. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие/ А.В. Карпов. - М.: Гардарики, 2004. - 584 с.

 9. Кизевич Г.В. Принципы выживания, или Теория творчества на каждый день. –М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. –400 с.

 10. Кирхлер Э. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология: Т.1/ Э. Кирхлер, К. Родлер. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2003. - 144 с.

 11. Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я: Научно-практическое пособие/ М.В. Кларин. - М.: Дело, 2000. - 224 с.

 12. Кристофер Э. Тренинг лидерства. - СПб.: Питер, 2001.- 320 с.

 13. Курс MBA по менеджменту/ Ред. Аллен Р. Коэн. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 507 с.

 14. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: Посібник/ Т. Лемберт. - К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. - 303 с.

 15. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник/ Б.Г. Литвак. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Дело, 2004. - 416 с.

 16. Лидерство. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 258 с.

 17. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник/ В.С. Лозниця. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2003. - 512 с.

 18. Льюис Дж. Управление командой: как заставить других делать то, что вам нужно/ Дж. Льюис. - СПб.: Питер, 2004. - 160 с.

 19. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Теории решения изобретательских задач. –Минск: Харвест, 2003. –428 с.

 20. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери: Бібліотека журналу "Управління компанією"/ За ред. Ю. Наврузова, Н. Черепухіна. - К.: Вид-во Олексія Капусти, 2002. - 300 с.

 21. Михненко П.А. Секреты эффективных бизнес решений. – М.: НТ Пресс, 2007. -288с.

 22. Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррел Дж. Мышление полного спектра. –Мн.: ООО «Попурри», 2001. –464 с.

 23. Нонака И., Такеучи Х. Компания - создатель знания. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.

 24. Орлов М. Основы классической ТРИЗ. Минск: Солон. –2006. - 432 с.

 25. Петрова Н. П. Дао творческого карьериста. Бизнес как способ творческой самореализации. –М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 320 с.

 26. Петрова Н.П. Творческие решения в бизнесе.– Минск: Речь, 2004. -336c.

 27. Портер М., Прахалад С., Самплер Д. Курс MBA по стратегическому менеджменту. – Минск: Альпина, 2007. - 588 с

 28. Рапопорт Б.М. Оптимизация управленческих решений/ Б.М. Рапопорт. - М.: ТЕИС, 2001. - 264 с.

 29. Расиел, Итан М.. Метод McKinsey: Использование техник ведущих стратегических консультантов для решения ваших личных задач и задач вашего бизнеса: Пер. с англ./ Итан М. Расиел. - 3-е изд.. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 194 с

 30. Робертс М. Идеальный инновационный менеджмент. НЛП в XXI веке

Change Management Excellence: Putting NLP to Work in the 21st Century Минск: КСП+. 2004, - 240 с.

 1. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник/ В.С. Савельєва. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 320 с.

 2. Савченко Л.Б. Искусство управления ситуацией: опыт Востока и Запада: Учебно-практическое пособие/ Л.Б. Савченко. - М.: Маркет ДС, 2006. - 270 с.

 3. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.В. Стадник. - К.: Академвидав, 2006. - 464 с.

 4. Стаут С. Управленческий тренинг/ С. Стаут. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.

 5. Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие/ Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 512 с.

 6. Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений: Учебное пособие/ В.Н. Спицнадель. - СПб.: Издательский дом "Бизнес-пресса", 2002. - 394 с

 7. Уиддет, Стив. Руководство по компетенциям/ Стив Уиддет, Сара Холлифорд. - М.: HIPPO, 2003. - 224 с.

 8. Уилсон А., Уилсон М. Управление и творчество при проектировании

систем. -М.: Сов. радио, 1976. - 255 с.

 1. Уитмор Дж. COACHING - новый стиль менеджмента и управления персоналом: Практическое пособие/ Дж. Уитмор. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с

 2. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник/ Р.А. Фатхутдинов. - 4-е изд.,перераб. и доп.. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 283 с.

 3. Хальцбаур У. Event-менеджмент. Минск: ЭКСМО. 2006, -384 с.

 4. Харари О. Как вести за собой людей и добиваться успеха: Принципы лидерства по Колину Пауэллу/ О. Харари. - М.: Мир, 2003. - 239 с.

 5. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний .– Минск: Вильямс, 2007. - 304 с.

 6. Хильб, Мартин. Интегрированный менеджмент персонала. Цели - стратегии - инструменты/ Мартин Хильб. - 11 изд.. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 256 с.

 7. Хэмел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002; Менеджмент ХХI века. - М.: ИНФРА-М, 2002.

 8. Шарапов О.Д. Системний аналіз: Навчально-методичний посібник/ О.Д. Шарапов. - К.: КНЕУ, 2003. - 154 с.

 9. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета: Учебно-практическое пособие/ С.В. Шекшня, Н.Н. Ермошкин. - М.: ЗАО "Бизнес-школа","Интел-Синтез", 2002. - 336 с.

 10. Элвессон, Мэтс. Организационная культура/ Мэтс Элвессон. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. - 460 с.

 11. Эффективное принятие решений. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 184 с.

Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. - М.: ИНФРА-М, 2002.
13. Інформаційні ресурси

(електронні джерела вільного доступу з адресами (режимом доступу)
 1. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент // http://creativeconomy.ru/library/www.ovsem.com.

 2. Ванюрихин Г.И. Креативный менеджмент http://www.cfin.ru/press/management/2001-2/vanurihin.shtml

 3. Ягмур Ю.В. Креативный менеджмент и его специфика http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3535.htm

 4. Креативный менеджмент http://www.creativeconomy.ru/headings/kreativnyj-menedzhment/База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка