Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістраСкачати 125.21 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір125.21 Kb.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки
ДО ЗАХИСТУ

В.о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

_________________ О.М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Виконав студент 5 курсу, група ММЕ-11 _______________Т.М. Назаренко

«___» ____________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи _______________ Ю.В. Чала

«___»____________ 2012 р.

Консультант розділу «Охорона праці та

безпека в надзвичайних ситуаціях» _______________Т.П. Гончаренко

«___»____________ 2012 р.

Суми – 2012

РЕФЕРАТ

дипломної роботи на тему:«Стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті пріоритетів національного розвитку»

студента Назаренко Тетяни Михайлівни

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Актуальність дипломної роботи полягає у доцільності та необхідності подальшого використання практичних підходів, пов’язаних з розробкою стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств авіабудівної галузі, які відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічної безпеки країни.

Об’єктом дослідження роботи виступає стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Предметом дослідження є управління конкурентоспроможністю Державного підприємства Міністерства оборони України «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»».

Мета дипломної роботи полягає у розробці стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку.

У відповідності до поставленої мети у роботі сформульовані наступні завдання:


 • дослідження теоретичних аспектів міжнародної конкурентоспроможності підприємства та відображення основних проблем забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на світовому ринку;

 • характеристика фінансово-господарської діяльності і можливостей розвитку авіаремонтного заводу, аналіз рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства та ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства;

 • формування стратегії розвитку авіазаводу та розробка механізму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства;

 • дослідження системи охорони праці та цивільного захисту на підприємстві та розробка практичних рекомендацій щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві.

Для вирішення питань розробки стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку були використані сучасні методи розрахунку ефективності управління конкурентоздатністю, методи системних досліджень перспектив у галузі авіабудування. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи аналізу, порівняння і узагальнення, методи економічного і економіко-статистичного аналізу з метою проведення оцінки сучасного стану розвитку авіаремонтних заводів, конкурентоспроможності продукції та послуг авіаційного комплексу на міжнародних ринках і тенденцій їх зміни.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: 1. Міжнародна конкурентоспроможність – це здатність підприємства ефективно здійснювати свою діяльність на зовнішньому ринку, а також можливість досягнення ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної діяльності та лідируючих позицій в умовах жорстокого конкурентного середовища.

 2. Для забезпечення стійких конкурентних позицій на світовому ринку, підприємству, перш за все, необхідно володіти конкурентним перевагами на національному ринку, вправно використовувати всі свої ресурси та можливості.

 3. Формування стратегії розвитку підприємства є запорукою його успішного функціонування. Саме від того, наскільки правильною та доцільно обраною буде стратегія, залежатиме високоефективна господарська діяльність та конкурентоспроможність підприємства.

 4. Рівень конкуренції на ринку авіаремонтних послуг досить високий, оскільки він завжди був і залишається найскладнішим сегментом авіабудування.

 5. Система управління охороною праці виступає основною складовою загальної організації системи управління підприємством. Система охорони праці на досліджуваному підприємстві знаходиться у відмінному стані та повністю відповідає нормам чинного українського законодавства.

Таким чином, за результатами роботи запропоновано рекомендації, направлені на формування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства:

 1. В рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства, впровадження власного виробництва авіаційної техніки буде доцільним та ефективним. На тлі «деградації» українського авіабудування розвиток вертольотобудування може стати альтернативною високотехнологічною підгалуззю.

 2. Здійснення господарської діяльності з впровадженням міжнародних стандартів сприятиме розвитку науково-технологічного потенціалу підприємства, посилить його взаємозв’язок зі світовими лідерами на ринку авіаремонтного обслуговування.

 3. В умовах сучасного бізнесу конкурентна боротьба підприємств зростає з кожним роком. У даному випадку, важлива роль відводиться військово-технічному співробітництву підприємства з міжнародними організаціями з підтримки безпеки та миру, оскільки воно в повній мірі забезпечує кооперацію з країнами-партнерами у галузі спільної розробки, виробництва та модернізації озброєння, військової та іншої техніки, розвиток експорту та імпорту товарів військового призначення. За сучасних умов військово-технічне співробітництво виступає основною передумовою стратегічного розвитку підприємства, оскільки сприяє формуванню позитивного іміджу як на національному, так і на міжнародному ринку. Саме тому всі зусилля підприємства повинні бути спрямовані на активізацію багатостороннього співробітництва в рамках міжнародних та регіональних організацій.

Все вище зазначене в сукупності дозволить зміцнити конкурентні позиції підприємства на світовому ринку в умовах жорстокої конкуренції.

Апробацію основних положень роботи проведено на І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях», яка відбулася в Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 24 лютого 2012 року. Тема доповіді: «Сучасні проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства».

Практична значущість дипломної роботи полягає в розробці конкретних методичних рекомендацій, направлених на формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення в довгостроковій перспективі його успішного функціонування шляхом досягнення та утримання стійких конкурентних переваг. Результати дослідження можуть бути використані ДП МОУ «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»» з метою удосконалення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку, а також іншими підприємствами авіабудівної галузі.

Ключові слова: МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ, РИНОК АВІАРЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

Основний зміст дипломної роботи викладено на 102 сторінках. Робота містить 9 таблиць, 23 рисунки, список використаних джерел з 84 найменувань, а також 6 додатків, які розміщені ще на 21сторінці.

Рік виконання дипломної роботи – 2012 рік

Рік захисту роботи – 2012 рік

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

_________________ О.М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.
ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»

студенту 5 курсу, групи ММЕ-11

Назаренко Тетяні Михайлівні


 1. Тема роботи: «Стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті пріоритетів національного розвитку» затверджена наказом по академії від «___»_________2012 р. № ______
 1. Термін здачі студентом закінченої роботи: 25 травня 2012 р.
 1. Дипломна робота виконується на матеріалах Державного підприємства Міністерства оборони України «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»».
 1. Предмет дослідження: управління конкурентоспроможністю Державного підприємства Міністерства оборони України «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»».
 1. Мета дипломної роботи: розробка методичних рекомендацій, направлених на формування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
 1. Орієнтовний план дипломної роботи, терміни подання розділів науковому керівникові та зміст завдань для виконання поставленої мети:

Розділ І. Теоретичні засади формування та реалізації стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Термін подання – 19 лютого 2012 р.

У розділі І визначити сутність та особливості міжнародної конкурентоспроможності підприємства; проаналізувати конкурентні стратегії за класифікаційними ознаками; визначити алгоритм вибору конкурентної стратегії підприємства.
Розділ ІІ. Оцінка стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства на прикладі ДМ МОУ Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН». Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІІ проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства; дослідити організаційну структуру підприємства; здійснити оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства; визначити основні проблеми, пов’язані із формуванням стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.


Розділ ІІІ. Розробка стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Термін подання – 13 травня 2012 р.

У розділі ІІІ запропонувати шляхи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства; проаналізувати очікувані результати від впровадження міжнародних стандартів на підприємстві; визначити доцільність та ефективність впровадження власного виробництва авіаційної техніки в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства; проаналізувати та виявити необхідність військово-технічного співробітництва як інструменту реалізації інтересів підприємства в контексті пріоритетів національного розвитку.


Розділ ІV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІV дослідити систему організації та управління охороною праці в установі; проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті дослідження; дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві.

 1. Консультації по роботі:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

1

доц. Чала Ю.В.2

доц. Чала Ю.В.3

доц. Чала Ю.В.4

доц. Гончаренко Т.П.

 1. Дата видачі завдання «___» _________ 2012 р.

Науковий керівник _________ доц. Чала Ю.В.

Завдання до виконання одержав ________ Назаренко Т. М.

ЗМІСТ
ВСТУП…….…………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………

12

1.1

Поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємства……………………………………………….......

12

1.2

Аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками………………………………………………………..

20

1.3

Алгоритм вибору конкурентної стратегії підприємства……

29
Висновки до розділу 1………………………………………...

36

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДП МОУ «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»………………...

38

2.1

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства…

38

2.2

Аналіз організаційної структури підприємства……………..

50

2.3

Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства ……………………………………………..........

54
Висновки до розділу 2…….…………………………………..

65

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…….

68

3.1

Міжнародна стандартизація як найважливіша складова забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства…………………………………………………...

68

3.2

Виробництво авіаційної техніки в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства……………………..

75

3.3

Військово-технічне співробітництво як інструмент реалізації інтересів підприємства в контексті пріоритетів національного розвитку……………………………………….

81
Висновки до розділу 3………………………………………...

85

РОЗДІЛ 4

Охорона праці та безпека в надзвичаЙних ситуаціях …………………………………………………

74

4.1

Система управління охороною праці на підприємстві………………………………………………….

74

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві…………………………………………………

83

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті…………………………………………………………Висновки та пропозиції до розділу 4…………………….....

91

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..

87

87

91

94

96

99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………

103

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

113


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка