Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістраСторінка1/10
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки
ДО ЗАХИСТУ

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри

д.е.н., професор

____________ О.М. Костюк «___»_____________ 2012 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»
Організація і проведення маркетингових досліджень на підприємстві, зорієнтованому на зарубіжні ринки

Виконала студентка 5 курсу, група ММЕ-11 ____________ Г.С. Зембицька

«___»____________ 2012 р.
Керівник дипломної роботи _________________ Т.В. Мазило

«___»____________ 2012 р.

Консультант з розділу «Охорона праці

та безпека в надзвичайних ситуаціях» _______________ Т.П. Гончаренко

«___»____________ 2012 р.

Суми – 2012

ЗМІСТВСТУП…….……………………………………………………………………

7

РОЗДІЛ 1

Сутність маркетингових досліджень та Їх роль в діяльності підприємства.……………………

11
1.1

Суть, завдання та роль маркетингових досліджень………......

11
1.2

Організація та проведення маркетингового дослідження…....

17
1.3

Методи збору маркетингової інформації……………………...

27
1.4

Основні джерела маркетингової інформації на міжнародному ринку…………………………………………....

32Висновки до розділу 1…………………………………………..

37

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ на прикладі СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»………………………………………………….

38
2.1

Характеристика фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»……………………………………

38
2.2

Аналіз організаційної структури та стану управління СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»……………………………………

45
2.3
2.3.1
2.3.2

Аналіз міжнародної діяльності СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»………………………………………………………

Загальна характеристика експорту послуг СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»…… ……………………........................

Специфіка укладання міжнародних контрактів………………


54
54

60

2.4

Аналіз маркетингової діяльності СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»………………………………………………………

63Висновки до розділу 2…….……………………………………

69

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………..

71
3.1

Особливості проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку ……………………….………………….

71

3.2

Шляхи покращення практики застосування інструментарію маркетингових досліджень на СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»………………………………………………………

84
Висновки до розділу 3……………………………………….....

93

РОЗДІЛ 4

Дослідження системи охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, що діє на підприємстві………………………………………………..

95
4.1

Система управління охороною праці на СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»………………………………………………………

95
4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації………………………………………………………..

99
4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті…………………………………………………………….

108Висновки до розділу 4………………………..............................

112

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...

114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..

118

ДОДАТКИ………………………………………………………………….......

125

РЕФЕРАТ


дипломної роботи на тему:

«Організація і проведення маркетингових досліджень на підприємстві, зорієнтованому на зарубіжні ринки»

студента Зембицької Ганни Сергіївни

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Актуальність теми полягає у зростанні значення використання інструментів маркетингу для реалізації конкурентного потенціалу компанії в інтернаціоналізованому економічному просторі. Фірми прагнуть володіти актуальною, достовірною та повною інформацією для прийняття управлінських рішень стосовно будь-яких елементів зовнішньої стратегії підприємства. Для цього організовуються та проводяться маркетингові дослідження, що являють собою систематичний процес постановки цілей, завдань, збору, аналізу інформації та розробки рекомендацій щодо подальших дій підприємства.

Мета магістерської дипломної роботи полягає у розробці шляхів вдосконалення процесу організації та проведення маркетингових досліджень на зовнішньоріентованому підприємстві для динамічного розвитку його міжнародної економічної діяльності.

Об’єктом дипломної роботи являється маркетингова діяльність підприємства в контексті прийняття управлінських рішень стосовно функціонування на зарубіжних ринках.

Предметом дослідження дипломної роботи є організація і проведення маркетингових досліджень на підприємстві, зорієнтованому на зарубіжні ринки.

Методи дослідження, що використовувались при написанні роботи, належать до загальнонаукових: метод спостереження, системно-структурний аналіз, статистичні методи. Серед методів пізнання в основному використовувався діалектико-системний підхід, відповідно до якого всі процеси розглядаються й аналізуються у взаємозв’язку, взаємозалежності та розвитку.

Інформаційною базою роботи послужили наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України, стандарти Європейського об’єднання професіоналів соціологічних та маркетингових досліджень ESOMAR, звіти підприємства.

У роботі розглянуті теоретичні засади організації маркетингових досліджень, проведений аналіз використання маркетингових досліджень на вітчизняних підприємствах та виявлені основні проблеми організації та проведення маркетингових досліджень на прикладі СП ТОВ «Моквелд Маркетинг».

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: правильно проведене маркетингове дослідження дaє можливість підприємству ефективніше вирішувати поставлені перед ним завдання; організація і проведення маркетингових досліджень вимагає від фахівців підприємства глибоких знань та навичок, додаткових коштів, часу, а також відповідного інструментарію та методичного забезпечення.

За результатами роботи сформульовані пропозиції щодо удосконалення досліджуваного процесу: автоматизація процесу проведення маркетингових досліджень (використання спеціального програмного забезпечення); вивчення сучасних методик дослідження промислових ринків; проведення експертних опитувань; участь у галузевих виставках для виявлення інформації про ситуацію та тенденції розвитку нафтогазової промисловості на міжнародному ринку, інформацію про нових конкурентів; участь співробітників відділу маркетингу у семінарах та практичних курсах для покращення їх досвіду та застосування нових методик і інструментів маркетингових досліджень.

Основні положення, висновки і пропозиції, що одержані у результаті дослідження можуть бути використані підприємством для покращення процедури проведення міжнародних маркетингових досліджень.

Основні положення роботи пройшли апробацію на конференції «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку» Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 30-31 березня 2012 р. За результатами конференції були надруковані тези доповіді «Необхідність маркетингових досліджень для підприємств, що працюють на міжнародних ринках».

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗАРУБІЖНИЙ РИНОК, МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, інструменти МАРКЕТИНГу.

Основний зміст дипломної роботи викладено на 117 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 60 найменувань, який розміщено на 7 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 20 рисунків, а також 17 додатків, які розміщені на 43 сторінках.

Рік виконання дипломної роботи – 2012 рік

Рік захисту роботи – 2012 рік


ВСТУП

Сучасний розвиток економіки України вимагає формування нового типу управлінської поведінки, який би відповідав сучасним вимогам і тенденціям та захищав інтереси економічних суб’єктів. Це потребує обгрунтованого використання міжнародного маркетингу для реалізації конкурентного потенціалу компанії в інтернаціоналізованому економічному просторі.

Використання дослідницької функції маркетингу – одна з основних складових ефективної діяльності підприємства на зарубіжних ринках. Але оскільки в нашій країні ринок маркетингових досліджень відносно молодий, маркетологи-дослідники стикаються з рядом труднощів. По-перше, це пов’я-зано з обмеженістю ресурсів на організацію таких досліджень. По-друге, необізнаність менеджерів з сучасними методами та інструментами проведення досліджень кон’юнктури та виявлення суспільної думки, а також незнання досвіду застосування даних методів та інструментів провідними компаніями світу, призводить до помилкового враження щодо необов’язковості проведення таких досліджень.

Тому в даній роботі показано, що функціонування міжнародного бізнесу неможливе без формування цілісної системи інформаційного забез­печення. Отже, метою магістерської дипломної роботи є вдосконалення процесу організації та проведення маркетингових досліджень на зовнішньоріентованому підприємстві для динамічного розвитку його міжнародної економічної діяльності.

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері маркетингу підтверджують необхідність організації та проведення маркетингових досліджень, як для фірм, що виходять на зарубіжні ринки або вже оперують на них, так і для тих, хто працює на внутрішньому національному ринку. Методологічною основою роботи є підручники, монографії, наукові статті, законодавчі акти, публікації у пресі, міжнародні стандарти.

У даній роботі представлені експертні оцінки Української асоціації маркетингу, Європейського об’єднання професіоналів соціологічних та маркетингових досліджень, фахівців провідних українських дослідних маркетингових компаній. Вони присвячені проблематиці використання та вдосконалення організації маркетингових досліджень підприємствами, а особливо тими, що працюють на міжнародних ринках.

Питання сутності маркетингової діяльності вивчали вчені О.Л. Каніщенко, А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.А. Полторак, В. Л. Корінєв, В.В. Кулішов, О.С. Тєлєтов та інші. Проблему застосування маркетингових досліджень в практиці українських підприємств висвітлювали у публікаціях Лилик І.В., Зюкова І.О., Хрульов С.О, Бутенко Н.В., Житник О.В., Федорченко А.В. та інші. Проблему вдосконалення методики проведення досліджень вивчали Шабанова Л., Чиглинцев С., Тєлєтов О.С, Голубков Є.П. Зарубіжний досвід маркетингової діяльності і інструментів маркетингу описували в наукових працях Г. Армстронг, Ф. Котлер, С. Даскалу, Д. Корчак та інші.

У роботі розглянуті теоретичні засади маркетингових досліджень на підприємствах, що орієнтовані на зарубіжні ринки та виявлені проблеми їх організації та проведення на прикладі СП ТОВ «Моквелд Маркетинг».

Основними завданнями дипломної роботи є: • визначення основних теоретичних засад використання інструменту маркетингових досліджень;

 • аналіз сучасного стану ринку маркетингових досліджень в Україні;

 • виявлення особливостей здійснення досліджень на підприємствах, орієнтованих на міжнародні ринки;

 • аналіз проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання в процесі організації маркетингових досліджень;

 • розробка способів вдосконалення організації і проведення маркетингових досліджень на підприємстві, що вивчається;

 • дослідження стану охорони праці на підприємстві;

 • розгляд пропозицій щодо покращення умов праці та зменшення впливу шкідливих чинників на здоров’я працюючих.

Об’єктом дипломної роботи є маркетингова діяльність підприємства в контексті прийняття управлінських рішень стосовно функціонування на зарубіжних ринках.

Предмет дослідження - організація і проведення маркетингових досліджень на підприємстві, зорієнтованому на зарубіжні ринки.

Під час дослідження предмету та об’єкту застосовувались загальнонаукові підходи. Як теоретична і методологічна база використовувались праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед основних методів дослідження використовувались: метод спостереження (при проведенні спостережень за організацією маркетингової діяльності на підприємстві, що вивчається), системно-структурний аналіз (при аналізі зарубіжного досвіду та визначення підходів до покращення маркетингової діяльності підприємства, зокрема процесу досліджень кон’юнктури), статистичні методи (для виявлення тенденцій розвитку ринку маркетингових досліджень, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства), метод аналізу (застосування АBC-методу для поділу замовників на групи).

Основний науковий результат роботи - поглиблення методологічних засад та розробка рекомендацій щодо вдосконалення процесу проведення маркетингових досліджень на основі використання досвіду підприємств, що працюють на зарубіжних промислових ринках. Елемент наукової новизни полягає у використанні на підприємстві інформаційних систем, що поєднують вже зібрані дані, маркетингові моделі та статистичні методи для обробки інформації, що дасть змогу помітно покращити якість вихідної інформації, а також економити час на проведення маркетингових досліджень.

Висновки та пропозиції, що надані в дипломній роботі у результаті проведеного дослідження можуть бути у подальшому використані в практичній діяльності підприємства, що вивчається.

РОЗДІЛ 1

Сутність маркетингових досліджень та Їх роль в діяльності підприємства

1.1 Суть, завдання та роль маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження є важливою складовою маркетингової діяльності. На сьогодні їх роль при прийнятті управлінських рішень істотно зростає в умовах посилення нестабільності факторів зовнішнього маркетингового середовища.

Економічні суб’єкти прагнуть володіти актуальною, важливою, логічною інформацією з метою створення певної рівноваги між наявними ресурсами, можливостями та прагненнями, середовищем світового ринку і стратегією фірми. Такого роду інформація формується в результаті проведення внутрішньокорпоративного аналізу, визначення місії підприємства, вивчення факторів ринкової кон’юнктури і оцінки загальних тенденцій та перспектив розвитку світового й окремих товарних ринків, а також безпосередньо маркетингових досліджень.

Як відомо, у сучасних умовах міжнародне маркетингове середовище змінюється дуже швидко, і наявна у менеджерів підприємства інформація швидко застаріває. Це може викликати відставання управлінської реакції від реальної ситуації на ринку. Тому перша вимога до інформації – актуальність – дозволяє динамічно сприймати параметри кон’юнктури, що впливають на розвиток бізнесу. Друга вимога – відокремлення найважливішої маркетингової інформації – зумовлена величезною кількістю інформаційних потоків у міжнародному бізнесі. При збільшенні кількості досліджуваних ринків пропорційно збільшується і кількість даних. Це провокує зайву деталізацію і, як наслідок, відволікання від сутнісних умов діяльності на закордонному просторі. А через особливості, пов’язані з національними стандартами ведення статистичного обліку, соціально-культурних особливостей, економічної ситуації в країні, величезні обсяги інформації, що надходить з різних джерел, можуть містити певні суперечності й невідповідності. Це зумовлює третю вимогу щодо маркетингової інформації, а саме логічність [15, c. 174-175].

Основні завдання маркетингового дослідження формуються відповідно до загальної функції, яка полягає у виключенні на всіх етапах організації та проведення маркетингової діяльності неточних оцінок, зниженні ризиків та непродуктивних витрат праці й часу. Як правило, проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішувати наступні завдання: • забезпечення керівництва та підрозділів фірми необхідною маркетинговою інформацією;

 • пошук потенціальних покупців;

 • детальне визначення потреб існуючих покупців;

 • визначення конкурентоспроможності товарів та послуг, що надаються фірмою;

 • здійснення превентивної оцінки можливостей та ризиків;

 • вибір цільового ринку збуту власних товарів з метою поступового його захоплення;

 • пошук об’єктивних рішень у системі підприємницьких і маркетингових ситуацій;

 • формування у всього персоналу фірми відповідальності за об’єктивність та достовірність інформації, що надається [18, c. 42].

Головне - під час виділення окремих завдань - орієнтуватися на основні цілі й структурні елементи процесу ухвалення маркетингових рішень, а також на етапи процесу маркетингового дослідження. Такий процес включає діяльність зі збору, підготовки та розробки дизайну дослідження, збору даних, перетворення, переробки їх на корисну інформацію, оцінки якості інформації, передачі цієї інформації особі, що ухвалює рішення [23, c.154]. Етапи організації та проведення маркетингового дослідження детальніше будуть розглянуті в пункті 1.2.

Взаємозв’язок необхідності проведення маркетингових досліджень та управлінських рішень представлений на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок управлінських рішень та маркетингових досліджень
Повнота отримуваної інформації в процесі дослідження зарубіжних ринків залежить від рівня інтенсивності маркетингових зусиль компанії. Рівні інтенсивності маркетингових досліджень представлені в таблиці 1. 1. Серед них особливо виділяються описово-оглядовий розгляд питань, а також аналітичний, тобто найбільш повний.

Інтенсивність маркетингових досліджень також певною мірою зумовлена тематичною спрямованістю пошуку, яка може охоплювати:

- дослідження параметрів ринку (вивчення купівельного попиту, визначення місткості та структури ринку, виокремлення сегментів ринку);

- дослідження товару (оцінка життєвого циклу товару, можливостей позиціонування фірми та її продукції або послуг, вивчення цін та еластичності попиту тощо);

- дослідження споживачів (визначення моделей споживчої поведінки, вивчення типології споживачів, ставлення до товару, бренда, торгової марки, усвідомлення переваг).
Таблиця 1.1 - Рівні інтенсивності міжнародних маркетингових досліджень

І рівень: оглядове дослідження

Моніторинг (фіксація) економічної ситуації з метою виявлення та наукової фіксації певних тенденцій розвитку (огляди ринків, статистичне та фактичне обґрунтування певних тенденцій)

II рівень: пошуково-аналітичне дослідження

Пошук статистичних та фактичних аргументів для пояснення економічної ситуації, а також коригування (оптимізації) бізнес-поведінки в конкретних інтернаціоналізованих умовах

Ш рівень: організаційно-стратегічне дослідження

Дослідження ринку з метою прогнозування перспектив та ефективності розвитку бізнесу

Загалом, напрямки досліджень у міжнародній сфері мало чим відрізняються від напрямів маркетингових досліджень національної ринкової інфраструктури й навколишнього середовища (рис 1.2.).


Рисунок 1.2 - Основні напрями маркетингового дослідження


Проте, обсяг необхідної інформації для функціонування міжнародного бізнесу, а також його підвищений ризик, вимагають обізнаності та врахування особливостей, завдань і предмета міжнародного маркетингового дослідження. Ці особливості визначаються трьома основними чинниками:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка