Діденко М. О. Формування позитивної мотивації студентів при вивченні іноземних мовСкачати 68.49 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір68.49 Kb.
#45170
УДК 378

Діденко М.О.

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Розглянута необхідність наявності мотивації у студентів немовних вищих навчальних закладів під час вивчення іноземної мови. Актуальність статті зумовлена підвищеним попитом на спеціалістів у галузях менеджменту та економіки з умінням володіти іноземною мовою. З метою визначення причин мотивації було проведене дослідження шляхом анкетування 100 студентів. Стаття виділяє два види мотивації (внутрішню і зовнішню) та підкреслює важливість наявності у студентів саме внутрішньої мотивації. Вміщено поради для студентів, щоб залишатись вмотивованими та викладачів, щоб мотивацію підтримувати.

Ключові слова: іноземна мова, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація.

Насамперед, наведемо визначення понять.Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини. У разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від внутрішнього «я» особистості.

Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості.

Коли студент починає вивчати іноземну мову, такі проблеми, як поповнити словниковий запас, з’єднати слова так, щоб вийшло речення, зрозуміти те, що йому сказали – це перші труднощі, з якими він стикається. Спочатку все дуже складно, але наша мета як викладачів – створити для студентів такі умови, щоб вони залишались вмотивованими.

Мотивація – найскладніша частина у вивченні іноземної мови. Створити позитивну мотивацію – завдання настільки величезне і нескінченне, що після першого сплеску ентузіазму з’являється спокуса відмовитись від поставленої задачі.

Визнання того, що вивчення мови є складним та трудомістким процесом – найкращий спосіб наблизитись до мови і залишатись вмотивованим.

Мотивація – це циклічний процес безперервного впливу та перетворень, у якому суб’єкт дії та ситуація взаємно впливають одне на одного і результатом якого є реально простежена поведінка.

Психологи виділяють два види мотивації: зовнішню і внутрішню. Внутрішня мотивація передбачає вчинення суб’єктом певних дій тому, що він власне отримує від цього задоволення, тобто від самого процесу діяльності, а не заради матеріальної вигоди чи позитивної оцінки. Якщо особа вчиняє такі дії тільки для того, щоб отримати винагороду, її мотивація вважається зовнішньою.

Важливість та проблеми формування мотивації вивчення іноземної мови, особливо студентами немовних вузів, підкреслюється як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Серед них R. Gardner, J. Harmer, W. Lambert, А. Алхазишвілі, Є. Пасов, П. Гуревич та ін.

З метою виявлення причин мотивації студентів Київської державної академії водного транспорту у вивченні іноземної мови було проведено дослідження. В ході дослідження було використано такий метод збирання даних, як опитування, що проводилось в два етапи: шляхом анкетування та інтерв’ю. Було опитано 100 студентів 1-4 курсів спеціальності «Менеджмент організацій».

Дослідження показало, що переважна кількість студентів має внутрішню мотивацію.

Так, до безпосередніх мотивів, зумовлених процесом та змістом навчальної діяльності, було віднесено: • пізнавальні мотиви (бажання оволодіти новими знаннями);

 • професійні мотиви;

 • потреба у постійному саморозвитку та самовдосконаленні;

 • усвідомлення власних схильностей та здібностей;

 • власне задоволення;

 • бажання навчитись спілкуватись;

 • бажання комфортно почуватись у зарубіжних країнах.

Виявилося, що також на мотивацію впливають опосередковані мотиви, що дають можливість задовольняти потреби, які не стосуються безпосередньо змісту навчальної діяльності:

 • усвідомлення важливості та престижності вищої освіти;

 • отримання гарних оцінок та, як результат, диплому;

 • усвідомлення перспективності професії;

 • широкі можливості, які дає спеціальність для подальшого навчання та працевлаштування;

 • прагнення завершити розпочате;

Більшість респондентів зазначили, що високий професійний рівень викладачів та їхнє партнерське ставлення до студентів позитивно впливають на зміцнення внутрішньої мотивації до навчання.

Також, якщо порівняти відповіді студентів першого та четвертого курсів, чітко видно, що студенти старших курсів є більш вмотивованими. Вони обрали свою дорогу в життя і знають, заради чого вони працюють і вчать мову.

Хочу вивчити, але не хочу вчитись… Яким же чином викликати у студента цікавість до вивчення іноземної мови? Це питання завжди залишається актуальним, адже людина постійно повинна вдосконалюватись.

Всі труднощі створення мотивації полягають у тому, що вона належить до суб’єктивного світу студента і визначається його власними поривами й потягами, а викладач лише опосередковано впливає на неї, створюючи передумови і формуючи основу, на базі якої у студента виникає особистісне зацікавлення роботою. Викладач повинен добре знати своїх студентів, мотиви їх діяльності, арсенал мотиваційних засобів, всі види і підвиди мотивації та їх резерви. Лише тоді можна створити стійку мотивацію, що гарантує прогрес в оволодінні іноземною мовою.

Що ж для себе повинен визначити студент на початковому етапі вивчення мови?

По-перше, визначити завдання.

Чого студент намагається досягти? Який рівень мови йому необхідний: професійний чи достатній для того, щоб замовити обід? Він вивчатиме мову для задоволення чи кар’єрного зросту?

По-друге, необхідно очікувати реалістичних результатів. Якщо мета студента отримати високий рівень розмовного мовлення, не слід сподіватись, що він побачить результат за тиждень.

По-третє, студент має визначити первісний підхід до вивчення мови. Якщо студенту потрібно з’їздити у коротку подорож до якоїсь країни, буде достатньо вузівської програми, але якщо студент хоче досягти більш високого рівня, то необхідним буде структурований підхід та самостійна робота.

По-четверте, студент повинен ставити розумні цілі. Установка реалістичних цілей та послідовне їхнє досягнення неймовірно мотивує. Невеликі успіхи дадуть позитивне підкріплення підвищити мотивацію, щоб продовжити вивчати мову.

Що ж може бути ефективними засобами формування мотивації у студентів при вивчення англійської мови? Висока мотивація студентів при оволодінні англійською мовою зумовлюється змістом, характером та організацією процесу навчання, а також умовами, в яких він проходить. Тобто задля формування високої мотивації вивчення англійської мови викладач повинен створити сприятливу навчальну атмосферу на заняттях та підтримувати доброзичливі міжособистісні стосунки як між членами навчального колективу, так і між самим колективом з одного боку та собою з іншого. Індивідуальний підхід до кожного студента допоможе вміло здійснювати, так би мовити, «психологічне балансування» між необхідною похвалою слабкому студенту та поміркованим критичним зауваженням сильному студенту. Отже, атмосфера довіри й вимогливості, доброзичливої ділової критики, високого ступеня взаємодопомоги й відповідальності буде сприяти не тільки стимуляції підвищення рівня мотивації, а й підтриманню її на стабільно високому рівні. Така позитивна психологічна атмосфера багато в чому визначається рівнем комунікативної культури викладача.

Викладач також повинен творчо підходити до викладу матеріалу, домашніх завдань та самостійної роботи. Такі завдання, як пошук інформації, дослідження, аналіз інформації, презентації, ділові ігри будуть для студентів кориснішими та цікавішими, ніж традиційний для багатьох переклад та читання текстів. Не потрібно також забувати про індивідуальний підхід до кожного студента, що основним чином, знов таки залежить від творчості викладача.Таким чином, можна сказати, що не існує єдиного рецепту підвищення мотивації для всіх студентів всіх рівнів і професій. Але не зважати на цю проблему також не можна, оскільки невмотивований студент ніколи не зможе вивчити нецікаву дисципліну.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ігнатюк Н.А., Соловйова Н.Д. Активізація розумової діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови. //Педагогіка вищої та середньої освіти. Збірник наукових праць. – Вип. №5. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – С.302

 2. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1991. – 154с

 3. Gardner R., & Lambert W. Attitudes and motivation : Second language learning. - Newbury House., 1972.

 4. Dornyei Z. Motivational strategies in the language classroom. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - 245p.

Диденко М.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Рассматривается необходимость наличия мотивации у студентов неязыковых высших учебных заведений во время обучения иностранному языку. Актуальность статьи определяется повышенным спросом на специалистов в областях менеджмента и экономики, владеющих иностранными языками. С целью изучения мотивации было проведено исследование путём анкетирования 100 студентов. Статья выделяет два вида мотивации (внутреннюю и внешнюю) и подчёркивает важность именно внутренней мотивации у студентов. Включены советы для студентов, чтобы оставаться мотивированными, и преподавателей, чтобы мотивацию поддерживать.

Ключевые слова: иностранный язык, внешняя мотивация, внутренняя мотивация.
Didenko M.O.

FORMATION OF STUDENTS’ POSITIVE MOTIVATION

IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES

This paper describes the importance of positive motivation for non-linguistic university students. It is of current interest because of the increasing demand in foreign language speaking employees in the field of management and economy. The survey of 100 students was done to identify the sources for their motivation. Two types of motivation (intrinsic and extrinsic) were distinguished and intrinsic appeared to be the most important. There is also advice for students on how to stay motivated and for teachers on how to enhance motivation.

Keywords: foreign language, extrinsic motivation, intrinsic motivation.
Каталог: uploads -> Jurnal -> 1(16 2013)
1(16 2013) -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
1(16 2013) -> Рябова В. О. Вплив взаємин між студентами І викладачами на «я-концепцію» майбутнього фахівця
1(16 2013) -> Мясоутов Ш. К., Піщана В. М
Jurnal -> Рішення щодо вибору та розробки методів та заходів мотивування працівників підприємства [1, с. 70]
Jurnal -> Розв’язання транспортної задачі, як складова підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва
Jurnal -> Євтушевська О. А. Фінансовий контроль за коштами спеціального фонду кошторису підприємств водного транспорту україни
Jurnal -> Транспортна безпека як особливий вид економічної безпеки
1(16 2013) -> Карпенко О. О., Семиволос І. I. Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства

Скачати 68.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал