Дидактичне забезпечення наступностіСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі
Для розв'язання завдань необхідно враховувати психологічні особливості 10-11-річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу, проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, виробити шляхи їх подолання.

Основою наступності виступає зв'язок освітніх програм, які визначають зміст навчально-виховної роботи, що здійснюється у школі І та ІІ ступенів. Як зазначає В. Давидов, це має бути зв'язок якісно різних стадій навчання - різних як за змістом, так і за способами його подання дітям. Інакше кажучи, з приходом до основної школи дитина має виразно відчути новизну та своєрідність тих понять, які вона тепер опановує, їх відмінність від досвіду початкової школи. На жаль, у сучасних програмах і підручниках спостерігається змішування, злиття навчальних матеріалів.

Для успішного управління педагогічним процесом за принципом наступності педагог, насамперед, має правильно сприймати й усвідомлювати суть даного поняття, знати шляхи його реалізації. Однак більшість педагогів, як показує анкетування, розуміє наступність поверхово, обмежуючи її загальноприйнятими організаційними формами (екскурсії до основної школи, складання спільного плану роботи з даного питання, взаємовідвідування тощо).

Поняття «наступність початкової та основної школи» розкривається деякими педагогами як «узгодження методів» (32 %); іншими - як «узгодження програм» (23 %) або «співробітництво педагогів початкової та основної школи (вивчення вимог)» (18 %). У відповідях не виділяються суттєві характеристики аналізованого поняття, що свідчить про недостатню професійну підготовку опитуваних із цієї проблеми.

Порівняльний аналіз нині діючих програм навчання засвідчує, що вони здебільшого розроблені окремо для початкової та основної школи. У зв'язку з цим у них нерідко прослідковується дублювання змісту навчання (або ж повністю відсутній зв'язок із попередньою ланкою освіти). В обох випадках певною мірою порушується принцип наступності, що негативно впливає на розвиток учня.

Отже, сучасне бачення проблеми наступності має спрямовуватись на створення умов для реалізації в навчальному процесі початкової та основної школи єдиної, динамічної, перспективної системи навчання.

За свідченням психологів, у молодшому шкільному віці у зв'язку з початком етапу статевого дозрівання відбуваються зміни в пізнавальній сфері молодших підлітків:

- уповільнюється темп їхньої діяльності;

- виконання певних видів робіт потребує більше часу;

- діти частіше відволікаються;

- можуть бути роздратованими, неуважними;

- можуть неадекватно реагувати на зауваження тощо.


Це, як наслідок, може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, утрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між однолітками та дорослими. За підсумками психологічного тестування конфліктність у 5-х класах має граничні показники: 92,8-96 %.

Що стосується рівня навчальних досягнень, то спостерігається очікуване зниження показників, про що свідчать контрольні зрізи з базових дисциплін порівняно з діагностичною контрольною роботою. Суттєва різниця в показниках - привід для обговорення на засіданні шкільного методичного об'єднання.

Нової якості у п'ятикласників набувають стосунки з однолітками. Діти хочуть почувати себе частиною цілого колективу, жити з ним спільним життям, бути визнані друзями. Спілкування з друзями стає самостійною діяльністю. Вона існує, з одного боку, у вигляді вчинків підлітків по відношенню один до одного, а з іншого - у формі осмислення вчинків однолітків і стосунків з ними й має значення для формування уявлення про себе. Ця сфера життя та спілкування стає для підлітків надзвичайно важливою й особистісно значущою: зменшується згуртованість (11,1-17,8 %), зростає страх самовираження (55,35-63,21 %).

Водночас досить часто у школярів цієї групи проявляється так зване «почуття дорослості»: діти потребують поваги та самостійності, серйозного та довірливого ставлення до них з боку дорослих. Якщо ж основна школа не пропонує учням засобів реалізації їх почуттів дорослості, то в підлітків формується установка на вчительську несправедливість і необ'єктивність.

Результат тієї чи іншої діяльності для молодшого підлітка досить часто є другорядним, а на перше місце виходить сам задум. Тому, якщо вчитель не стимулює ініціативу, самостійність, дитячу творчість, а лише «контролює» результати навчальної діяльності, то таке навчання втрачає для підлітка привабливість та актуальність.

Учителі-предметники мусять ураховувати, що всі ці особливості є об'єктивними, але й минущими. Щоб знайти оптимальні форми та методи взаємодії, учителі, які працюють у 5-х класах, мають познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу.

Шкільне життя п'ятикласників ускладнюється також часто невиправдано високими вимогами до них з боку вчителів-предметників, які спеціалізуються на роботі переважно у старших класах.

Цього не можна допускати щонайменше з трьох причин:

- зміст навчальних предметів основної школи вибудовується системно, що, у свою чергу, передбачає сформованість у школярів добре розвиненого теоретичного мислення. У п'ятикласників же воно лише формується, вони звикли працювати з одиничними поняттями та термінами. Тому, щоб не перевантажувати п'ятикласників, наукові терміни й поняття необхідно вводити поступово, учити дітей виокремлювати їх, характеризувати, використовувати в різних ситуаціях під час уроків з різних предметів. Причому не лише на репродуктивному рівні (запам'ятай, повтори), а й на основі вже сформованих уявлень і досвіду практичної діяльності;

- високі вимоги до самостійності та відповідальності підлітків без урахування їх вікових особливостей можуть становити загрозу для емоційного благополуччя дитини;

- дорослі очікують від підлітків здатності розуміти інших людей, співіснувати з ними на принципах рівноправності та толерантності, а у п'ятикласників ці властивості лише починають формуватись, і їх розвиток вимагає терпіння, обережності, діалогового навчання, створення ситуацій, у яких підлітки навчаються враховувати різні точки зору.

За цих обставин важливо, щоб учитель-предметник не переносив механічно методи навчання й форми взаємодії зі старшими школярами на учнів 5-го класу. Необхідно поступово вводити новий зміст і нові форми навчальної діяльності. На початку вони повинні відповідати засобам навчання останнього року перебування дітей у початковій школі. Водночас спостереження та дослідження свідчать про те, що в 4-му класі школярі засвоюють навчальний матеріал тими ж методами, що й у перші два роки шкільного життя. Відбувається збільшення обсягу знань, умінь, навичок, але не відбувається помітних змін у розвитку дитини. Наприклад, деякі школярі недостатньо розуміють текст, не вповні володіють технікою читання, грамотним письмом як загальнонавчальними вміннями, у них не розвинена здібність розв'язувати творчі задачі тощо.

Умовою успішної адаптації випускників початкової школи до навчання у 5-му класі є також забезпечення можливості формування в них уміння робити усвідомлений вибір. На відміну від початкової школи, де варіативність освіти задається ззовні (батьки, школа, учитель мають право вибору прийомів навчання), у підлітковому віці необхідно навчати дитину вибирати додаткові предмети, форми позакласного навчання, пізніше готуватись до вибору профілю навчання у старшій школі та осмисленого вибору професії.

Успішність самореалізації підлітків тісно пов'язана з мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб учителі-предметники створювали ситуації, які б дозволяли підлітку проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання, тобто потрібно в І семестрі приділити максимум уваги формуванню учнівського колективу, відпрацюванню правил його функціонування. Це може зробити тільки класний керівник через різноманітні форми позакласної виховної роботи, можливо, із залученням батьків, старшокласників.

Урок, де учням дається можливість працювати у власному темпі й здобувати знання у відповідності до рівня навченості, залишається основною, але не єдиною формою організації навчального процесу у 5-х класах. Важливо ширше застосовувати й інші форми організації навчання: екскурсії, дидактичну або рольову гру, дискусії, практичні роботи тощо. На даному етапі це важливо тому, що учні можуть утратити бажання вчитись: наші п'ятикласники після високого та достатнього рівнів навчальних досягнень у початковій ланці отримують в основній переважно достатній та середній рівні. Це не тому, що в них не сформовані знання, уміння та навички, а через неадаптованість до роботи в умовах урізноманітнення вимог учителів.

Для визначення стратегії організації адаптаційного періоду вчителям і батькам необхідно зробити таке:

- створити атмосферу доброзичливості, щирості; будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;

- поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;

- розвивати рефлексивні вміння учнів дивитись на себе «з боку», формувати навички самоконтролю та самооцінки.

Організаційними формами роботи з підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах, можуть бути:

- практичні семінари, «круглі столи» для вчителів, які працюють у 5-х класах;

- проведення спеціальних тренінгів із проблем наступності навчання;

система відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів навчання учнів упродовж 1-5-х класів;

- організація різнорівневого співробітництва дітей 1-5-х класів за активної участі вчителів початкової та основної школи (спільні заходи з початковою школою);

- використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв'язання особистісно значущих проблем молодших підлітків.

Відомо, що успішність школяра залежить від рівня сформованості загальнонавчальних умінь і навичок. Серед них варто особливо виділити загальномовленнєві, рівень опанування яких сприяє культурі мовлення та слухання. Учені підрахували: 70 % того часу, коли людина не спить, вона присвячує читанню, письму, слуханню, розмові - чотирьом основним різновидам мовленнєвої діяльності. Мовлення - один з найважливіших показників культури людини, її інтелекту. Розвинене мовлення є основою розумової діяльності, воно забезпечує справжні успіхи школярів у навчанні.

Програмою початкової, а потім й основної школи взято курс на розвиток мовлення учнів, підвищення їхньої мовленнєвої культури, що відповідає найважливішим вимогам сучасного реформування школи. Розвивати мовлення, або, як висловлювався К. Ушинський, дар слова дитини, - це майже те саме, що розвивати її мислення, тому що мовлення тісно пов'язане з думкою. Стимулюючи мовлення дитини, треба спиратись на її мислення, збуджувати роботу мозку. Необхідно, аби дитина спостерігала, щоб ці спостереження поєднувалися з аналізом, класифікацією, узагальненням, систематизацією і, зрештою, міркуванням. Тільки такий цілеспрямований підхід веде до розвитку повноцінного мовлення, робота над яким розпочинається в початковій школі.

Ефективність процесу навчання школярів істотно залежить від того, наскільки цілеспрямовано заохочувати дітей аналізувати свої враження від різних об'єктів, оволодівати критеріями оцінки окремих параметрів, виробляти способи класифікації об'єктів, узагальнювати тощо.


Навчання у школі має бути для школяра джерелом позитивних емоцій, що допоможе знайти своє місце серед однолітків, підтримає впевненість у собі, у своїх силах. Важливо, щоб ці позитивні емоції пов'язувалися з процесом навчання. Слід підкреслити, що успішній реалізації завдань сучасної школи сприяє педагогічний досвід, світосприймання самого вчителя.
Автори: Н. Капінус, О. Коваленко

За матеріалами: Освіта.ua

Дата публікації: 05.08.2008

ВСТУП

Збірник задач містить цікаві задачі, зміст яких відповідає діючій програмі з математики для 4 і 5 класів. Навчання цікавому підвищує інтерес, настрій, полегшує подолання труднощів в засвоєнні навчального матеріалу. Різні цікаві моменти, за допомогою яких розв’язується задача, посилюють зацікавленість учнів до навчального предмета.

В процесі розв’язування цікавих задач виробляються навички мислити самостійно, розвивати увагу, кмітливість, пам’ять та потяг до знань.

Збірник задач буде корисним для вчителів математики, учнів 4-х і 5-х класів.ЦІКАВІ ЗАДАЧІ

І.ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ СТАРОДАВНІХ МІР

4 – 5 клас


 1. Який ріст в міліметрах у Дюймовочки в однойменній казці Х. К. Андерсена? (1 дюйм = 25 мм).

 2. О. С. Пушкін говорить, що у царя Султана народився син «в аршин». Знайдіть ріст майбутнього князя Гвідона в дюймах, в сантиметрах (1 аршин = 28 дюймів).

 3. Звичайне побажання матросам перед плаванням «Сім футів води під кілем!» Скільки це буде в сантиметрах? (1 фут = 305 мм)

 4. Кільце баскетбольної корзини розташовано на висоті 20 футів. Знайти цю висоту (в м, см, мм).

 5. Довжина футбольних воріт 7 м 32 см, а висота 2 м 44 см. Знайти розміри воріт в футах.

 6. В хокей на траві грають на прямокутній площадці зі сторонами 91 м 50 см і 54 м 90 см. Знайти довжини сторін в ярдах, а площу в квадратних ярдах.

 7. Виразити в дюймах і сантиметрах: 1 вершок, 1 аршин, 1 сажень.

 8. Верста це 500 сажнів. Знайти довжину версти в метрах.

 9. Десятина це площа в 2400 кв. сажнів. Знайти площу десятини (в м2, в арах).

 10. В одному прислів’ї говориться: „П’ять верст до неба, і все лісом“. Скільки метрів до «неба»?

 11. Канат довжиною 11 аршин робітники розрізали на дві частини так, що одна частина виявилась, стільки вершків, скільки в іншій дюймів. Яка довжина кожної частини?

Стародавні російські міри, які зустрічаються в задачах


1 аршин приблизно дорівнює 71 см

1 сажень приблизно дорівнює 213см 4 мм

1 фут приблизно дорівнює 305 мм

1 вершок приблизно дорівнює 45 мм

1 дюйм приблизно дорівнює 25 мм

1 верста = 1 км 67 мІІ.
5 клас 1. Український математик, академік Михайло Кравчук народився 1892 року 30 вересня, а помер 1942 року 9березня. Скільки прожив Михайло Кравчук?

 2. Іван франко прожив у Львові 40 років, що становить його життя. Скільки років жив письменник?

 3. Маса коробки з цукерками 550 г. Коли половину цукерок з’їли, маса коробки стала 300 г. Якою є маса порожньої коробки?

 4. Квадратна рамка має ширину 0,9 дм. На скільки дециметрів її зовнішній периметр більший від внутрішнього?

 5. Коник стрибає по прямій великими і малими стрибками. Великий стрибок складає 12 см, а малий – 7см. Як йому потрапити з точки О в точку А, що знаходиться на відстані 3 см?

 6. У велетня-людожера в темному прикомірку стояли 4 п’ятимильні, 5 шестимильних і 6 семимильних чобіт. Яке найменше число чобіт потрібно дістати, щоб підібрати пару, тобто два чоботи одного виду?

 7. Яку найменшу кількість паличок довжиною 1дм треба мати, щоб з них можна було скласти прямокутник площею 64 дм2?

 8. З 13 однакових квадратиків зі стороною 1 см склали два квадрати. На скільки сантиметрів периметр більшого квадрата більший від периметра меншого квадрата?

 9. Для фарбування однієї грані кубика потрібно 5 с часу. За який найменший час з особи можуть пофарбувати 188 таких самих кубиків? Дві особи не можуть одночасно фарбувати один кубик.

 10. Миколка піймав три рибини загальною масою 3 кг 150 г. Дві рибини мали однакову масу, а маса третьої складала половину кожної з них. Яка маса меншої рибини?

 11. Під час подорожі багаж, маса якого не перевищує деякої встановленої норми, можна возити безкоштовно, а за кожен зайвий кілограм необхідно сплатити 10 гривень. За багаж П’ятачка масою 50 кг було сплачено додатково 150 гривень. Скільки повинен заплатити Вінні-Пух за багаж масою 30 кг?


4 клас
1. У Петрика є два олівці довжиною 7 см і 17 см. Як з їхньою допомогою відміряти 1 см (ламати олівці не можна)?

2. У майстерні по пошиттю одягу від куска сукна в 200 м щодня, починаючи з 1 березня, відрізали по 20 м. Коли був відрізаний останній кусок?

3. Алмаз масою в 25 каратів розкололи на дві частини. При зважуванні обох частин виявилось, що до легшої частини слід додати 9 каратів, щоб зрівноважити її з важчою частиною. Чому дорівнює добуток мас обох частин?

4. Електричний провід довжиною 32 м був перерізаний десь в одному місці. Чи можна з частин проводу, що утворилися, вирізати шматки довжиною 1, 2, 4, 8, 16 м?

5. Яка тепер година, якщо до кінця доби залишилося втроє менше того часу, що пройшов від її початку?

6. На одній чашці важільних терезів лежать груша і гиря 50 г, на іншій - яблуко і гиря 20 г. Фрукти важать 250 г. Якою є вага яблука, якщо терези знаходяться у рівновазі?

7. Маємо набір з чотирьох гирок – 1г, 3 г, 9 г, 27 г та деталі масою – 17 г, 22 г, 33 г – і чашкові терези. На чашку з предметом, що зважується можна класти гирки. Деталь якої маси не можна урівноважити за допомогою цих гирок?

8. З двох рівних прямокутників зі сторонами 4 і 5 см склали один прямокутник з периметром 28 см. Якою стороною приклали прямокутники?

9. У місяці 31 день. Яке сьогодні число , якщо до кінця місяця залишилось на 6 днів менше, ніж пройшло від його початку? Сьогоднішній день не враховувати.

10. Для фарбування кубика з ребром 2 см потрібно 1 г фарби. Скільки фарби потрібно для фарбування кубика з ребром 6 см?


ІІІ. ЗАДАЧІ – ЖАРТИ

5 клас
Хто такий клоун?
В задачах ви зустрінетесь з клоуном. Хто такий клоун? Кожен із вас знає , що клоун – це той, хто смішить публіку в цирку. Тільки клоун у нас незвичайний – математичний. І пропонує він публіці незвичайні задачі, то навмисне заплутає, то навмисне переплутає що-небудь. Будьте уважні, розв’язуючи задачі клоуна.

Подорож по країні Математика розпочинається.

В добру путь.

1. Клоун, щоб розсмішити публіку, розповів одну історію про те, як він ходив на рибалку. В цій історії він переплутав всі одиниці вимірювання. «Я встав в 4 кілограми ранку. Добре поснідав, випив 1 кілометр молока. Потім відправився на озеро. Відстань до нього немала, 5 градусів. Ранком було прохолодно, температура 10 годин тепла. Тому я йшов швидко, зі швидкістю 6 літрів. Прийшов закинув вудочки. Не пройшло і 20 сантиметрів, як я спіймав першу рибину. Величезну – завдовжки 50 хвилин і вагою 7 кілометрів за годину. Смачна вийшла юшка!»

Знайдіть помилки, допущені клоуном в розповіді. Перекажіть цю історію, правильно розставити одиниці вимірювання.
2. Клоун, щоб розсмішити публіку, почав промовляти такі твердження:

а) 1000 мм більше, ніж 5 м. Адже 1000 більше, ніж 5;

б) 1000 с більше, ніж 1 год. Адже 1000 більше, ніж 1;

в) 1млрд. г більше, ніж 500 т. Адже 1млрд. більше, ніж 500;

г) 1млн. см більше, ніж 10 км. Адже 1млн. більше, ніж 10.

Які з тверджень правильні?

4. Клоун розповів публіці історію, яка складається із трьох задач про те, як він вирощував на огороді картоплю. В цій історії він знову переплутав всі одиниці вимірювання. А ще він оголосив, що відповідь у задачі а) потрібно використати в задачі б), а відповідь у задачі б) – в задачі в).

Дані задачі: а) Довжина огороду 35 гривень, а ширина 10 м2. Скільки кілограмів становить його площа? б) Врожайність картоплі була 12 грн. за 1 кг. Скільки метрів становив зібраний урожай? в) Ціна картоплі 3 кг з 1 м2. Скільки метрів коштувала би ця картопля, якщо би була куплена у магазині?

Правильно розставте в задачах а) – в) назви одиниць і розв’яжіть задачі.

5. Клоун розповів публіці, що він проїхав по самому довгому безпересадочному маршруту поїздом від Москви до Владивостока. І що довжина цього маршруту 9 297 000 000 мм. А за час в дорозі він прочитав книжку товщиною км. Публіка сміялась: всім було ясно, що клоун користувався невідповідними одиницями довжини.

Запишіть довжину маршруту в кілометрах, а товщину книжки в міліметрах.
6. Клоун оголосив, що він побудував: а) тупий кут, градусна міра якого 324 000//; б) тупий кут з градусною мірою 6600/; в) гострий кут з градусною мірою5500/. Насправді клоун у двох випадках неправильно назвав вид кута. Вияснити в яких саме.
7. Клоун повідомив публіці, що він накреслив трикутник з кутами, величина яких 90º, 100º, … Публіка, не дочекалась про повідомлення величини третього кута, засміялась. Поясніть чому?

8. Клоун розповів публіці, що в одному фермерському господарстві йому показали пшеничне поле площею 2 400 000 000 см2 і подарували фотографію цього поля, площею 3600 мм2. Публіка сміялась: всім було ясно, що клоун користувався невідповідними одиницями площі.

Запишіть площу поля в гектарах, а площу фотографії в квадратних сантиметрах.
9. Клоун оголосив, що він виготовив прямокутний паралелепіпед, у якого грані мають площі 1 м2, 2 м2, 3 м2, 4 м2, … . Публіка розсміялась, не діждавшись всього переліку. Всім було ясно, що такого паралелепіпеда не існує. Поясніть чому?
10. Клоун оголосив публіці, що він накреслив трикутник зі сторонами довжиною 10 см, 1 см і 2 см. Публіка засміялась. Поясніть чому?


4 клас
1. Клоун придумав для виступу 4 рівності, написані на карточках, із іменованими числами. Ліві частини кожної рівності – просте іменоване число, праві складне іменоване число ,записані у відповідних одиницях вимірювання.

Вийшовши до публіки, він забув, які із цих іменованих чисел рівні, і розмістив їх у такому порядку:


12046 г = 12 год 46 хв 12046 ц = 120 м 46 см

12046 см = 120 ц 46 кг 766 хв = 12 кг 46 г.

Запишіть правильні рівності.
3. а) Клоун пожалівся публіці: «За останній тиждень я дуже потовщав. Важив всього 79 годин і поправився на 3 гривні. Уявляєте, скільки метрів я зараз важу!». Публіка сміялась; адже всі знають, що масу потрібно вимірювати одиницями маси, а не годинами, гривнями і метрами.

Замініть назви одиниць на правильні і дізнайтесь, скільки важить клоун.


б) Клоун сказав: «Добре, я буду вимірювати масу одиницями маси. Для слона було заготовлено 600 кг сіна. Сьогодні привезли ще 59 центнерів. Та я привіз 2 тонни. Тепер у нас одиниць корму заготовлено 600 + 50 + 2, тобто всього 652». Публіка сміялась. Всім було ясно, що клоун додав неправильно: він подав доданки у різних одиницях.

Справте помилку клоуна, запишіть у відповідних одиницях маси і підрахуйте, скільки сіна заготовили для слона?


2. Три хлопчики Миколка, Петрик і Андрійко пішли в магазин. По дорозі до магазину вони знайшли 5 копійок. Скільки грошей знайшов би один Андрійко, якщо він сам пішов би у магазин? ( 5 копійок)

ІV. ЗАДАЧІ НА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
5 клас


 1. Розв’яжіть рівняння:

а) 7(2х + 1) +3 = 24; б) 5(2х – 3) – 4 = 11, і ви зможете вказати, які дерева лісу вбивають бактерії за 15 – 20 хв.

Липа – 2, береза – 1, тополя – 3, в’яз – 2, ялиця – 3, граб – 0, дуб – 1, бук – 5 (корені рівнянь відповідають потрібному дереву)
 1. Із 80 тисяч гектарів цілющої журавлини залишилось площі. Скільки гектарів становить площа журавлини?
 1. Сип-білоголовий великий птах вагою 7 кг, занесений в червону книгу України. Визначити розмах крил цього птаха (в сантиметрах).

Обчисліть значення виразу 27 · 30 – 52800 : 80 й отримаєте відповідь на запитання.
4. За рік роботи кожен двигун викидає в повітря приблизно 4200 кг викидів. Якщо встановити на двигун регулятор подачі палива і вловлювач шкідливих сполук, то деякі викиди в повітря не потрапляють. Скільки викидів потрапить у повітря за рік, якщо вловлювати діоксид вуглецю, який становить викидів, оксиди азоту, що становлять ?
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка