Діагностична карта Рівень професійної компетентності вчителяСкачати 153.99 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір153.99 Kb.
Діагностична карта

___________________________________________________________
Рівень професійної компетентності вчителя

Критерії І порядкуКритерії II порядку

Ступінь вияву

1

2

3

4

5

Планування на-вчально-вихов ного процесу

Тематичне планування:

• за допомогою технологічних карт;

• згідно з вимогами блочно-залікової системи навчання;

• згідно з вимогами модульної системи навчання;• за традиційною методикою

Поурочне планування:

 • вибір раціональної структури уроку та визначення його композиційної побудови згідно з типами навчальної діяльності учнів;

 • визначення навчальних, виховних, розвивальних завдань; вибір оптимального змісту матеріалу уроку; розділення його на ряд опорних знань, дидактична обробка;

 • визначення типу уроку та найбільш ефективних методів, форм та прийомів навчання на ньому;

 • знаходження зв'язків під час вивчення нового матеріалу з іншими предметами та використання цих зв'язків під час формування нових знань та вмінь;

 • планування дій педагога та учнів на всіх етапах уроку, особливо під час оволодіння навчальними знаннями та вміннями, а також під час застосування їх у нестандартних ситуаціях;

 • підбір дидактичних засобів уроку;

 • визначення об'єму та форм самостійної роботи учнів на уроці та її направленості на розвиток їх самостійності;

 • визначення форм та прийомів закріплення отриманих знань та сформованих умінь на уроці та вдома, прийомів узагальнення й систематизації знань;

 • підбір форм підведення підсумків уроку;

 • планування позаурочної роботи з даної теми;

 • запис плану та ходу уроку відповідно до вимог
Планування виховної роботи
Планування роботи з самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності
Оволодіння змістом програм та підручників

Здійснення освітнього процесу на уроці


Створення пізнавальної атмосфери уроку:


 • оптимальний темп, етапи логічно зв'язані один із одним;

 • використання методів: інтерактивного навчання; розвивального навчання

 • використання інноваційних педагогічних технологій;

 • ефективне поєднання індивідуальної, групової та фронтальної форм роботи;

 • уведення нестандартних ситуацій


Методи навчання:

 • Володіння: пояснювальними, репродуктивними, інструктивно-практичними, продуктивно-практичними, пояснювально-спонукальними, частково-пошуковими, пошуковими методами, які застосовуються адекватно до змісту уроку;

 • використання методів, які мотивують процес пізнання;

 • застосування методів самоорганізації пізнавальної роботи учнів


Організація діяльності учнів:

 • активність учнів адекватна запитам навчального процесу;

 • діяльність має розвивальний характер (у комунікативній, творчій, пізнавальній сферах);

 • учні готові до розв'язання проблемних ситуацій, оскільки впевнені у спрямовуючій допомозі вчителя;

 • учні приймають творчі і проблемні ситуації уроку;

 • різноманітні завдання забезпечують зайнятість усіх учнів з урахуванням їхніх здібностейНавчальна взаємодія вчителя й учнів:

 • координація діяльності вчителя й учнів під час навчання;

 • заохочення ініціативи учнів, створення умов емоційної відкритості, довіри;

 • учнями визнається й приймається активна, ініціююча позиція педагога;

 • розвиток інтересу до навчання й потреб у знаннях;

 • здійснення індивідуального підходу до учнів у процесі нав- чання;

 • забезпечення правильної поведінки та дисципліни на уроці;

 • створення можливості для самореалізації особистостіМова педагога і її значення на уроці:

 • вільне володіння матеріалом уроку, подання його в науковій та доступній для засвоєння формі;

 • мова виразна, багата, формулювання запитань спонукає до навчального діалогу;

 • у монологах продумане використання пауз, риторичних і проблемних запитань, створення емоційних кульмінацій;

 • за допомогою емоційно-інтелектуальної насиченості мови підтримання пізнавальної активності, спонукання до творчостіВиховний бік заняття:

 • вибудовування теми уроку у виховному ключі;

 • взаємини з учнями надихають на продуктивну роботу,

 • поведінкові навички необхідні учням для успішної соціалізації в суспільстві;

 • намагання бути позитивним прикладом для наслідування;

 • реалізація принципів національного спрямування навчання;

 • створення можливості для організації учнями зовнішнього та внутрішнього простору навчання;

 • вироблення ціннісного ставлення в учнів до однолітків, учителів, батьків


Контроль і корекція діяльності: • контроль і корекція здійснюється на всіх етапах;

 • відповідям учнів дається коротка характеристика, оцінка узгоджується;

 • навчальний процес коректується залежно від ситуації;

 • учні володіють навичками само- і взаємоконтролю; само- та взаємоаналізу;

 • систематично здійснюється виявлення типових помилок та складнощів учнів у навчанні та аналіз їх причин


Рефлексія:

 • наскільки активні та працездатні учні на уроці;

 • наскільки сформовані вміння учнів організовувати свою діяльність відповідно до цілей і завдань уроку;

 • наскільки вихованці мобілізують себе на сприйняття й переробку інформації;

 • наскільки самостійно й ефективно можуть отримані раніше знання застосовувати в оформленні нових понять, зв'язків, взаємин;

 • наскільки школярі вміють планувати, організовувати, установлювати зв'язки, узагальнювати, робити висновки, виділяти головне, володіти монологічною мовою;

 • наскільки учні вміють розпізнавати й виділяти новий зміст; застосовувати нові знання до пояснення явищ, зв'язку між ними, законів, правопису; рівень використання знань у практичних завданнях;

 • наскільки діти вміють здійснювати перевірку, самоперевірку, давати самооцінку й об'єктивну оцінку знанням товаришів, обґрунтувати їїРезультативність заняття:

 • матеріал уроку засвоєний усіма учнями, закріплюється з опорою на продуктивні ЗУНи, дається перспектива навчання;

 • учні одержали стимул до самостійної діяльності;

 • закріплений позитивний виховуючий ефект заняття як у змісті, так і у формі організації уроку;

 • ефект уроку високий, урок виховує (від прийняття моральних норм та обов'язків до прагнення й розуміння себе та інших)Підвищення педагогічної майстерності

Науково-методична діяльність: участь у науково-експеримен тальній роботі школи.

 • підготовка та обговорення доповідей із питань методики викладання навчальних предметів та досвіду роботи;

 • проведення психолого-педагогічного самоаналізу власної діяльності, своєчасна корекція;

координація діяльності з колегами з метою обміну досвідом роботи;

• проведення педагогічного експерименту з реалізації власної науково-методичної теми;

• апробація та впровадження інноваційних педагогічних технологій;

• вивчення та впровадження ПДЦ;

моделювання, конструювання та реалізація типів уроку відповідно до вимог сучасного уроку;

розробка та реалізація індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;

• організація та здійснення роботи з обдарованими дітьми;

• організація та здійснення проектної діяльності гімназистів; розробка авторських програм, підручників, методичних посібників;

проведення відкритих занять та відкритих позакласних заходів із предмета;
• взаємовідвідування уроків;

участь у роботі:

педагогічної та науково-методичної ради;

науково-методичної кафедри;

МО;

психолого-педагогічного семінару;науково-методичного семінару;

школи педагогічної майстерності;

• підготовка та друкування навчально-методичних матеріалів у методичних вісниках школи та професійній літературі;

• робота у творчих групах щодо впровадження інноваційних технологій і сучасних методів викладання;

• організація та проведення локальних педагогічних експериментів щодо впровадження сучасних педагогічних технологій креативного змісту;

• розробка та вдосконалення засобів підвищення наочності навчання та методики їх використання в навчальному процесі;

• розробка та реалізація дидактичного матеріалу


Всього

Тест

Психологічний портрет педагога

(самомоніторинг вчителя)
1. Що, на Вашу думку, найважливіше у вихованні?

1.Оточити дитину теплом і турботою.

2.Виховати шанобливе ставлення до старших.

3.Сформувати визначені погляди й уміння.

2. Якщо хтось у класі відволікається, Вас це дратує?

1.Так. 2.Ні. 3.Залежно від настрою.

3. Що Ви відчуваєте, коли учень на уроці викладає факти, які Вам невідомі? 1.Інтерес. 2.Зніяковілість. 3.Роздратування.

4. Що Ви робите, якщо клас не налаштований на роботу?

1. Не можу почати урок. 2. Не звертаю на це уваги. 3.Залежить від ситуації.

5. Що Ви робите, коли несправедливо обійшлися з учнем? 1. Важко визнаю це. 2. Готовий визнати свою неправоту.

3.Таких випадків не було.

6. Які стосунки для Вас важливіші?

1.Стосунки з учнями. 2.Стосунки з колегами. З. Не знаю.

7. Чи викликають у Вас деякі учні роздрату­вання, яке важко приховати?

1. Часто. 2. Іноді. 3. Ніколи не викликають.

8. Як діє на Вас присутність на уроках сторонніх?

1. Надихає. 2. Ніяк. 3. Вибиває з колії.

9. Чи вважаєте Ви своїм обов'язком зробити зауваження школяреві, якщо він порушує порядок у громадському місці?

І.Так. 2. Ні. 3. Залежно від ситуації.

10. Чи з однаковою теплотою Ви ставитеся до всіх своїх учнів?

1. Не можу точно відповісти. 2. Ні. 3. З.Так.

11. З ким Ви бажаєте спілкуватися під час перерви?

1. З учнями. 2. З колегами. 3. Побути на самоті.

12. Чи завжди Ви йдете на урок у піднятому настрої?

1. Ніколи. 2. Іноді. 3. Завжди.

13. Чи перевершуєте Ви за будь-якими якостями своїх колег?

І. Так. 2. Ні. 3. Невпевнений, що такі якості є.

14. Під керівництвом якого начальника Ви бажаєте працювати?

1. Того, хто дає чіткі вказівки. 2. Того, хто не втручається в роботу.

3. Того, хто дає простір для творчості.

15. Чи доводилося Вам висловлювати судження про речі, у яких Ви погано розбираєтесь?

І. Так. 2. Ні. 3. Не пам'ятаю.

16. Як Ви ставитесь до випадкових зустрічей з учнями за межами школи?

1. Це приносить мені задоволення. 2. Це викликає в мене почуття незручності. 3. Це не викликає в мене особливих емоцій.

17. Як часто без явних причин Ви почуваєтесь щасливим або нещасним?

1. Часто. 2. Рідко. 3. Ніколи.

18. Як Ви ставитеся до зауважень із боку колег, адміністрації?

1. Не хвилюють. 2. Іноді зачіпають. 3. Часто зачіпають.

19. Чи дотримуєтесь Ви під час уроку наміченого плану?

1. Завжди. 2. Надаю перевагу імпровізації. 3. Залежить від ситуації.

20. Чи траплялося Вам негативно висловлюватися про своїх колег?

І.Так. 2. Ні. 3. Не пам'ятаю.

21. Чи згодні Ви з думкою, що кожного учня потрібно приймати таким, яким він є?

1. Згодний. 2. Не згодний. 3. Щось у цьому є.

22. Чи вистачає Вам теплоти й підтримки з боку близьких і колег?

І.Так. 2. Іноді. З.Ні.

23. Які почуття викликає у Вас думка про майбутню зустріч з учнями й колегами?

1. Радість. 2. Особливих емоцій не викликає. 3. Невдоволення.

24. Як Ви реагуєте, коли бачите, що учень поводиться зухвало стосовно Вас?

1. Відповідаю тим же. 2. Ігнорую цей факт. 3. Волію з'ясовувати стосунки.

25. Чи готуєтеся Ви до уроків?

1. Так. 2. Іноді. 3. Завжди.

26. Що для Вас важливіше в роботі?

1. Прихильність учнів. 2. Визнання колег. 3. Почуття власної значущості.

27. Чи залежить успіх уроку від Вашого фізичного і психічного стану?

1. Так. 2. Іноді. 3. Не залежить.

28. Чи сумніваєтесь Ви в дружньому ставленні до Вас із боку колег?

1. Не сумніваюсь. 2. Сумніваюсь. 3. Важко відповісти.

29. Що Ви робите, якщо учень висловлює точку зору, котру Ви не можете прийняти?

1. Намагаюся виправити його, пояснити помилку. 2. Переводжу розмову на іншу тему. 3. Намагаюся зрозуміти його точку зору.

30. Чи спізнюєтеся Ви на роботу?

1. Регулярно. 2. Зрідка. 3. Ніколи не спізнююся.

31. Що Ви робите, якщо незаслужено карають учня?


 1. Заступлюся за нього. 2. Один на один зроблю зауваження колезі.

3. Вважаю некоректним втручатися.

32. Робота дається Вам ціною великої напруги?

1. Так. 2. Іноді. 3. Рідко.

33. Чи є у Вас сумніви щодо свого професіоналізму?

1.Звичайно. 2. Іноді. 3. Не задумувався.

34. Що, по-Вашому, у шкільному колективі найважливіше?

1. Трудова дисципліна. 2. Відсутність конфліктів. 3. Можливість працювати творчо.

35. Чи відкладаєте Ви на завтра те, що необхідно зробити сьогодні?

1. Часто. 2. Іноді. 3. Ніколи.

36. Чи згодні Ви з висловлюванням «Я нічому не можу навчити цього учня, тому що він мене не любить»?

1. Згодний цілком. 2. Не згодний. 3. Щось у цьому є.

37. Чи заважають думки про роботу Вам заснути?

1. Часто. 2. Рідко. 3. Ніколи не заважають.

38. Чи виступаєте Ви на зборах і педрадах із хвилюючих для вас питань?

1. Часто. 2. Іноді. 3. Волію слухати інших.

39. Чи вважаєте Ви можливим підвищити голос на учня?

1. Якщо учень цього заслуговує. 2. Важко відповісти. 3. Це неприпустимо.

40. Чи завжди Ви можете знайти правильний вихід із конфліктної ситуації?

1. Не завжди. 2. Не знаю. 3. Завжди.

41. Чи відчуваєте Ви потребу у спілкуванні з учнями під час канікул?

1. Так. 2. Ні. 3. Іноді.

42. Чи знаходите Ви в собі досить сил, щоб долати труднощі?

1. Рідко. 2. Звичайно. 3. Завжди.

43. Чи доводилося Вам виконувати накази не цілком компетентних людей?

1. Так. 2. Не пам'ятаю. 3. З.Ні.

44. Як Ви ставитеся до непередбачуваних ситуацій на уроках?

1. Заважають навчальному процесові. 2. Ігнорую. 3. Використовую.

45. Чи трапилося Вам бути не зовсім щирим із людьми?

1.Так. 2. Ні. 3. Не пам'ятаю.

46. На чий бік Ви стаєте в конфлікті між учителем і учнем?

1. На сторону учня. 2. На сторону педагога. 3. Зберігаю нейтралітет.

47. Чи бувають у Вас проблеми зі здоров'ям на початку або наприкінці навчального року?

1. Як правило, так. 2. Не завжди. 3. Проблем зі здоров'ям немає.

48. Чи ставляться Ваші учні до Вас із симпатією?

1. Так. 2. Не всі. 3. Не знаю.

49. Чи викликають вимоги начальства у Вас протест, якщо здаються не цілком обгрунтованими?

1. Не викликають. 2. Не знаю. 3. Викликають.

50. Чи викликали у Вас труднощі відповіді на деякі питання?1. Так. 2. Ні. 3. Не пам'ятаю.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка