Державний вищий навчальний закладСкачати 155.51 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір155.51 Kb.
#406
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»

______________Г.В. Щуцька

«__­__»__________2013р.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»

Розглянуто на засіданні методичної

ради ДВНЗ «Київський коледж

легкої промисловості»

Протокол № 2

від «26» грудня 2013 р.

м. Київ, 20131. Загальні положення

1.1. Навчально-методичний кабінет ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (надалі Коледж) є центром навчально-методичної роботи педагогічних працівників Коледжу.

1.2. Навчально-методичний кабінет створений на виконання «Закону про освіту» як складова навчально-методичного відділу Коледжу.

1.3. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України та даним Положенням. 1. 1.4. Зміст діяльності навчально-методичного кабінету визначається методичною роботою, спрямованою на формування професійних якостей майбутніх фахівців.

1.5. Навчально-методичний кабінет працює за планом, складеним на навчальний рік, схваленим на засіданні методичної ради та затвердженим директором Коледжу. 1. 2. Основні завдання навчально-методичного кабінету

2.1. Організація навчально-методичної роботи в Коледжі.

2.2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення навчально-виховного процесу викладачів та майстрів виробничого навчання.

2.3. Надання методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.

2.4. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.

2.5. Створення умов для безперервного удосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів.

2.6. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.

2.7. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення і узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в навчальний процес, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
3. Зміст і форми роботи

3.1. Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації навчального процесу.

3.2. Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, ефективності використання форм і методів активного навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.

3.3. Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з молодими  викладачами.

3.4. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).

3.5. Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації, експериментально-конструкторських робіт.

3.6. Розробка методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу. 

3.7. Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і методичної ради. Планування та підготовка до проведення педагогічних рад.

3.8. Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників, та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями. Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами з метою обміну діяльності.

3.9. Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.      4. Оснащення навчально-методичного кабінету

4.1. Методичний кабінет розташовується у приміщенні, необхідному для забезпечення його функцій.

4.2. Методичний кабінет обладнується необхідними меблями, оснащується персональним комп'ютером, необхідними технічними засобами навчання, технікою для розмноження навчально-методичних матеріалів.

4.3. В методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали: • Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", укази Президента України, урядові рішення з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, базового педагогічного коледжу;

 • річний план роботи навчально-методичного кабінету;

 • документація засідань методичних рад Коледжу (протоколи засідань, доповіді тощо);

 • графік проведення методичних заходів у Коледжі;

 • науково-методична література;

 • зразки робочих навчальних планів і програм, засобів діагностики підготовки фахівців;
 • зразки конспектів лекцій, занять, інструкцій до лабораторно- практичних робіт;

 • банк даних (картотека) педагогічного досвіду, освітніх технологій;

 • аудіо-відеотека показових уроків, навчально-виховних заходів.


5. Керівництво роботою навчально-методичного кабінету

5.1. Роботою кабінету керує його завідувач, який призначається наказом директора Коледжу з числа осіб, які мають вищу освіту, досвід науково-методичної роботи, стаж педагогічної роботи не менше восьми років, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «старший викладач» або «викладач-методист»; методист із числа осіб, який має вищу освіту, досвід науково-методичної роботи, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; лаборант із числа осіб, який має повну загальну середню освіту і володіє навичками роботи на персональному комп'ютері.

5.2. Методичний кабінет веде облікову документацію, що відображає його діяльність.

5.3. Директор Коледжу та заступник з навчально-методичної роботи вивчають, аналізують роботу методичного кабінету, вносять корективи до плану його роботи, беруть участь у заходах щодо навчально-методичного забезпечення Коледжу.

5.4. Педагогічна або методична рада Коледжу періодично заслуховує звіти про роботу навчально-методичного кабінету.

5.5. Компетенції завідувача навчально-методичним кабінетом, методиста та лаборанта встановлюються директором вищого навчального закладу відповідно до чинного законодавства та викладені в посадових інструкціях (додаток 1, додаток 2, додаток 3).


Завідувач навчально-методичнимкабінетом Коледжу Л.В. Бойченко

Додаток 1
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому ДВНЗ «ККЛП» В.о. директора ДВНЗ «ККЛП»

_______________ В.І. Білоконь _____________ Г.В. Щуцька

«___»____________20__р. «___»____________20__р.

Посадова інструкція

ЗАВІДУВАЧА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ
І Загальні положення

 1. Завідувач навчально-методичним кабінетом коледжу належить до професійної групи «Педагогічні працівники».

 2. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора вищого навчального закладу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

 3. Завідувач навчально-методичним кабінетом коледжу безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-методичної роботи Коледжу.


ІІ Завдання та обов’язки

Завідувач навчально-методичним кабінетом:

 1. Забезпечує керівництво і контроль виконання посадових обов'язків працівників навчально- методичного кабінету.

 2. Забезпечує організацію і керівництво проведення методичної роботи навчально-методичним кабінетом через заступників директора, голів циклових комісій.

 3. Здійснює планування роботи навчально-методичного кабінету.

 4. Поповнює кабінет періодичними виданнями, методичною і спеціальною літературою.

 5. Організовує вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду викладачів.

 6. Організовує науково-методичну роботу викладачів, надає допомогу у виборі тематики методичних розробок, доповідей, методичних посібників.

 7. Організовує рецензування методичних робіт, наочних посібників, підручників і іншої навчально-методичної документації.

 8. Забезпечує кабінет діючими навчальними планами і програмами.

 9. Готує пропозиції щодо атестації педпрацівників і керівників Коледжу.
 1. Здійснює контроль за станом виконання плану роботи методичного кабінету.

 2. Організовує та контролює підвищення кваліфікації викладачів Коледжу.

 3. Розглядає і впроваджує пропозиції голів циклових комісій і адміністрацій Коледжу, направлених на поліпшення методичної роботи.

 4. Розробляє заходи, спрямовані на організацію і проведення спільної методичної роботи навчально-методичного кабінету з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-методичних центрів.

 5. Організовує огляди кабінетів навчального закладу.

 6. Звітує про стан організаційно-методичної роботи на педагогічній або методичній раді Коледжу.


ІІІ Права

Завідувач навчально-методичним кабінетом коледжу має право:

 1. Готувати проекти наказів, рішень з питань організації і стану методичної роботи Коледжу.

 2. Погоджувати з директором Коледжу графік проведення засідань методичних рад і вносити до нього зміни.

 3. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва коледжу, що стосується навчального процесу.

 4. Вносити на розгляд керівництва коледжу пропозиції щодо покращення навчальної роботи та методичної роботи коледжу.

 5. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів коледжу необхідні матеріали для роботи методичного кабінету.

 6. Вимагати від директора коледжу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

 7. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів коледжу.

 8. Брати участь у роботі педагогічних, методичних та адміністративних рад, семінарах та засідання методичних об'єднань вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 9. Брати участь у всеукраїнських нарадах, семінарах, конференціях з питань удосконалення навчально-методичної роботи.

 10. Рекомендувати кращих голів циклових (предметних) комісій, викладачів для відзначення директором за якісну організацію і проведення методичної роботи в Коледжі.


VІ Відповідальність

Завідувач навчально-методичним кабінетом несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди, в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. За дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки під час роботи.


V Завідувач навчально-методичним кабінетом повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи .

2. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
VI Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта, досвід науково-методичної роботи, стаж педагогічної роботи не менше восьми років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «старший викладач» або «викладач-методист».
УЗГОДЖЕНО
Провідний фахівець (юрист)_________ _____________ «___»__________20__р.
З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.

Додаток 2
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому ДВНЗ «ККЛП» В.о. директора ДВНЗ «ККЛП»

_______________ В.І. Білоконь _____________ Г.В. Щуцька

«___»____________20__р. «___»____________20__р.

Посадова інструкція
МЕТОДИСТА КОЛЕДЖУ

І Загальні положення

1. Методист коледжу належить до професійної групи «Педагогічні працівники».

2. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Методист коледжу безпосередньо підпорядковується завідувачу навчально-методичного кабінету.ІІ Завдання та обов’язки

Методист коледжу:

1. Проводить роботу по накопиченню і систематизації матеріалів стосовно організації навчально-виховного процесу, викладання дисциплін спеціального циклу, роботи циклових (предметних) комісій в Коледжі.

2. Надає допомогу головам циклових комісій з питань планування методичної роботи.

3. Організовує роботу щодо впровадження у навчально-виховний процес передових форм і методів навчання.

4. Організовує і проводить огляди, конкурси, фестивалі педаго­гічної майстерності.

5. Вивчає і узагальнює досвід роботи викладачів Коледжу з питань теоретичного і практичного нав­чання, наукової організації праці викладачів і студентів.

6. Знайомить викладачів з новою методичною та педагогічною літературою, періодичними виданнями.

7. Готує і проводить наради, семінари, конференції з питань удосконалення методичної роботи, навчально-виховного процесу, поліпшення якості підготовки фахівців, поширення інноваційного педагогічного досвіду тощо.

8. Організовує роботу щодо розробки методичних рекомендацій для допомоги молодим викладачам у проведенні навчальних занять, позаурочних заходів, індивідуальної роботи.

9. Надає допомогу викладачам, цикловим комісіям Коледжу у впровадженні нових форм і методів нав­чання і виховання.

10. Узагальнює і систематизує методичні матеріали викладачів циклових комісій Коледжу.

11. Організовує виставки кращих методичних розробок, лекцій, уроків, практичних занять і позакласних заходів, матеріалів з досвіду роботи викладачів.

12. Звітує про стан виконання плану навчально-методичної роботи на засіданні методичної ради Коледжу.

13. Готує проекту звіту (аналізу) про методичну роботу навчально-методичного кабінету.

14. Систематизує звітну документацію.

15. Своєчасно замінює матеріали на стендах навчально-методичного кабінету.

16. Своєчасно інформує про місце і терміни проведення засідань методичних об’єднань.

17. Вивчає і систематизує інноваційні технології організації навчального процесу.

ІІІ Права

Методист коледжу має право:

1. Брати участь у роботі педагогічної та методичної рад Коледжу.

2. Готувати проекти наказів, рішень з питань організації і стану педагогічної та методичної роботи Коледжу.

4. Давати пропозиції щодо внесення змін у графік проведення засідань методичних рад.

5. Відвідувати заняття викладачів з метою вивчення педагогічного досвіду та надання методичної допомоги.VІ Відповідальність

Методист коледжу несе відповідальність:  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  1. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

  2. За завдання матеріальної шкоди, в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

  3. За дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки під час роботи.


V Методист денного відділення повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи .

2. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
VI Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта, досвід науково-методичної роботи, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
УЗГОДЖЕНО
Провідний фахівець (юрист)_________ ____________ «___»__________20__р.
З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.

Додаток 3
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому ДВНЗ «ККЛП» В.о. директора ДВНЗ «ККЛП»

_______________ В.І. Білоконь _____________ Г.В. Щуцька

«___»____________20__р. «___»____________20__р.


Посадова інструкція

ЛАБОРАНТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
І Загальні положення

1. Лаборант навчально-методичного кабінету належить до професійної групи «Фахівці».

2. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Лаборант адміністративно підпорядковується заступнику директора з навчально-методичної роботи і працює безпосередньо під керівництвом завідуючого навчально-методичного кабінету.


ІІ Завдання та обов’язки

Лаборант навчально-методичного кабінету:

1. Систематизує матеріали навчально-методичного кабінету: протоколи, розпорядження, накази адміністративних та методичних рад, методичні, нормативні та інші матеріали навчально-виховного процесу.

2. Друкує проекти наказів, рішень, графіки проведення засідань педагогічних, методичних рад з питань організації і стану методичної роботи Коледжу, методичні матеріали викладачів, необхідні для роботи навчально-методичного кабінету.

3. Веде картотеку наочних посібників в кабінетів.

4. Виконує всі доручення завідувача та методиста.

5. Допомагає викладачам у пошуку методичної документації, наочних посібників для використання у навчальному процесі.

6. Веде облік навчально-методичної документації в кабінеті.

7. Оформлює документацію /журнал видачі навчально-методичної документації, журнал виконаної роботи/.

8. Утримує в належному стані обладнання, технічні засоби навчально-методичного кабінету (організовує своєчасний ремонт техніки та заправку картриджів), слідкує за збереженням матеріальних цінностей та естетичним виглядом кабінету.

9. В зручний час за розпорядженням заступника директора з навчально-методичної роботи виконує роботи, пов'язані з підготовкою до навчального року.
ІІІ Права

Лаборант навчально-методичного кабінету має право:

1. Вносити пропозиції з покращання роботи кабінету.

2. Виконувати операції, пов'язані з придбанням необхідних матеріальних цінностей /приладів, інструментів і т. д./


ІV Відповідальність

Лаборант навчально-методичного кабінету несе відповідальність:1. За збереження та нормальну роботу навчально-наочних посібників та інструкцій для проведення лабораторно-практичних робіт.

 1. За виконання всіх вимог, передбачених функціональними обов'язками.

УЗГОДЖЕНО
Провідний фахівець (юрист)_________ ______________ «___»__________20__р.
З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат

Скачати 155.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка