Державний вищий навчальний закладСторінка5/5
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5

Галус О. М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти” АПН України, Київ, 2009 р.

У дисертації проаналізовано стан науково-теоретичної розробки проблеми педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти; обґрунтовуються стан і проблеми практичної організаційно-педагогічної діяльності ВНЗ у процесі адаптації майбутніх учителів; розкрито основні характеристики процесу адаптації особистості в контексті професійного розвитку на рівні компонентів: енергетичного, середовищного, соціального, діяльнісного, професійного, індивідуально-особистісного; виявлено труднощі студентів у навчанні та в нових умовах життєдіяльності у процесі професійної підготовки на I-IV освітньо-кваліфікаційних рівнях.

У дисертації теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено теоретичну модель структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти. Визначено три аспекти такої моделі: науково-управлінський (наукові засади, концепції, закони і закономірності, принципи, етапи та умови педагогічного управління), змістовий (теоретична субмодель процесу адаптації студентів у системі ступеневої педагогічної освіти), технологічний (регіональна лабораторія соціально-педагогічних проблем адаптації студентів у ступеневому ВНЗ, програма експериментальної роботи, організаційно-методична субмодель системи роботи ВНЗ із адаптації майбутніх фахівців на I-IV освітньо-кваліфікаційних рівнях, організація спецкурсу для студентів, семінару для викладачів, кураторів, робота з батьками, субмодель професійно адаптованої особистості майбутнього фахівця).

Розроблено і експериментально апробовано організаційно-педагогічну систему роботи ВНЗ з адаптації студентів, яка потребує цілеспрямованого педагогічного керівництва з боку суб’єктів управління. Основними складовими такої діяльності є учасники процесу адаптації, система навчальної, виховної, організаційно-методичної і наукової роботи з досліджуваної проблеми. Ефективність такої діяльності забезпечується дотриманням відповідного змістового наповнення (урізноманітнення планування, контролю за навчальною діяльністю; створення умов для самовиховання та розвитку наукового світогляду студентів, організація їх побуту, відпочинку і дозвілля тощо), що значно активізує включення студентів у навчальний процес, сприяє розвитку професійно значущих якостей у процесі професійної підготовки.

Визначено закономірності, принципи педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів і апробовано умови цього процесу: соціально-прогностичні, педагогічні, психологічні, організаційні, кадрові, правового забезпечення, ергономічні й медичні, матеріально-фінансові. Дотримання закономірностей, принципів, умов педагогічного управління постає передумовою і перспективою успішної адаптації студентів у системі ступеневої освіти.Ключові слова: професійна підготовка, ступенева освіта, педагогічне управління, процес адаптації, компоненти адаптації, адаптованість особистості, професійні потреби, організаційно-педагогічна система.

Галус А. М. Педагогическое управление адаптацией будущих учителей в системе многоуровневого образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.06 – теория и методика управления образованием. – Государственное высшее учебное заведение “Университет менеджмента образования” АПН Украины, Киев, 2009 г.

В диссертации проанализировано состояние научно-теоретической разработки проблемы педагогического управления адаптацией будущих учителей в системе многоуровневого образования. Процесс адаптации рассматривается как психолого-педагогический феномен. Обоснованы состояние и проблемы практической организационно-педагогической деятельности вузов в процессе адаптации будущих учителей. Рассмотрены мотивы поступления молодежи в педагогический вуз и основные трудности, возникающие в процессе адаптации будущих учителей к учебе и новым условиям жизнедеятельности в многоуровневом вузе.

Дана общая характеристика особенностей и условий обучения студентов. Процесс адаптации рассмотрен в контексте профессионального развития будущих учителей. Дан анализ подходов (отечественных и зарубежных научных теорий, концепций, идей) к исследованию сущности адаптации личности. Раскрыты основные характеристики процесса адаптации личности: целостность, динамичность в сочетании с относительной стойкостью, непрерывность, длительность, адаптированность, активная и пассивная формы адаптации. Рассмотрены особенности многоуровневой подготовки специалистов в педагогическом вузе в условиях непрерывного образования.

Научно обоснована организационно-педагогическая система работы по адаптации будущих учителей и теоретическая субмодель процесса адаптации студентов в системе многоуровневого педагогического образования. Горизонтальную структуру субмодели составляют компоненты адаптации: энергетический, средовый, социальный, деятельностный, профессиональный, индивидуально-личностный; основные показатели компонентов. Вертикальная структура субмодели представлена уровнями: образовательно-квалификационными, реализации актуализированных потребностей, адаптированности студентов в целом. Разработана и обоснована субмодель профессионально адаптированной личности. Рассмотрены научные основы педагогического управления процессом адаптации личности в условиях многоуровневого педагогического образования, под которым понимаем совокупность целенаправленных действий (операций) субъектов педагогического управления с целью развития адаптивных способностей студента к учебе и новым условиям жизнедеятельности на I-IV образовательно-квалификационных уровнях, которые есть основой его успешного профессионального становления в вузе, профессиональной и личностной самореализации в будущем.

В диссертации теоретически обоснованно и экспериментально проверено теоретическую модель структуры педагогического управления адаптацией будущих учителей в системе многоуровневого образования. Определенны три аспекта данной модели: научно-управленческий (научные принципы, концепции, законы и закономерности, этапы и условия педагогического управления), смысловой (теоретическая субмодель процесса адаптации студентов в системе многоуровневого педагогического образования), технологический (региональная лаборатория социально-педагогических проблем адаптации студентов в многоуровневом вузе, программа экспериментальной работы, организационно-методическая субмодель системы работы вуза по адаптации будущих специалистов на I-IV образовательно-квалификационных уровнях, организация спецкурса для студентов, семинара для преподавателей и кураторов, работа с родителями, субмодель профессионально адаптированной личности будущего специалиста).

Определены содержание и структура организационно-педагогической работы по адаптации будущих учителей, составляющими которой являются участники учебно-воспитательного процесса в вузе (студенты как объекты педагогического управления; преподаватели, кураторы, администрация вуза как субъекты педагогического управления), система учебной, воспитательной, организационно-методической и научной работы.

Разработана и экспериментально апробирована организационно- педагогическая система работы вуза по адаптации студентов, которая нуждается в целеустремленном педагогическом руководстве со стороны субъектов управления. Основными составляющими такой деятельности являются: участники процесса адаптации, система учебной, воспитательной, организационно-методической и научной работы по исследуемой проблеме. Эффективность такой деятельности обеспечивается соблюдением соответствующего смыслового наполнения (разнообразное планирование и контроль за учебной деятельностью; создание условий для самовоспитания и развития научного мировоззрения студентов, организация их быта, отдыха и досуга и т.п.), которое значительно активизирует включение студентов в учебный процесс, содействует развитию профессионально значимых качеств будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки.

Определены закономерности и принципы педагогического управления адаптацией будущих учителей, апробированы условия процесса: социально-прогностические, педагогические, психологические, организационные, кадровые, нормативно-правового обеспечения, эргономические и медицинские, материально-финансовые. Соблюдение основных закономерностей, принципов и условий педагогического управления является предпосылкой и перспективой успешной адаптации студентов в системе многоуровневого образования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, многоуровневое образование, педагогическое управление, процесс адаптации, компоненты адаптации, адаптированность личности, профессиональные потребности, организационно-педагогическая система.

Halus O. M. Pedagogical management of the future teachers’ adaptation in the system of stage education. – Manuscript.

The Doctor of Pedagogy degree dissertation at the speciality 13.00.06 – “The theory and methodology of the education management”. – University of educational management. Kyiv, 2009.

The state of scientific-theoretical elaboration of the problem of pedagogical management of the future teachers’ adaptation in the system of stage education is analysed in the article; the state and the problems of practical organization- pedagogical activity of higher educational establishments in the process of adaptation of the future teachers are grounded; the main characteristics of the process of adaptation of a personality in the context of professional development at the level of components are exposed: power, environmental, social, activity, professional, individually-personal; difficulties of students in studies and in the new conditions of vital functions in the process of professional preparation on the I-IV educational- qualifying levels are found out.

The theoretical model of structure of pedagogical management of the future teachers’ adaptation in the system of stage education is theoretically grounded and experimentally tested in the dissertation. Three aspects of this model are determined: scientific-managerial (scientific principles, conceptions, laws and conformities to the law, principles, stages and terms of pedagogical management), semantic (theoretical submodel of the process of students’ adaptation in the system of stage pedagogical education), technological (regional laboratory of social-pedagogical problems of students’ adaptation in the stage higher educational establishment, the program of experimental work, organization-methodical submodel of the system of work of higher educational establishment as for the future specialists’ adaptation on the I-IV education-qualifying levels, organization of the special course for students, the seminar for teachers and counsels, work with parents, submodel of the professionally adapted personality of the future specialist).

The organization-pedagogical system of work of higher educational establishments as for the students’ adaptation, which demands purposeful pedagogical management from the side of the subjects of management is developed and experimentally approved. The main constituents of such activity are: participants of the process of adaptation, the system of educational, upbringing, organization- methodical and scientific work on the probed problem. Efficiency of such activity is provided by the observance of the proper semantic filling (diversity of planning and control of the educational activity; creation of the conditions for self-education and development of scientific world view of the students, organization of their way of life, rest and leisure, etc), which considerably activates involving of the students in the educational process, assists development of the professionally important qualities of the future teachers in the process of professional preparation.

Conformities to the law and principles of pedagogical management of the future teachers’ adaptation are determined and conditions of this process are approved : socially-prognostic, pedagogical, psychological, organizational, cast, legal providing, ergonomic, medical, and material-financial. The observance of the main conformities to the law, principles and terms of pedagogical management, appears as the pre-condition and prospect of successful students’ adaptation in the system of stage education.Keywords: professional preparation, stage education, pedagogical management, process of adaptation, components of adaptation, adaptation of the personality, professional needs organization-pedagogical system.

Підписано до друку 09.01.2009 р. Формат 60х90/16

Папір друкарський. Друк RESO. Ум. друк. арк.1,9.

Наклад 100 примірників. Зам. № 09/01-09.

Видрук оригінал-макету:

редакційно-видавничий відділ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академіївул. Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький

29013, Україна
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка