Державний вищий навчальний закладСторінка4/5
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження підтвердили вихідну гіпотезу, засвідчили вирішення поставлених завдань і дали підстави для таких висновків:

1. У сучасних наукових дослідженнях проблеми освіти розглядаються в контексті глобальних проблем розвитку людства, суспільства, соціуму, індивіда; цивілізаційний підхід до вивчення історико-освітніх процесів забезпечує включення загальнолюдських, національних цінностей у ціннісний внутрішній світ особистості. Ідея розвитку людини і системи освіти стає імперативом реформування не лише освітніх установ і відносин в освітній сфері, але й загалом суспільства як складного поліфонічного гуманітарного середовища. Неперервна освіта як умова розвитку індивіда, соціуму, суспільства є проблемою міжнародною за соціокультурним значенням і міждисциплінарною за характером дослідження. Ступеневу систему освіти майбутнього учителя в умовах ВНЗ розглядаємо як складову його неперервної педагогічної освіти. Забезпечення неперервності освіти майбутнього педагога, створення умов для розвитку його внутрішніх професійних потреб і мотивів упродовж усього життя потребує цілеспрямованого управління. Аналіз теоретико-методологічних основ управління професійною підготовкою майбутніх учителів за умов ступеневої освіти дав можливість актуалізувати і використати у дослідженні основні положення теорій, концепцій, наукових шкіл, ідей та підходів, законів і принципів управління.

2. Отримали подальший розвиток концептуальні засади процесу адаптації особистості в системі ступеневої педагогічної освіти, який залежить від якості освітнього середовища. Найприйнятнішою у цьому дослідженні є адаптивно-розвивальна модель соціалізації особистості, в якій процес адаптації розглядається як певний етап. Процес адаптації студентів розглядаємо як особливий соціально-психологічний, динамічний і гнучкий прояв їх у діяльності в період професійного становлення у ВНЗ. У контексті процесу адаптації освіта майбутніх учителів розглядається як процес індивідуального розвитку особистості за умов соціально сформованої системи виховання, навчання і середовища перебування. Особливе місце у процесі відтворення освіти належить професійному розвитку людини, формуванню професійних потреб навчатися впродовж всього життя. Адаптація студентів в системі ступеневої педагогічної освіти є складною інтегративною професійно значущою підсистемою підготовки фахівців, яка пришвидшує і підвищує рівень їхнього професійного розвитку та професіоналізму. З метою комплексного дослідження адаптації майбутніх учителів створено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено теоретичну субмодель процесу адаптації як багатокомпонентного системного явища за умов ступеневої освіти і методичну базу психолого-педагогічної діагностики. У субмоделі застосовано системний підхід (компонентно-структурний, функціональний аспекти) до адаптації.

3. Під педагогічним управлінням адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти розуміємо сукупність цілеспрямованих дій (операцій) суб’єктів управління з метою розвитку адаптивних здібностей студента до навчання та нових умов життєдіяльності на I-IV ОКР, які є підґрунтям його успішного професійного становлення у ВНЗ та професійної й особистісної самореалізації у майбутньому. Розроблено науково-концептуальні засади педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів за умов ступеневої освіти: теоретично обґрунтовані й об’єктивно зумовлені мета, завдання, підходи, закономірності, принципи, функції, структура, зміст і методичне забезпечення педагогічного управління досліджуваної проблеми. Це дало змогу в результаті проходження адаптаційних процесів, які динамічно змінюються у просторі та часі, встановити взаємозв’язки між суб’єктами і об’єктами педагогічного управління. Науково-методичним центром, який забезпечував систему педагогічного управління навчальною, науковою, організаційною і методико-практичною роботою з адаптації стала Регіональна лабораторія соціально-педагогічних проблем адаптації студентів за умов ступеневої освіти, яка функціонує на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

4. Розроблено, науково обґрунтовано, експериментально перевірено та апробовано теоретичну модель структури педагогічного управління адаптацією особистості в системі ступеневої педагогічної освіти, де відображено такі аспекти: а) науково-управлінський (об’єкти, суб’єкти педагогічного управління адаптацією, наукові засади педагогічного управління адаптацією студентів, які включають загальні наукові положення, концепції, підходи, закони, принципи, етапи педагогічного управління); б) змістовий (аналіз адаптації як системного явища, компоненти, показники, етапи і рівні адаптації); в) технологічний (Регіональна лабораторія соціально-педагогічних проблем адаптації студентів у ступеневому ВНЗ, програма експериментальної роботи, субмодель адаптованої особистості майбутнього фахівця, організаційно-методична субмодель системи роботи ВНЗ, робота зі студентами, викладачами, кураторами, батьками тощо).

5. Педагогічна робота, яка традиційно проводиться зі студентами, є недостатньою для подолання труднощів адаптаційного періоду. Певна частина студентів потребує індивідуальної адресної допомоги, де б враховувалися особистісні вимоги та загальні тенденції перебігу процесу адаптації. З цією метою обґрунтовано й апробовано програму експериментальної роботи, яка включає систему педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів. Реалізація такої програми сприяла наданню адресної допомоги студентам, цілеспрямованому досягненню їх колективної та особистісної адаптації до навчання і нових умов життєдіяльності. Це дозволило практично здійснити педагогічне управління адаптацією з урахуванням реальних труднощів і цільового професійного розвитку особистості.

6. Наслідки впровадження системи педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів підтвердили, що експериментальні групи відрізняються від контрольних груп і досягли переважно високого та середнього рівня адаптації. Найсуттєвіші відмінності між цими групами спостерігались на IV ОКР за показниками: ступінь виявлення нервово-психічної напруги (57,89%), впевненість у собі (41,88%), задоволеність вибором професії (32,79%), оптимальність бюджету часу (31,25%), адекватність самооцінки (31,18%), співвідношення самопочуття, активності, настрою (28,83%), особистісна тривожність (27,17%), бажання продовжити навчання і заняття, пов’язані з професійною підготовкою (по 24,6%). За цими показниками відбулась помітна позитивна динаміка процесу адаптації. Певні зрушення прослідковуються на II і III ОКР у порівнянні з IV ОКР: показник відсутності труднощів у навчальній діяльності на II-III ОКР у процентному відношенні зріс більше (28,46% і 27,97%), ніж на IV ОКР (25,48%), сформованість навчальних умінь на II-III ОКР (25,38% і 23,78%) вища, ніж на IV ОКР (15,57%), задоволеність обраним ВНЗ на III ОКР (16,5%) вища, ніж на IV ОКР (11,11%). Це обумовлено тим, що магістранти виконують дипломні роботи, підготовка яких потребує від них спеціальних навчальних і наукових умінь, значних фізичних й інтелектуальних зусиль, що негативно впливає на зазначені процеси. З роками (ОКР) навчання адаптивні здібності студентів експериментальних, контрольних груп зростають, що свідчить про набуття адаптивного досвіду. Однак в експериментальних групах, де запроваджувалася програма експериментальної роботи, збільшення кількості адаптованих студентів було відчутнішим. Проте частина студентів експериментальних груп і після реалізації даної програми ще залишається на незадовільному рівні адаптації, хоча їх кількість менша, ніж у контрольних групах. Виявлено компоненти, які меншою мірою піддаються педагогічному впливу. У процесі дослідження доведено наявність загальних і специфічних (внутріфакультетських, внутрігрупових та індивідуальних) тенденцій перебігу процесу адаптації. Виявлено особливості протікання та рівні адаптації на кожному етапі (ОКР) навчання відповідно до її компонентів за основними показниками. Значна увага приділялася тим компонентам адаптації, для яких характерні несприятливі тенденції перебігу. У студентів сприятливий перебіг адаптації (переважання задовільного й успішного рівнів) спостерігається за середовищним, соціальним і професійним компонентами, а несприятливий (домінують показники незадовільного рівня) – за енергетичним, діяльнісним та індивідуально-особистісним компонентами.

7. Виділено загальні умови сприятливої адаптації майбутніх учителів як об’єктів управління: а) пропаганда здорового способу життя; б) формування високоморальних міжстатевих стосунків; в) достатнє матеріальне забезпечення студентів; г) налагодження сприятливих для навчання та життєдіяльності побутових умов; ґ) організація студентського колективу і його оптимального функціонування; д) створення сприятливого психологічного мікроклімату в міжособистісних стосунках; е) розвиток комунікативних здібностей студентів тощо. Визначено специфічні умови організації навчально-педагогічної діяльності, що сприяють адаптації студентів: а) послідовний педагогічний вплив на емоційно-вольову сферу особистості з метою формування її стійкості до стресових ситуацій; б) розвиток позитивної професійної мотивації; в) оптимальне поєднання соціального розвитку студента в колективній навчальній і науковій діяльності з формуванням у нього відповідального ставлення до педагогічної професії. З’ясовано особистісні умови успішного протікання процесу адаптації: а) усвідомлення студентами своїх завдань у системі ступеневої професійної освіти; б) прийняття вимог, які висуваються майбутньою професією до їх особистісних якостей; в) послідовне засвоєння знань, умінь і навичок, необхідних для розв’язання навчально-професійних завдань; г) системний розвиток здібностей і стійкої ціннісно-рефлексивної позиції особистості. Це дозволяє студентам на практиці адекватно оцінювати формування своїх професійно значущих якостей, а педагогу – рівень адаптованості студента. Завдяки цьому студенти, викладачі та куратори можуть бачити і разом аналізувати досягнутий рівень особистісної адаптованості.

Визначено напрями ефективного педагогічного управління адаптацією студентів на кожному ОКР на рівні суб’єктів: а) розробка і впровадження теоретичної моделі структури педагогічного управління адаптацією, поетапної концептуальної субмоделі процесу адаптації; б) наявність науково обґрунтованої субмоделі професійно адаптованої особистості майбутнього фахівця; в) готовність професорсько-викладацького складу до здійснення процесу адаптації; г) науково-методичне забезпечення програмно-цільової спрямованості педагогічного процесу на здійснення адаптації; ґ) системний підхід до використання результатів процесу адаптації як органічно необхідної складової загальної професійної підготовки фахівця. Розроблено напрями роботи зі студентами на кожному ОКР, що дозволило зосередити зусилля ректорату, деканатів ВНЗ, кураторів, викладачів, органів студентського самоврядування на несприятливих компонентах адаптації. Визначено основні умови ефективного педагогічного управління адаптацією на рівні суб’єктів: соціально-прогностичні, педагогічні, психологічні, організаційні, кадрові, правового забезпечення, ергономічні та медичні, матеріально-фінансові. Вони відіграють роль своєрідної моделі результату педагогічного управління ВНЗ і є основою формування ефективної системи педагогічного управління адаптацією студентів за умов ступеневої освіти і професіоналізму управлінської діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів за умов ступеневої освіти. Перспективою подальшої науково-пошукової діяльності є: а) посилення ролі студентського самоврядування, батьків, громадських організацій у процесі адаптації студентів; б) діагностування і методичний супровід особливостей суб’єкт-об’єктних взаємостосунків викладачів, кураторів та студентів з метою подолання адаптаційних труднощів останніх; в) впровадження інноваційних методик діагностування процесу адаптації особистості; г) виявлення особливостей адаптаційних процесів, що відбуваються у навчальному процесі на рівні структурних зв’язків; встановлення тенденцій структурних трансформацій залежно від успішності навчання, індивідуально-типологічних особливостей студентів, соціально-демографічних чинників, професійної спрямованості, ціннісних орієнтацій; д) виявлення впливів, що надають структурно-функціональній трансформації якісно-організаційних особливостей навчально-виховного процесу: навчальне навантаження, склад викладачів, профіль підготовки, методична база навчання.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора:

Монографії

1. Галус О. М. Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ : моногр. / Олександр Мар’янович Галус. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – 473 с. – Бібліогр.: с. 442–473.

2. Галус О. М. Системний підхід до управління процесом адаптації студентів за умов багаторівневої педагогічної освіти / Олександр Галус // Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : моногр. ; за ред. Г. П. Васяновича. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 464 с. – С. 32-53.

Навчальні посібники

3. Галус О. М. Проблема соціалізації особистості в наукових теоріях, концепціях, школах : навч.-метод. посіб. / Олександр Мар’янович Галус // Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання студентів вузу ; за заг. ред. В. А. Семиченко. – Хмельницький : ХГПІ, 2001. – 253 с. – С. 10–27. – Бібліогр.: с. 242–252.

4. Галус А. М. Психология направленности : учеб.-метод. пособ. / Александр Марьянович Галус ; под общ. ред. В. А. Семиченко. – Хмельницкий : ХГПИ, 2003. – 521 с. – С. 63–105 (у співавторстві). – Бібліогр.: с. 419.

5. Галус О. М. Особливості соціалізації особистості в сучасних освітніх системах: навч. посіб. / Олександр Мар’янович Галус // Порівняльна педагогіка. – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. – С. 152–185. – Бібліогр.: в кінці розд.

6. Галус О. М. Розвиток вищої освіти у країнах зарубіжжя : навч. посіб. / Олександр Мар’янович Галус // Порівняльна педагогіка ; за заг. ред. О. М. Галуса. – Хмельницький : ХГПІ, 2004. – Ч. 1. – 138 с. – С. 3–36. Німецькою мовою. – Бібліогр.: в кінці розд.

7. Галус О. М. Шляхи підвищення ефективності освіти в розвинених країнах світу та в Україні : навч. посіб. / Олександр Мар’янович Галус // Порівняльна педагогіка ; за заг. ред. О. М. Галуса. – Хмельницький : ХГПІ, 2004. – Ч. 2. – 131 с. – С. 64–109. Німецькою мовою. – Бібліогр.: в кінці розд.Навчально-методичні матеріали

8. Галус О. М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання з курсу “Загальна педагогіка” для спеціальності “Початкове навчання” / Олександр Мар’янович Галус. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – 99 с.

9. Галус О.М. Методичні рекомендації з реалізації системи навчання / Олександр Мар’янович Галус // Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. – Хмельницький : ХГПІ, 2006. – 77 с. – С. 7–25. – Бібліогр.: с. 26.

Статті у виданнях, затверджених ВАК України

10. Галус О. М. Концептуальне підґрунтя управління процесом адаптації особистості в умовах реформування вищої школи / О. М. Галус // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА. – 2008. – Вип. 3. – С. 56–67.

11. Галус О. М. Модель професійно адаптованої особистості майбутнього фахівця: управлінський аспект / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 49. – С.62-70.

12. Галус О. М. Організаційно-педагогічна діяльність ВНЗ з адаптації майбутніх учителів : управлінський аспект / О. М. Галус // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА. – 2008. – Вип. 4. – С. 32-36.

13. Галус О. М. Професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному ВНЗ (управлінський аспект) / О. М. Галус // Вісник Житомирського ДУ ім. І. Франка. – Житомир. – 2008. – Вип. 39. – С.46-51.

14. Галус О. М. Аналіз труднощів у процесі навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу : управлінський аспект / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2007. – Вип. 47. – С. 89–99.

15. Галус О. М. Науково-методичні засади управління процесом адаптації студентів в умовах багаторівневої освіти / О. М. Галус : зб. наук. праць. –Хмельницький : НАДПС України ім. Б. Хмельницького. – 2007. – Вип. 41. – Ч.II. – С. 87–91.

16. Галус О. М. Неперервний розвиток адаптивних здібностей як умова успішної адаптації студентів до навчання / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2007. – Вип. 41. – С. 98–104.

17. Галус О. М. Активна професійна адаптація студентів до навчання в контексті рішень Болонського процесу / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2006. – Вип. 39. – С.94-101.

18. Галус О. М. Активна професійна адаптація студентів педагогічного ВНЗ у контексті неперервної освіти / О. М. Галус // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – Львів. – 2006. – № 2. – С. 33–41.

19. Галус О. М. Дидактичні проблеми професійної адаптації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “молодший спеціаліст” / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2006. – Вип. 37. – С. 198–206.

20. Галус О. М. До питання про рівні професійної адаптації особистості в системі неперервної освіти / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2006. – Вип. 38. – С. 85–90.

21. Галус О. М. Професійна адаптація студентів вузу в контексті концепції неперервної освіти як психолого-педагогічна проблема / О. М. Галус // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута – 2006. – Вип. 295. – С. 42–51.

22. Галус О. М. Розвиток фахової спрямованості студента як умова його професійної адаптації в контексті неперервної освіти / О. М. Галус // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ДОВ “Вінниця”. – 2006. – Вип. 12. – С. 232–238.

23. Галус О. М. Соціально-педагогічні проблеми професійної адаптації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні: молодший спеціаліст / О. М. Галус : зб. наук. праць. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. – 2006. – № 36, Ч. II. – С. 68–74.

24. Галус О. М. Управління процесом професійної адаптації студентів до навчання у ступеневому педагогічному вузі / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2006. – Вип. 40. – С. 95–103.

25. Галус О. М. Громадянськість особистості як основа її соціальної адаптації / О. М. Галус // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського ДГУ. – Рівне : РДГУ. – 2005. – Вип. 30. – С. 18–21.

26. Галус О. М. Деякі аспекти професійної адаптації студентів вузу в контексті концепції неперервної освіти / О. М. Галус // Вісник Житомирського ДУ ім. І. Франка. – Житомир. – 2005. – Вип. 25. – С. 31-34.

27. Галус О. М. Здоровий спосіб життя студента як чинник його успішної адаптації до навчання в умовах ступеневої підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі / О. М. Галус // Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Серія педагогіка. – Тернопіль. – 2005. – № 1. – С. 44–47.

28. Галус О. М. Індивідуалізація навчання в контексті адаптації студентів до пізнавальної діяльності у педагогічному ВНЗ / О. М. Галус // Вісник Житомирського ДУ ім. І. Франка. – Житомир. – 2005. – Вип. 20. – С. 71–74.

29. Галус О. М. Педагогічні аспекти професійної адаптації особистості в контексті її неперервної освіти / О. М. Галус // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / ред. кол. О. Г. Мороз та ін. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова. – 2005. – Вип. 4 (14). – С. 15–21.

30. Галус О. М. Потреби особистості студента в контексті його професійної адаптації / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2005. – Вип. 36. – С. 260–266.

31. Галус О. М. Психологічні чинники успішної професійної адаптації студентів до навчання у педагогічному вузі / О. М. Галус // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута. – 2005. – Вип. 245 – С. 57–67.

32. Галус О. М. Психолого-педагогічна компетентність викладача вузу як умова успішної професійної адаптації студентів до навчання / О. М. Галус : зб. наук. праць. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. – 2005. – № 33, Ч. II. – С. 26–33.

33. Галус О. М. Розвиток творчої активності студентів педагогічних вузів в контексті їх професійної адаптації / О. М. Галус // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута. – 2005. – Вип. 258 – С. 15–24.

34. Галус О. М. Успішна професійна адаптація особистості студента до навчання як умова його неперервного освітнього розвитку / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць / ред. кол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2005. – Вип. 34. – С. 241–247.

35. Галус О. М. До проблем професійної адаптації першокурсників у вищому ступеневому навчальному закладі / О. М. Галус : зб. наук. праць [спеціальний випуск]. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького – 2004. – № 30, Ч. II. – С. 51–54.

36. Галус О. М. Подолання дидактичного бар’єру студентами вузу як умова їх успішної професійної адаптації / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 53-60.

37. Галус О. М. Проблема адаптації першокурсників до навчання у вузі та її педагогічні основи / О. М. Галус // Гуманітарні науки. – Ялта. – 2004. – № 2. – С. 46–52.

38. Галус О. М. Розвиток комунікативної взаємодії студентів педагогічного вузу як засіб їх успішної професійної адаптації / О. М. Галус // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 32. – С. 253–257.

39. Галус О. М. Розвиток мотиваційної сфери студента в контексті його професійної адаптації до умов навчання у вузі / О. М. Галус // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог. – 2004. – Вип. 5. – С. 44–57.

40. Галус О. М. Удосконалення процесу самовиховання студентів педагогічного вузу як умова їх успішної професійної адаптації / О. М. Галус // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута. – 2004. – Вип. 222. – С. 88–96.

41. Галус О. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів як засіб їх професійної адаптації / О. М. Галус // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2004. – Ч. 2. – С. 112–120.

42. Галус О. М. Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентів до навчання у ступеневому вищому педагогічному навчальному закладі / О. М. Галус // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай. – 2003. – Вип. VIII. – С. 77–86.

43. Галус О. М. Мотиваційна діяльність особистості в контексті її соціальної адаптації / О. М. Галус // Гуманітарні науки. – Ялта. – 2002. – № 2. – С. 82–89.

44. Галус О. М. Проблеми соціалізації особистості дитини в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / О. М. Галус // Історія педагогіки в структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського ДУ. Серія соціально-педагогічна / відп. ред. Ю. М. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка–НОВА – 2002. – Вип. 3, Т. 1 – С. 204–208.

45. Галус О. М. Професійне самовиховання студентів педагогічного вузу як провідна умова їх успішної професійної адаптації / О. М. Галус // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог. – 2002. – Вип. 3. – С. 378–384.

46. Галус О. М. Спрямованість особистості як чинник адаптації студентів до навчання у вищому навчальному педагогічному закладі / О. М. Галус : зб. наук. праць. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. – 2002. – Т. IV, Ч. 5. – С. 62–66.

47. Галус О. М. Післядипломна освіта вчителя як об’єкт соціально-педагогічного дослідження / О. М. Галус : зб. наук. праць. – Хмельницький : НАПВУ ім. Б. Хмельницького – 2001. – № 16, Ч. II. – С. 210–215.

48. Галус О. М. Системний підхід до професійної адаптації вчителя початкової ланки освіти / О. М. Галус : зб. наук. праць. – Хмельницький : НАПВУ ім. Б. Хмельницького. – 2001. – № 18, Ч. II. – С. 156–162.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка