Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» економічний інститутСкачати 238.33 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір238.33 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра економіки, організації та управління підприємствами


ПРОГРАМА
вступних іспитів до аспірантури

зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством»

Затверджено

Вченою радою факультету економіки

підприємництва та права

Протокол № ___ від „__” ____ 2014р.

Голова Вченої ради

к.е.н., доцент

___________ М.П. Сагайдак

Кривий Ріг – 2014

Програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Робоча програма складена: д.т.н., проф. Ковальчук В.А.,к.е.н., доц. Короленко О.Б.,

к.е.н., доц. Пасічник Н.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки, організації та управління підприємствами, протокол №1 “29” серпня 2014 р.


Зав. кафедри ЕОУП, проф., д.т.н. __________ В.А. Ковальчук

ЗМІСТ2. Регіональна економіка 5

3. Макроекономіка 6

4. Національна економіка 7

5. Менеджмент 111. Політична економія

Політична економія як наука. Предмет і метод політичної економії.

Теоретичні основи економічної системи. Економічна система суспільства. Відносини власності в економічній системі. Натуральне виробництво. Гроші. Капітал. Заробітна плата. Промисловий капітал і його рух. Витрати виробництва і промисловий прибуток. Торговий капітал і торговий прибуток. Позичковий капітал і позичковий відсоток Лихварський капітал. Кредитна система ринкового господарства. Акціонерний капітал і дивіденд. Аграрні відносини і земельна рента Земельна власність — основа аграрних відносин.

Ринкова організація економічної системи. Ринок і його основні властивості. Механізм функціонування ринку і його закони. Конкуренція і монополія. Ціна і ціноутворення в ринковій економіці. Підприємництво і підприємство.

Економічні процеси і відносини на рівні національної економіки. Суспільне відтворення категорії національної економіки. Загальна ринкова рівновага та ЇЇ нестабільність. Фінансова система ринкового господарства. Державне регулювання ринкової економіки. Трансформаційні процеси в перехідній економіці.

Світове господарство і світовий ринок.

Світове господарство і його еволюція. Світовий ринок як форма міжнародних економічних відносин.

2. Регіональна економіка


Сутність та стан регіонального економічного і соціального розвитку. Предмет, методи і завдання науки «регіональна економіка». Регіон як об'єкт дослідження. Предмет і завдання науки. Методологічні основи і методи науки. Сутність державної регіональної політики.

Населення регіону. Загальна характеристика стану населення регіону. Трудові ресурси регіону, зайнятість населення. Міграція населення як складний соціальний процес.

Природні ресурси, їх використання та охорона. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил. Земельні ресурси: стан та використання. Водні ресурси: стан та використання. Лісові ресурси: стан та використання. Загальнодержавні підходи до охорони природних ресурсів. Охорона земельних ресурсів. Охорона водних ресурсів. Охорона лісових ресурсів. Охорона атмосферного повітря. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Формування та збереження екологічно чистих територій та територій населених пунктів.

Виробнича сфера. Характеристика виробничої сфери — основи економічного розвитку. Вплив організаційно-економічних факторів на розвиток виробничої сфери. Загальна оцінка стану та розвитку промисловості. Паливно-енергетичний комплекс. Гірничо-металургійний комплекс. Машинобудування, хімічна та деревообробна галузі економіки. Стан та розвиток агропромислового комплексу. Стан та розвиток транспорту та зв'язку. Інноваційна та інвестиційна діяльність. Послуги. Мале підприємництво.

Соціальна сфера. Характеристика соціальної сфери. Стан та розвиток освіти. Охорона здоров'я. Соціальний захист та соціальне забезпечення. Культура і мистецтво. Туризм. Готельне господарство. Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування.

Спеціальні економічні зони: створення і функціонування. Сутність спеціальних економічних зон. Характеристика спеціальних економічних зон. Оцінка виробничої діяльності в умовах спеціальних економічних зон.

Малі міста як об'єкти економічного та соціального розвитку. Характеристика малих міст. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст.

Управління регіональним економічним і соціальним розвитком. Система управління соціально-економічними процесами в регіоні. Сутність регіонального управління та місцевого самоврядування. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування. Повноваження представницьких органів влади. Повноваження виконавчих органів влади. Підготовка кадрів для органів регіонального управління. Основні напрями вдосконалення системи регіонального управління.

Планування економічних та соціальних процесів — основа регіонального розвитку. Планування — центральна функція управління. Сутність поняття планування. Теоретичні основи планування розвитку регіональних соціально-економічних процесів. Характеристика програм соціально-економічного. розвитку регіону.

Фінансова основа регіонального управління. Сутність місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів. Доходи місцевого бюджету. Видатки місцевого бюджету. Норматив бюджетної забезпеченості.

Міжбюджетні трансферти.

3. Макроекономіка


Макроекономіка як наука. Об’єкт та предмет макроекономіки. Суб’єкти макроекономіки та їх взаємодія. Логічна модель макроекономіки.

Макроекономічні показники в системі національних рахунків Система національних рахунків, її основні методологічні принципи. Методика обчислення валового внутрішнього продукту за витратами та за доходами. Чистий внутрішній продукт і національний доход. Особистий доход та доход кінцевого використання.

Макроекономічна нестабільність. Циклічний характер економічного розвитку. Безробіття: сутність, види та с соціально-економічні наслідки.  Інфляція, її причини, види та наслідки.

Споживання, заощадження та інвестиції. Споживання і заощадження, їх функції. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Недоходні фактори споживання та заощадження. Інвестиції: сутність та фактори, що впливають на їх величину.

Економічна рівновага в умовах ринку. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Фактори, що визначають сукупний попит. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги.

Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага/ Витратні моделі економічної рівноваги. Моделі “витрати – випуск” та “вилучення – ін’єкції” Мультиплікатор витрат. Рівноважний валовий внутрішній продукт в умовах неповної та повної зайнятості.

Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання. Роль держави у ринковій економіці та її економічні функції. Класична теорія макроекономічного регулювання. Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання економіки. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання.

Механізм фіскальної політики. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Фіскальна політика і державний бюджет. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування. Державний борг і його економічні наслідки.

Механізм Грошово-кредитної політики. Грошовий ринок та його характеристика. Банківська система та грошовий мультиплікатор. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

Механізм зовнішньоекономічної політики. Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Платіжний баланс і валютний курс. Вплив зовнішньої торгівлі на валовий внутрішній продукт. Основні елементи зовнішньоекономічної політики.

Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення. Ринок праці та механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.

Економічне зростання. Сутність, фактори і типи економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара. Модель економічного зростання Р.Солоу.4. Національна економіка


Наукові основи національної економіки. Предмет і завдання дисципліни «Національна економіка».

Передумови формування й функціонування національної економіки. Економічна передумова національної економіки. Політична передумова національної економіки. Організаційна передумова національної економіки.

Найважливіші макроекономічні показники й пропорції національної економіки. Роль і значення макроекономічних показників і пропорцій у регулюванні національної економіки. Найважливіші макроекономічні показники. Основні макроекономічні пропорції. Пропорції в розвитку сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічні співвідношення в розвитку видобувних й обробних галузей. Територіальні пропорції розвитку національної економіки.

Типи національних господарських систем, їхні основні характеристики й механізми господарювання. Основи класифікації типів національних господарських систем. Національна господарська система ринкового типу. Вільний капіталізм. Сучасна регульована ринкова економіка. Централізовано планована й керована національна господарська система. Національні господарські системи «традиційного» типу. Етнічні особливості сучасних національних господарських систем ринкового типу. Національні економіки відкритого (закритого) типу. Основні поняття, сутність, фактори, тенденції формування й функціонування. Показники відкритості (закритості) економіки країни. Сутність, принципи, методи й способи державного регулювання ступеня відкритості (закритості) національної господарської системи.

Потенціали й господарські комплекси національної господарської системи.

Сукупний економічний потенціал. Сутність, загальні поняття й склад сукупного економічного потенціалу. Національне багатство як складова частина сукупного потенціалу країни. Національне багатство - основа й вирішальний фактор відродження економіки України. Нефінансові зроблені активи. Основні фонди галузей. Запаси матеріальних оборотних коштів. Цінності. Нефінансові незроблені активи. Матеріальні незроблені активи. Нематеріальні незроблені активи.

Інвестиційний потенціал. Економічний зміст й особливості формування інвестиційного потенціалу. Фінансові джерела інвестиційного потенціалу економіки України.

Трудовий потенціал. Роль і значення трудового потенціалу в економіці України. Склад і структура трудового потенціалу. Трудові ресурси й зайнятість населення. Основні категорії й поняття.

Споживчий комплекс. Основні поняття, сутність і склад споживчого комплексу. Роль споживчого комплексу у відтворювальному процесі країни й особливості функціонування його галузей. Сучасний стан, фактори й тенденції розвитку споживчого комплексу і його галузей. Основи організації керування, функціонування й розвитку секторів споживчого комплексу.

Науковий потенціал і його сучасний стан. Сутність науки і її класифікація. Наука в системі державних пріоритетів. Сучасний стан наукового комплексу. Механізми планового фінансування витрат на науку. Організаційні форми управління науковим комплексом. Оцінка результатів наукової діяльності й ефективності науки.

Зовнішньоекономічний потенціал. Зовнішньоторговельний сектор у структурі національної економіки. Еволюція системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності за роки реформ. Тенденції в розвитку зовнішньоторговельного товарообігу. Конкурентноздатність вітчизняної промисловості на зовнішньому й внутрішньому ринку. Структура й динаміка української зовнішньої торгівлі послугами. Стратегічні орієнтири й практичні завдання в розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Рекреаційний потенціал. Сутність рекреаційного потенціалу і його структура. Особливості формування й розвитку рекреаційного потенціалу України.

Економічний зростання національної господарської системи. Економічний зростання країни. Економічний ріст як категорія національної господарської системи ринкового типу. Сутність. Основні поняття. Показники-параметри економічного росту. Фактори економічного зростання. Основи методології розрахунків темпів економічного зростання.

Моделювання економічного зростання національної економіки. Загальна характеристика теорій і моделей економічного росту.

Найважливіші моделі економічного зростання. Моделі системи національних рахунків.

Бюджетне регулювання національної економіки. Принципи функціонування бюджетної системи. Бюджетна класифікація. Методи формування бюджету країни. Доходи бюджетів. Витрати бюджетів. Дефіцит бюджету й джерела його фінансування. Державний внутрішній борг. Державний зовнішній борг.

Державне регулювання, стратегічне планування, програмування й прогнозування сфер і галузей економіки. Грошово-кредитне регулювання. Функції й завдання центральної банківської системи. Регулювання грошового обігу. Регулювання процентних ставок. Резервні вимоги. Операції на відкритому ринку. Рефінансування банків. Валютне регулювання. Установлення орієнтирів збільшення грошової маси.

Податки в національній економіці. Податкова політика держави. Податкова система України.

Регіональний рівень національної економіки. Регіони в системі національного господарювання. Трансформація відносин власності - основа реформування економіки регіонів.

Регулювання міжбюджетних відносин. Основи бюджетної побудови. Податки як інструмент бюджетного регулювання. Міжбюджетні зв'язку формування консолідованого бюджету країни.

Валютне регулювання й валютний контроль у національній господарській системі. Валютні відносини й валютна система. Система валютного регулювання в Україні. Теоретичні основи валютного регулювання. Становлення й розвиток валютної системи в Україні. Особливості валютного контролю в України. Основні напрямки валютного контролю в зовнішньоекономічній діяльності України. Валютний контроль за надходженням в Україні виторгу від експорту товарів. Валютний контроль за обґрунтованістю платежів в іноземній валюті за імпортовані товари. Контроль за зовнішньоторговельними бартерними операціями. Валютний контроль у неторговому обороті.

Рівень життя. Доходи. Споживання. Соціальний розвиток. Соціальний захист і соціальна підтримка громадян. Соціальна політика держави, її зміст й особливості реалізації в умовах перехідної економіки. Рівень життя населення. Основні поняття й показники. Доходи й споживання населення. Індексація грошових доходів і заощаджень населення. Соціальні норми й нормативи. Соціальні стандарти. Роль і значення соціального нормування в реалізації соціальної політики держави. Поняття й види соціальних норм і нормативів, використовуваних у національній економіці. Державні мінімальні соціальні стандарти. Мінімальні споживчі бюджети. Загальні положення й поняття. Розрахунок споживчого кошика по Україні в цілому. Розрахунок споживчого кошика по суб'єктах України. Соціальний захист населення як категорія національної економіки соціально орієнтованого типу. Державні позабюджетні соціальні фонди. Сутність і функції позабюджетних соціальних фондів. . Формування дохідної бази державних позабюджетних фондів. Благодійна й спонсорська діяльність.

Методи прогнозування національної економіки. Основи теорії й методології прогнозування. Моделювання макроекономічних процесів. Економетричні моделі в прогнозуванні. Прогнози розвитку економіки й програмне планування в Україні.

Індикативне планування національної економіки. Загальне подання про планування. Завдання планування. Форми планування й види планів

Антимонопольне регулювання й розвиток конкуренції. Сутність монополізації економіки й мети антимонопольного регулювання. Антимонопольне законодавство в системі регулювання економіки. Механізм виявлення й попередження монополістичних дій господарюючих суб'єктів. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства при придбанні акцій (внесків, часток) у статутному капіталі комерційних організацій. Стратегічні заходи для антимонопольного регулювання й розвитку конкуренції.

Міжгалузевий баланс, його зміст, види, сфера застосування. Сутність міжгалузевого балансу, його види. Схема МГБ по системі балансу народного господарства. Схема МГБ по системі національних рахунків. Трансформація МГБ до ринкової економіки.

Міждержавна й світогосподарська інтеграція. економічна безпека національних господарських систем. Тенденції й фактори міжнародної економічної інтеграції. Основні закономірності розвитку світового господарства. Тенденції розвитку світових інтеграційних процесів. Вплив інтеграційних процесів на формування ринків товарів, послуг і капіталу.

Форми й механізми економічної інтеграції. Економічні основи й наслідки лібералізації зовнішньої торгівлі. Зона вільної торгівлі як форма й стартовий етап розвитку міждержавної економічної інтеграції. Механізми й інструменти регулювання зовнішньої торгівлі.

Вільні економічні зони. Сутність і типи вільних економічних зон. Організаційно-економічний механізм розвитку вільних економічних зон в Україні. Основні форми й методи реалізації економічного механізму вільних економічних зон України. Організація управління процесами створення, функціонування й розвитку вільних економічних зон.

Економічна безпека й національна господарська система. Економічна безпека в системі національної безпеки країни. Економічна безпека як система: визначення, критерії й показники. Інституціональні основи системи економічної безпеки. Економічна безпека регіонів України. Регіони України - тенденції нагромадження загроз економічної безпеки. Основні параметри економічної безпеки регіону. Депресивні регіони - реальність виникнення соціально-економічних конфліктів і можливі шляхи їхнього рішення. Загальстратегічні принципи забезпечення економічної безпеки й тенденції розвитку регіонів України. Пріоритети регіональної інтеграційної політики. Технологічна схема реалізації регіональної стратегії економічної безпеки. Принципи організації й функціонування системи економічної безпеки.5. Менеджмент


Методологічні основи менеджменту. Сутність і категорії менеджменту.

Визначення менеджменту. Основна мета менеджменту. Фактори, що впливають на становлення менеджменту в Україні. Філософія менеджменту. Основні принципи менеджменту. Класифікація управління. Об’єкт управління. Суб’єкт управління. Д.Ф.Кеннеді про управління. Управління: наука, чи мистецтво? Л. Вайт про мистецтво управління. “Керівне колесо” менеджменту. Управління як процес. Сутність адміністративного менеджменту.

Еволюція теорії і практики менеджменту. Хронологія науки про управління. Соціально-економічні умови виникнення менеджменту: поділ праці, спеціалізація, кооперація. Порівняння старої і сучасної організації. Наукове управління: Ф.Тейлор, Г.Емерсон, М.Вебер, Гілберти. Адміністративна школа управління: А.Файоль – вчення про управління (принципи і правила). Школа людських відносин: Е.Мейо – хоторнські експерименти, М.Паркер Фоллетт, А.Маслоу. Розвиток науки про поведінку. Кількісний підхід: дослідження операцій і моделі; вплив кількісного підходу. Процесний підхід: планування, організація, мотивація, контроль, прийняття рішень і комунікації.

Системний підхід: визначення системи; відкриті і закриті системи; процес управління з точки зору відкритої системи. Ситуаційний підхід: сутність, методологія ситуаційного підходу; ситуаційні складові.

Типи і елементи організацій. Визначення організацій. Формальні організації. Неформальні організації і причини їх виникнення. Складні організації. Основні елементи організацій: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, поділ праці, підрозділи. Суть управлінської праці і її необхідність. Стадії життєвого циклу організації: створення, розвиток, зростання, зрілість, кризис. Складові успіху організацій: виживання, результативність та ефективність, продуктивність, практика, реалізація.

Менеджери в організації. Визначення поняття – менеджер. Міцберг про суть управлінської діяльності. Загальні задачі менеджерів. Ролі керівника за Мінцбергом. Керівник як система обробки інформації. Визначення суті управління. Якості менеджера. Різниця між менеджером і підприємцем. Рівні управління. Задачі керівників різних рівнів управління. Середня ланка управління. Як керівники витрачають свій час. Тринадцять “смертних гріхів” менеджера. П’ять причин невдач в кар’єрі менеджера. Портрет сучасного менеджера.

Внутрішнє середовище організації. Внутрішні складові організації. Цілі організації, пріоритети, політика. Схема “цілі-результати”. Вимоги до цілей. Фактори, що впливають на вибір цілей організації. Система цілей. Поняття структури організації. Спеціалізований поділ праці. Взаємозв’язок цілей і структури. Об’єм управління. Висока і плоска структура організації. Задача. Характеристики задач. Технологія: визначення, історична довідка. Класифікація технологій за Вудворд. Класифікація технологій за Томпсоном. Персонал та фактори, що впливають на поведінку персоналу: здібності, обдарованість, потреби, очікування, сприйняття, точка зору, цінності, середовище, групи, лідерство.

Взаємозв’язок внутрішніх складових.

Системна модель внутрішніх складових. Соціотехнічні підсистеми. Внутрішні стосунки. Стосунки виробничі та стосунки у процесі управління.

зовнішнє середовище організації.

Вагомість зовнішнього середовища. Визначення поняття зовнішнього середовища. Модель впливу факторів зовнішнього середовища на організацію. Характеристики зовнішнього середовища: взаємозв'язок факторів, складність, рухомість, невизначеність.

Чинники прямої дії: постачальники, ресурси, законодавство, споживачі, конкуренти.

Чинники непрямої дії: економічний стан, соціально-культурний фактори, науково-технічний прогрес, міжнародне становище.

Міжнародний бізнес і його типи. Фактори, що впливають на організацію міжнародного бізнесу.

Функції менеджменту. Природа і склад функцій менеджменту.

Загальні положення про функції менеджменту. Систематизація функцій менеджменту. Система функцій менеджменту. Взаємозв'язок загальних функцій менеджменту. Розподіл загальних функцій за рівнями управління. Склад і зміст соціально-психологічних функцій менеджменту. Склад і зміст технологічних функцій менеджменту. Склад основних рішень за функціями менеджменту.

Функція планування. Визначення поняття планування. Планування і успіх організації. Задачі планування. Три запитання на які дає відповідь функція планування. Принципи планування. Принципи ефективного планування. Класифікація внутрішньо організаційного планування. Види планування. Розгорнута схема змісту процесу планування. Пріоритет планів. Приклад планування робіт.

Розробка і реалізація стратегії розвитку організації.

Стратегічне планування. Стратегічна ціль. Диференціація стратегічних цілей. Стратегічна задача. Схема процесу стратегічного планування. Місія організації. Аналіз зовнішнього середовища. Управлінське дослідження (SWOT-аналіз). Вивчення стратегічних альтернатив і їх вибір. Реалізація стратегії. Тактика. Політика. Процедура. Правило. Бюджет. Управління за цілями. Оцінка структури організації. Оцінка стратегії.

Організація взаємодії і повноважень.

Визначення функції – організація. Елементи, що входять до функції організація. Делегування. Правила делегування. Типи делегування. Процес делегування. Види повноважень, що делегуються. Стосунки керівника та його заступника. Причини з яких керівники не бажають делегувати повноваження підлеглим. Причини з яких підлеглі блокують процес делегування повноважень. Відповідальність у контексті делегування.

Види повноважень. Організаційні повноваження. Посада і її види. Схема делегування повноважень за рівнями управління. Концепції повноважень. Межі повноважень. Повноваження і влада.

Лінійні повноваження. Скалярна драбина. Єдиноначальність і обмеження норми управління. Типи адміністративного апарату: консультативний, обслуговуючий, особистий. Апаратні повноваження і їх типи.

Побудова організацій. Етапи проектування організаційної структури. Лінійна структура. Містки. Штаб в лінійній системі управління. Функціональна структура. Дивізіональна структура і її типи. Програмно-орієнтована структура. Проектна структура. Матрична структура. Складність існуючих структур управління.

Бюрократія. Характеристики раціональної бюрократії. Негативні характеристики бюрократії: централізація і децентралізація. Рівень централізації. Фактори, що визначають рівень децентралізації. Переваги децентралізації. Недоліки децентралізації.

Мотивація трудової діяльності. Сутність мотивації, основні її компоненти. Сучасні теорії мотивації трудової діяльності людини. Модель поведінки через потреби. Закон результату. Зовнішня і внутрішня винагорода.

Змістовні теорії мотивації. Теорія Абрахама Маслоу. Теорія Геруберга.

Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікування. Теорія справедливості. Модель Портера – Лоулера.

Індивідуальна і групова мотивація. Правила і принципи стосунків керівника з персоналом. Мотивація і компенсація.

Контроль у системі управління. Сутність і елементи управлінського контролю. Етапи контролю. Проблеми невизначеності, попередження виникнення кризових ситуацій, підтримки успішної діяльності підприємства. Форми попереднього, поточного і заключного контролю.

Процес управлінського контролю. Етапи процедури контролю: розробка стандартів і критеріїв, зіставлення їх із результатами діяльності підприємства, прийняття необхідних корегуючих дій, модель процесу контролю.

Людина як об'єкт управлінського контролю. Контроль – це послуга керівника підлеглим. Сім помилок контролю в управлінській практиці. Рекомендації щодо поведінки для ефективного контролю на підприємствах.

Комунікації і прийняття рішень. Комунікації у системі управління організацією.

Процес комунікації та ефективність управління. Суть комунікації. Засоби комунікації. Вертикальні і горизонтальні комунікації.

Комунікаційний процес. Мета комунікаційного процесу. Базові елементи обміну інформацією: зародження ідеї, кодування, вибір каналу, передача, декодування. Зворотній зв’язок і перешкоди.

Міжособові та організаційні комунікації. Міжособові бар’єри в обміні інформацією: сприйняття, семантичні бар’єри, початий зворотній зв’язок, невміння слухати. Перешкоди на шляху організаційних повідомлень: перекручення повідомлень, інформаційні перевантаження, недосконала структура організації.

Прийняття управлінських рішень. Природа процесу прийняття рішень. Суть управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень. Типи організаційних рішень і підходи до їх прийняття.

Процес розробки і прийняття управлінських рішень. Визначення мети рішення, інформаційний цикл, вибір критерію оцінки ефективності рішення, процес розробки варіантів рішення, прийняття і реалізація рішення.

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Моделі і методи прийняття рішень. Економічний аналіз. Дерево рішень. Модель Врума-Йєттона. Модель імітаційного моделювання. Модель лінійного програмування. Методи прогнозування.

Трудовий колектив як об'єкт управління. Групова динаміка. Сутність трудового колективу і його структура. Адміністративно-виробнича, статево-вікова, соціально-психологічна структури. Основні групові психологічні явища колективу: міжособові психологічні стосунки, соціально-психологічні явища. Формальні і неформальні типи стосунків.

Формальні і неформальні групи. Причини вступу до неформальних груп: належність, взаємодопомога, захист, тісні стосунки, симпатії. Принципи взаємодії між неформальними групами: позитивного зв’язку, координації, позитивної кореляції, інтеграції елементів структури.

Структура і динамічна характеристика групи. Інтегрованість і чисельність групи. Принципи внутрішньої організації неформальної групи: розподіл ролей, пристосування до обставин, наслідування авторитетів, елементи своєї моралі.

Чинники ефективності групи: чисельність, склад, групові норми, згуртованість, конфліктність, статус, функціональні ролі її членів.

Влада і особистий вплив. Керівництво в організації. Вплив і влада. Баланс влади. Форми влади: влада, що ґрунтується на примусі; влада, що ґрунтується на винагороді; експертна влада; еталонна влада; законна влада. Модель впливу керівника на підлеглого. Харизма. Вплив шляхом переконання. Вплив через участь працівників в управлінні.

Лідерство Теорії лідерства. Автократичне лідерство. Демократичне лідерство. Керівництво, що спрямовано на роботу. Керівництво, що спрямоване на людину. Чотири системи Лайкерта. Двовимірне трактування стилів лідерства. Ситуаційна модель керівництва Фідхера. Підхід «шлях-мета» Мітчела і Хауса. Теорія життєвого циклу.

Створення операційної системи. Операційна функція. Операційна система. Суть управління операціями. Ефективність операцій. Класифікація операційних систем. Стратегія виробництва і підприємство. Конкурентноздатність. Проектування продуктів і процесів в сфері послуг. Соціально-технічний підхід до проектування робіт.

Інформаційне забезпечення процесу управління. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту. Типи інформації. Загальна, стимулююча, контрольна та розподільча інформація.

Використання інформації в основних функціях менеджменту.

Комп'ютерні системи інформаційного забезпечення. Управлінські інформаційні системи. Системи підтримки рішень. Експертні системи.

Побудова інформаційних систем. Життєвий цикл розвитку інформаційної системи.

Технічне забезпечення процесу управління. Технічні засоби управління. Три групи технічних засобів управління: прості пристрої та знаряддя праці, організаційна техніка, обчислювальні машини.

Автоматизовані системи управління. Суть автоматизації управління. Структура автоматизованої системи управління. Інформаційна модель системи. Системи (методи) класифікації та кодування інформації.

Автоматизоване робоче місце керівника і спеціаліста.

Ефективність управління. Сутність ефективності управління. Комплексний характер оцінки ефективності управління.

Показники оцінки ефективності управління. Початкові показники оцінки економічної ефективності. Показники оцінки заходів по удосконаленню систем управління. Показники соціальної ефективності управління.

Напрямки підвищення ефективності управління. Сітка Чернова.

Антикризовий менеджмент. Класифікація кризових ситуацій і явищ. Зміст антикризового управління. Концепція антикризового управління. Модель антикризового управління. Основні вимоги до антикризового управління. Загальні принципи управління в кризових ситуаціях. Організація внутрішнього моніторингу. Дво-та п'ятифакторні моделі кризової ситуації.


6. Література


 1. Башянин Г. І., Лазар П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: Підручник. — К.: Ніка-Центр, 2000.

 2. Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. — К.: ЦНЛ, 2004.

 3. Генеза ринкової економіки (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Економічний аналіз. Економіка підприємства. Менеджмент. Маркетинг. Фінанси. Банки. Інвестиції. Біржова діяльність: терміни, поняття, персоналії / За наук. ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іртемчука. — К.: Магнолія плюс, 2004.

 4. Макконел К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика: В 2 ч. — Львів: Просвіта, 1999.

 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. — 5-те вид. — К.: Знання-Прес, 2004.

 6. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. — К.: Академвидав, 2004.

 7. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. проф. К.Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001.

 8. Політична економія: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003.

 9. Політична економія: Підручник / За ред. проф. Ю.В. Ніколенка. — К.: ЦУЛ, 2003.

 10. Румянцев А. П., Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2003.

 11. Экономическая теория в ХХІ веке. Экономика постмодерна / Под ред. Ю. М. Осипова. — М.: Экономист, 2004.

 12. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

 13. Воронков. Справочник инженера-организатора. –М., 1972.

 14. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Наука, 1972.

 15. Глухов В.В. Основы менеджмента. – Спб, :Спец. Литература, 1995.

 16. Герчикова И.Н. Менеджмент. –М.: Банки и биржа,1995.

 17. Казанцев А.К. Общий менеджмент. – М.: ИНФРА – М, 1999.

 18. Казанцев А.К., Подлесных В.И. Практический менеджмент. – М: ИНФРА – М, 1998.

 19. Козловский В.А., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. –Спб: Спец. Литература, 1998.

 20. Кунц Г., О.Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. –М.: Прогресс, 1981.

 21. Мескон М, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. –М.: Дело, 1992.

 22. Обер-Крие Дм. Управление предприятием. –М.: Сирин, 1998.

 23. Паркинсон С. Искусство управления. – М. :Гранд, 1998.

 24. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. – М.: Экономика, 1991.

 25. Томпсон М. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 26. Фахутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – М.: Интел-Синтед,1998.

 27. Анализ економики. Страна, рынок, фирма. Под. ред. проф. В.Е. Рыбалкина. Учебник. - М: Международные отношения,1999- 304 с.

 28. М.И.Баканов, А.Д. Шремет. Теория экономического анализа. -М., 1996.

 29. В.З. Баликоев Общая экономическая теория. Учебное пособие.-Новосибирск. Лада, 1999. - 678 с.

 30. О.М.Бандурка, К.Я. Петрова, В.И.Удодова. Державне регулювання економіки. Харьков, 2000.

 31. Гальперін В.М., Гребенников П.И, Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроекономіка. Учебник. Под ред. Л.С.Тарасевича С. - Петербург, 1997-718с.

 32. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Ред. В.Ф. Беседін, І.К. Бондарь, В.І. Пила, Н.А. Соколенко т.4,Київ, 1996.-429с.

 33. В.И.Ляшенко. Фондовые индексы и рейтинги. Д.Сталер,1998 - 317с.

 34. С.М.Меньшииков. Новая економіка. Основи экономических знаний Учебное пособие. - М: Международные отношения, 1999. - 400с.

 35. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник у двох частинах. За ред. С. Будаговської. Київ. Основи,1998.-517с.

 36. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка; Підручник. - к.: Либідь, 1999, - 288с.

 37. Статистика. Підручник. С.С. Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За ред. С.С. Герасименка. Київ, 2000, - 467с.

 38. Экономика и организация рыночного хозяйства. Под. ред. Б.К. Злобина. - М; Экономика, 2000, - 450с.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка