Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» стукало наталія вадимівнаСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#874
ТипАвтореферат
1   2   3   4

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове рішення наукової проблеми - визначення глобальних імперативів розвитку національних фінансових систем, що дозволило зробити такі висновки:

1. Інтернаціоналізація фінансів пов’язана з розвитком зв’язків між фінансовими системами країн світу та є передумовою глобалізаційних процесів, що свідчить про поглиблення взаємозалежності національних економік і перехід цього процесу на якісно новий рівень. Структурну композицію інтернаціоналізації фінансів складають її сфери (банківська, інвестиційна, валютна, інструментальна), рівні (мікро та макро), види (внутрішня та зовнішня), типи (природна та форсована), шляхи розвитку (інтернальна, екстернальна). Термін «інтернаціоналізація» все частіше підміняється терміном «глобалізація», оскільки останній передбачає як міжнародний характер, так й інтегрування у єдину систему, здійснення фінансових операцій цілодобово, зникнення національних кордонів та відстаней, можливість надання банками будь-яких послуг будь-де. З метою вимірювання рівня інтернаціоналізації фінансової сфери країн доцільно користуватися цілою низкою показників, використовуваних і для вимірювання рівня глобалізації.

2. Фінансова глобалізація передбачає формування глобальної фінансової системи. Цей процес має як позитивний, так і негативний вплив на національні економіки. З одного боку, глобалізація стимулює модернізацію фінансових систем країн світу, появу та розвиток нових інструментів, інноваційні процеси, інформатизацію і технологізацію у сфері фінансів, розширення доступу на міжнародні ринки капіталу, а з другого – викликає загрозу поширення фінансових криз, посилення диференціації доходів між прошарками населення та нерівномірності розподілу міжнародних фінансових ресурсів між країнами, розширення можливостей для міжнародних махінацій, відтік капіталів від реального сектору на користь спекулятивних операцій, посилення взаємовпливу політичних подій та подій на міжнародних фінансових ринках.

3. Сучасний розвиток фінансової глобалізації перебуває під впливом численних чинників як суто економічного характеру, так політичних і психологічних чинників, які доцільно поділити на сім груп: політичні (залежність стабільності фінансових ринків від політичних подій, у тому числі політичних криз); економічні (різноплановість економічних інтересів держав, фізичних та юридичних осіб); регулятивні (послаблення ролі держави, підсилення ролі ТНК, регіоналізація фінансової діяльності, перегляд ролі міжнародних фінансових організацій); технологічні (розвиток інформаційних технологій, виникнення глобальних електронних фінансових послуг, необмеженість технологічних можливостей здійснення фінансових угод); соціальні (трансформація соціальної політики держави, зрушення у соціальній структурі населення); психологічні (вплив очікувань щодо розвитку подій на фінансових ринках); гуманітарні (розшарування населення, збільшення розриву між багатими та бідними країнами, зростання ролі людини та її особистості у фінансах, виникнення етичних акцій). В умовах глобальних регулятивних трансформацій (переміщення повноважень з державного на міждержавний рівень, посилення ролі транснаціональних компаній та банків, неоднозначність ролі міжнародних фінансових організацій) якісні зміни у фінансах (сек’юритизація, інновативність, спекулятивність, волатильність, асиметричність, асинхронність, нееквівалентність) мають вирішальний вплив на національні фінансові системи.

4. Процес глобалізації є не лише невідворотним, а й довічним, проте інтенсивність розвитку глобалізації залежно від багатьох факторів, таких як політичні, інформаційно-технологічні, економічні, фінансові, екологічні, соціо-психологічні, може прискорюватися або, навпаки, призупинятися, - і це характеризує даний процес як циклічний. Період інтенсивного розвитку глобалізації триває доти, доки її негативні для суспільства наслідки не перебільшать її позитивних ефектів. Період уповільнення глобалізації знов закінчується пошуками суб’єктами міжнародної економічної діяльності нових можливостей та преференцій від об’єднання світових ринків товарів, послуг, капіталу тощо. Активна критика глобалізації з боку провідних економістів, теоретиків і практиків, рух антиглобалістів, історичний досвід, економічні й соціальні проблеми країн світу, трансформація філософського світогляду від модерну до постмодерну поступово створюють передумови для уповільнення інтенсивності розвитку глобалізаційних процесів, що необхідно враховувати при формуванні національної фінансової політики у процесі лібералізації фінансових секторів країн світу та їх подальшої інтеграції у міжнародну фінансову систему.

5. Дослідження фінансових систем країн світу доцільно проводити на основі таких принципів аналізу, як функціоналізм, генезис, єдність, повнота, достовірність, адекватність, за її сферами (фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, державні фінанси, міжнародні фінанси, глобальні фінанси) та за її складовими елементами (суб’єкти фінансової діяльності, фінансові інструменти, фінансові ринки, інститути регулювання), що забезпечує комплексний аналіз національних фінансових систем з урахуванням сучасних глобальних умов функціонування.

6. Рівень глобалізаційних процесів й темпи їх розвитку в різних національних фінансових системах є нерівномірними, що підтверджено розрахунком індексу фінансової глобалізації. Підґрунтям розроблення цього індексу стала авторська класифікація показників глобалізації фінансів (кількісні, якісні) за сферами фінансів. Індекс фінансової глобалізації інтегрує такі ключові індикатори фінансової глобалізації, як обсяги: експорту та імпорту фінансових послуг; валютних депозитів у вітчизняних банківських інститутах; кредитів у економіку країни в іноземній валюті; валового зовнішнього боргу; прямих і портфельних іноземних та зарубіжних інвестицій; інших інвестиційних активів та зобов’язань; статутного капіталу банків з іноземним капіталом, у тому числі зі стовідсотковим. Цей індекс не тільки забезпечує оцінку рівня фінансової глобалізації країни відносно інших країн світу й слугує ефективним інструментом визначення ймовірних негативних та позитивних наслідків тих чи інших факторів для рівня глобалізації фінансів країни, ідентифікації тих складових і сфер фінансової системи, які у визначений період вимагають державної підтримки й розвитку з метою ефективної адаптації фінансової системи країни до умов глобалізації.

7. Глобалізація дедалі більше впливає на фінансові системи країн світу, що підтверджується зростанням індексу фінансової глобалізації протягом останніх років. Показники експорту та імпорту фінансових послуг є порівняно невеликими в усіх країнах, проте саме ця складова містить прихований резерв для розвитку і поглиблення фінансової глобалізації. Сучасне поглиблення фінансової глобалізації відбувається переважно за рахунок зростання обсягів іноземного банківського капіталу, валютних кредитів, іноземних прямих та портфельних інвестицій. У таких умовах держави втрачають можливості ефективно використовувати традиційні важелі макроекономічного регулювання, проте їхня роль в умовах фінансової глобалізації неоліберального типу зростає і полягає, з одного боку, у необхідності проведення послідовної й адекватної фіскальної політики орієнтованої на створення умов для зростання конкурентоспроможності економіки у контексті базових національних інтересів, а з другого – у активізації своєї діяльності у процесах міжнародної фінансової координації, стандартизації вимог, правил і норм, уніфікації та міждержавного узгодження заходів економічної політики, у тому числі й для запобігання і нейтралізації наслідків перманентних фінансових криз.

8. Фінансова система Україні перебуває під впливом процесу фінансової глобалізації, про що свідчить швидке зростання усіх ключових індикаторів фінансової глобалізації протягом останніх років. Людський капітал має стати пріоритетом державної політики, внаслідок чого держава одержить не тільки позитивну динаміку розвитку економіки, а й створить передумови для ефективної інтеграції України у міжнародне фінансове середовище. Суттєве зниження податкового навантаження на економіку стане для України потужним імпульсом до економічного зростання й інтеграції у глобальну економічну і фінансову систему з мінімальними втратами. Зменшення податкових ставок сприятиме підвищенню міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств, збільшить ділову активність, виведе практично увесь бізнес з тіні, сприятиме збільшенню бази оподаткування й надходженню коштів до державного бюджету.

9. Досвід інших країн корисний для України з погляду можливос­тей його застосування у процесі подальшого удосконалення національної фінансової системи, пристосування її до глобальних умов функціонування. Йдеться про необхідність запозичення адаптованого зарубіжного досвіду для розв'язання тих стратегічних і дов­гострокових проблем, які не можуть бути вирішені на нашому вітчизняному просторі за допомогою ринкових саморегулювальних механізмів. Світовий досвід демонструє, що, у першу чергу, глобалізація впливає на фінансові ринки, поступово утворюючи глобальний фінансовий ринок. Сфера ж державних фінансів залишається здебільшого національною прерогативою, хоча не стоїть осторонь глобалізаційних процесів, і при формуванні національної бюджетної та податкової політики держави слід враховувати їх вплив.

10. Визначальними принципами розвитку національних фінансових систем в умовах глобалізації є еволюційність, цілісність, амбівалентність, антропологізм, інтеграційність. Разом з тим, розвиток національних фінансових систем перебуває під впливом численних чинників, основні з яких можна поділити на загальні та специфічні. До загальних чинників, під впливом яких знаходяться всі національні фінансові системи, належать геополітичні, геоекономічні, глобально-регулятивні, інформаційно-технологічні. До специфічних, що відображають особливості фінансових систем країн світу, слід включити історичні, внутрішньополітичні, ресурсні, соціально-економічні, інституційно-законодавчі.

11. Належна ефективність рекомендацій з розвитку національної фінансової системи в умовах глобалізації може бути забезпечена впровадженням концепції поетапної адаптації фінансової системи України у глобальному фінансовому середовищі, що передбачає інвентаризацію існуючої нормативно-законодавчої бази, стратегічний фінансовий моніторинг, реалізацію системних заходів щодо вдосконалення державної фінансової регулятивної політики з пріоритетністю інституціональних змін й міжнародної гармонізації національного законодавства, імплементацію адаптованих норм і правил у середовищі суб’єктів фінансової діяльності, національних фінансових ринків та інструментів, ідентифікацію у системі міжнародних дво- і багатосторонніх міждержавних угод. Послідовна реалізація концепції дозволить не тільки підготувати національну фінансову систему до глобальних умов функціонування, а і максимізувати позитивні ефекти глобалізації на тлі нівелювання її негативних наслідків.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії, підручники і навчальні посібники:


 1. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України: монографія / Н.В.Стукало. – Д.: Вид-во „Інновація”, 2006. – 248с. -20,35 д.а.

 2. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія /[Лук’яненко Д., Орловська Ю., Гаєвська О. та ін..]; За заг. редакцією Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с. - 43,86 д.а. (особисто авторові належить 1 д.а.: вплив євро на розвиток євро інтеграційних процесів в Україні (С. 177 – 187)).

 3. Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighborhood Policy / [Beichelt T., Pomorska K., Roth M. and others]; ed. by K.Kosior, A.Jurkovska. – Poland, Rzezov: University of IT and Management Press, 2007. – 366р. – (European Analysis Series). - 32 д.а. (особисто авторові належить 1,1 д.а.: фінансові аспекти відносин ЄС з Україною (С. 331-343)).

 4. Стукало Н.В. Міжнародний лізинг: монографія / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 172 с. - 10 д.а. (особисто авторові належить 6 д.а.: Сутність міжнародного лізингу; його сучасний стан та тенденції розвитку; організація та планування міжнародних лізингових відносин; вартість міжнародних лізингових угод в Україні; управління ризиками; оподаткування міжнародного лізингу; регулювання розвитку міжнародного лізингу в Україні (С.22-35, 44-81, 88-126)).

 5. Стукало Н.В.. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало – [2-ге вид.]. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с. - 19,6 д.а. (особисто авторові належить 16,6 д.а.: сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних фінансів; 1. Світова валютна система; 2. Міжнародні фінансові ринки; 3. Деякі аспекти управління та організації експортно-імпортних операцій у системі міжнародних фінансових відносин; задачі; тести; приклади; додатки; словник (С. 5-115, 149-326).


У наукових фахових виданнях:


 1. Стукало Н.В. Проблеми розвитку фінансового ринку в Україні: лізингова діяльність на регіональному рівні / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало, О.Г.Пуригіна // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми, 2000. - Випуск 3. – С.189-194. - 0,8 д.а. (особисто авторові належить 0,5 д.а.: обґрунтування найбільш важливих проблем розвитку лізингової діяльності на регіональному рівні в Україні).

 2. Стукало Н.В. Перспективи застосування альтернативних методів фінансування зовнішньоторговельних операцій в Україні / Н.В.Стукало // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми, 2000. - Випуск 4. – С.134-139. - 0,75 д.а.

 3. Стукало Н.В. Венчурное финансирование: преимущества и практика развития в Украине / Н.В.Стукало, В.В.Самбекова // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2004. - Випуск 189: В 5 т. - Том 1.– С. 56-63. - 0,6 д.а. (особисто авторові належить 0,4 д.а.: визначення переваг венчурного фінансування на основі аналізу іноземного досвіду).

 4. Стукало Н.В. Фінансові наслідки вступу України до СОТ / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2005. - Випуск 200: В 4 т. - Том ІІ. – С. 465-470. - 0,4 д.а.

 5. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України / Н.В.Стукало // Фінанси України. – 2005. - №5. – С. 29-36. - 0,8 д.а.

 6. Стукало Н.В. Особливості розвитку міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2005. - Випуск 202: В 4 т. - Том 4. – С. 853-858. - 0,4 д.а.

 7. Стукало Н.В. Міжнародна роль євро: особливості для України / Н.В.Стукало // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2005. - №1. – С.155 – 163. - 0,7 д.а.

 8. Стукало Н.В. Финансово-экономические последствия расширения ЕС для стран пограничья центрально-восточной Европы (Украины, Беларуси, Молдовы) / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2005. - Випуск 204: В 5 т. - Том 3. – С. 725-732. - 0,4 д.а.

 9. Стукало Н.В. Фінансова глобалізація: сучасні тенденції розвитку та висновки для України / Н.В.Стукало // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. –Донецьк, 2005. - Вип. 2. – С. 41-44. - 0,45 д.а.

 10. Стукало Н.В. Розвиток фінансового ринку України: роль валютних деривативів / Н.В.Стукало // Механізм регулювання економіки. - Суми, 2005. - №3. – С. 188-193. - 0,75 д.а.

 11. Стукало Н.В. Современные тенденции развития местных бюджетов Украины в условиях финансовой глобализации / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2005. - Випуск 209: В 4 т. - Том 2. – С. 575-581. - 0,4 д.а.

 12. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 24-31. - 0,7 д.а.

 13. Стукало Н.В. Особливості сучасного трактування термінів „фінанси” та „фінансова система” / Н.В.Стукало // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. Економічні науки. – 2006. - №1. – С.132-138. - 0,7 д.а.

 14. Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації / Н.В.Стукало // Фінанси України. – 2006. - №7. – С. 146-154. - 0,9 д.а.

 15. Стукало Н.В. Визначення ролі держави в умовах фінансової глобалізації / Н.В.Стукало // Культура народов Причорноморья. Экономика. – 2006. - №78. – С.88-91. - 0,4 д.а.

 16. Стукало Н.В. Проблеми та тенденції розвитку системи органів державного регулювання фінансової системи України / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2006. - Випуск 214: В 4 т. – Т.3. – С. 617-625. - 0,5 д.а.

 17. Стукало Н.В. Розвиток людського капіталу як рушійна сила фінансової інтеграції України / Н.В.Стукало // Управління розвитком. Харків, 2006. - №4. – С. 98-100. - 0,5 д.а.

 18. Стукало Н.В. Оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації: особливості для України / Н.В.Стукало // Міжнародна економічна політика. – 2006. - Вип. 4. – С. 81-100. - 1,3 д.а.

 19. Стукало Н.В. Удосконалення системи оподаткування українських підприємств як фактор підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності / Н.В.Стукало // Управління розвитком. – Харків, 2006. - №7. – С. 116-118. - 0,5 д.а.

 20. Стукало Н.В. Вирішення проблем управління міжнародними фінансовими інститутами під впливом глобалізаційних процесів / Н.В.Стукало, Д.Г.Котенко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. - Випуск 220: В 3 т. - Том 2. – С. 558-565. - 0,5 д.а. (особисто авторові належить 0,35 д.а.: визначення основних проблем функціонування міжнародних фінансових організацій та обґрунтування можливих шляхів їх вирішення у контексті глобалізаційних процесів).

 21. Стукало Н.В. Інтернаціоналізація національних фінансових систем та проблеми її вимірювання / Н.В.Стукало // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2007. - Випуск 231: В 9 т. – Т. ІХ. – С.1878 – 1884. - 0,4 д.а.

 22. Cтукало Н.В. Становлення концепції розвитку національної фінансової системи України в умовах фінансової глобалізації / Н.В.Стукало // Актуальні проблеми економіки регіону. - Івано-Франківськ, 2008. - Вип.IV. – Т.1. –– С.93-98. - 0,65 д.а.


В інших виданнях:


 1. Стукало Н.В. Роль фінансових деривативів при страхуванні валютних ризиків в Україні / Н.В.Стукало, А.В.Сологуб // Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 6-7 листопада, 2001 р.) / ДНУ. – Д.: Наука і освіта, 2001. – С. 154-155. - 0,15 д.а. (особисто авторові належить 0,1 д.а.: обґрунтування доцільності використання деривативів при страхуванні валютних ризиків в Україні).

 2. Стукало Н.В. Фінансові інструменти та їх класифікація / Н.В.Стукало // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України» (Дніпропетровськ, 26 жовтня 2004 р.) – Д.: Наука і освіта, 2004. – Т.3. – С. 74-75. - 0,1 д.а.

 3. Стукало Н.В. Глобалізація фондових ринків: наслідки для України / Н.В.Стукало // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи» (Дніпропетровськ, 7-8 грудня 2004 р.) – Д.: Наука і освіта, 2004. – Том ІІ. – С. 172-173. - 0,1 д.а.

 4. Стукало Н.В. Фінансова система та міжнародні фінанси як одна з основних її сфер / Н.В.Стукало // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу ‘2004». Фінансові відносини. (Бєлгород – Дніпропетровськ, 1-15 листопада, 2004 р.) – Д: Наука і освіта, 2004. – Т.10. – С. 51-53. - 0,15 д.а.

 5. Стукало Н.В. Державне стимулювання розвитку венчурного фінансування в Україні / Н.В.Стукало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика». Економічні науки. (Дніпропетровськ, 8 червня 2005 р.) – Д.: Наука і освіта, 2005. – Т.1. - С. 80-82. - 0,15 д.а.

 6. Стукало Н.В. Проблеми фінансової безпеки держави в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2005 р.). – Д.: Академія митної служби України, 2005. – С. 302-303. - 0,1 д.а.

 7. Стукало Н.В. Пріоритети формування фінансової політики України в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках» (Дніпропетровськ, 4 лютого 2006 р.). – Д.: Наука і освіта, 2006. – Т.1. – С. 43. - 0,1 д.а.

 8. Стукало Н.В. Сучасні проблеми державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні / Н.В.Стукало // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України» (Дніпропетровськ, 19-20 квітня 2006 р.). – Д.: Наука і освіта, 2006. – Том 3. - С.68-70. - 0,15 д.а.

 9. Стукало Н.В. Наслідки глобалізації фінансових послуг для України / Н.В.Стукало // Фінанси України: матеріали 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 12-13 травня 2006 р.). – Д.:ДНУ, 2006. - С. 106-107. - 0,1 д.а.

 10. Стукало Н.В. Аналіз факторів формування державної фінансової політики в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации: материалы Второй международной научно-практической конференции (Симферополь, 20-21 апреля 2006 г.). – Симферополь: Таврия, 2006. – С.195-196. - 0,1 д.а.

 11. Стукало Н.В. Вплив євро на розвиток євроінтеграційних процесів України / Н.В.Стукало // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5-7 жовтня 2006 р.). - К.: КНЕУ, 2006. – С. 102-103. - 0,1 д.а.

 12. Стукало Н.В. Концепція інтеграції України у глобальну фінансову систему / Н.В.Стукало // Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України», 18-19 травня 2007 р. – Д.: ДНУ, 2007. – С.91. - 0,1 д.а.

 13. Стукало Н.В. Сучасні проблеми та тенденції розвитку банківського сектору України / Н.В.Стукало, К.К.Бурмістрова // Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України», 18-19 травня 2007 р. – Д.: ДНУ, 2007. – С.92. - 0,1 д.а. (особисто авторові належить 0,05 д.а.: визначення проблем розвитку банківського сектору України).

 14. Стукало Н.В. Вплив міжнародних фінансових організацій на країни, що розвиваються, в умовах глобалізації / Н.В.Стукало, Д.Г.Котенко // Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України», 18-19 травня 2007 р. – Д.: ДНУ, 2007. – С.93. – 0,1 д.а. (особисто авторові належить 0,05 д.а.: визначення негативних наслідків діяльності міжнародних фінансових організацій у країнах, що розвиваються).

 15. Cтукало Н.В.Формування національної інноваційної системи: досвід КНР / Н.В.Стукало, К.К.Бурмістрова // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2007) / ДНУ. – Д.: ПДАБА, 2007. - Том 4. – С. 25-27. – 0,15 д.а. (особисто авторові належить 0,1 д.а.: аналіз китайського досвіду формування національної інноваційної системи).

 16. Стукало Н.В. Податкові важелі інвестиційно-інноваційної політики України / Н.В.Стукало, Ю.В.Левчук // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2007) / ДНУ. – Д.: ПДАБА, 2007. - Том 4. – С. 27-28. - 0,15 д.а. (особисто авторові належить 0,1 д.а.: обґрунтування ефективності податкових важелів у інвестиційно-інноваційній політиці).

 17. Стукало Н.В. Методика організації та планування міжнародних лізингових угод в Україні / Н.В.Стукало // Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах. Економічний вісник ДДФЕІ. – Д., 2000. – Т.1. – С. 418. - 0,1 д.а.

 18. Стукало Н.В. Світові тенденції розвитку фінансової глобалізації / Н.В.Стукало // Економічна політика України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 18-19 вересня 2008 р.) / Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». – Кривий Ріг, 2008. – С. 114-116. - 0,15 д.а.

 19. Стукало Н.В. Вплив політичних факторів на розвиток міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації / Н.В.Стукало // Вісник Дніпропетровського університету. Світова економіка і міжнародні відносини. – Д., 2002. - Випуск 1. – С. 134-138. - 0,45 д.а.

 20. Бойцун Н.Є. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 32 с. - 2 д.а. (особисто авторові належить 1,5 д.а.: змісти лекцій, інструкції до розв’язання задач)

 21. Стукало Н.В. Проблеми інтеграції України до ЄС: фінансові аспекти / Н.В.Стукало // Вісник Дніпропетровського університету. Світова економіка і міжнародні відносини. – Д., 2003. - Випуск 2. – С. 124-130. - 0,5 д.а.

 22. Стукало Н.В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Валютні операції»/Н.В.Стукало.–Д.:РВВ ДНУ,2005.–32с.-2д.а.

 23. Стукало Н.В. Посібник до самостійного вивчення дисципліни „Фінанси” / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало, С.С.Борисенко. – Д.: РВВ ДНУ, 2005. – 60 с. – 4 д.а. (особисто авторові належить 2,5 д.а.: конспект лекцій з дисципліни «Фінанси», тести)

 24. Стукало Н.В. Сучасний стан та перспективи валютно-фінансової інтеграції в рамках Європейського Союзу / Н.В.Стукало // Фінанси України. Перспективи інтеграції України у світову фінансову систему: збірка наукових праць. – Д.: Інновація, 2005. – С.3-22. - 1,8 д.а.

 25. Cтукало Н.В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» / Н.В.Стукало. – Д.: РВВ ДНУ, 2006. – 40 с. - 2,5 д.а.


Каталог: userfiles -> d-26.006.02 -> 2009
2009 -> Державний вищий навчальний заклад
d-26.006.02 -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
d-26.006.02 -> Імені вадима гетьмана крючков леонід васильович
d-26.006.02 -> Юрченко володимирович
d-26.006.02 -> Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки
2009 -> Соціальні виміри іноземного інвестування
2009 -> Розвиток національної регуляторної політики в процесі становлення глобальної торговельної системи
2009 -> Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
2009 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» черкас наталія ігорівна
2009 -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка