Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка7/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
#10180
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАМатеріалознавство

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______110__________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет „Матеріалознавство” розглядається як предмет системи взаємопов’язаних і взаємозумовлених навчальних предметів професійно-технічного і загальноосвітнього циклів, передбачених типовим навчальним планом з підготовки робітників з професії „Монтажник будівельний”. Знання, що їх отримують учні з курсу матеріалознавства, є частиною системи професійних знань, умінь і навичок робітника.

Предмет „Матеріалознавство” вимагає конкретнішого практичного підходу для ознайомлення з будівельними матеріалами, їх особливостями і властивостями. „Матеріалознавство” містить відомості про різні матеріали, їх властивості, сфери і способи використання, тобто знання, які майбутні робітники зможуть використати під час практичної діяльності.

У процесі викладання окремих тем предмета чи розгляду окремих питань, які включають теми, потрібно здійснювати взаємозв’язок з такими загальноосвітніми предметами як хімія, фізика, біологія.

У „Матеріалознавстві” викладено відомості, необхідні для розуміння питань, що вивчаються предметом „Технологія бетонярних, арматурних, кам’яних і монтажних робіт”. Між цими предметами існує логічний зв’язок, порушення якого може бути причиною поганого засвоєння знань з технології і зниження якості підготовки спеціалістів.

Під час вивчення „Матеріалознавства” необхідно показувати вплив технології виробництва, переробки та збереження окремих матеріалів на охорону праці і екологію навколишнього середовища, наголошуючи при цьому на найбільш нешкідливих варіантах. Необхідно розкривати зміст окремих вимог охорони праці. Необхідно також розповідати про речовини та матеріали, за допомогою яких можна попередити чи зменшити дію шкідливих матеріалів на організм людини.

Уроки „Матеріалознавства” можуть відрізнятися один від одного за змістом, метою, структурою, організацією, методами проведення й іншими ознаками.

Система уроків з „Матеріалознавства” повинна бути побудована в чіткій логічній послідовності, щоб кожен з них мав визначене місце та забезпечував обґрунтований розвиток навчальної роботи на заняттях.

Для закріплення знань про властивості будівельних матеріалів та наочного уявлення про них проводяться лабораторні заняття. Вони повинні мати дослідницький напрямок, щоб учень самостійно міг визначити властивості двох, трьох матеріалів. Лабораторно-практичні заняття мають сприяти ліпшому розумінню фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалів.

На уроках з „Матеріалознавства” потрібно широко використовувати зразки матеріалів, таблиці та діаграми для порівняння фізико-механічних властивостей.

При застосуванні матеріалів та їх властивостей робітник повинен мати ґрунтовні знання, розуміти зміст хімічних і фізичних процесів, що відбуваються під час їх обробки, переробки та застосування. Він повинен знати вимоги Державних стандартів (ДС), технічних умов (ТУ), будівельних норм і правил (БНіП), що визначають якість, форму та зовнішній вигляд матеріалів, напівфабрикатів, виробів.

Кількість годин відведених, на вивчення окремих тем програми, послідовність їх вивчення можуть у випадку необхідності змінюватися при умові, що типова програма буде виконана повністю. Всі зміни в навчальній програмі повинні бути розглянуті методичною комісією навчального закладу й затверджені керівником навчального закладу та базового підприємства.

Типова навчальна програма з „Матеріалознавства” є документом, що визначає обов’язковий компонент змісту професійно-технічної освіти і є вихідним документом для розробки робочої навчальної програми.


ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього годин

У т.ч. на ЛПР

1

Будівельні матеріали та їх властивості

8

3

2

В’язкі матеріали та добавки

8

2

3

Заповнювачі до розчинів та бетонів

3
4

Розчини та бетони

8

3

5

Метали та їх сплави у будівельних конструкціях

3
6

Арматурні сталі, які застосовуються в залізобетонних виробах й конструкціях

8

2

7

Матеріали, які застосовуються для зварювальних робіт

8
8

Форми і опалубки для виготовлення виробів та конструкцій з залізобетонних конструкцій

8
9

Збірні бетонні та залізобетонні конструкції

8
10

Допоміжні матеріали

2
11

Природні камені

3
12

Штучні камені

8

2

13

Великі стінові блоки

5
14

Залізобетон

6
15

Збірні бетонні, залізобетонні конструкції та деталі. Металеві конструкції

8

2

16

Теплоізоляційні матеріали

4
17

Гідроізоляційні матеріали

4
18

Пластичні маси у будівництві

4
19

Герметизуючі матеріали

4Всього

110

14ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Будівельні матеріали та їх властивості

Інструктаж з охорони праці. Значення будівельних матеріалів для народного господарства. Номенклатура матеріалів, які застосовуються у будівництві. Основні та допоміжні матеріали для збірних будівельних конструкцій. Застосування рі­зних матеріалів в залежності від призначення, будови, силових впливів, кліматич­них та інших умов. Ефективні будівельні матеріали: металопрокат, пластмаси, смоли, полімери, цементно-стружечні плити, керамічні та інші неметалічні мате­ріали. Продукти та відходи промислових виробництв, які застосовуються в про­мисловості будівельних матеріалів. Місцеві будівельні матеріали та їх застосу­вання. Застосування у будівництві нових синтетичних матеріалів. БН і П на буді­вельні матеріали та вироби. Держстандарти на матеріали. Основні фізичні, хімічні і механічні властивості будівельних матеріалів, їх значення для забезпечення міцно­сті, стійкості, довговічності, економічності споруд, будівель, скорочення термінів будівництва. Фізичні властивості будівельних матеріалів: об’ємна маса, цільність, пористість, водопоглинення, вологість, водостійкість, водопроникність, морозо­стійкість, теплоємність, звукопоглинання, звукопроникність, термічна стійкість, вогнестійкість, вогнетривкість. Механічні властивості будівельних матеріалів: мі­цність, пружність, хрупкість, твердість, здирання. Корозійна та хімічна стійкість матеріалів.


Учень повинен знати:

 • номенклатуру основних матеріалів, які застосовуються у будівництві;

 • основні фізичні, хімічні і механічні властивості будівельних матеріалів.

Учень повинен уміти: застосовувати на практиці знання з основних властивостей будівельних матеріалів.
Лабораторно-практична робота: Тема: „Визначення об’ємної маси і щільності твердих і сипучих будівельних матеріалів. Визначення вологості і міцності будівельних матеріалів”.
Учень повинен знати:

 • методи визначення об’ємної маси і щільності твердих і сипучих будівельних матеріалів;

 • визначення вологості і міцності будівельних матеріалів.

Учень повинен уміти: застосовувати на практиці знання з основних властивостей будівельних матеріалів.

Тема 2. В’язкі матеріали та добавки

Визначення поняття „в’язкі речовини”, основні види і класифікація мінеральних в’язких матеріалів. Поділення їх на повітряні і гідравлічні. Поділення в’язких речовин за хімічним складом. Вапно повітряне. Сировина і процес виробництва. Вапно жирне й нежирне. Молоте негашене вапно (кипіла). Гасіння вапна ручним і механізованим способом в вапняне молоко, тісто і пущонку. Властивості гашеного вапна. Вапно гідравлічне. Відміна гідравлічного вапна від повітряного. Процес його виробництва та властивості. Застосування у будівельних розчинах. Цемент. Види цементу. Портландцемент (розширюючий, швидкотвердіючий, кислотривкий і інші). Сировина для різних видів цементу: її підготовка і виробництво, обпалення, помел. Основні властивості цементу. Значення тонкості помелу. Марки цементу. Способи визначення міцності. Поняття про процес твердіння. Терміни зхоплення. Рівномірність змінення в об’ємі. Прискорення захоплення і твердіння. Приймання і зберігання цементу, ДЕСТ на цементи. Магнезитні в’язки речовини: каустичний магнезит, каустичний доломіт. Загальні відомості про їх виробництво. Добавки до в’язких речовин: активні гідравлічні, пластифікатори, протиморозні.


Учень повинен знати: види, марки, властивості та застосування в’язких матеріалів. Способи їх виробництва, випробувань, транспортування та зберігання.

Учень повинен уміти: застосовувати в’язкі матеріали при приготуванні розчинів.
Лабораторно - практична робота: Тема: „Визначення марок цементу”.
Учень повинен знати: методи визначення марок цементу.

Учень повинен уміти: відрізняти марки цементу по зовнішньому вигляду, правильно застосовувати при приготуванні цементних розчинів.

Тема 3. Заповнювачі для розчинів та бетонів.

Види заповнювачів і їх класифікація в залежності від розміру зерен. Пісок і його види. Кварцові піски: річковий, морський, гірський; відміна їх за зовнішніми ознаками. Якість піску для розчинів та бетонів. Вплив шкідливих домішок у піску на якість розчинів та бетонів. Штучні піски – з дроблених гірських порід, котельних і гранувальних шлаків. Гравій, його види. Крупність гравію для різних бетонних виробів. Домішки у гравію та способи його очистки. Гравійно – піщані суміші. Щебінка з природного каміння, способи її отримання. Розмір щебінки. Міцність щебінки і її значення для різних бетонних виробів і конструкцій.


Учень повинен знати: види заповнювачів, їх виробництво, властивості та застосування.

Учень повинен уміти: застосовувати заповнювачі для приготування розчинів та бетонів.

Тема 4. Розчини та бетони

Поняття про розчин. Призначення і класифікація розчинів. Вимоги до води для розчинів. Склади розчинів для кам’яної кладки та способи їх приготування. Розчини для зимових кладок. Механізоване приготування розчинів у розчинозмішувачах, на центральних розчинних вузлах. Транспортування розчинів: рухливість, зручноукладність, водостримуюча здібність, міцність, марка. Визначення рухливості розчинів стандартним конусом. Властивості затверділого розчину: міцне зчеплення з поверхнею, величина і рівномірність осадки затверділого розчину. Гідроізоляційні і пластифікуючі добавки до розчинів. Призначення і класифікація бетонів. Матеріали для приготування бетонної суміші. Властивості бетонної суміші: рухливість і зручноукладність. Економія і ощадливе використання розчинів та бетонів у будівництві.


Учень повинен знати:

 • призначення і класифікацію розчинів, їх виробництво, властивості, перевезення, зберігання, застосування;

 • призначення і класифікацію бетонів, їх виробництво, властивості, перевезення, зберігання, застосування.

Учень повинен уміти: правильно приготовляти та застосовувати розчини та бетони.
Лабораторно–практична робота: Тема: „Підбір складу розчину, виготовлення, визначення його рухливості, термінів схоплення та випробування зразків. Випробування бетонних сумішей і бетонів”.

Тема 5. Метали і сплави для будівельних конструкцій

Визначення понять „чистий метал”, „сплав”. Залізовуглецеві сплави – чавун, сталь. Класифікація сталей за призначенням. Вимоги до будівельних сталей. Марки сталей та будівельних конструкцій. Асортимент профілів прокату для будівельних конструкцій. Основні групи асортименту профілів прокатної сталі; листова і профільна. Профілі для переплетінь. Широкосмугові профілі, холодногнуті профілі. Профілі для підкранових рейок. Труби. Асортимент і марки сталей для арматури залізобетонних виробів. Дріт стальний високовуглецевий, дріт холодно-сплющений. Заклепки, болти.

Алюміній. Сплави алюмінію. Маркування алюмінієвих сплавів. Позитивні і негативні якості алюмінієвих сплавів. Застосування алюмінієвих сплавів у будівельних конструкціях. Умовні позначення профілів металу ДЕСТ на метал. Корозія. Захист від корозії.
Учень повинен знати:


 • марки сталей;

 • асортимент профілів прокату для будівельних конструкцій;

 • труби, асортимент і марки сталей для арматури залізобетонних виробів;

 • види, марки, властивості та застосування кольорових металів в будівництві;

 • захист металів від корозії.Учень повинен уміти:

 • розрізняти марки сталей, кольорових металів, сплавів та асортимент профілів;

 • правильно застосовувати їх у будівництві;

 • захищати метали та сплави від корозії.Тема 6. Арматурні сталі, які застосовуються в залізобетонних виробах і конструкціях.

Арматурні сталі, які застосовуються для залізобетонних виробів і конструкцій, їх види і властивості. Класифікація стальної арматури і арматурних виробів, закладних деталей і анкерних приладів.

Арматура стержнева і дротяна.

Арматурна сталь для ненапруженої і напруженої арматури. Арматурна сталь гладкого, періодичного і гвинтового профілю. Сталь для стержньового арматурного дроту. Арматурні дротяні вироби (кутове залізо, канати, сітки). Звичайний стальний холоднотягнутий, низьковуглецевий дріт для ненапруженої арматури. Високоміцний стальний холоднотягнутий дріт для напруженої арматури. Арматурний дріт періодичного профілю. Дротяні вироби: стальні, арматурні семи- і дев’ятидротяні пряді для напруженої арматури, 2-х і багатопрядні стальні арматурні канати для напруженої арматури.

Асортимент сталей: стержньовий арматурний, гладкого і періодичного профілю за номінальним діаметром арматурних прядей, арматурних канатів.

Види і розміри стержнів сталі періодичного профілю по ДСТУ.

Асортимент арматурного холоднотягнутого дроту – звичайного і високоміцного. Види і розміри стержнів арматурного дроту періодичного профілю по ДСТУ.

Асортимент зварних арматурних сіток. Асортимент прокатних профілей металу: швелер, двотавр. Технічні вимоги до арматурних сталей. Основні властивості сталей: міцність, пластичність, зварюваність, хімічний склад.

Найбільш перспективні ефективні арматурні сталі класів – А – ІІІ с, Вр – І, Врп – І і стержнева арматура з гвинтовим профілем, їх перевага перед іншими арматурними сталями.

ДСТУ і технічні умови на арматурні сталі. Термічне і термомеханічне зміцнення арматурних сталей. Основні механічні характеристики арматурних сталей (жарокатаної, зміцненої витяжної, термічної ).

Характеристика арматурного дроту (гладкого і періодичного профілю), арматурних пасів, канатів, сіток.

Сталь, яка призначена для зварювання; її зварюваність, пластичні властивості, хімічний склад. Зварюваність жарокатаної арматури класів А – І, А – ІІ, А – ІІІ, А – IV, A – V, A – VI арматурного дроту; класів В – І, Вр – І, Врп - І. Умовне позначення арматурних сталей на кресленнях і специфікаціях для виготовлення залізобетонних виробів і конструкцій. Умови доставки, маркіровки, приймання, транспортування і зберігання арматурних сталей.


Учень повинен знати:

 • арматурні сталі, їх види і властивості;

 • класифікацію арматурної сталі;

 • арматурні дротяні вироби;

 • асортимент арматурного холоднотягнутого дроту;

 • асортимент зварювальних арматурних сіток;

 • зварюваність арматурної сталі;

 • умовні позначення.

Учень повинен уміти: використовувати знання на практиці.
Лабораторно-практичні роботи: Тема 1: ”Ознайомлення із зразками арматурних сталей, арматурного дроту, пасом, канатів, сіток і зварювальних з'єднань”. Тема 2: “Перевірка міцності арматурної сталі на розрив та хрестоподібних з’єднань на розрив і зріз”.
Учень повинен знати:

 • умовні позначення сталі, їх типи, улаштування, правила використання;

 • властивості і застосування завчасно напруженої арматури;

 • основні властивості зварюваності жарокатаної арматури.

Учень повинен уміти:

 • вміти застосовувати в роботі арматурні стержні, гладкого і періодичного профілю;

 • застосовувати в роботі завчасно напружену арматуру;

 • оформлювати звіти з лабораторно – практичних робіт, користуватися довідниковими матеріалами.Тема 7. Матеріали, які застосовуються для зварювальних робіт

Електроди, вимоги до них. Матеріал електродів, які застосовуються для різних видів контактного зварювання арматурних сіток і каркасів (точкової, рельєфної, стикової, електроконтактної, під шаром флюсу). Електроди із вставками. Призначення і матеріал вставок. Призначення і матеріал гільє – накладок для контактного зварювання стикових з’єднань арматурних стержнів.

Відомості про матеріали і прикриття електродів для ручного дугового зварювання.

Заточний дріт, призначення і вимоги до нього. ДЕСТ на зварювальний дріт, його маркіровка. Порошковий дріт.


Учень повинен знати:

 • марки електродів, їх призначення;

 • матеріал для контрольного зварювання;

 • ДЕСТ на зварювальний дріт, його маркіровку.

Учень повинен уміти:

 • підбирати електроди відповідно марки;

 • застосовувати в роботі зварювальний дріт;

 • визначати якість електродів.Тема 8. Форми опалубки для виготовлення виробів і конструкцій із залізобетону.

Класифікація форм опалубок для виготовлення виробів і конструкцій із залізобетону. Технічні вимоги до форм. Призначення опалубки, її види: розбірно-переставна (або щитова), пересувна, ковзна і підйомно-переставна. Матеріали для виготовлення опалубки.


Учень повинен знати:

 • форми і призначення опалубки;

 • технічні вимоги;

 • опалубку фірми „PASSHAL”;

 • матеріали для виготовлення.

Учень повинен уміти:

 • застосовувати опалубку за призначенням;

 • застосовувати матеріали для виготовлення.Тема 9. Збірні бетонні, залізобетонні вироби і конструкції

Номенклатура, типорозміри типових збірних бетонних, залізобетонних виробів і конструкцій. Типізація, уніфікація і стандартизація їх. Збірні бетонні, залізобетонні вироби і конструкції, які виготовляються на заводах і полігонах: фундаментні блоки, сваї, колони, балки, ригелі, плити, крупні блоки і панелі стін, крупні панелі покриття і перекриття, сходові марші і площадки.

Технічні вимоги до якості збірних бетонних, залізобетонних виробів і конструкцій, які поставляються заводами і полігонами.

ДЕСТ і технічні умови на збірні бетонні, залізобетонні вироби і конструкції. Допуски і відхилення в розмірах і геометричній формі. Перевірка величини захисного шару бетону, правильності армування і встановлення закладних деталей, а також марки бетону.

Маркування виробів: штемпель ВТК, марка заводу, марка виробів, дата виготовлення і порядковий номер. Порядок маркування. Паспорт на готові вироби і конструкції.
Учень повинен знати:


 • найменування збірних виробів;

 • технічні характеристики;

 • маркування виробів, його порядок.

Учень повинен уміти:

 • підбирати конструкції відповідно маркуванню;

 • визначати правильність армування;

 • застосовувати відповідні технічні характеристики.


Тема 10. Допоміжні матеріали

Асортимент прокату. Прокат, який застосовують в якості закладних деталей збірних залізобетонних конструкцій.

Абразивні матеріали: природні – алмаз, корунд, наждак; штучні – карборунд, карбід кременю і електрокорунд, здрібнене скло; застосування при стиковому зварюванні арматури. ДЕСТи на абразивні матеріали.

Електроізоляційні матеріали. Їх види, призначення обмазок і покриттів для антикорозійного захисту закладних деталей і зварних з’єднань збірних залізобетонних виробів і конструкцій.

Змащувальні матеріали для змащення форм і машин; їх властивості і застосування. Вимоги до змащувальних матеріалів; зберігання, їх транспортування до змащувальних пристосувань.

Фіксатори для забезпечення проектного положення арматури і величини захисного шару: металеві, пластмасові, із цементного розчину.

Канати пенькові, стальні; їх будова і властивості. Підбір канатів, визначення допустимого зусилля. Запас міцності канатів, перевірка їх якості.

Стропи. Їх властивості і застосування.

Загальні відомості про лісоматеріали.
Учень повинен знати:


 • асортимент прокату;

 • абразивні матеріали;

 • електроізоляційні матеріали;

 • види обмазок для антикорозійного захисту;

 • характеристики змащувальних матеріалів;

 • види фіксаторів;

 • властивості лісоматеріалів.

Учень повинен уміти:

 • визначати асортимент прокату;

 • підбирати абразивні матеріали;

 • сортувати фіксатори;

 • підбирати змащувальні і електроізоляційні матеріали.Тема 11. Природне каміння

Види природного каміння для будівництва: граніт, базальт, діабаз, вапняник, мармур, піщаник, тур; їх властивості. Короткі відомості про видобуток й обробку природного каміння. Застосування природного каміння для будівництва підвалів і стін, для облицювальних робіт.


Учень повинен знати:

 • види природного каміння для будівництва;

 • відомості про видобуток й обробку природного каміння;

 • застосування природного каміння для будівництва підвалів і стін, для облицювальних робіт.

Учень повинен уміти: застосовувати природне каміння для будівництва підвалів і стін, для облицювальних робіт.

Тема 12. Штучні камені

Види штучного каміння. Різновиди цегли: глиняна звичайна; пустотіла пластичного пресування; пустотіла напівсухого пресування, профільна, лицева з факторним шаром та інші. Форми і розміри різних видів цегли, показники межі міцності, водопоглинання і морозостійкість. Короткі відомості про виготовлення, перевезення та зберігання. Вироби з кераміки: камені керамічні пустотілі, лицювальні вироби; їх форма, розміри, марки, показники, водопоглинання і морозостійкість. Застосування. Цегла силікатна звичайна і модульна; її форма, розміри, показники межі міцності, водопоглинання і морозостійкості. Виготовлення силікатної цегли. Малі блоки і фасадні плитки з силікатних бетонів; їх форма, розміри, марки застосування. Вироби з легких бетонів: малі блоки, плитки фасадні, їх форма, розміри, марки застосування.


Учень повинен знати:

 • різновиди цегли, короткі відомості про виготовлення, перевезення та зберігання;

 • вироби з кераміки, їх форму, розміри, марки;

 • застосування штучних каменів.

Учень повинен уміти: застосовувати на практиці штучні камені.
Лабораторно-практична робота: Тема: „Визначення за зразками цегли, керамічних каменів і лицювальних виробів правильності їх форми, розмірів, а також дефектів у відповідності з ДЕСТ”.
Учень повинен знати: методи визначення за зразками цегли, керамічних каменів і лицювальних виробів правильності їх форми, розмірів, а також дефектів у відповідності з ДЕСТ.

Учень повинен уміти: визначати за зразками цеглу, керамічні камені і лицювальні вироби, правильність їх форми, розмірів, а також дефектів у відповідності з ДЕСТ.

Тема 13. Великі стінові блоки

Види великих блоків: бетонні, силікатні, цегляні. Блоки суцільні і пустотілі з нарізними пустотами і діафрагмами, з гладкою і офактуреною лицьовою поверхнею. Різновиди стінових блоків: простіночні, підвіконні, перемичечні. Великі бетонні блоки, їх форма і розміри. Силікатні блоки. Правила приймання великих бетонних і силікатних блоків. Відомості про виробництво і застосування віброцегляних панелей і керамічних пустотілих каменів. Вимоги до блоків і панелей, їх транспортування і складування.


Учень повинен знати: види великих блоків, способи їх виготовлення та застосування.

Учень повинен уміти: застосовувати великі стінові блоки при зведенні стін.
Тема 14. Залізобетон

Визначення залізобетону. Позитивні і негативні якості залізобетону. Область його застосування. Призначення арматур. Види її за призначенням – робоча, монтажна, розподільча, хомути. Гіркість і жорсткість арматури. Армування бетону. Місце знаходження арматури у балках, плитах, колонах. Крюки і стики арматури. Типи каркасів і сіток. Захисний шар бетону, його розмір для різних елементів і умов роботи конструкцій. Попередньо напружені конструкції. Властивості попередньо напруженого бетону: тріщиностійкість, підвищення несучої здібності, жорсткості. Марки бетону і арматури для напружено – армованих конструкцій.


Учень повинен знати:

 • суть залізобетону, його призначення, властивості, виготовлення та застосування;

 • арматуру для залізобетону, її види, назви, властивості, застосування;

 • властивості попередньо напруженого бетону.

Учень повинен уміти:

 • відрізняти залізобетонні конструкції від попередньо напружених залізобетонних конструкцій;

 • відрізняти арматуру для залізобетонних конструкцій.Тема 15. Збірні бетонні, залізобетонні конструкції та деталі. Металеві конструкції

Загальні відомості про збірні бетонні і залізобетонні конструкції. Область застосування конструкцій та виробів. Номенклатура бетонних і залізобетонних деталей для промислових, житлових і громадських будівель. Вимоги БНіП до якості збірних бетонних та залізобетонних конструкцій та деталей. ДЕСТи на конструкції та деталі. Загальні відомості про технологію виготовлення металевих, бетонних та залізобетонних конструкцій і деталей. Маркування і паспортизація конструкцій та деталей. Уніфікація і типізація збірних бетонних та залізобетонних конструкцій і деталей. Металеві конструкції. Номенклатура металевих конструкцій для будівництва. Транспортування і зберігання бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій. ДЕСТи на бетонні, залізобетонні і металеві конструкції. Економія і ощадливість застосування бетонних та залізобетонних конструкцій, деталей і металевих конструкцій.


Учень повинен знати:

 • номенклатуру бетонних і залізобетонних виробів, вимоги БНіП до якості бетонних та залізобетонних виробів;

 • загальні відомості про технологію виготовлення бетонних та залізобетонних виробів;

 • номенклатуру металевих виробів для будівництва;

 • транспортування і зберігання бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій. ДЕСТи на бетонні, залізобетонні і металеві конструкції.

Учень повинен уміти: розрізняти бетонні, залізобетонні і металеві конструкції за призначенням.
Лабораторно-практична робота: Тема: "Визначення маси збірних бетонних та залізобетонних конструкцій і деталей за їх обмірами. Перевірка геометричних розмірів конструкцій і деталей. Встановлення відхилень в них від діючих ДЕСТів і БНіП".
Учень повинен знати:

 • методи визначення ваги збірних бетонних та залізобетонних конструкцій і деталей за їх обмірами;

 • методи перевірки геометричних розмірів конструкцій і деталей та встановлення відхилень в них від діючих ДЕСТів і БНіП

Учень повинен уміти:

 • визначати вагу збірних бетонних та залізобетонних конструкцій і деталей за їх обмірами;

 • перевіряти геометричні розміри конструкцій і деталей та встановлення відхилень в них від діючих ДЕСТів і БНіП.Тема 16. Теплоізоляційні матеріали

Класифікація теплоізоляційних матеріалів. Органічні теплоізоляційні матеріали, їх властивості і застосування. Неорганічні теплоізоляційні матеріали, пінополістирол, властивості і область застосування. БНіП, ДЕСТи на теплоізоляційні матеріали.

Теплова ізоляція дешевими покривними матеріалами, які виготовлені на основі відходів промислових виробництв. Економія і ощадливість при використанні теплоізоляційних матеріалів.
Учень повинен знати: класифікацію теплоізоляційних матеріалів, види, властивості, способи виготовлення, транспортування, зберігання і застосування теплоізоляційних матеріалів.

Учень повинен уміти: правильно і економно застосовувати теплоізоляційні матеріали.

Тема 17. Гідроізоляційні матеріали

Класифікація гідроізоляційних матеріалів і загальні вимоги до них. Будівельні емульсії і пласти, їх склад та область застосування. Мастики: бітумні, бітумно-полімерні, гумо-бітумні, дьогтеві, дьогте-полімерні, гудрокамові, гудрокамово-полімерні. Склад, марки, основні фізико-механічні показники мастик. Рулонні і листові матеріали. Розміри. Фізико-механічні властивості і область застосування рулонних і листових матеріалів. БНіП, ДЕСТи на гідроізоляційні матеріали. Економія і ощадливість при використанні гідроізоляційних матеріалів.


Учень повинен знати: класифікацію гідроізоляційних матеріалів, види, властивості, способи виготовлення, транспортування, зберігання і застосування гідроізоляційних матеріалів.

Учень повинен, уміти: правильно і економно використовувати гідроізоляційні матеріали.

Тема 18. Пластичні маси у будівництві

Загальні відомості про виробництво і застосування пластмас у будівництві. Основні властивості пластмас. Пластмаси на основі штучних смол. Класифікація пластмас і способи виготовлення виробів з них. Лакофарбові покриття, клеї, мастики, тепло-і звукоізоляційні матеріали. Пластмасові прошарки для стикування стінних панелей. Скловолокнисті матеріали, вироби з них. Архітектурно-будівельні деталі з пластмас. Вимоги до застосування пластмас у будівництві. Короткі відомості про технологію виробництва виробів з пластмас. Економія і ощадливість при використанні пластмас у будівництві.


Учень повинен знати: загальні відомості про виробництво, властивості, застосування, перевезення, зберігання виробів з пластмас, лаків, фарб, клеїв у будівництві.

Учень повинен уміти: правильно і економно застосовувати вироби з пластмас, лаків, фарб, клеїв у будівництві.

Тема 19. Герметизуючі матеріали.

Герметизуючі матеріали та їх призначення. Еластичні прокладки та їх застосування. Гумо-бітумні, ущільнюючі та тіоколові мастики, їх виготовлення і застосування. Економія і ощадливість при використанні герметизуючих матеріалів.


Учень повинен знати: класифікацію, види, властивості, виробництво, транспортування, зберігання і застосування герметизуючих матеріалів.

Учень повинен уміти: правильно і економно застосовувати герметизуючі матеріали у будівництві.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок


 1. Цемент.

 2. Пісок.

 3. Крупні заповнювачі тяжких і спеціальних бетонів.

 4. Заповнювачі легких бетонів.

 5. Хімічні добавки.

 6. Властивості бетонної суміші і бетону.

 7. В’яжучі матеріали.

 8. Заповнювачі.

 9. Вода для приготування бетонних сумішей.

 10. Добавки для бетону.

 11. Склади цементів.

 12. Склади заповнювачів та хімічних добавок.

 13. Склади арматури.

 14. Фізичні властивості матеріалів.

 15. Механічні властивості матеріалів.

 16. Природні кам’яні матеріали.

 17. Штучні кам’яні матеріали.

 18. Повітряні й гідравлічні в’яжучі матеріали.

 19. Глина, її властивості.

 20. Гіпсові в’яжучі матеріали.

 21. Повітряне вапно.

 22. Портландцемент, його властивості.

 23. Види і класифікація розчинів.

 24. Властивості розчинових сумішей, затверділих розчинів.

 25. Матеріали для будівельних розчинів.

 26. Визначення понять “чистий метал”, “сплав”.

 27. Класифікація сталей за призначенням.

 28. Вимоги до будівельних сталей.

 29. Марки сталей та будівельних конструкцій.

 30. Сортамент профілів прокату для будівельних конструкцій.

 31. Профілі для переплетінь.

 32. Асортимент і марки сталей для арматури залізобетонних виробів.

 33. Сплави алюмінію.

 34. Маркування алюмінієвих сплавів.

 35. Застосування алюмінієвих сплавів у будівельних конструкціях.

 36. Умовні позначення профілів металу ДЕСТ на метал.

 37. Корозія. Захист від корозії.

 38. Арматурні сталі, які застосовуються для залізобетонних виробів і конструкцій, їх види і властивості.

 39. Класифікація стальної арматури і арматурних виробів.

 40. Арматура стержнева і дротяна.

 41. Арматурна сталь для ненапруженої і напруженої арматури.

 42. Асортимент сталей: стержньовий арматурний, гладкого й періодичного профілю за номінальним діаметром, арматурних прядів, арматурних канатів.

 43. Електроди, вимоги до них.

 44. Електроди із вставками.

 45. Заточний дріт, призначення і вимоги до нього.

 46. ДЕСТ на зварювальний дріт, його маркування. Порошковий дріт.

 47. Абразивні матеріали.

 48. Електроізоляційні матеріали.

 49. Змащувальні матеріали для змащення форм і машин.

 50. Стропи; їх властивості і застосування.

 51. Загальні відомості про лісоматеріали.

 52. Застосування у будівництві нових синтетичних матеріалів.

 53. Основні фізичні, хімічні і механічні властивості будівельних матеріалів.

 54. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

 55. Механічні властивості будівельних матеріалів.

 56. Корозійна та хімічна стійкість матеріалів.

 57. Основні види і класифікація мінеральних в’язких матеріалів.

 58. Поділення в’язких речовин за хімічним складом.

 59. Сировина і процес виробництва.

 60. Гасіння вапна ручним і механізованим способом в вапняне молоко.

 61. Властивості гашеного вапна.

 62. Вапно гідравлічне.

 63. Види цементів.

 64. Сировина для різних видів цементу.

 65. Основні властивості цементу.

 66. Марки цементу.

 67. Способи визначення міцності.

 68. Якість піску для розчинів та бетонів.

 69. Вплив шкідливих домішок у піску на якість розчинів та бетонів.

 70. Штучні піски.

 71. Гравій, його види.

 72. Крупність гравію для різних бетонних виробів.

 73. Домішки у гравію та способи його очистки.

 74. Поняття про розчин.

 75. Призначення і класифікація розчинів.

 76. Вимоги до води для розчинів.

 77. Склад розчинів для кам’яної кладки та способи їх приготування.

 78. Розчини для зимових кладок.

 79. Види штучного каміння.

 80. Різновиди цегли.

 81. Форми і розміри різних видів цегли.

 82. Вироби з кераміки.

 83. Пластмаси на основі штучних смол.

 84. Класифікація пластмас.

 85. Пластмасові прошарки для стиковок стінних панелей.

 86. Скловолокнисті матеріали, вироби з них.

 87. Теплоізоляційні матеріали.

 88. Органічні і неорганічні теплоізоляційні матеріали.

 89. Класифікація гідроізоляційних матеріалів, вимоги до них.

 90. Фізико-механічні властивості і область застосування рулонних і листових матеріалів.

Література.


 1. К.Н. Попов „Матеріалознавство для мулярів монтажників конструкцій” 3-е видання перероблено і доповнено М: Вища школа 1991-255 с.

 2. П.В. Кривенко, В.Б. Барановський, Б.Я. Констянтинівський „Матеріалознавство для будівельників” Підручник для ПТНЗ К: Техніка 1996-352 с.

 3. А.С. Домокеєв «Строительные материалы» – М Высш. шк.., 1989 – 494с.

 4. И.А. Рыбьев «Общий курс строительных материалов» – М Высш. шк.., 1987 – 583с.

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАТехнологія арматурних та бетонярних робіт

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______250__________
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типова навчальна програма є документом, що визначає обов’язковий компонент змісту професійно-технічної освіти у визначеній навчальною дисципліною галузі знань і параметри засвоєння навчального матеріалу. Типові навчальні програми з навчальних дисциплін є вихідними документами, у яких, за умов збереження єдиного освітнього простору, має забезпечуватися врахування специфічних особливостей регіонального та місцевого ринків праці, а також зміни, що сталися за останні роки в техніці, технологіях, організації праці на конкретних підприємствах і робочих місцях. Типова програма з навчальної дисципліни передбачає до 20 відсотків резерву навчального часу (від загальної кількості годин) на оновлення змісту при розробці робочого навчального плану.

Основною задачею вивчення предметів “Технологія арматурних та бетоняр них робіт” та “Технологія кам’яних та монтажних робіт” є формування в учнів системи глибоких і міцних знань про основи сучасної техніки і технології виробництва, організації праці в обсязі, необхідному для ґрунтовного оволодіння професією і подальшим ростом їх виробничої характеристики. Зміст навчального матеріалу типової програми передбачає отримання учнями передбаченої кваліфікаційною характеристикою.

У темах програми передбачається вивчення новітньої техніки і технології виробництва, проведення вправ і лабораторно-практичних робіт. При проведенні уроків варто уникати дублювання і перевантаження учнів вивченням другорядних питань, раціонально планувати час на вивчення навчального матеріалу; залучати учнів до самостійної роботи з науково-технічною, довідниковою літературою, технологічною документацією, розширювати перелік вправ, лабораторно-практичних робіт з урахуванням специфіки професії “Монтажник будівельний” і базового підприємства, знайомити учнів з вимогами безпеки праці, науковою організацією праці і галузевою економікою. Необхідно всесторонньо розвивати творчу активність учнів шляхом використання на заняттях матеріалів з нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, залучення учнів до конструювання, створення пристосувань та технологічної оснастки.

Особливу увагу потрібно приділяти передовому виробничому досвіду на базовому підприємстві.

Тематичний план розрахований на вивчення 35 тем, які в своїй послідовності співвідносяться з відповідними темами курсів “Технологія бетонярних та арматурних робіт” та “Технологія кам’яних та монтажних робіт”. В типовому тематичному плані всі теми самостійні. Їх викладення передбачає використання таких форм навчання як лекція, розповідь, бесіда, пояснення з застосуванням наочних засобів: стенди, макети, плакати, діаграми, фільми, креслення та ін.Після вивчення кожної з тем програми передбачається проведення контрольних робіт та тестування з метою перевірки засвоєння запропонованого матеріалу. Зміст контрольних завдань визнається методичними комісіями навчального закладу з врахуванням змісту програми.

Форми контролюПроміжна (поетапна) атестація проводиться кваліфікаційною комісією після курсу навчання.

Форма – практична пробна робота та кваліфікаційний екзамен.

Підсумкова (вихідна) кваліфікаційна атестація проводиться після завершення повного курсу навчання.
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього годин

У т.ч. на ЛПР

1.

Вступ.

2
2

Гігієна праці, виробнича санітарія та профілактика травматизму

2
3

Відомості про конструктивні елементи будівель та проведення будівельних робіт

6
4

Відомості з технічної механіки

6
5

Будова збірно-розбірної опалубки

40

4

6

Бетонування монолітних конструкцій будівель та споруд

30

2

7

Бетонярні роботи в зимових умовах

20
8

Загальні відомості про залізобетонні конструкції та арматурні роботи

12
9

Механічна обробка арматурної сталі

15

2

10

Складання та в’язка арматурних сіток і каркасів

20

4

11

Засоби обробки і натягування арматури завчасно напружених залізобетонних конструкцій

24

4

12

Встановлення готових арматурних каркасів і укладання сіток

30

2

13

Основи електрозварювання:

 • відомості про ручне, дугове зварювання;

 • загальні відомості про зварювання, зварювальні з’єднання і шви;

 • відомості про машини контактного зварювання;

 • зварювання арматурних сіток і каркасів на машинах точкового зварювання

25

4

14

Допоміжні роботи при зварюванні арматурних сіток і каркасів на машинах контактного зварювання

18Всього

250

22ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Вступ

Інструктаж з охорони праці. Навчально-виховні задачі та структура курсу.

Перспективи розвитку будівельної індустрії. Значення галузі для народного господарства України. Основні напрямки економічного та соціального розвитку капітального будівництва. Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками та програмами навчання з професії „Муляр”, „Монтажник будівельний”. Соціально-економічне та народногосподарське значення професії, перспективи її розвитку в умовах прискорення НТП. Ступені професійного становлення робітника. Поняття про трудову та технологічну дисципліну, про культуру праці.
Учень повинен знати: роль та значення професії та виробництва в галузі будівництва.

Учень повинен уміти: використовувати на практиці правила з охорони праці.

Тема 2. Гігієна праці, виробнича санітарія та профілактика травматизму.

Гігієна праці. Закон про охорону праці підлітків. Здійснення заходів по правильному улаштуванню, обладнанню та утриманню будівельно-монтажних об'єктів та робочих місць у цілях охорони праці робітників. Фізіолого-гігієнічні основи трудового процесу. Гігієнічні норми. Раціональний режим праці та відпочинку. Поняття про стомлюваність. Правильна робоча поза. Значення правильного положення тіла під час роботи для підвищення продуктивності праці, попередження скривлення хребта та стомлюваності. Режим робочого дня учня. Перерви в роботі, їх призначення та правильна організація. Роль виробничої гімнастики та фізичної культури в зміцненні здоров'я та підвищенні працездатності. Гігієнічні вимоги до робочого одягу, догляд за ним та правила його збереження. Виробнича санітарія, її задачі. Санітарно-гігієнічні норми для виробничих приміщень: рівень шуму, освітлення робочих місць, температура повітря, відносна вологість повітря, гранично допустима концентрація пилу та шкідливих речовин в повітрі та інші. Санітарні вимоги до виробничих приміщень і учбових майстерень. Значення стану виробничих приміщень, учбових майстерень та гуртожитків для охорони та підвищення продуктивності праці. Санітарно-технологічні заходи, що направлені на максимальне зниження забруднення повітря робочих приміщень шкідливими речовинами. Значення правильного освітлення приміщень та робочих місць. Вимоги до освітлення. Види вентиляційних обладнань, їх правильна експлуатація. Санітарно-технічний паспорт стану умов праці в навчальних майстернях. Профілактика професійних захворювань та виробничого травматизму. Коротка санітарно-гігієнічна характеристика умов праці на будівництві. Медичне і санітарне обслуговування робітників на підприємстві. Профілактика професійних захворювань (на прикладі конкретного виробництва). Періодичні медичні огляди. Основні заходи профілактики впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на здоров'я робітників: заходи, що пов'язані з удосконаленням технології; санітарно-технічні заходи (вентиляція, освітлення, тощо), лікувально-профілактичні заходи (медогляди, санітарно-побутове обслуговування, соціальні медичні заходи).

Поняття про гнійничкові захворювання. Основні причини виникнення і заходи попередження гнійничкових захворювань. Вплив шуму та вібрації на організм людини. Поняття про акустичну травму. Заходи боротьби з шумом та вібрацією. Пил, його вплив на організм. Захворювання, що виникають від впливу пилу. Боротьба з запиленістю виробничих приміщень. Захворювання очей. Ураження електричним струмом, заходи захисту від нього. Перша допомога при нещасних випадках, перша долікарська допомога при порізах, травмах, переломах, електротравмах, отруєннях, кровотечах, опіках та ін. Особиста гігієна учнів. Особливості фізичного та психологічного розвитку підлітків. Харчові інфекції, отруєння, причини виникнення та заходи профілактики. Вимоги гігієни при використанні посуду для їжі та напоїв. Поняття про інфекційні та простудні захворювання, їх розповсюдження, заходи попередження. Загартовування організму. Шкідливість тютюнопаління.
Учень повинен знати:


 • правила гігієни праці,

 • заходи з правильного улаштування, обладнання та утримання
  підприємств та лабораторій з метою охорони праці робітників;

 • гігієнічні норми, режим робочого дня учня;

 • особисту гігієну учнів.

Учень повинен уміти: використовувати на практиці правила з охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії та профілактики травматизму.

Тема 3. Відомості про конструктивні елементи будівель та проведення будівельних робіт

Класифікація будівель і споруд. Загальні відомості про будівлі і споруди. Основні вимоги до них. Відповідність призначенню і експлуатаційним вимогам, міцність і стійкість, довговічність, вогнестійкість, економічність в будівництві і експлуатації. Класифікація будівель по призначенню, поверхах, конструкції стін, технології зведення і класам. Основні частини будівель. Розподіл частин будівель на несучі, не несучі, захисні конструкції. Характеристики частин будівель: фундаментів, стін, перегородок, перекрить, покрить, вікон, дверей, сходів, ліхтарів. Деформаційні шви (температурні, осадові, сейсмічні), їх призначення, розміщення.

Модульна система в будівництві. Уніфікація і типізація будівель. Основні параметри будівель: крок колон, відстань між осями стін, висота, прогони. Галузь використання бетонних, залізобетонних, сталевих, алюмінієвих конструкцій. Основні конструктивні схеми будівель. Теплотехнічні та звукоізоляційні вимоги до огорож та інших конструкцій будівель. Ознайомлення з виконанням загальнобудівельних та спеціальних робіт. Вантажно-розвантажувальні роботи. Механізм вантажно-розвантажувальних робіт. Заходи забезпечення зберігання металів при перевезенні, навантаженні і розвантажуванні. Складування матеріалів на майданчики. Основні види будівельних робіт: земляні, кам'яні, бетонні, залізобетонні, монтаж конструкцій, столярні, теслярні, покрівельні, опоряджувальні і спеціальні (санітарно-технічні, електротехнічні та ін.). Значення і коротка характеристика цих видів робіт. Технологія, послідовність виробництва окремих видів монтажних, арматурних, слюсарних робіт на об'єкті.

Індустріалізація будівництва: комплексна механізація будівельно-монтажних робіт; виготовлення збірних конструкцій повної заводської готовності та їх механізований монтаж; поточні методи виробництва.

Короткі відомості з організації проведення будівельно-монтажних робіт.
Учень повинен знати:


 • класифікацію будівель і споруд;

 • основні частини будівель;

 • основні види будівельних робіт.

Учень повинен уміти:

 • виконувати вантажно-розвантажувальні роботи;

 • складувати матеріали на майданчики;

 • виконувати основні види будівельних робіт.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка