Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка6/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Будівельне креслення

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______60__________
Пояснювальна записка
Навчальна програма з предмета "Будівельне креслення" призначена для професійно – технічної підготовки кваліфікованих робітників з професії “Монтажник будівельний”.

Мета вивчення предмета "Будівельне креслення” - навчити учнів практичним прийомам побудови технічних креслень, читати робочі креслення, технічно грамотно виконувати прості креслення, ескізи і технічні малюнки зі своєї спеціальності.

В програмі з креслення враховані особливості професії в сучасних умовах і передбачається викладання предмету на основі поєднання професійної і загальноосвітньої підготовки учнів; заплановано вивчення теоретичних положень і виконання відповідних практичних робіт, передбачено проведення контрольних робіт, зміст яких визначається викладачем креслення самостійно.

З першого заняття при виконанні і читанні креслень необхідно розвивати в учнів вміння та навички самостійно застосовувати діючу нормативну і довідкову літературу.

Вивчення предмета "Будівельне креслення" необхідно починати з вступного заняття, яке передбачає короткий історичний огляд розвитку інженерної графіки.

Необхідно вказати на те, яке значення у розвитку всієї стародавньої архітектури на Русі мали пам'ятки київського будівництва, ознайомити учнів з іменами винахідників, архітекторів, скульпторів, будівельників минулого і сьогодення України; навести приклади машин, споруд, створених ними.

Учні повинні усвідомити те, що для оволодіння сучасною технікою, для того, щоб стати кваліфікованим конкурентноспроможним робітником, треба розуміти, читати креслення, тобто, володіти "мовою" креслення.

Перед вивченням кожного розділу програми необхідно проводити оглядові заняття, які надають учням уяву про практичне застосування матеріалу, який вивчається.

Викладач з креслення повинен працювати в тісній співпраці з майстрами виробничого навчання і викладачами спеціальної технології і також разом з ними визначати, яким професійним питанням необхідно приділяти особливу увагу при вивченні відповідних тем програми .

Розвитку навиків читання креслень повинна приділятися увага з самого початку вивчення курсу креслення. При навчанні читанню креслень одночасно з виконанням графічних робіт необхідно практикувати вправи щодо проведення аналізу форми деталей, знаходження деталей в кресленнях, або креслень по деталям, знаходження відповідей на поставлені до креслення питання.

На уроках креслення потрібно розвивати розумові здібності учнів, вміння спостерігати, зіставляти і порівнювати, аналізувати геометричну форму і конструкцію деталі, виробу, вузла та їх положення у просторі.

В процесі навчання кресленню необхідно широко застосовувати наочне приладдя: плакати, деталі, моделі, різні вироби будівельного виробництва, креслення і діючі проекти сучасних будівель. Рекомендується використовувати технічні засоби навчання.

Систематичні домашні завдання повинні сприяти основній меті предмету - навчити учнів читати креслення. Отже, домашні завдання повинні містити вправи, які розвивають просторову уяву, і завдання на читання креслень.

Основними видами практичних занять є вправи. На них необхідно відводити більшу частину навчального часу, призначеного для вивчення теми. Основним змістом вправ є читання креслень і виконання ескізів, креслень і технічних малюнків. В програмі наведені тільки зразки вправ (завдання). Підбирати і визначати їх кількість викладач повинен з урахуванням рівня підготовки учнів і наявної наочності. Потрібно прагнути до того, щоб вправи мали творчий, індивідуальний характер. Не слід практикувати трудомістких графічних робіт, які віднімають багато часу.

По кожній темі курсу учні виконують графічну роботу. Завдання і вправи до графічних робіт можуть бути фронтальними, індивідуальними і за варіантами. Вправи виконуються в робочих зошитах з креслення, графічні роботи - на листах для креслення (форматах).

Облік роботи і оцінку успішності слід проводити на основі результатів виконання в робочих зошитах з креслення поточних робіт, усного опитування, графічних робіт з тем програми, домашніх завдань і контрольних робіт.Знання, вміння і навики з виконання і читання креслень, набуті в процесі навчання, учні повинні навчитись застосовувати при вивченні спеціальних і загальнотехнічних предметів і особливо при виконанні робіт в період виробничого навчання і виробничої практики, коли вони набувають професійної майстерності.
типовий Тематичний план
з/п

Назва теми, підтеми


Кількість годин

Усього годин

У т.ч. на ЛПР

1.

Вступ

1
2.

Лінії креслення і виконання написів на кресленнях


2
3.

Прикладні геометричні побудови на площині


4
4.

Креслення в аксонометричних проекціях


3
5.

Креслення в прямокутних проекціях


4
6.

Технічне малювання


2
7.

Зображення (вигляди, перерізи і розрізи)

3
8.

Зображення і позначення різьби на кресленнях

2
9.

Ескізи


2
10.

Робочі креслення деталей


2
11.

Основні відомості про складальні креслення і кінематичні схеми


4
12.

Загальні відомості про будівельні креслення


3
13.

Креслення планів, фасадів і розрізів будівель


10
14.

Читання і виконання креслень


18Всього

60


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема І. Вступ

Зміст курсу і його завдання. Креслення та його роль в техніці і на виробництві. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника.

Уміння читати та виконувати креслення - необхідна умова кваліфікованого грамотного робітника.

Загальне ознайомлення з розділами програми і методами їх вивчення.

Загальні відомості про стандарти для креслень - стандарти ЄСКД, СПДС.

Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення; їх будова і застосування.


Учень повинен знати: зміст курсу креслення, значення графічної освіти для кваліфікованого робітника.
Учень повинен уміти: застосовувати інструменти, приладдя та матеріали, які необхідні для будівельного креслення.
Тема 2. Лінії креслення і виконання написів на кресленнях

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Визначення поняття "формат". Позначення форматів. Рамка креслення. Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.

Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщин, основне призначення.

Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях..
Зразок вправ


 1. Накреслити лінії креслення, формат А4.

 2. Написати великими і малими буквами український алфавіт, цифри.

 3. Тексти із будівельної термінології, за професією, яка вивчається, (розмір шрифту 10 7), формат А4.


Учень повинен знати: державні стандарти на складання та оформлення креслень, формати креслень.
Учень повинен уміти: накреслити лінії креслень, написати прописними і малими літерами український алфавіт та цифри.
Тема 3. Прикладні геометричні побудови на площині

Види і призначення прикладних геометричних побудов на площині.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.

Поняття про нанесення розмірів фасок, шорсткості поверхонь, повторюваних елементів та інше.

Правила читання розмірних чисел.

Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на виробництві.

Нахил і конусність, їх визначення та позначення на кресленнях.

Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним окресленням, що вимагають для свого виконання геометричних побудов із застосуванням побудови перпендикулярів, кутів заданої величини, поділу відрізків і кутів; поділу кола на рівні частини і побудови многокутників. Побудова кутів заданого розміру.

Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів деталей.

Способи побудови овалу. Поняття про побудову лекальних кривих.

Зразок вправ


 1. На заданому контурі технічної деталі в М 1:2 визначити і нанести лінійні та кутові розміри.

 2. Виконати креслення контуру технічної деталі з використанням елементів побудови спряження і ділення кутів та кола на рівну кількість частин. Нанести розміри.

 3. Виконати креслення технічної деталі, що має конічну поверхню, нанести необхідні розміри і позначити конусність.

Контрольна робота № 1.
Учень повинен знати: масштаби зображень та їх позначення на кресленнях, нанесення розмірів на кресленнях, позначення нахилу, конусності та шорсткості на кресленнях.
Учень повинен уміти: виконати геометричні побудови при зображенні контуру технічної деталі в заданому масштабі і проставити необхідні розміри.
Тема 4. Креслення в аксонометричних проекціях

Види проектування, їх коротка характеристика. Види аксонометричних проекцій: прямокутні (ізометрична та діметрична) та косокутна (діметрична). Положення осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях.

Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей. Вибір положення деталі для найбільшого наочного зображення.

Порівняння проекцій деталей в прямокутній та косокутній аксонометричних проекціях.


Зразок вправ

1. Побудувати прямокутні ізометричні та діметричні проекції:

а) плоских фігур в горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, кола) за заданими розмірами;

б) правильної прямої шестигранної призми із стороною основи


60 мм і висотою 100 мм;

2. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію трикутника АВС, заданого координатами вершин А (70; 40; 10); В (40; 50; 60); С (15; 40; 40).

3. Виконати креслення деталі в аксонометричній проекції і нанести 'розміри.
Учень повинен знати: правила виконання прямокутного та косокутного проектування на одну площину проекцій.
Учень повинен уміти: виконати креслення плоских фігур (рівностороннього трикутника, квадрата, прямокутника, п'ятикутника, шестикутника, кола) довільних розмірів, побудувати фронтальну діметричну (косокутну) проекцію деталі.

Тема 5. Креслення в прямокутних проекціях

Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій, їх назви і позначення. Проекційні проміні. Осі проекцій і їх позначення.

Комплексне креслення. Утворення комплексного креслення точки. Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл.

Способи визначення натуральної величини відрізка прямої лінії та плоскої фігури. Побудова проекцій геометричних тіл з вирізами.

Побудова комплексного креслення технічної деталі за їх наочним зображенням.

Проектування деталей, форма яких має вигляд поєднання основних геометричних тіл.

Аналіз геометричної форми предмета. Розчленування предмета на прості геометричні тіла.

Побудова розгорток поверхонь. Побудова третьої проекції за двома заданими.


Зразок вправ

 1. За координатами точок А(20; 50; 70), В (ЗО; 40; 20) визначити, яка з них вище, нижче, найближче до площини проекції. Побудувати наочні зображення та комплексне креслення точок А і В, перевірити чи правильно підготовлена відповідь на поставлені питання.

 2. Побудувати комплексне креслення відрізка АВ та визначити дійсну величину. Координати точок: А (10; 8; 3) та В (2; 4; 7).

 3. Побудувати три проекції групи різних геометричних тіл і визначити проекції відсутніх точок А, В і С, що належать поверхням цих тіл.

 4. Побудувати горизонтальну і фронтальну проекції трикутника АВС, вершини якого задані координатами: А (65; 35; ЗО); В (45; 5; 45); С (25; 10; 20).

 1. Побудувати повну розгортку геометричного тіла згідно варіанту.

 2. Побудувати комплексне креслення деталі за її аксонометричним зображенням та нанести необхідні розміри.

 3. Побудувати третю проекцію деталі за двома даними на кресленні. Нанести розміри.

 4. Прочитати кресленням будівельної деталі з проведенням аналізу геометричної форми та конструктивних елементів.

 5. Прочитати креслення, на якому зображені деталі, що мають лінії переходу.


Учень повинен знати: складові елементи поверхонь геометричних тіол: грані, ребра, вершини та зображення їх в прямокутних проекціях, площини проекцій.
Учень повинен уміти: побудувати в трьох проекціях геометричне тіло, прочитати комплексне креслення, побудувати повну розгортку геометричного тіла.

Тема 6. Технічний малюнок

Призначення технічного малюнка Відміна малюнка від креслення, виконаного в аксонометричній проекції. Залежність наочності технічного малюнка від положення аксонометричних осей. Техніка роботи олівцем. Характер лінії малюнка. Побудова аксонометричних осей від руки.

Технічний малюнок плоских фігур, що розташовані в площинах які паралельні одній з площин проекцій.

Технічний малюнок геометричних тіл. Надання малюнку рельєфності (штрихуванням, тушуванням). Власна та падаюча тінь. Граничні (суміжні) контрасти.

Вибір виду будівельних деталей та вузлів за їх прямокутними проекціями. Способи виконання технічних малюнків будівельних деталей, індустріальних виробів та вузлів.
Зразок вправ

1. Виконати технічні малюнки кількох прямокутників довільних розмірів та нанести штрихування їх площини під кутом 450.2. Зобразити в різних положеннях відносно горизонтальної лінії кути в 30, 45, 60, 900. Перевірити результати роботи трикутником.

 1. Виконати технічні малюнки плоских фігур довільних розмірів.

 2. Виконати технічні малюнки геометричних тіл (одиночні та групові) з натури.

 3. Виконати технічний малюнок деталі будівельної конструкції.


Учень повинен знати: вибір виду будівельних деталей та вузлів за їх прямокутними проекціями. Способи виконання технічних малюнків будівельних деталей, індустріальних виробів та вузлів.
Учень повинен уміти: виконувати технічний малюнок плоских фігур, що розташовані в площинах які паралельні одній з площин проекцій, технічний малюнок геометричних тіл. Надавати малюнку рельєфності (штрихуванням, тушуванням), виконувати власну та падаючу тінь. Граничні (суміжні) контрасти.

Тема  7. Зображення (вигляди, перерізи і розрізи)

Зображення. Визначення поняття "зображення" за ДЕСТ 2.305-68. Основні, часткові та допоміжні вигляди, їх застосування, розташування та позначення. Внесені елементи.

Перерізи. Поняття про перерізи ДЕСТ 7305-68. Призначення перерізів, правила їх виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи. Штрихування перерізів. Графічне позначення матеріалів в перерізах ДЕСТ 2.305-68.

Розрізи. Визначення поняття "розріз". Призначення розрізів, загальні відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Класифікація розрізів. Розташування їх на кресленні, позначення, виконання простих повних і місцевих розрізів. З'єднання половини виду і половини розрізу. З'єднання частини виду і частини розрізу. Частковий розріз та його оформлення.

Складні розрізи. Основні відомості про складні розрізи, випадки їх застосування. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Позначення положення січної площини при виконанні складних розрізів.
Зразок вправ

 1. Прочитати креслення будівельної деталі із зображенням її основних виглядів та внесеного елементу.

 2. Побудувати основні вигляди будівельної деталі за наочним зображенням.

 3. Побудувати третій вигляд деталі за двома даними.

4. Прочитати креслення деталі, що має виносні та накладені перерізи.

 1. Виконати креслення деталі із застосуванням необхідних перерізів.

 2. Прочитати креслення будівельної деталі, в якому є прості розрізи.

 3. Прочитати креслення деталі із зображенням частини вигляду і частини відповідного розрізу, половини вигляду і половини розрізу.

 4. Виконати креслення деталі із зображенням половини вигляду з половиною розрізу.

 5. Побудувати три вигляди деталі за аксонометричним зображенням та виконати профільний розріз.

 6. Прочитати креслення деталі за ступінчастим розрізом. Побудувати третій вигляд деталі за двома заданими і виконати складний (ступінчастий) розріз.


Учень повинен знати: вигляди, їх призначення, розміщення і позначення; перетини та розрізи, правила їхнього оформлення та позначення на кресленнях.
Учень повинен уміти: виконувати побудову необхідних зображень та читати креслення з цими зображеннями.

Тема 8. Зображення та позначення різьби на кресленнях

Характеристика різьбових з'єднань.

Профілі різьби. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Зображення різьби в розрізі. Випадки зображення профілю різі на кресленнях. Вихід різьби: збіги, проточки, фаски та недорізи. Позначення стандартної та спеціальної різьби на кресленнях.

Умовності і спрощення в зображенні кріпильних з'єднань. Зображення різьбових з'єднань.

Виконати креслення різьбового з'єднання.
Учень повинен знати: зображення і позначення різьби на стержні, зображення різьбових з’єднань.
Учень повинен уміти: зображати та позначати різьбу на кресленнях.

Зразок вправ:

1. Прочитати креслення деталі з різьбою. 1. Прочитати креслення різьбового з'єднання.

 2. Виконати креслення різьбового з'єднання.

 3. Визначити тип різьби за його позначенням на кресленні.Тема 9. Ескізи

Призначення ескізу деталі, його відміна від креслення. Вимоги щодо виконання ескізів. Послідовність виконання ескізів: вибір головного зображення, визначення необхідного числа зображень, послідовність їх виконання. Обмір деталі: способи та вимірювальний інструмент. Нанесення розмірів на ескізі.


Зразок вправ

1. Виконати ескіз будівельної деталі з обмірюванням та нанесенням розмірів. 1. Виконати ескізи будівельних індустріальних деталей: балки, прогону, плити, панелі та нанести розміри.

 2. Зробити ескізи деталей, що оброблюються учнями в навчальних майстернях.Тема 10. Робочі креслення деталей

Зміст робочих креслень. Основні вимоги до робочих креслень. Склад робочого креслення. Порядок виконання робочого креслення деталі. Визначення найменшої кількості зображень деталі на робочому кресленні. Нанесення розмірів в робочих кресленнях.

Умовності і спрощення зображень деталей в кресленнях.

Послідовність читання робочого креслення.


Зразок вправ

 1. Прочитати креслення будівельної деталі. Показати на всіх зображеннях зовнішні та внутрішні поверхні деталі і дати їм відповідні назви.

 2. Прочитати креслення деталі з елементами різі.

 3. Виконати ескізи колони з двома консолями, нанести розміри. Виконати креслення двох деталей за їх ескізами.

 4. Виконати робоче креслення водопровідної муфти та нанести розміри.


Учень повинен знати: зображення та позначення різьби на кресленнях.
Учень повинен уміти: прочитати креслення деталі з різьбою.

Тема 11. Основні відомості про складальні креслення та кінематичні  схеми

Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види складальних креслень. Зміст складальних креслень та нанесення розмірів. Номери позицій. Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок з номерами позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях.

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування суміжних деталей в розрізах.

Послідовність читання складальних креслень. Деталювання складальних креслень.

Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Правила читання кінематичних схем.
Зразок вправ


 1. Прочитати креслення загального вигляду виробу (будівельного механізму)

 2. Виконати ескізи деталей за складальним кресленням будівельного виробу.

 3. Визначити розміри виробу при деталюванні складального креслення.

 4. Виконати складальне креслення виробу (вузла), який складається із 3 - 5 деталей, характерного для професії.

 5. Прочитати кінематичну схему передаточного механізму в машині або будівельному механізмі.

 6. Прочитати складальне креслення нескладного технологічного
  обладнання, яке характерне для даної професії.


Учень повинен знати: призначення і зміст складального креслення, номери позицій деталей виробу на складальному кресленні, габарити виробу.
Учень повинен уміти: прочитати креслення загального вигляду виробу (бажано будівельного механізму), виконати креслення двох деталей за ескізами

Тема 12. Загальні відомості про будівельне креслення

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень. Стадії проектування будівель та споруд.

Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної документації.

Види та загальна характеристика будівельних креслень.

Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень.

Координаційні осі, конструктивні вузли.

Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях будівельних матеріалів. Умовні зображення матеріалів на розрізах конструкцій та будівель.

Основні умовності при зображенні на кресленнях віконних та дверних прорізів, сходів, перегородок, кабін, шаф, отворів та каналів в стінах, санітарно-технічних пристроїв та інших елементів.

Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань та технічних вимог.
Зразок вправ

1.Накреслити умовні графічні зображення конструктивних елементів будівлі. 1. Накреслити умовні графічні зображення матеріалів на розрізі.

 2. Накреслити умовні графічні зображення санітарно-технічного обладнання.


Учень повинен знати: основні умовні графічні позначення елементів будівлі, матеріалів та санітарно-технічного обладнання.
Учень повинен уміти: накреслити умовні графічні позначення основних елементів, матеріалів та обладнання будівлі.

Тема 13. Креслення планів, фасадів та розрізів будівель

Призначення і види креслень плану фундаменту, поверхів, перекриття, покриття та покрівлі будівлі.

Призначення і види креслень фасадів і розрізів будівель. Позначення в планах, фасадах та розрізах будівель.

Читання та виконання нескладних креслень.


Зразок вправ

1. Прочитати креслення плану складальних фундаментів житлового будинку.

2. Прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку (план, фасад, розріз).

3. Прочитати загальні архітектурні креслення громадської будівлі. 1. Виконати ескізний план вашого класу.

 2. Прочитати загальні архітектурні креслення промислової будівлі (план, фасад, розріз).

 3. Виконати фрагмент плану, фасаду та ескізний розріз двоповерхового житлового будинку.

 4. Прочитати креслення планів перекриття, покриття і покрівлі.


Учень повинен знати: загальні архітектурно-будівельні креслення будівель, призначення і вигляди креслень і планів будівель.
Учень повинен уміти: прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку.

Тема 14. Читання і виконання креслень з професії
Види схем і креслень, що застосовуються при монтажі сталевих та залізобетонних конструкцій.

Умовні зображення і позначення, що застосовуються на схемах і кресленнях залізобетонних та металевих конструкцій.

Вивчення схем розташування елементів складальних конструкцій, елементів фундаментів та фундаментних балок, колон, зв'язку, підкранових балок, елементів перекриття та покриття, стінових кабелів, блоків і перегородок, вбудованих площадок, санвузлів, елементів сходів та інших елементів будинку.

Розбивальні вісі будинку та розмірні прив'язки до них елементів конструкцій.

Специфікації елементів конструкцій, їх призначення, форма і порядок заповнення.

Складальні креслення залізобетонних елементів та складальних конструкцій; їх призначення і склад.

Умовні зображення та робочі креслення арматурних, закладних та з'єднувальних виробів.

Призначення та види креслень металевих конструкцій, зварних і болтових з'єднань. Розташування виглядів на кресленнях металевих конструкцій. Плани і розрізи металевих конструкцій будинків.

Схеми розташування металевих конструкцій. Креслення елементів металевих конструкцій.

Робочі креслення залізобетонних та металевих елементів складальних конструкцій, монтажних вузлів і стиків з'єднань у виробничих та цивільних будівлях.

Виконання і читання креслень елементів складальних конструкцій.

Поняття про проекти організації і виробництво робіт. Читання їх креслень.

Ознайомлення з кресленнями будівельних генеральних планів та технологічними картами на монтаж складальних будівельних конструкцій.
Зразок вправ


 1. Виконати креслення фрагменту монтажного плану типового поверху крупнопанельного житлового будинку.

 2. Виконати креслення фрагменту монтажного плану каркасу одноповерхової промислової будівлі.

 3. Виконати креслення монтажного вузла з'єднання панелей.

 4. Виконати креслення стального монтажного вузла.

 5. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів крупнопанельного житлового будинку.

6. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів промислової будівлі.

 1. Прочитати креслення-схему розташування панелей стін і плит перекриття житлового будинку.

 2. Прочитати схему розташування елементів колон, підкранових балок, стропильних ферм, прогонів і зв'язків по нижнім та верхнім поясам ферм виробничої будівлі.

 3. Прочитати робоче креслення зварної стальної ферми та колони.

10. Прочитати робоче креслення вузла з'єднання підкранової балки з колоною; вузла з'єднання ферми з крайньою колоною.
Ознайомлення з кресленнями арматури залізобетонних конструкцій будівель і споруд. Зміст креслень. Умовні зображення і позначення арматури, арматурних стрижнів і стиків у відповідності з державними стандартами. Виноска арматури на кресленнях.

Специфікація матеріалів і порядок її складання. Вибір матеріалів. Умовне зображення і позначення швів зварних з'єднань. Креслення арматурних, закладних і з'єднувальних виробів.

Вправи по знаходженню різних номерів арматури за виносками на кресленнях і в специфікаціях.

Вправи з визначення маси арматурних конструкцій і окремих стрижнів. Підрахунок витрати матеріалів.

Вправи з розмітки арматурного стрижня перед гнуттям. Викреслювання ескізів арматурних конструкцій.

Складання специфікації і визначення необхідної кількості різної арматурної сталі.

Читання креслень залізобетонних конструкцій.

Послідовність читання креслень збільшеної зборки великогабаритних арматурних каркасів і сіток.Читання креслень встановлення каркасів і сіток фундаментних масивів, легких і важких каркасів колон. Читання креслень каркасів, балок і прогонів, арматурних сіток. Читання креслень збирання та в'язки каркасів колон, балок, ригелів, плит, свай, стінок та інших конструкцій.
Зразок вправ:

 1. Виконати виносок арматури на креслені.

 2. Викреслити ескіз арматурної конструкції.

 3. Скласти специфікацію арматурної конструкції.

 4. Накреслити арматурні, закладні та з`єднувальні вироби.

 5. Скласти специфікацію арматурної сталі.

 6. Прочитати креслення встановлення каркасів і сіток фундаментних масивів, легких і важких каркасів колон

 7. Прочитати креслення каркасів, балок і прогонів, арматурних сіток.

 8. Прочитати креслення зборки та в'язки каркасів колон, балок, ригелів, плит, свай, стінок та інших конструкцій.


Учень повинен знати: загальні архітектурно-будівельні креслення будівель, призначення і вигляди креслень і планів будівель, читати креслення встановлення каркасів і сіток фундаментних масивів, легких і важких каркасів колон, зборки та в'язки каркасів колон, балок, ригелів, плит, свай, стінок та інших конструкцій.
Учень повинен уміти: прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку, прочитати креслення встановлення каркасів і сіток фундаментних масивів, легких і важких каркасів колон, прочитати креслення каркасів, балок і прогонів, арматурних сіток, прочитати креслення збирання та в'язки каркасів колон, балок, ригелів, плит, свай, стінок та інших конструкцій.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок

 1. Що називається форматом?

 2. Які основні відомості містить основний напис?

 3. Що називається масштабом?

 4. Які бувають масштаби?

 5. Які розміри вказують на кресленні залежно від вибраного масштабу?

 6. Шрифтами яких розмірів виконують написи на кресленнях?

 7. Чим визначається розмір шрифту?

 8. Що називається компонування креслення?

 9. Як правильно розмістити зображення на форматі?

 10. Які є основні типи ліній?

 11. Призначення основних ліній.

 12. Основні правила накреслення ліній.

 13. В яких одиницях наносять розміри на кресленнях?

 14. Елементи лінійного розміру.

 15. Методи нанесення лінійних розмірів.

 16. Призначення знаків перед розмірним числом.

 17. Яка відстань між контуром зображення і розмірною лінією?

 18. Як наносять розміри кількох однакових елементів зображення?

 19. Як правильно наносять розмір діаметра кола?

 20. Що означає „групування” розмірів?

 21. Що називається геометричним побудуванням?

 22. Як правильно поділити коло на рівну кількість частин?

 23. Що називається спряженням?

 24. Як знайти центр спряження?

 25. Що називається аксонометричною проекцією?

 26. Які є види аксонометричних проекцій?

 27. Правила побудови аксонометричних проекцій.

 28. Що називається технічним малюнком?

 29. Як одержують прямокутні проекції?

 30. Які є площинні проекції?

 31. Що таке проекційний зв’язок?

 32. Що називається комплексним кресленням?

 33. Для чого здійснюють проектування на три площини проекції?

 34. Що називається виглядом?

 35. Як вибирають кількість виглядів?

 36. Що називається головним виглядом?

 37. Коли використовують додаткові вигляди?

 38. Що називається місцевим виглядом?

 39. Коли використовують і як позначають винесені елементи на кресленнях?

 40. Що показують на перерізі?

 41. Як позначають перерізи?

 42. Класифікація перерізів.

 43. Правила побудови перерізів.

 44. Що показують на розрізах?

 45. Класифікація розрізів.

 46. Правила побудови розрізів.

 47. Чим відрізняється розріз від перерізу?

 48. У яких випадках поєднують вигляд з розрізом?

 49. Що називається робочим кресленням?

 50. Призначення робочого креслення.

 51. Послідовність читання робочого креслення.

 52. Правила розміщення зображень на кресленні.

 53. Які умовності та спрощення використовують на робочих кресленнях?

 54. Чому на кресленнях використовують граничні відхилення для розмірів?

 55. Що називається габаритними розмірами?

 56. Що називається дійсним розміром?

 57. Що таке граничне відхилення?

 58. Методи нанесення розмірів з граничними відхиленнями.

 59. Необхідність позначення граничних відхилень форми і розташування поверхонь.

 60. Умовні позначення допусків форм і розташування поверхонь.

 61. Що називається шорсткістю поверхні?

 62. Одиниця вимірювання шорсткості.

 63. Параметри і знаки шорсткості.

 64. Правила розміщення позначення шорсткості поверхонь на кресленні.

 65. Що називається рознімними з’єднаннями?

 66. Види рознімних з’єднань і їх позначення.

 67. Що називається не рознімним з’єднанням?

 68. Види не рознімних з’єднань і їх позначення.

 69. Що називається складальним кресленням?

 70. Зміст і призначення складального креслення.

 71. Що називається схемою?

 72. Порядок читання схем.

 73. Що називається ескізом?

 74. Що називається будівельним кресленням?

 75. Зміст і призначення будівельного креслення.

 76. Масштаби на будівельних кресленнях.

 77. Що таке конструктивний вузол?

 78. Що називається фасадом будівлі?

 79. Що показують на фасадах?

 80. Призначення висотних позначок.

 81. Що називається планом будівлі?

 82. Що показують на планах?

 83. Правила нанесення розмірів на планах?

 84. Що таке координаційні осі?

 85. Що називається розрізом будівлі?

 86. Що показують на розрізах?

 87. Правила нанесення розмірів на розрізах.

 88. Умовні зображення конструктивних елементів будівель на кресленнях.

 89. Умовні зображення матеріалів в перерізі.

 90. Умовні зображення санітарно технічного обладнання.

Рекомендована література та інформаційні матеріали


 1. В.К.Сидоренко „Технічне креслення” – Львів, „Оріяна-Нова”, 2000

 2. Ю.ИКороев „Черчение для строителей” – М., Высшая школа, 1982

 3. И.С.Вишнепольский „Техническое черчение” - Москва, Машиностроение, 1988

 4. Н.С.Брилинг „Задачи по строительному черчению”

 5. Л.Н.Ліцин „Збірник задач по будівельному кресленню” – Київ, „Будівельник”, 1968

 6. Г.Є.Гребенюк „Архітектура і технологія будівельного виробництва” – Київ, „Техніка”, 1997

 7. Ю.Г.Козловский «Сто задач по проектированию» - Минск, Высшая школа,1975

 8. А.А.Якубович «Задания по черчению для строителей» - Киев, «Будівельник» ,1968

 9. В.М.Михайловский „Карточки проверки знаний по черчению» - Киев, «Радянська школа»,1982

 10. Е.А.Василенко «Карточки-задания по черчению - М., «Освита», 1990

 11. Е.С.Школьник «Сборник задач по черчению», М. «Освита», 1977

 12. В.А.Гервер «Логические задачи по черчению» - М., «Освита», 1991


Методична література


 1. Програма „Будівельне креслення”

 2. Г.С.Вышнепольский „Методика преподавания черчения в ПТУ” - М., “Высшая школа„, 1972

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка