Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка4/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Рекомендована література та інформаційні матеріали

 1. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. «Основи охорони праці». Підручник для ПТНЗ - 2-е вид. допов. перероб. - К. Вікторія, 2001 р.

 2. Конституція України.

 3. Кодекс Законів про працю України, в редакції 2004 р.

 4. Закони України:

  1. «Про охорону праці» 21.11.2002 р. № 229-IV, в редакції 2003 р.

  2. «Про пожежну безпеку» 17.12.1993 р. №3745-ХІІ із змінами та доповненнями, в редакції 2004 р.

  3. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 6.04.2000 р. № 1642-ІП, в редакції 2004 р.

  4. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

  5. «Про охорону навколишнього природного середовища»

  6. «Про охорону здоров'я населення».

 5. Фоменко И.А., Коваленко В.В., Стародуб Н.П. «Охрана труда при обработке металлов резанием». К. Техника 1989 г.

 6. Горобец A.M., Степаненко А.И. «Охрана труда в радиоэлектронной промышленности» К. Техника, 1987 г.

 7. О.М. Савчук «Безпека праці та відпочинку в побуті» м. Запоріжжя. Дике поле, 2001 p.

 8. О.М. Савчук та ін. «Довідник з безпеки праці в побуті» м. Запоріжжя. Дике поле, 2001 р.

 9. Долин П.А. «Справочник по технике безопасности» М. Энергоиздат. 1984 г.

 10. Белов С.В., Брынза В.Н., Венчик Б.С. «Безопасность производственных процессов» М. Машиностроение, 1985 г.

 11. Лесенко Г. «Организация безопасности труда на производстве» К. 1984 г.

 12. Мельников Б.Д. «Безопасность труда при выполнении сварочных работ в строительстве».

 13. «Охрана труда в машиностроении» М. Машиностроение, 1983 г.Методична література

 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного прроцесса: Метод основы. – М.: Просвещение, 1982. 138 с.

 2. Вдовец С.И. Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих. – М.: Высшая школа, 1983. 136 с.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ.


 1. Державні нормативні акти:

  1. «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1112).

  2. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру». (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.01 № 270).

  3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.04 № 563).

  4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.01 № 616).

  5. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.12.04 № 130)

  6. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 № 59).

  7. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 № 241).

  8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123).

  9. Типове положення про службу охорони праці (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 № 82).

  10. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 № 72).

  11. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 28.12.93 № 135).

  12. Типове положення про навчання з питань охорони праці (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27).

  13. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256).

  14. Правила безпечної експлуатації електроустановок (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 № 257).

  15. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4).

  16. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці (постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.93 № 754).

  17. Правила безопасной работы инструментом и приспособлениями (утверждено приказом Министерства труда и социальной политики Украины 05.06.01 № 252).

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Електротехніка з основами промислової електроніки

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______80__________

Пояснювальна записка
Електрична енергія знаходить найширше і різнобічне застосування в різних галузях промислового і сільськогосподарського виробництва, транспорту, зв’язку, побутової техніки тощо. Розвиток електроенергетики - основна умова науково-технічного і соціального прогресу суспільства. Виконання цієї умови потребує подальшого підвищення рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників.

У зв’язку з вищевказаним, предмет „Електротехніка з основами промислової електроніки” має бути основою електротехнічної підготовки робітників, що передбачає вивчення питань теорії та практики, використання різного електрообладнання та приладів радіоелектроніки, а також має бути обов’язковим компонентом загально-технічної підготовки, що є в свою чергу складовою частиною професійної освіти.

Програма з предмету „Електротехніка з основами промислової електроніки” в кількості 80 годин призначена для підготовки кваліфікованих робітників з професії „Монтажник будівельний”, тому особливу увагу треба звернути на тему „Електричні машини”.

Програма передбачає орієнтовну навчальну програму теоретичної підготовки і лабораторно-практичних робіт.

Лабораторні роботи призначенні для надання і закріплення теоретичних знань, а також для надання практичних навиків із збирання електротехнічних схем, електротехнічним вимірюванням.

Викладання предмета „Електротехніка з основами промислової електроніки” ґрунтується на загальноосвітній підготовці учнів з фізики і математики.

На уроках для підвищення пізнавальної активності учнів і розвитку їх творчого мислення викладачу необхідно використовувати різні методи проблемного навчання, ширше використовувати наочні посібники і засоби навчання, супроводжувати пояснення матеріалу проведенням дослідів та невеликими за об’ємом практичними роботами, різними вправами і розрахунками, вчити учнів роботі з довідниковою літературою.

При вивченні матеріалу необхідно навчити учнів якісно виконувати роботи, ефективно використовувати робочий час. Кожний урок має бути навчальним, виховуючим, розвиваючим.

Глибина розкриття матеріалу програми має відповідати пізнавальним можливостям учнів, рівню їх загальноосвітньої і загальнотехнічної підготовки, виробничому досвіду і відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики з даної професії.

Тематичний план


з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього
годин

У т.ч. на ЛПР

1.

Вступ

2
2.

Основи електростатики

4
3.

Постійний струм та кола постійного струму

12

2

4.

Електромагнетизм

4
5.

Змінний струм та кола змінного струму

8

2

6.

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

8

2

7.

Трансформатори

5
8.

8.1.


8.2.

Електричні машини:

Електричні машини змінного струму;

Електричні машини постійного струму


9

6

3


9.

Електричні апарати

4
10.

10.1


10.2

10.3


10.4

10.5


10.6

Основи електроніки

Електровакуумні та іонні прилади

Напівпровідникові прилади

Оптоелектронні пристрої

Інтегральні мікросхеми

Випрямлячі змінного струму

Електронні підсилювачі


12

2

22

2

22
11.

11.1


11.2

Основи електроприводу

Види електроприводів та режими їх роботи

Застосування електроприводів


4

2

2


12.

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

4
13.

Основні відомості про електробезпеку

4
14.

Всього

80

6


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Вступ.

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні. Внесок вітчизняних вчених у розвиток електротехніки.


Учень повинен знати:

 • вимоги охорони праці при вивченні предмету.

 • коротку характеристику предмету „Електротехніка з основами промислової електроніки”.

 • зв’язок з іншими предметамиТема 2. Основи електростатики.

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.
Учень повинен знати:


 • основні закони електростатики;

 • одиниці вимірювання напруженості, потенціалу, роботи електричного поля, ємності конденсатора.

Учень повинен уміти:Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму.

Визначення електричного кола. Джерела та приймачі електрики. Елементи електричного кола. Схематичне зображення електричних кіл. Визначення та позначення елементів електричних схем. Основні електричні величини, одиниці їх вимірювання. Струм та щільність струму. Поняття напруги. Резистори, величина їх опору від довжини та перерізу. Безпечні та небезпечні значення струму та напруги.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для ділянки та для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму з одним джерелом струму. Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична робота № 1

Лабораторна робота по дослідженню послідовного з'єднання приймачів електроенергії та перевірка падіння напруги на окремих приймачах по закону Ома.


Учень повинен уміти:

 • виконувати вибір перерізу проводу в залежності від їх опору, довжини та матеріалу з яких він виготовлений:

 • читати зображення джерел постійного струму на схемах;

 • виконувати розрахунок перерізу проводів по заданій величині
  максимально припустимої втрати напруги та сили струму.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка