Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014Сторінка7/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Кількість годин


Всього

З нихна лабораторно -практичні роботи


1.

Основні поняття технічного креслення

1
2.

Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

4

1

3.

Геометричні побудови


3

1

4.

Вигляди на кресленні

3

1

5.

Методи проектування

4

1

6.

Читання креслень


2

1
Всього годин:

17

5

Тема 1. Основні поняття технічного креслення.

Основні поняття технічного креслення.Тема 2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

Правила оформлення креслення, формат рамки, основний напис. Лінії креслення. Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень.Лабораторно-практична робота:

1. Нанесення розмірів на плоску деталь.


Тема 3. Геометричні побудови.

Графічний склад зображення на кресленнях. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих, побудова кутів. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини. Спряження.Лабораторно-практична робота:

1. Виконання спряжень.

\
Тема 4. Вигляди на кресленні

Поняття про вигляди. Взаємне розміщення виглядів предмета на креслені. Проекція точки предмета на основних виглядах. Вимоги до побудови виглядів предмету на кресленнях.

Побудова предмета в трьох виглядах на креслені.

Лабораторно-практична робота: Креслення деталі в трьох виглядах.

Тема 5. Методи проектування.

Види проектування. Центральне проектування. Паралельне проектування. Прямокутне проектування. Проектування на три площини проекцій.Лабораторно-практична робота:

1.Побудова третьої проекції по двох заданихТема 6. Читання креслень.

Послідовність побудови виглядів. Нанесення розмірів на виглядах. Аналіз форми предмета за кресленням. Елементи поверхні предмета. Проекція точок на поверхні предмета.Лабораторно-практична робота:

1.Проекція точок на поверхні предмета.


Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно - практичні роботи

1

Зміст предмета

1
2

Основи електростатики

1
3

Напівпровідникові прилади

4

1

4

Електромагнетизм

1
5

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

2
6

Трансформатори

2

1

7

Електричні машини

2
8

Електричні апарати

2
9

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

1
10

Основні відомості про електробезпеку

1Всього годин:

17

2Тема 1. Зміст предмета

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.


Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.Тема 3. Напівпровідникові прилади
Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення – двопівперіодна, мостова, принцип їх роботи. Регулювання та стабілізація випрямленої напруги.

Лабораторно-практична робота:

1. Зняття вольт-амперної характеристики напівпровідникового діоду.


Тема 4. Електромагнетизм.

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема 5. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми ввімкнення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми ввімкнення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у три - та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.


Тема 6. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

Лабораторно-практична робота:

1. Перевірка режимів роботи однофазного трансформатора.


Тема 7. Електричні машини.

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми ввімкнення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.
Тема 8. Електричні апарати.

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.


Тема 9. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідро і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання електроенергії.
Тема 10. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПТБ та ПТЕ.
Типова навчальна програма з предмета

"Охорона праці"


з\п

Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

5
2

Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

9
3

Основи пожежної безпеки

4
4

Основи електробезпеки

4
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

4
6

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

4Всього годин:

301   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка