Державне управління та місцеве самоврядування № Контроль за часом здійснення буваєСкачати 141.76 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір141.76 Kb.
#22322
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

№ 1.  Контроль за часом здійснення буває

а. попередній, поточний, остаточний

б. суцільний, вибірковий

в. ревізія, рейд

г. відомчий, міжвідомчий та надвідомчий

№ 2.  Місцева державна адміністрація –це

а. центральний орган виконавчої влади, покликаний формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя

б. орган, який спрямовує, координує та контролює діяльність центральних органів виконавчої влади

в. місцевий орган виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

г. орган місцевого самоврядування в містах України

№ 3.  Народним депутатом України може бути

а. громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років

б. громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцятирічного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх шести років

в. громадянин який на день виборів досяг двадцяти одного року

г. громадянин, який має судимість

№ 4.  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" був прийнятий

а. 28 червня 1996 р.

б. 24 серпня 1998 р.

в. 21 травня 1997 р.

г. 24 травня 1998 р.

№ 5.  За характером цілей управлінські рішення можуть бути

а. стратегічні, тактичні;

б. системні

в. пропагандистські

г. вимушені

№ 6.  Основними формами діяльності територіальних громад є

а. місцеві вибори і референдум, загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання

б. місцеві вибори і референдум

в. громадські слухання

г. народні зібрання

№ 7.  Державне управління відноситься до класу

а. управління біологічними системами

б. управління соціальними системами

в. управління політичними системами

г. управління технічними системами

№ 8.  До методів державного управління належать

а. організаційні

б. політичні

в. правові

г. адміністративні

№ 9.  Дерево цілей складають

а. загальні, часткові цілі

б. тактичні, стратегічні, операційні цілі

в. довгострокові, короткострокові, поточні цілі

г. кінцеві, проміжні цілі

№ 10.  Залежно від характеру організації розробки рішення бувають

а. жорсткі, гнучкі

б. одноособові, колегіальні, колективні

в. графічні, математичні, евристичні

г. традиційні, нетипові

№ 11.  Такі функції державного управління як управління людськими ресурсами, бюджетна, юридично-судова, діловодство відносять до

а. загальних

б. основних

в. допоміжних

г. спеціальних

№ 12.  У сфері функціонування виконавчої влади законність ґрунтується на такому принципі

а. демократизму

б. публічності

в. правової впорядкованості

г. загальнообов’язковість законів для всіх без винятку органів, посадових осіб та громадян

№ 13.  Одним із завдань контролю є

а. здійснюватись безперервно, регулярно та систематично

б. подолання складних організаційних проблем

в. бути оперативним, дійовим та гласним

г. бути своєчасним за строком здійснення, старанним і повним в охопленні об'єкта контролю

№ 14.  Контроль за загальною сферою діяльності, яка підлягає контролю буває

а. ревізія, рейд

б. відомчий, міжвідомчий та надвідомчий

в. попередній, поточний, остаточний

г. суцільний, вибірковий

№ 15.  В Україні судовий контроль здійснюють

а. Кабінетом міністрів України

б. рахунковою палатою

в. Верховною Радою

г. Конституційним Судом України, судами загальної компетенції та арбітражними судами

№ 16.  До Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України подає

а. Державна податкова адміністрація України

б. Кабінет Міністрів України

в. Національний банк України

г. Міністерство фінансів України

№ 17.  Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає

а. директиви

б. ухвали

в. укази та розпорядження

г. інструкції та накази

№ 18.  Народні депутати України можуть займатися

а. громадською діяльністю

б. комерційною діяльністю

в. підприємницькою діяльністю

г. викладацькою та науковою діяльністю

№ 19.  Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі

а. органів прокуратури

б. судової влади

в. виконавчої влади

г. законодавчої влади

№ 20.  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає

а. накази

б. доручення

в. постанови та розпорядження

г. інструкції

№ 21.  До органів законодавчої влади України відносяться

а. Рада міністрів Автономної Республіки Крим

б. Верховна Рада України

в. Президент України

г. Кабінет Міністрів

№ 22.  Правосуддя в Україні здійснюється

а. винятково судами

б. Конституційним судом

в. судами і військовими трибуналами

г. судовими органами і органами прокуратури

№ 23.  Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду

а. Конституційним судом

б. Прем’єр-міністром

в. Верховною Радою

г. Президентом України

№ 24.  При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним

а. перед територіальною громадою, відповідною радою, відповідним органом виконавчої влади

б. перед територіальною громадою і перед відповідною радою

в. перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади

г. відповідною радою, підконтрольним відповідним органам виконавчої влади

№ 25.  На посаду в органах місцевого самоврядування можуть бути призначені особи

а. які мають вищу освіту, стаж роботи та вільно володіють державною мовою

б. які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків

в. які мають вищу освіту, стаж роботи і є громадянином України останні 5 років

г. які мають вищу освіту і професійну підготовку, вільно володіють державною та однією з іноземних мов

№ 26.  Сесія сільської, селищної, міської, районної, обласної ради скликається не менше одного разу на

а. місяць

б. Півроку

в. квартал

г. рік

№ 27.  Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльністьа. юридичними і фізичними особами

б. перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами

в. перед державою

г. перед територіальною громадою і державою

№ 28.  Що визначається найвищою соціальною цінністю відповідно до Конституції України

а. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека

б. людина, її життя і здоров'я, добробут і соціальний розвиток

в. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, її умови життя та добробут

г. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність

№ 29.  Конституційний склад Верховної Ради України

а. чотириста п'ятдесят народних депутатів України та чисельний склад апарату Верховної Ради України

б. чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки

в. чотириста п'ятдесят народних депутатів України

г. чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років

№ 30.  Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить

а. Верховній Раді

б. Прем’єр-міністру України

в. Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України

г. Кабінету Міністрів України

№ 31.  Який орган розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням

а. Верховна Рада України

б. Національний банк України

в. Рада Національного банку України

г. Кабінет Міністрів України

№ 32.  Єдиним джерелом влади в Україні є

а. народ


б. Президент України

в. Верховна Рада України

г. Кабінет Міністрів України

№ 33.  До складу Кабінету Міністрів України входять

а. Прем'єр-міністр України

б. Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри

в. Міністри

г. Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри

№ 34.  Прем'єр-міністр України призначається

а. Президентом України

б. Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України

в. Конституційним Судом

г. Прокуратурою України

№ 35.  Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють

а. районні ради

б. обласні ради

в. місцеві державні адміністрації

г. міські ради

№ 36.  Склад місцевих державних адміністрацій формує

а. голова місцевої державної адміністрації

б. Президент України

в. Прем’єр-містр України

г. міський голова

№ 37.  Акти Кабінету Міністрів України підписує

а. Прем'єр-міністр України

б. Президент України, Прем'єр-міністр України

в. голова Верховної Ради

г. Президент України

№ 38.  Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед

а. Президентом України і Кабінетом Міністрів України

б. Конституційним Судом України

в. Верховною Радою України

г. Прем'єр-міністром України

№ 39.  Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є

а. Верховний Суд України

б. Конституційний Суд

в. Апеляційний суд

г. Господарський суд

№ 40.  Голова Верховної Ради України

а. приймає рішення про визнання іноземних держав

б. веде засідання Верховної Ради України,

в. забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави

г. представляє державу в міжнародних відносинах

№ 41.  Урядовий комітет

а. орган місцевого самоврядування в містах України

б. місцевий орган державної виконавчої влади в Україні

в. робочий орган Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно із стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України

г. орган який відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері

№ 42.  Організаційною формою роботи Урядового комітету є

а. засідання

б. наради

в. сесії


г. консультації

№ 43.  Секретаріат Кабінету Міністрів України

а. місцевий орган державної виконавчої влади в Україні

б. орган який відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері

в. орган місцевого самоврядування в містах України

г. постійно діючий орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України

№ 44.  Основними завданнями Секретаріату Кабінету Міністрів України є

а. забезпечення державного суверенітету і економічної самостійністі України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави

б. здійснення заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина

в. здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку

г. організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства

№ 45.  Служба Прем'єр-міністра України це

а. патронатний підрозділ, який забезпечує діяльність прем'єр-міністра України і підпорядковується йому безпосередньо

б. консультативний, дорадчий орган, що утворюються Кабінетом Міністрів України

в. вищий орган у системі органів виконавчої влади

г. орган, який спрямовує, координує та контролює діяльність центральних органів виконавчої влади

№ 46.  Процедура контрасигнації це

а. висновок про необхідність застосування Президентом права вето щодо прийнятого Верховною Радою закону

б. скріплення актів Президента України підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем'єр-міністром

в. підготовка і внесення на розгляд Кабінетом Міністрів, погодження проектів актів Президента України

г. експертизу законопроектів, ініційованих народними депутатами України

№ 47.  Міністерство – це орган

а. центральний орган виконавчої влади, покликаний формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління)

б. орган, який спрямовує, координує та контролює діяльність центральних органів виконавчої влади

в. орган місцевого самоврядування в містах України

г. місцевий орган державної виконавчої влади в Україні

№ 48.  Міністерство очолює міністр, якого призначає

а. Президент України за поданням Прем'єр-міністра України

б. Прем'єр-міністр України

в. Генеральний прокурор

г. Голова Конституційного Суду України

№ 49.  До Центральних Органів Виконавчої Влади входять

а. служби, агентства, інспекції, інші ЦОВВ, Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

б. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

в. агентства, інспекції

г. комітети, служби

№ 50.  Місцевий референдум територіальної громади це

а. форма прийняття громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування

б. зібранням усіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення

в. представницький орган, що створюється частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території у межах села, селища, міста

г. право членів територіальної громади ініціювати розгляд в раді (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування

№ 51.  Місцева ініціатива(як форма діяльності територіальних громад) це

а. форма прийняття громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування

б. представницький орган, що створюється частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території у межах села, селища, міста

в. зібранням усіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення

г. право членів територіальної громади ініціювати розгляд в раді (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування

№ 52.  Будинкові, вуличні,квартальні та інші органи самоорганізації населення (як форма діяльності територіальних громад) це

а. органи місцевого самоврядування, який створюється з метою ефективнішого здійснення повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад та, який підлягає реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України

б. зібранням усіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення

в. представницький орган, що створюється частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території у межах села, селища, міста

г. представницький орган, що створюється частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території у межах села, селища, міста

№ 53.  Децентралізація – це

а. передача функцій локальним представникам центральної влади.

б. процес розширення та зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та організацій за одночасного звуження прав і повноважень відповідного центру

в. процес перебудови або руйнації партійно-олігархічного керівництва

г. процес розширення компетенції місцевих адміністративних органів влади, що діють у межах цієї компетенції самостійно і незалежно (до певної міри) від центральної влади, хоча і призначаються центральним урядом

№ 54.  Представницький орган місцевого самоврядування – це

а. орган виконавчої влади, покликаний формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя

б. виборний орган (рада), який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділяється правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення

в. орган місцевого самоврядування в містах України

г. місцевий орган виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

№ 55.  Посадова особа органів місцевого самоврядування – це

а. особа, яка очолює організацію і наділена повноваженнями приймати рішення

б. особа, яка наділена адміністративною владою щодо очолюваного нею певного колективу

в. особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету

г. особа, яка здійснює внутрішньоорганізаційне управління колективом

№ 56.  Статут територіальної громади – це

а. документ, який встановлює порядок організації і управління конкретного товариства

б. документ нормативно-правового характеру, який віддзеркалює характерні риси взаємовідносин всередині територіальної спільноти

в. юридичний акт, яким оформляється створення підприємства

г. установчий документ, на основі якого діє організація

№ 57.  Комунальна власність – це

а. самостійна форма власності, яка за Конституцією України є власністю територіальної громади

б. закріплення права контролю над економічними ресурсами та життєвими благами за окремими людьми чи групами людей

в. захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно

г. такі відносини власності, коли суб'єктом власності є одна особа

№ 58.  До основних рис державної управлінської діяльності не належить

а. результативність

б. ідеологічне підґрунтя

в. маштабність

г. юридична заданість, чіткість дій, виразність.

№ 59.  Законність – це

а. режим державного і суспільного життя, при якому забезпечується повне й неухильне дотримання і виконання законів, підзаконних актів усіма без винятку органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами

б. практичне проведення і життя загальної політики і принципів у відповідних галузях управління

в. організація державних і суспільних заходів, спрямованих на рішення конкретних задач

г. способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльнвсть людей зі сторони відповідних керівних компонентів держави

№ 60.  Дисципліна в державному управлінні – це

а. ефективне функціонування апарату державного управління

б. способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльнвсть людей зі сторони відповідних керівних компонентів держави

в. режим державного і суспільного життя, при якому забезпечується повне й неухильне дотримання і виконання законів, підзаконних актів усіма без винятку органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами

г. фактична поведінка персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка відображається в управлінських рішеннях і діях, а також в управлінському (службовому) спілкуванні

№ 61.  Навчальна дисципліна в державному управлінні – це

а. дотримання договірних зобов'язань між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємницькими структурами, громадськими об'єднаннями

б. добросовісне і відповідальне виконання функцій, прав, обов'язків і повноважень на обійманій посаді державного службовцяв. дотримання відповідних правил, у тому числі організаційних і методичних, при навчанні персоналу державного апарату

г. стосується в основному керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Скачати 141.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал