Державне (конституційне) право зарубіжних країн та його правова основаСторінка1/6
Дата конвертації25.04.2016
Розмір0.78 Mb.
#16765
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра конституційного та міжнародного права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник кафедри конституційного

та міжнародного права

полковник міліції

А.М. Колодій

«____» _________________ 2014р.ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ


з навчальної дисципліни: “Державне право зарубіжних країн”
ТЕМА:

" Державне (конституційне) право зарубіжних країн та йогоправова основа "

Навчальний час – 2 години


Для курсантів (слухачів, студентів) навчально-наукових інститутів та факультетів НАВС

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права НАВС

«29» серпня 2014р.

протокол № 1


Київ 2014
Вид лекції: інформаційна.
Дидактичні цілі: освітня, розвиваюча та виховна.

Освітня допомагає студентам домогтися обізнаності у теоретичних питаннях курсу «Державне право зарубіжних країн», зокрема в питаннях визначення предмету, вивчення джерел та системи державного права зарубіжних країн. Саме це буде слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Розвиваюча допомагає розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам‘ять, увагу, уявлення та мислення.

Навчальна мета полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями, якими оперує наука конституційного права зарубіжних країн, розкрити положення вчення про державне (конституційне) право та дати аналіз конституційно-правових інститутів.

Виховна мета полягає у сприянні наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Конституційне право України; Теорія держави та права; Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Забезпечувані дисципліни: Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні; Міжнародне право, Конституційна реформа в Україні.
Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність: мультимедійні матеріали

Технічні засоби навчання: проектор

План.


ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ 1

1.Предмет та методи державного права зарубіжних країн. 8

2.Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права, наука, навчальна дисципліна. 10

3.Система галузі конституційного права. 23

4.Субєкти конституційного права. 27

5.Джерела конституційного права зарубіжних країн. 336.Основні риси і особливості конституцій зарубіжних країн, їх класифікація. 47Рекомендована література:


 1. Волощук О.Т. Конституційне право зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. комплекс /О.Т. Волощук, А.З. Георгіца; Чернів. Нац. Ун-т ім.. Ю. Федьковича. – Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2010. - 248 с.

 2. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) [Текст]: посіб. для підгот. до іспитів / К.О. Закоморна. - Харків: Право, 2014. - 263 с.

 3. Державне право зарубіжних країн [Текст]: особлива частина: навч. посіб. / [Л.Д. Варунц та ін.]; за заг. ред. В. О. Серьогіна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2011. - 292 с.

 4. Державне право зарубіжних країн (у схемах) [Текст]: навч. посіб. / Б.В. Калиновський [та ін.]; [за заг. ред. О. Я. Лапки]; Нац. акад. внутр. справ. - К.: КНТ, 2012. - 526 с.

 5. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) [Текст]: посіб. для підгот. до іспитів / К.О. Закоморна. - Харків: Право, 2014. - 263 с.

 6. Какоян Арташес Филикоевич. Судебный прецедент, как источник права в правовых системах Республики Армения и других стран. Сравнительный правовой анализ: автореф. дис... канд. [юрид.] наук: 12.00.01. — Ереван, 2008. — 26с.

 7. Карапенян С.А. Источники конституционного права Российской Федерации: Автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.02 / Ростовсткий гос. ун-т . – Ростов-на-Дону, 1998. – 26с.

 8. Коломієць, Юрій Миколайович. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. / Ю. М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2010. - 211 с.

 9. Конституции зарубежных государств: Великобритания. Франция. Германия. Италия. Европейский Союз. США. Япония. Индия: Учеб. пособие / Вячеслав Викторович Маклаков (сост.,пер.,вступ.ст.). — 5.изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — XXIV, 581с.

 10. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие [Сост. В.В. Маклаков] 3-е изд. – М., 2001.

 11. Конституції країн парламентської демократії // Ін-т державного управління і самоврядування при КМ України: Львівський ун-т. – К., 1995.

 12. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с.

 13. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с.Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяки та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов, і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 513с.

 14. Конституційне державне право зарубіжних країн Навч. посібник / В.М. Бесчасний, О.В. Філонов, В.М. Суботін, С.М. Пашков, За заг. ред. В.М. Бесчасного 2 ге вид. стер. К.: Знання, 2008. – 467 с.

 15. Конституційне право зарубіжних країн / За ред. .В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Ітер, 2008.

 16. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. для вузов / Под общ. ред. проф. М.В. Баглая. - М.: Норма 2005.

 17. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Савчин Михайло Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 42 с.

 18. Какоян Арташес Филикоевич. Судебный прецедент, как источник права в правовых системах Республики Армения и других стран. Сравнительный правовой анализ: автореф. дис... канд. [юрид.] наук: 12.00.01 . — Ереван, 2008. — 26с.

 19. Коломієць, Юрій Миколайович. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. / Ю. М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2010. - 211 с.

 20. Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. - М., 2001.

 21. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Савчин Михайло Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 42 с.

 22. Лапка О.Я., Пікуля Т.О. Конституційне (державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – 216 с.

 23. Лукашин Є.В. Порівняльне державне право: Навч. Посіб. Для студентів вузів / Рівенський ін-т слов’яносзнавства Київського слов’янського ун-ту. – Рівне, 1998. – 203с.

 24. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) [Текст]: автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19с.

 25. Мартинюк Р.С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. /Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного ун-ту «Острозька академія», 2007. – 200с.

 26. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. – издательство Юстицинформ, 2009. - 332 с.

 27. Орленко, Василь Іванович. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст]: посіб. для підготов. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. - Вид. 2-е, стер. - К.: Паливода А.В. [вид.], 2011. - 237, [3] с.

 28. Панов, Ален Володимирович. Державне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. / Ален Панов; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин. - Ужгород: Бреза А. Е., 2011. - 229с.

 29. Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№7.-С. 100-103.

 30. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища шк., - 2012 – 418ВСТУП
Навчальний курс “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” викладається у всіх юридичних вузах і являє собою систему знань про основи устрою суспільства, держави та правове становище людини в ній, основи організації та діяльності системи органів публічної влади тощо.

Метою даного курсу є набуття теоретичних знань і політичної практики щодо регулювання державно-правових відносин.

Система права кожної держави складається з великої кількості галузей серед яких конституційне право займає особливе, фундаментальне місце. Це зумовлено важливістю регулюємих нею суспільних відносин. Саме у конституційному праві проголошуються основоположні принципи які складають основу інших галузей права.

Вивчення особливостей розвитку державного права у зарубіжних країнах, здійснення порівняльного аналізу національних особливостей щодо форм правління, устрою, взаємовідносин держави та суспільства, побудови органів публічної влади дозволить не тільки розширити кругозір, але й дозволить усвідомити місце та роль держави та особи у світі.

Неможливо уявити демократичну державу, яка б не мала своєї конституції. Для більшості держав світу саме Конституція є найбільш універсальним актом, основним джерелом їх державного права, так-би мовити, «візитною карточкою» на міжнародній арені. Адже саме у ній закріплюються основи суспільного і державного устрою держави, визначаються напрямки їх розвитку, основи діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, встановлюються конституційні гарантії здійснення прав і свобод людини і громадянина тощо.

Створення Основного закону має свою багатовікову історію і кожна держава пройшла свій власний шлях становлення конституціоналізму. При цьому, зміст, наповнення конституції у кожній державі залежали від багатьох факторів – часу і обставин її створення, юридичних, культурних і релігійних звичаїв. Прогресивні ідеї конституціоналізму як політичної системи, що спирається на конституцію, зародилися за умов феодалізму і були альтернативою необмеженому правлінню монархів. Появу перших конституцій спричинили буржуазні революції і повалення феодалізму. Вони були покликані юридично оформити перемогу буржуазії і закріпити основи нової соціально-економічної та політичної організації суспільства. З часів прийняття перших конституцій і до сьогодні зарубіжні конституції еволюціонували в бік демократизації конституційного матеріалу і ускладнення обсягу конституційного регулювання.

Необхідною передумовою забезпечення реальності конституційних приписів є правильне розуміння сутності конституції, її місця та ролі в житті суспільства й держави, знання її конкретних положень. В свою чергу, здійснення порівняльного аналізу конституцій різних держав дозволяє визначити спільні та відмінні їх риси, властивості, зв’язки правових явищ та використовувати отримані знання у засвоєнні багатьох юридичних дисциплін.
 1. Каталог: files -> kafedru -> kmp -> lectures
  lectures -> «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
  lectures -> «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Конституції України»
  lectures -> Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах
  lectures -> «Правовий статус людини і громадянина: загальнотеоретичні та правові аспекти. Інститут громадянства в Україні»
  lectures -> З навчальної дисципліни: "Конституційна реформа в Україні" Категорія
  lectures -> Фондова лекція з навчально ї дисципліни " Муніципальне право " Тема № Система, принципи та гарантії місцевого самоврядування в Україні
  lectures -> " Президент України"
  lectures -> Конституцiйно-правовий статус Верховної Ради України
  lectures -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №6 «Місце та роль укрбюро інтерполу в протидії злочинності» Навчальний час 2 годин(и)
  lectures -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №4 «Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка