Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. КороленкаСторінка5/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2. Виховання молоді у навчально-виховному процесі1993


 1. Стурова, М. П. Макаренко и Франкл о ценностных ориентациях личности / М. П. Стурова // Педагогика. – 1993. – № 1. – С. 99–103.


1994


 1. Абашкіна, Н. У контексті ідей “Руху за реформу школи” : А. С. Макаренко в реалізації принципу цілісного виховання / Н. Абашкіна // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 155–160.
 1. Ткаченко, Г. М. Проблема виховання засобами слова у творчій спадщині А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / Г. М. Ткаченко // Наукові записки. Пед. та іст. науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1994. – Ч. 4. – С. 105–111. – Бібліогр. в кінці ст.


1996


 1. Кумарин, В. Посредством дел, а не посредством болтовни...: [воспитание по Макаренко] / Валентин Кумарин // Нар. образование. – 1996. – № 9. – С. 42–48.


1997


 1. Виноградова, Н. Д. Привычка – основа нравственного воспитания : [на примере коллективов А. С. Макаренко] / Н. Д. Виноградова // Педагогика. – 1997. – № 5. – С. 91–96.
 1. Заплатников, Л. Т. А. С. Макаренко и современные проблемы школьной валеологии / Л. Т. Заплатников // Пед. скарбниця Донеччини. – 1997. – № 1. – С. 57–58.


1998


 1. Абашкіна, Н. В. Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейнера / Н. В. Абашкіна // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 194–197.
 1. Гордин, Л. Ю. Система трудового воспитания в опыте и воззрениях А. С. Макаренко / Л. Ю. Гордин // Шк. и пр-во. – 1998. – № 6. – С. 63–68.
 1. Гриценко, Л. І. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості / Л. І. Гриценко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 103–107.
 1. Діденко, К. О. Вплив теоретичної спадщини А. С. Макаренка на організацію самоуправління в умовах сучасної школи / К. О. Діденко // Нива знань: наук.-метод. альм. – Дніпропетровськ, 1998. – Вип. 1: Творче використання і розвиток ідей А. С. Макаренка в педагогічній теорії і практиці. – С. 29–30.
 1. Заплатников, Л. Т. Педагогическая система гигиенического воспитания А. С. Макаренко / Л. Т. Заплатников. – Донецк : Лебедь, 1998. – 38 с.
 1. Зязюн, І. А. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихователя / І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 18–43.
 1. Іванченко, А. В. А. С. Макаренко про мету й засоби виховання / А. В. Іванченко // Вісник Житомирського педагогічного інституту. – Житомир, 1998. – Вип. 2. – С. 3–6.
 1. Калинкина, К. Преемственность идей педагогов конца XIX – начала XX века о воспитании и развитии личности в наследии А. С. Макаренко / К. Калинкина // Развитие личности. – 1998. – № 3/4. – С. 153–166.
 1. Коваленко, В. О. Деякі проблеми виховання учнівської молоді в спадщині Дж. Дьюї і А. С. Макаренка (порівняльний аналіз) / Володимир Опанасович Коваленко // Освіта й виховання в Польщі й Україні (XIX – XX ст.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – С. 234–238. 1. Лещенко, М. П. Педагогіка “щастя і поезії дитячого життя” : [пед. технологія А. С. Макаренка] / М. П. Лещенко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 54–58.
 1. Окса, М. М. Спадщина А. Макаренка і проблема реформування сучасної системи освіти / М. М. Окса // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 239–242.
 1. Охріменко, І. В. Традиції трудового виховання А. С. Макаренка на Полтавщині / І. В. Охріменко, В. І. Шульга // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 153–155.
 1. Пащенко, В. О. А. Макаренко. Релігія. Церква: новий підхід до старої проблеми : [погляди А. Макаренка на релігію і церкву для шкіл. практики] / В. О. Пащенко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 137–146.
 1. Пилипчук, В. В. Дидактичний пошук А. Макаренка / В. В. Пилипчук // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 71–76.
 1. Система трудового воспитания в опыте и воззрениях А. С. Макаренко // Шк. и пр-во. – 1998. – № 6. – С. 63–68.
 1. Цина, А. Ю. Розвиток поглядів А. Макаренка на роль праці в школі / А. Ю. Цина, П. П. Артюшенко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 147–152.
 1. Шиліна, З. М. Формування громадянської позиції особистості в педагогічній системі А. Макаренка / З. М. Шиліна // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 133–135.
 1. Ющенко, С. Використання педагогічних ідей Антона Макаренка в екологічному вихованні молоді / С. Ющенко // Українська родина : наук.-метод. посіб. : [зб. ст.]. – К., 1998. – С. 938–940.


1999


 1. Андрушко, Л. А. С. Макаренко про виховання культури зовнішнього вигляду / Л. Андрушко // Джерела. – 1999. – № 1/2. – С. 108–111.
 1. Кумарин, В. Директор школы, открой для себя Макаренко! Технология воспитания с гарантированным результатом / Валентин Кумарин // Нар. образование. – 1999. – № 10. – С. 63–87.
 1. Кумарин, В. Как создаются мифы : [о воспитат. системе Макаренко] / Валентин Кумарин // Все для вчителя. – 1999. – № 5. – С. 22.
 1. Моргун, В. Ф. Школа-господарство А. С. Макаренка: ступінь чи вершина освіти? / В. Ф. Моргун // Відродження. – 1999. – № 2. – С. 14–18.
 1. Носаль, А. Психологический анализ воспитательной системы А. С. Макаренко. Психологическое будущее: система перспективных линий / Анна Носаль // Развитие личности. – 1999. – № 1. – С. 53–62.
 1. Носовець, Н. М. Основні ідеї гуманізації трудового виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Н. М. Носовець // Організація та зміст становлення професійної підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1999. – С. 28–33.
 1. Окса, М. М. А. С. Макаренко про виховання позитивного ставлення до навчання / М. М. Окса // ПостМетодика. – 1999. – № 2/4. – С. 151–153. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Чистякова, С. Продуктивная педагогика: прошлое и настоящее : [пед. опыт А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого] / С. Чистякова // Шк. технологии. – 1999. – № 4. – С. 87–90.


2000


 1. Басюк, Н. В. А. С. Макаренко про виховання відповідальності / Н. В. Басюк // Наукові записки. Пед. та іст. науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 36, ч. 4. – С. 3–7.
 1. Галузяк, В. А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання / В. Галузяк, М. Сметанський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма Матер, 2000. – № 7. – С. 35–40.
 1. Гузинін, В. В. Питання правового виховання неповнолітніх у творах А. Макаренко / В. В. Гузинін  // Теорія та методика навчання і виховання : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХДПУ, 2004. – Вип. 6. – С. 39–43.
 1. Димитрів, А. С. Проблема теорії внутрішкільного управління в працях А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / А. С. Димитрів // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 221–226. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Карпенчук, С. Г. Самофінансування як важливий аспект трудового виховання А. С. Макаренка / С. Г. Карпенчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2000. – Вип. 11. – С. 22–25.
 1. Носовець, Н. М. Методи покарання у педагогічній системі А. С. Макаренка / Н. М. Носовець // Проблеми загальної професійної педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2000. – С. 179–183. – Бібліогр.в кінці ст.
 1. Сагарда, В. В. Проблеми розвитку освіти дітей ромського етносу в світлі ідей А. С. Макаренка / В. В. Сагарда, В. С. Фернега // Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання : зб. наук. та наук.-метод. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 1999 р. – Луцьк, 2000. – С. 144–148. – Бібліогр.: в кінці ст.


2001


 1. Абашкіна, Н. Методичні вимоги в системі виховання А. С. Макаренка / Н. Абашкіна // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – № 3. – С. 165–172.
 1. Бех, І. Д. Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті А. С. Макаренка) / І. Д. Бех, О. В. Вознюк, М. В. Левківський // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 5.
 1. Бучківська, В. Особистісно орієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А. Макаренка / Валентина Бучківська // Наукові записки. Сер. Педагогіка / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т. : ТДПУ, 2001. – № 9. – С. 73–76.
 1. Гайда, І. Погляди А. С. Макаренка на виховання / І. Гайда // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – № 3. – С. 173–180.
 1. Грицаєнко, М. Педагогічна спадщина Макаренка та сучасна школа / М. Грицаєнко // Сільська шк. – 2001. – № 1/2. – С. 6.
 1. Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка і сучасність / С. Г. Карпенчук ; голов. ред. О. І. Якимчук. – Рівне, 2001. – 351 с. : іл., табл.
 1. Лещинский, В. И. Самосуд: позиция Достоевского и Макаренко / В. И. Лещинский // Педагогика. – 2001. – № 6. – С. 83–87.
 1. Носовець, Н. Погляди А. С. Макаренка на виховну роль праці / Н. Носовець // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – № 2. – С. 205–210.
 1. Ярмаченко, М. Педагогіку А. С. Макаренка – в кожну школу, кожний навчально-виховний заклад / М. Ярмаченко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – № 2. – С. 197–205.


2002


 1. Бобрицька, В. Формування здорового способу життя вихованців у досвіді А. С. Макаренка / Валентина Бобрицька // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 91–94. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Гуринович, Н. А. С. Макаренко об игре как средстве воспитания детей / Наталия Гуринович // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 42–43. – Бібліогр.: 8 назв.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка