Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуСкачати 92.73 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір92.73 Kb.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 350 від 22.11.2001

Щодо затвердження Основних засад розвитку

саморегулювання на фондовому ринку України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Основні засади саморегулювання на фондовому

ринку України.


2. Доручити управлінню організаційного забезпечення Комісії

опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Комісії - заступника Голови Головка А.Т.


Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії

від 22 листопада 2001 р. N 49


Затверджено

Рішення Комісії

22 листопада 2001 р. N 350
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА

ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ


Основною метою саморегулювання на фондовому ринку України є

забезпечення оптимізації державного регулювання фондового ринку

шляхом дерегуляції та посилення контролю за дотриманням учасниками

фондового ринку регуляторних вимог та встановлення єдиних методів

регулювання.
Основні напрями розвитку саморегулювання в Україні
Основними напрямами розвитку саморегулювання є:

посилення дієвості саморегулювання на фондовому ринку шляхом

розширення повноважень та функцій саморегулівних організацій;

забезпечення умов здійснення підприємницької діяльності

членами саморегулівних організацій;

здійснення контролю та нагляду за діяльністю членів

саморегулівних організацій;

захист прав та законних інтересів членів, клієнтів членів

саморегулівних організацій, професійних учасників ринку цінних

паперів;


формалізація та оптимізація вимог до саморегулівних

організацій, що сприятиме підвищенню їхньої відповідальності за

виконання ними своїх повноважень;

підвищення фінансових та технічних вимог до саморегулівних

організацій, які взяли на себе повноваження щодо контролю та

нагляду за дотриманням їх членами законодавчих та нормативних

вимог;

здійснення уповноваженими державними органами контролю танадзору за діяльністю саморегулівних організацій.
Основні принципи створення та

діяльності саморегулівних організацій


Саморегулівна організація створюється і здійснює свою

діяльність у відповідності з наступними принципами:

саморегулівна організація - об'єднання професійних учасників

ринку цінних паперів, яке створюється згідно з чинним

законодавством, за принципом - одна саморегулівна організація з

кожного виду професійної діяльності;

професійний учасник ринку цінних паперів повинен бути членом

щонайменше однієї саморегулівної організації;

у відповідності з вимогами чинного законодавства щодо

сумісництва видів професійної діяльності на ринку цінних паперів

професійний учасник може бути членом кількох саморегулівних

організацій;

об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів

реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку та набуває статусу саморегулівної організації після внесення

запису про неї до державного реєстру, який ведеться Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку;

саморегулівна організація повинна об'єднувати не менше ніж

25% кількості професійних учасників ринку цінних паперів, які

здійснюють певний вид (види) професійної діяльності, за винятком

саморегулівних організацій організаторів торгівлі та установ, що

здійснюють розрахунково-клірингову діяльність;

здійснення управління діяльністю саморегулівної організації

на демократичних засадах (один член саморегулівної організації -

один голос) за умови рівності прав та обов'язків усіх членів;

відкритості та доступності інформації про діяльність

організації для всіх її членів;

недопущення недобросовісної конкуренції на ринку цінних

паперів;

поєднанні інтересів членів саморегулівних організацій та їх

клієнтів з одночасним підвищенням відповідальності за дотримання

ними регуляторних вимог.


Завдання саморегулівних організацій
Основними завданнями саморегулівних організацій є:

встановлення правил, стандартів та вимог до здійснення

діяльності з цінними паперами, норм та правил поведінки, вимог до

професійної кваліфікації фахівців - членів саморегулівних

організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами

організації. Правила , стандарти та вимоги до професійної

діяльності набирають чинності після їх затвердження рішенням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

сприяння умовам здійснення підприємницької діяльності членами

саморегулівної організації;

розробка та впровадження заходів щодо захисту прав членів

саморегулівної організації,

розгляд скарг клієнтів - членів саморегулівних організацій,

які входять до їх складу, щодо порушення професійними учасниками

ринку цінних паперів вимог чинного законодавства;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між

членами саморегулівної організації та між членами саморегулівної

організації та їх клієнтами;

ініціювання вдосконалення нормативної та законодавчої бази

ринку цінних паперів;

представництво інтересів членів саморегулівної організації та

інших учасників ринку цінних паперів в органах державної влади,

судах, інших організаціях з метою захисту їх інтересів.
Функції саморегулівних організацій
Саморегулівна організація відповідно до покладених на неї

завдань:


встановлює правила, стандарти та вимоги до здійснення

діяльності членів саморегулівної організації, які б захищали

інтереси інвесторів та були спрямовані на попередження

правопорушень. При цьому рівень вимог, викладених у правилах та

стандартах, повинен бути не нижче рівня вимог, встановлених чинним

законодавством, нормативно-правовими актами та іншими документами

органів, які здійснюють державне регулювання та контроль за

діяльністю саморегулівних організацій;

здійснює постійний контроль за дотриманням членами

саморегулівних організацій правил, стандартів, вимог, які

встановлені саморегулівною організацією;

здійснюють послідовну політику серед членів саморегулівної

організації згідно з цілями, що визначені законодавством,

нормативно-правовими актами Комісії та правилами саморегулівної

організації, яка забезпечує наявність внутрішнього контролю у

членів саморегулівних організацій;

сприяє органам державного регулювання у контролі за ринком

цінних паперів;

у відповідності з встановленими кваліфікаційними вимогами

розробляє учбові програми та плани, визначає навчальні заклади,

які здійснюють підготовку та перепідготовку керівників та фахівців

установ, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку,

та укладає з ними угоди;

накладає санкції та застосовує заходи впливу на своїх членів,

які порушують вимоги чинного законодавства, нормативно-правові

акти, статут та внутрішні документи саморегулівних організацій;

інформує Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку

про виявлені порушення чинного законодавства з боку своїх членів

та клієнтів;

звертається до суду від свого імені або від імені своїх

членів щодо захисту прав клієнтів членів саморегулівних

організацій або прав членів, яким було завдано збитки чи шкоду

несумлінними діями клієнтів або державними органами при

здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку;

надає до органів державної влади пропозиції щодо

удосконалення законодавства України, а також аналізує практику

реалізації вимог чинного законодавства України.

Відповідно до вимог законодавства або у разі делегування

державними органами, що здійснюють регулювання фондового ринку

відповідних повноважень, саморегулівна організація може

здійснювати:

збір, узагальнення та аналітичну обробку інформації про

професійну діяльність на фондовому ринку з дотриманням вимог

чинного законодавства щодо збору, використання, розповсюдження та

зберігання інформації з обмеженим доступом та інформації, яка

може завдати шкоди саморегулівній організації, її членам та

учасникам ринку цінних паперів;

подання клопотань на отримання ліцензій особам, які

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а також

звертається з поданням про анулювання ліцензії на проведення

професійної діяльності на ринку цінних паперів тим членам

саморегулівної організації, які порушують вимоги чинного

законодавства;

сертифікацію фахівців ринку цінних паперів відповідно до

напряму діяльності саморегулівної організації, а також виходити з

поданням до державних органів про скасування сертифікації тим

фахівцям ринку цінних паперів, які постійно порушують вимоги

діючого законодавства.


Державний контроль у сфері саморегулювання
Державні органи виконавчої влади, які здійснюють регуляторні

функції щодо професійних учасників ринку цінних паперів в Україні,

в межах компетенції, визначеною чинним законодавством, можуть

здійснювати контрольні повноваження, а саме:

скасовувати державну реєстрацію та вилучати з державного

реєстру саморегулівних організацій;

накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції

за порушення саморегулівною організацією законодавства, правил,

стандартів;

вимагати надання регулярної звітності у порядку,

встановленому державними органами виконавчої влади;

провадити перевірку діяльності саморегулівної організації;

надавати саморегулівній організації обов'язкові до виконання

розпорядження та вимагати звіт про їх виконання;

порушувати питання про звільнення з посад керівників та

фахівців саморегулівних організацій у разі виявлення у їх роботі

особистої зацікавленості у вирішенні питань, що належать до

компетенції саморегулівної організації та з метою захисту членів

саморегулівних організацій, їх клієнтів, учасників ринку цінних

паперів.
Нормативне забезпечення завдань та функцій

саморегулівних організацій
1. Прийняття відповідних змін та доповнень до Закону України

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ), які б закріпили основні вимоги до створення,

діяльності та відповідальності саморегулівних організацій.


2. Розробка та впровадження нормативних документів щодо

реєстрації, ведення реєстру, здійснення діяльності та звітності,які повинні включати вимоги та критерії до створення та діяльності

саморегулівних організацій


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка