Державна інспекція навчальних закладів україни програма інспектування внз за напрямом виконання вищими навчальними закладами та їх структурними підрозділами положень конституції, законів україниСкачати 72.88 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір72.88 Kb.


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

ІНСПЕКТУВАННЯ ВНЗ ЗА НАПРЯМОМ ВИКОНАННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ЇХ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ, ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

Київ – 2015ПЕРЕДМОВА
Програму інспектування ВНЗ закладів за напрямом виконання вищими навчальними закладами та їх структурними підрозділами положень Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 411-р «Про надання Державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення перевірки» відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556 – УІІ, постанов Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів», від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», наказу МОН України від 24.12.2003 № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 № 1377, інших нормативних і розпорядчих документів у сфері вищої освіти.

Мета інспектування визначення рівня відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів вимогам чинного законодавства у сфері освіти і державним стандартам вищої освіти, зокрема Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; здійснення аналізу стану управлінської діяльності щодо організації освітнього процесу, навчально-методичної і наукової роботи, ефективності використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів, забезпечення розвитку та ефективності використання матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери, функціонування системи внутрішнього забезпечення якості.

Зміст програми передбачає перевірку забезпечення вищих навчальних закладів педагогічними та науково-педагогічними кадрами, матеріально-технічними, навчально-методичними та інформаційними ресурсами відповідно до встановлених нормативів і вимог для підготовки фахівців з вищою освітою; формування контингенту студентів; забезпечення вищих навчальних закладів нормативно-правовими та розпорядчими документами з планування роботи ВНЗ; стану управлінської діяльності щодо організації освітнього процесу, забезпечення курсового та дипломного проектування та системи внутрішнього контролю за провадженням освітньої та фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу.

До програми додаються таблиці, які характеризують загальні показники освітньої діяльності ВНЗ, необхідність заповнення яких визначає голова комісії. В ході перевірки можуть бути запропоновані інші робочі таблиці.п/п


Питання,

які вивчаютьсяДокументи та матеріали, які аналізуються

1.

Нормативно-правові підстави для створення та здійснення освітньої діяльності

Статут навчального закладу (Положення про ВСП).

Довідка про включення ВНЗ до ЄДРПОУ.

Свідоцтво про державну реєстрацію.

Концепція освітньої діяльності.2.

Види діяльності та структура навчального закладу

Ліцензії на право здійснення всіх видів освітньої діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо).

Сертифікати про акредитацію.

Статут ВНЗ.

Структура ВНЗ.

Накази про створення структурних підрозділів.

Накази з усіх видів освітньої діяльності.3.

Формування контингенту студентів

Ліцензії.

Форма 2-3 НК.

Накази щодо зарахування студентів у поточному році на всі курси навчання, переведення та по контингенту студентів (за три роки).

Особові справи студентів.

Правила прийому до ВНЗ.

Робоча документація приймальної комісії.

Журнали обліку навчальних занять.

Угоди (договори) з юридичними та фізичними особами на підготовку студентів.


4.

Ефективність використання вищим навчальним закладом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу

Штатний розпис.

Тарифікаційна відомість (І-ІІ рівень акредитації).

Особові справи адміністративних і науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

Матеріали про підвищення кваліфікації.

Накази з кадрових питань.

Документи щодо планування навчального навантаження викладачам і його виконання.

Індивідуальні навчальні плани викладача.

Зведена відомість по навчальному закладу щодо навантаження.5.

Організація у навчальному закладі навчально-методичної роботи

Освітньо-професійні програми.

Навчальні плани.

Розклад навчальних занять.

Навчально-методичне забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану:  • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;

  • плани семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт;

  • методичні вказівки та тематика контрольних робіт, курсових робіт (проектів);

  • пакети контрольних завдань для перевірки знань із дисциплін навчального плану;

  • програми всіх видів практик;

  • методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів);

  • дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій);

  • критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Документи, які підтверджують наявність підручників і посібників у бібліотеці (бухгалтерська документація, інвентарні книги).

6.

Організація навчального процесу.

Графік навчального процесу.

Розклад занять.

Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ.

Журнали обліку навчальних занять.

Екзаменаційні (залікові) відомості.

Залікові книжки.

Накази з основного виду діяльності.


7.

Система внутрішнього контролю за провадженням освітньої діяльності

План роботи ВНЗ.

План роботи вченої ради ВНЗ (ректорату, кафедр); педагогічної ради (методрад, циклових комісій).

Протоколи засідань вченої ради ВНЗ (ректорату, кафедр); педагогічної ради (методрад, циклових комісій).

Посадові інструкції та інші матеріали щодо розподілу функціональних обов’язків керівників ВНЗ та їх структурних підрозділів.

Накази та розпорядження за результатами контролю.

Концепція розвитку навчального закладу.

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом.

Звіт керівника навчального закладу про результати роботи.

План заходів ВНЗ щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» та матеріали щодо стану його виконання.


8.

Організація курсового та дипломного проектування

Навчальні плани та програми.

Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування (державної атестації).

Курсові роботи та проекти.

Накази щодо організації дипломного проектування, створення ДЕК (ДКК), затвердження тематики дипломних робіт (проектів).

Дипломні роботи (проекти) за останні три роки.

Протоколи засідань ДКК (ДЕК).

Звіти голів ДКК (ДЕК).

Графіки захисту дипломних робіт (проектів).

Розклад державних екзаменів.

Документи та матеріали роботи ДКК (ДЕК).

Журнали реєстрації видачі дипломів.


9.*

Дотримання вимог чинного законодавства щодо фінансово-господарської діяльності у ВНЗ*

Штатний розпис.

Кошторис.

Акти перевірки Держфінінспекції і податкової адміністрації.

Кошторис вартості навчання студента.

Угоди (договори) з юридичними та фізичними особами на підготовку студентів.

Накази з фінансово-господарської діяльності.

Договори оренди та ефективність використання державного майна.

Положення про платні послуги, що надаються ВНЗ.

Матеріали щодо проведення тендерних закупівель.

Колективний договір.10.

Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази

Навчальні плани і програми.

Форма 2-3 НК.

Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази.

Журнали обліку матеріальних цінностей та матеріали бухгалтерії щодо їх придбання.

Перелік обладнання лабораторій, кабінетів, майстерень.

Акти щодо готовності навчального закладу до нового навчального року.Санітарний паспорт.

11.

Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом об'єктів соціальної сфери.

Санітарно-технічні паспорти гуртожитків, буфетів, медпункту та інших об’єктів соціальної сфери.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка