Департамент освіти І науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічноїСкачати 146.1 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір146.1 Kb.
#10106
Департамент освіти і науки молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання та відповіді І туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з педагогіки та психології


І тур

Тести психолого-педагогічного спрямування
Тестові завдання з психології

Прочитай уважно завдання. Літеру, що позначає правильну відповідь, закресли хрестиком.

1. У якому варіанті всі перераховані поняття належать до категорії психічних явищ?

а) думки, спогади, мозок, розум, почуття

б) відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес, здібності

в) характер, забування, інтерес, думки, мрії, уміння

г) воля, радість, уважність, мелодія, шепотіння, впертість

2. «Самосвідомість» це:

а) система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини

б) функція мозку, сутність якої полягає в активному відображенні людиною об’єктивної реальності та регулюванні поведінки і діяльності

в) усвідомлення людиною себе як особистості та індивідуальності, своїх психологічних і соціальних характеристик

г) це глибина особистості і свідомості людини


 1. Вкажіть варіант, в якому перераховані лише невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка, тональність голосу, паузи, сміх, спрямованість погляду

б) акцент, контакт очима, повторення, логічність викладення матеріалу

в) експресія обличчя, пози, ритміка, використання різних видів лексики

г) дотик, ритмічний малюнок, організація простору і часу спілкування, комбінування виразів4. З чого починається внутрішня мотивація учня?

а) самонаказу

б) самоодобрення

в) самоаналізу

г) самонавіювання

5. Для чого вчителю потрібно знати вікові особливості дітей?

а) вікова періодизація – це точна схема психічного розвитку дитини, у відповідності до якої розробляються і застосовуються універсальні засоби виховання

б) на основі вікової періодизації вчитель здійснює вивчення індивідуальних особливостей дітей, які враховує в процесі навчально-виховної діяльності

в) знання вікової періодизації дає можливість учителю побачити ріст і розвиток біологічного фонду людини

г) для вчителя знання вікових особливостей не має реального сенсу, оскільки всі його методи виховання ґрунтуються на знанні індивідуальних особливостей учнів

6. Яке з визначень науки психології найповніше?


 1. психологія - це наука про особистість, її властивості та їх формування

 2. психологія - це наука, що вивчає закони діяльності дітей і дорослих

 3. психологія - це наука про психічні процеси, що є вищою формою відображення матеріального світу

 4. психологія - це наука про закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки, свідомості людини

7. До яких психічних явищ відносяться названі прояви психічної діяльності людини: відчуття, сприймання, запам'ятовування, відтворення, уява, мислення, почуття, воля?

 1. психічні процеси

 2. психічні стани

 3. психічні властивості особистості

 4. особистість

8. Розчленування складного об’єкта на складові частини чи характеристики – це:

 1. порівняння

 2. аналіз

 3. абстракція

 4. синтез

9. Основною характеристикою діяльності не являється:

 1. предметність

 2. суб’єктність

 3. соціальність

 4. неперервність

10. Початкове формування характеру, позиції школяра, невідповідність між знанням моральних норм і поведінкою, невміння враховувати свої можливості - це особливість…?

а) дошкільного віку

б) молодшого шкільного віку

в) підліткового віку

г) старшого шкільного віку

11. Прояв емоцій пов’язаний з діяльністю:

а) кори півкуль великого мозку

б) тільки спинного мозку

в) довгастого мозку

г) тільки проміжного мозку

12. Яка психологічна властивість людини залежить від типу її нервової системи:

а) характер

б) задатки

в) здібності

г) темперамент

13. До почуттів належать:

а) любов


б) розумова діяльність

в) зневага

г) ненависть

14. Лінь-це:

а) вроджена якість

б) порушення вольової поведінки

в) ознака вольового акту

г) всі відповіді вірні

15. Основною другої сигнальної системи є:

а) органи чуттів

б) мова

в) пам’ять

г) немає правильної відповіді

16. Сукупність психічних, фізіологічних і соціальних особливостей конкретної людини з точки зору його унікальності називається

а) особистістю

б) індивідуальністю

в) індивідом17. Виберіть правильну форму вирішення конфлікту

а) осуд, гумор, переконання, поступка

б) поступка, компроміс, відхід, співробітництво

в) підпорядкування, примирення, переконання, узгодження

г) поступка, вимога, переконання, критика

18. Інсайт - це ...

а) емоційний стан вищої насолоди

б) психологічне самоприниження

в) миттєве усвідомлення рішення проблеми

г) реакція на стрес

19. Виберіть із переліку характеристик ті, які характеризують вольовий акт:

а) завжди неусвідомлений

б) пов'язаний з подоланням себе і обставин

в) пов'язаний з емоційним задоволенням

г) пов'язаний з моральним задоволенням

20. Що у поданому переліку можна назвати здібностями?

а) рухливість нервових процесів

б) знання іноземної мови

в) гнучкість мислення

г) схильність займатися певною діяльністю
Тестові завдання з педагогіки

Прочитай уважно завдання. Літеру, що позначає, на твою думку, правильну відповідь, закресли хрестиком.

1. Виховання – це:

а) цілеспрямована діяльність, за допомогою якої одна людина намагається вплинути на розвиток інших;

б) процес внутрішніх змін в структурі особистості, обумовлений дією біологічних та соціальних факторів;

в) процес засвоєння індивідом суспільно-накопиченого досвіду;

г) цілеспрямований процес впливу особистості на саму себе з метою самовдосконалення.

2. Які уміння не входять до складу комунікативних здібностей педагога:

а) вміння забезпечити взаємний контакт на початковому етапі спілкування;

б) вміння підтримати позитивні взаємостосунки з учнями в процесі спілкування;

в) вміння з’ясувати відносини після конфлікту;

г) вміння прогнозувати наслідки своїх дій та вчинків.

3. Який стиль педагогічного спілкування характеризується низьким рівнем вимогливості до учнів, поблажливістю, низьким рівнем контролю з боку вчителя та погіршенням дисципліни?

а) ліберальний;

б) стиль спілкування на основі спільної творчої діяльності;

в) демократичний;

г) авторитарний.

4. Який з перелічених нижче показників не може бути критерієм вихованості учнів?

а) культура поведінки;

б) ставлення до інших людей;

в) рівень інтелекту;

г) зовнішній вигляд.

5. Встановіть послідовність етапів педагогічного дослідження (від 1 до 4):

а) формулювання висновків; __

б) постановка проблеми; __

в) формулювання гіпотез; __

г) перевірка гіпотез. __

6. Перцептивні здібності педагога виявляються в умінні:

а) ясно і чітко висловлювати свої думки та почуття за допомогою мови, міміки і пантоміміки;

б) знаходити правильний підхід до учнів, установлювати з ними педагогічно доцільні стосунки;

в) організовувати учнівський колектив, згуртувати його та спонукати до розв’язання важливих завдань;

г) намагатися відчути внутрішній стан учня на основі зовнішніх подразників.

7. Положення індивіда чи групи в соціальній системі - це…

а) соціальна роль;

б) соціальний статус;

в) активна роль;

г) ранг.

8. Актуалізація – це:

а) один із дидактичних принципів зв’язку шкільної науки з життям;

б) удосконалення методів і організаційних форм навчально-пізнавальної діяльності;

в) здатність людини до свідомої трудової та соціальної діяльності;

г) активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, відстоюванні своїх поглядів;

9. Аналіз уроку – це:

а) процес дослідження розумових здібностей учня;

б) один із способів опитування учнів за певною схемою;

в) розгляд та оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін;

г) розгляд і аналіз діяльності вчителя на уроці.

10. Самостійний розвиток педагогіки як науки пов’язаний з іменами:

а) Конфуція, Сократа, Платона, Т.Мора, Ф. Рабле, Т. Компанелли;

б) М. Смотрицького, К. Ушинського, Яна Амоса Коменського, Ф. Прокоповича;

в) М.В. Ломоносова, Т.Г. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, С. Русової,

Н.П. Драгоманова.

11. Предметом педагогіки є:

а) виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством;

б)цілісний процес виховання й освіти, розвиток соціально активної особистості;

в) закономірності виховання;

г) теоретичні питання навчання та виховання.

12. Основні категорії педагогіки:

а) виховання, навчання, освіта, розвиток;

б) пам'ять, воля, мислення;

в) об’єкт і суб’єкт виховання;

г) напрямки і зміст виховання.

13. Виберіть правильну відповідь.

Розвиток – це:

а) накопичення кількісних змін в організмі людини;

б) знищення старого та виникнення нового;

в) кількісні та якісні зміни в організмі людини, які відбуваються з часом під впливом різних факторів.14. Чи можна стверджувати, що дитина, у якої батьки були п’яницями, обов’язково розділить їх долю:

а) безумовно. Якщо у людини такі ж задатки, вони з часом розвинуться;

б) це залежить від освіти, виховання та самовиховання;

в) цей факт нічого не означає;

г) в умовах несприятливого соціального середовища дитина з такими задатками обов’язково буде поділяти долю своїх батьків.

15. Метод навчання – це:

а) спосіб співпраці вчителя та учнів;

б) прагнення навчатися;

в) логічна категорія, яка вказує на шлях організації пізнавальної діяльності;

г) упорядкована діяльність педагогів і тих, хто навчається, яка спрямована на досягнення мети навчання.

16. З переліку тверджень виберіть методи навчання:

а) підведення підсумків, комбінований контроль, ситуативний метод;

б) бесіда, розповідь, лекція, диспут, вправа, експеримент;

в) покарання, узагальнення, заохочення, естетичне виховання;

г) ілюстрація, технічні засоби, підручник, комп’ютер.

17. Методи виховання – це:

а) шлях досягнення поставленої мети;

б) виховна година;

в) моральне виховання;

г) облік індивідуальних особливостей особистості.

18. На виховання дітей у сім’ї впливають:

а) економічні причини;

б) поради педагогів;

в) авторитет батьків та їх педагогічна культура;

г) вплив засобів масової інформації.

19. Вибір методів виховання залежить від:

а) побажань батьків учнів;

б) індивідуальних та вікових особливостей учнів;

в) профорієнтаційні діяльності навчального закладу;

г) наявність засобів виховання.

20. Серед перерахованих методів виховання виділіть методи формування свідомості:

а) заохочення, покарання;

б) вправи, педагогічні вимоги;

в) розповідь, пояснення, етична бесіда;г) виховні ситуації, доручення.
Бланк відповідей на тести психолого-педагогічного спрямування

Психологія

питання

Вірна відповідь

бали

1

в

1

2

в

1

3

а

1

4

в

1

5

б

1

6

г

1

7

а

1

8

б

1

9

г

1

10

б

1

11

а

1

12

г

2

13

а, в

2

14

б

1

15

б

1

16

б

1

17

б

1

18

в

1

19

б, д

2

20

г

1

всього

23

Педагогіка

1

а

1

2

г

1

3

а

1

4

в

1

5

а-4, б-1, в-2, г- 3

1

6

г

1

7

б

1

8

а

1

9

в

1

10

а

1

11

а

1

12

а

1

13

в

1

14

б

1

15

г

1

16

б

1

17

а

1

18

в

1

19

б

1

20

в

1

всього

20

Всього балів за тест

43ІІ тур

Ессе (письмова творча робота психолого-педагогічного спрямування)

Завдання:

Поясніть з точки зору мотивації навчання в школі, як ви розумієте прислів’я:«Можна затягнути коня у воду, але не можна змусити його пити»

Дайте власну оцінку висловлюванню та наведіть приклади.


ІІІ тур

Психолого-педагогічного спрямування

Завдання:

Бажаючи зацікавити учнів своїм предметом, добитися кращої дисципліни, вчителька принесла на урок яскраві малюнки і таблиці, що стосувалися нового матеріалу. Учні дійсно з цікавістю розглядали наочні посібники, але коли потрібно було працювати, у класі здіймався шум, продовжувалися розмови. Це обурило вчительку. Швидко склавши книги, картини, вона ображено сказала: • Бачу, що вас нічим неможливо зайняти. На вас нічого не діє!Скільки вчитель не старається, вас це зовсім не хвилює. Коли йшла до вас, думала: «От який цікавий урок у нас сьогодні буде, діти будуть задоволені». Скільки часу я витратила, щоб підібрати ці картини,хотіла, щоб ви краще засвоїли новий матеріал. А тепер бачу, що робила це даремно. Ви не цінуєте працю інших.

Критерії оцінювання завдання «Психолого-педагогічна ситуація»: 1. Повнота розкриття конфліктної ситуації.

 2. Визначення учасників конфлікту.

 3. Оцінка поведінкової реакції дорослого в конфлікті.

 4. Визначення напрямків вирішення конфлікту.

 5. Особисте бачення вирішення конфлікту.

 6. Ефективність запропонованих шляхів виходу з конфлікту.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма

Скачати 146.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка