Департамент освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини» личак ІСторінка13/13
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМ


зразкового музею

За вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, відродження та примноження надбань національної культури та історичної спадщини українського народу, формування та збереження Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури і природи

(найменування музею, назва навчального закладу)

(область, район, місто)


присвоєно звання “Зразковий музей”.

_____________________

(посада керівника органу) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
“______”_________20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства

освіти і науки України

04.09.2006 № 640

Положення

про музей при навчальному закладі, який перебуває

у сфері управління Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення
1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді (далі - молодь) до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.
1.2. Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.
1.3. Музей у своїй діяльності керується Законом України “Про музеї та музейну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим Положенням, а також окремим положенням про музей, затвердженого керівником навчального закладу.

Оригінальні пам’ятки історії, культури і природи, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються в фондах музею, входять до складу Музейного фонду України, підлягають обліку в установленому порядку.


1.4. Це положення поширюється на музеї, що діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України за умови, якщо вони не є юридичними особами.
2. Основні завдання музею
2.1. Основними завданнями музею є:

залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.


2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.
3. Створення та ліквідація музею
3.1. Музей створюється за ініціативою керівника навчального закладу або педагогічного, учнівського чи студентського колективів. Створюється музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.
3.2. За своїм профілем музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.
3.3. Створення музею є, як правило, результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної роботи.

Наказ щодо створення музею при навчальному закладі видається його керівником після оформлення відповідної музейної експозиції та при наявності:

положення про музей;

фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам’яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

приміщення (окремого, ізольованого) та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій;

експозицій, які відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам;

засобів охорони та пожежної сигналізації;

розкладу роботи музею.


Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та одержання Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею, що додається до пункту __ зазначеного Порядку.
3.4. Музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, формуванні та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури та природи, присвоюється звання “Зразковий музей”.
3.5. Присвоєння та підтвердження звання “Зразковий музей” проводиться Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України в порядку, визначеному в Положенні про звання “Зразковий музей”.
3.6. Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та за поданням ради музею.

4. Керівництво музеєм


4.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.

Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає відповідального з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за його згодою).


У навчальних закладах системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09. 2004 за №1121/9720, призначається завідувач музеєм.
4.2. Керівник навчального закладу:

визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;

вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

затверджує план роботи музею;

сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.


4.3. Робота музею організовується на принципі самоврядування.

Вищим керівним органом є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського чи студентського активу музею та складається з учнів або студентів, педагогічних, науково-педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;

обговорює та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

встановлює зв’язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями;

веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому видачі експонатів, плани роботи тощо);

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею.
4.4. У навчальному закладі може створюватися піклувальна рада, яка створюється на добровільних засадах з числа педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, ветеранів війни та праці, представників громадських організацій та державних установ.
4.5. З метою удосконалення та координації роботи музеїв в районах, містах та областях можуть створюватись методичні комісії з їх діяльності.
4.6. Облік музеїв здійснюють Український державний, Кримський республіканський, обласні, районні, міські центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів, а також інші позашкільні навчальні заклади за рішенням відповідних органів управління освітою.
5. Облік і збереження музейного фонду
5.1. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147.
5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.
5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

Унікальні пам’ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.


5.4. Пам’ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з законодавством.

У разі припинення діяльності музею оригінальні пам’ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству.


5.5. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставрації музейних зібрань та окремих пам'яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затверджуваною Міністерством культури і туризму України.
6. Господарське утримання і фінансування
6.1. Музей в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.

Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а також залучених коштів.


6.2. Керівник навчального закладу встановлює надбавки за завідування музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати;

Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог пункту 3.3 Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

04.09.2006 № 640

Порядок

обліку музеїв при навчальних закладах, які

перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

1. Цей Порядок визначає основні завдання та принципи проведення обліку музеїв, що не є юридичними особами і діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, згідно з вимогами Закону України “Про музеї та музейну справу”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України” та Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та обліку музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 30.04.96 № 220 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за №350/1375 із змінами, внесеними наказом Мінкультури і мистецтв України від 12.10.98 № 416.


2. Облік музеїв є основною формою впорядкування та систематизації музейної мережі, створення банку даних про музеї при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музеї).
3. Основними завданнями обліку музеїв є:

легалізація (офіційне визнання) музеїв, вручення реєстраційних свідоцтв та взяття їх на облік;

виявлення в музеях матеріалів, що являють наукову, історичну, художню цінність і взяття їх на облік;

упорядкування мережі музеїв.


4. Облік здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта (далі - паспорт) у 3-х примірниках згідно з додатком 1. Порядок заповнення паспорта додається (додаток 2).

Взяття музею на облік засвідчується печаткою і підписом відповідного органу управління освітою.


5. Після реєстрації (перереєстрації) музею паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається: перший примірник - у музеї, другий - у відповідному органі управління освітою, третій - в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
6. Реєстрацію музеїв за територіальним принципом проводять Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Загальний реєстр музеїв здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Міністерство освіти і науки України за поданням Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за формою, що додається (додаток 3).


7. Безпосередню роботу з реєстрації музеїв на місцях можуть проводити комісії, які створюються при відділах освіти районних (міських) держадміністрацій, до складу яких залучаються працівники освіти, культури, фахівці державних та громадських організацій.

Організаційно-методичними центрами з проведення реєстрації та обліку музеїв на місцях, як правило, є позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого профілю (центри туризму і краєзнавства, станції юних туристів тощо).


8. На підставі позитивного рішення складається акт обстеження музею за формою, що додається (додаток 4), який разом з копіями положення про музей (статуту), наказу керівника закладу про його створення, паспортом подається до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
9. Реєстрація музеїв проводиться за заявочним принципом протягом 15 робочих днів.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов'язані протягом цього терміну видати свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається (додаток 5), і в десятиденний термін подають клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо включення музеїв до загального реєстру та їх паспорти.

Про видачу свідоцтва робиться запис в реєстраційному журналі обліку, форма якого додається (додаток 6).
10. Перереєстрації підлягають музеї у разі зміни назви та профілю музею.
11. Музей, який припинив свою діяльність або, діяльність якого не відповідає вимогам Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, знімається з обліку відповідним органом управління освітою.

Районний (міський) орган управління освітою вносить зміни до територіального реєстру музеїв шляхом інформування Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласні, Київська та Севастопольська міських державних адміністрацій подають відповідну інформацію до Міністерства освіти і науки України.

Література

 1. Бабенко О., Бабенко О. Короткий словник музейних термінів. – Кіровоград, 2001

 2. Бейдик О. Туристично-рекреаційні ресурси України. – К., 2001

 3. Буланый И.Т., Явтушенко И.Г. Музеи на общественных началах. – М., 1985

 4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. К., 2001

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: в 2 т. – К., 1991

 6. Гайда Л.А. Музеєзнавство в закладах освіти. – Кіровоград, 2006

 7. Ганнусенко Н. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час. – К., 2004

 8. Ганнусенко Н.І., Ляпін О.В., Майцекін Т.І. та інш. Шкільні музеї. – К., 1991

 9. Ганнусенко Н., Омельченко Ю. Зміст і форми роботи краєзнавчих музеїв навчальних закладів у сучасних умовах. – К., 1992

 10. Ганнусенко Н., Омельченко Ю. Учбовий план і програма курсу “Методика музейної роботи в школі”. – К., 1990

 11. Ганнусенко Н.І. Проектування шкільної музейної експозиції/ Залучення учнівської молоді до вивчення і збереження пам’яток історії та культури рідного краю. – К., 1990

 12. Екскурсоводу шкільного музею (методичні поради). – Полтава, 1984

 13. Елькін Г., Гризько З. Шкільні музеї. – М., 1972

 14. Живодьор В., Сбруєва А. З історії національного шкільництва. – К., 1998

 15. Закон України “Про музеї та музейну справу” – К., 1995

 16. Залучення учнівської молоді до вивчення і збереження пам’яток історії та культури рідного краю. Упорядник Струнка М.Л. – К., 1990

 17. Інструкція з обліку та збереження музейних фондів у музеях, що працюють на громадських засадах. – М., 1998

 18. Історико-культурна спадщина України: проблеми, дослідженя та збереження. – К., 1998

 19. Історичне джерелознавство. Навчальний посібник. (ред. Я. Кала кури). – К., 2002

 20. Коломієць І.К. Коли оживає історія. - К., 1990

 21. Костриця М., Обозний В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К., 1995

 22. Кушнаренко Н.Н. Документознавство. – К., 2000

 23. Краеведение. Под ред. А.В. Даргарского. – М., 1987

 24. Левикін К., Хербст В. Музеєзнавство. – М., 1988

 25. Левикін К., Хербст В. Музеєзнавство. Музеї історичного профілю. – М., 1998

 26. Майданець І. Комплексні краєзнавчі дослідження в умовах сільської школи// Краєзнавство. Географія. Туризм. - №34 – 2002

 27. Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К., 1991

 28. Музеї України. – К., 1999

 29. Омельченко Ю. Розвиток учбових музеїв. К., 1998

 30. Омельченко Ю. Шкільні музеї. – К., 1981

 31. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді. – К., 1996

 32. Сайненський А. Музей воспитывает юных. – М., 1988

 33. Создаєм музей (учебная деловая игра). – М., 1991

 34. Столєтов В., Кашин М. Шкільні музеї. – М., 1977

 35. Строїв К.Ф. Краеведение. – М., 1987

 36. Строїв К.Ф. Школьный краэведческий музей – краеведение. – М., 1974

 37. Юньев И.С. Краеведение и туризм. – М., 1974

 38. Юренева Т. Музеєзнавство. – М., 20041   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка