Департамент екології та природних ресурсівСторінка1/28
Дата конвертації18.04.2016
Розмір6.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Черкаська обласна державна адміністрація

департамент екології та природних ресурсів

18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17

Код ЄДРПОУ 38715482

тел/fax.: (0472)63-36-55; e-mail:eco22@uch.net

Регіональна доповідь

про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області

у 2012 році

Черкаси 2013зміст
Номер сторінки
Вступне слово

6

1

Загальні відомості

7

1.1

Географічне розташування та кліматичні особливості Черкаської області

7

1.2

Соціальний та економічний розвиток Черкаської області

8

2

Атмосферне повітря

10

2.1

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

10

2.1.1

Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

10

2.1.2

Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах (розрізі районів і міст Черкаської області)

11

2.1.3

Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

14

2.2

Транскордонне забруднення атмосферного повітря

16

2.3

Якість атмосферного повітря в населених пунктах

16

2.4

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря

18

2.5

Використання озоноруйнівних речовин

19

2.6

Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття

20

2.7

Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря

21

3

Зміна клімату

22

3.1

Тенденції зміни клімату

22

3.2

Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

23

3.3

Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату

23

4

Водні ресурси

25

4.1.

Водні ресурси та їх використання

25

4.1.1

Загальна характеристика

25

4.1.2

Водозабезпеченість Черкаської області

25

4.1.3

Водокористування та водовідведення

26

4.2

Забруднення поверхневих вод

28

4.2.1

Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод

28

4.2.2

Основні забруднювачі водних об’єктів (за галузями економіки)

30

4.2.3

Транскордонне забруднення поверхневих вод

35

4.3

Якість поверхневих вод

35

4.3.1

Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

35

4.3.2

Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

36

4.3.3

Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

36

4.3.4

Радіаційний стан поверхневих вод

37

4.4

Якість питної води та її вплив на здоров'я населення

37

4.6

Заходи щодо покращення стану водних об’єктів

38

5

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі

40

5.1

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі

40

5.1.1

Загальна характеристика

40

5.1.2

Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття

41

5.1.3

Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

42

5.1.4

Формування національної екомережі

43

5.1.5

Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами

44

5.2

Природоохоронні території та об'єкти

46

5.2.1.

Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду

46

5.2.2.

Водно-болотні угіддя міжнародного значення

48

5.2.3

Біосферні резервати та об´єкт Всесвітньої природної спадщини

49

5.2.4

Формування української частини Смарагдової мережі Європи

49

5.3

Охорона, використання та відтворення рослинного світу

50

5.3.1

Загальна характеристика рослинного світу

50

5.3.2

Лісові ресурси

51

5.3.3

Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів

55

5.3.4

Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

55

5.3.5

Адвентивні види рослин

58

5.3.6

Стан зелених насаджень

59

5.3.7

Заходи щодо збереження рослинного світу

60

5.4

Охорона, використання та відтворення тваринного світу

62

5.4.1

Загальна характеристика тваринного світу

62

5.4.2

Стан і ведення мисливського та рибного господарства

62

5.4.3

Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

64

5.4.4

Інвазивні види тварин

70

5.4.5

Заходи щодо збереження тваринного світу

70

5.5

Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон

71

5.6

Туризм

75

6

Земельні ресурси і ґрунти

79

6.1

Структура та використання земельних ресурсів

79

6.1.1

Структура та динаміка змін земельного фонду області

79

6.1.2

Господарська освоєність земельних угідь

80

6.2

Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

80

6.3

Стан і якість ґрунтів

83

6.3.1

Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення

83

6.3.2

Забруднення ґрунтів

85

6.3.3

Деградація земель

87

6.4

Оптимізація використання та охорона земель

88

7

Надра

91

7.1

Мінерально-сировинна база

91

7.1.1

Стан та використання мінерально-сировинної бази

91

7.2

Система моніторингу геологічного середовища

92

7.2.1

Підземні води: ресурси, використання, якість

92

7.2.2

Екзогенні геологічні процеси

94

7.3

Геологічний контроль за вивченням та використанням надр

95

7.4

Дозвільна діяльність у сфері використання надр

96

8

Відходи

97

8.1

Структура утворення та накопичення відходів

97

8.2

Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

97

8.3

Використання відходів як вторинної сировини

102

8.4

Транскордонне перевезення небезпечних відходів

103

8.5

Державне регулювання в сфері поводження з відходами

104

9

Екологічна безпека

124

9.1

Екологічна безпека як складова національної безпеки

124

9.2

Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

124

9.3

Радіаційна безпека

135

9.3.1

Стан радіаційного забруднення території області

135

9.3.2

Поводження з радіоактивними відходами

136

10

Промисловість та її вплив на довкілля

138

10.1

Структура та обсяги промислового виробництва

138

10.2

Вплив на довкілля

139

10.2.1

Гірничодобувна промисловість

139

10.2.2

Металургійна промисловість

140

10.2.3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

140

10.2.4

Харчова промисловість

141

10.3

Заходи з екологізації промислового виробництва

141

11

Сільське господарство та його вплив на довкілля

143

11.1

Тенденції розвитку сільського господарства

143

11.2

Вплив на довкілля

146

11.2.1

Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під багаторічні насадження

146

11.2.2

Використання пестицидів

146

11.2.3

Екологічні аспекти зрошення та осушення земель

147

11.2.4

Тенденції в тваринництві

148

11.3

Органічне сільське господарство

148

12

Енергетика та її вплив на довкілля

150

12.1

Структура виробництва та використання енергії

150

12.2

Ефективність енергоспоживання та енергозбереження

151

12.3

Вплив енергетичної галузі на довкілля

152

12.4

Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики

154

13

Транспорт та його вплив на довкілля

155

13.1

Транспортна мережа Черкаської області

155

13.1.1

Структура та обсяги транспортних перевезень

155

13.1.2

Склад парку та середній вік транспортних засобів

157

13.2

Вплив транспорту на довкілля

158

13.3

Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля

158

14

Збалансоване виробництво та споживання

1061

14.1

Тенденції та характеристика споживання

161

14.2

Структурна перебудова та екологізація економіки

161

14.3

Впровадження елементів "більш чистого виробництва"

162

14.4

Ефективність використання природних ресурсів

162

14.5

Оцінка "життєвого циклу виробництва"

163

15

Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

165

15.1

Національна та регіональна екологічна політика

165

15.2

Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

165

15.3

Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

166

15.4

Виконання державних цільових екологічних програм

167

15.5

Моніторинг навколишнього природного середовища

170

15.6

Державна екологічна експертиза

175

15.7

Економічні засади природокористування

175

15.7.1

Економічні механізми природоохоронної діяльності

175

15.7.2

Стан фінансування природоохоронної галузі

176

15.8

Технічне регулювання у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки та раціонального природокористування

177

15.9

Дозвільна діяльність у сфері природокористування

180

15.10

Екологічний аудит

180

15.11

Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

181

15.12

Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

184

15.12.1

Діяльність громадських екологічних організацій

185

15.12.2

Діяльність громадських рад

188

15.13

Екологічна освіта та інформування

189

15.14

Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

194

15.14.1

Європейська та євроатлантична інтеграція

196

15.14.2

Залучення міжнародної технічної допомоги та координація діяльності програм/проектів зовнішньої допомоги

197

15.14.3

Двостороннє та багатостороннє співробітництво

197
Висновки

199

"Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля… Така інформація ніким не може бути засекречена."

Ст. 50 Конституції України
ВСТУПНЕ СЛОВО
Наше майбутнє, майбутнє наших дітей і онуків залежатиме від того, в якому навколишньому природному середовищі ми житимемо. Та це залежить від громадянської та екологічної свідомості кожного з нас.

Проблема забезпечення належної ефективності практичних природоохоронних дій не втрачала своєї гостроти і в 2012 році. Комплексний характер екологічних проблем зумовлює необхідність відповідного підходу до їх розв’язання. Відтак і охорона навколишнього природного середовища не осібний вид діяльності, вона має здійснюватись у контексті впровадження інтегрованої екологічної політики, що безпосередньо торкалася б усіх сфер життєдіяльності суспільства. Впровадження такої політики є беззастережним пріоритетом діяльності

Екологічні проблеми зачіпають життєві інтереси кожного громадянина, але їх розв’язання неможливе без спільної активної участі органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості. Особлива увага приділяється питанням інформування населення про екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Щорічна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області є складовою частиною Національної доповіді про екологічний стан України. Вона розрахована на широке коло громадськості, зацікавлених організацій, підприємств, викладачів навчальних закладів, студентів, школярів.

В ній використані матеріали відомств, причетних до спостережень за природними об’єктами, показана динаміка їх змін. Доповідь надасть можливість детально ознайомитись з широким спектром зазначених питань.

Відповідно до положень Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" основними визначальними і пріоритетними напрямками роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища у 2012 році були:

1. Знешкодження невідомих, непридатних, заборонених до використання пестицидів.

2. Зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об’єктів.

3. Зменшення забруднення атмосферного повітря регіону.

4. Розширення територій та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Робота з громадськістю.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка