Цикл робіт у галузі історії педагогікиСкачати 171.72 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір171.72 Kb.
#1073
ТипРеферат
Національний університет біоресурсів

і природокористування України

“ЦИКЛ РОБІТ У ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ”ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України

РЕФЕРАТ


Київ – 2015

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та реалізація на практиці інноваційного змісту курсу історії педагогіки для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів на рівні ступенів навчання бакалавр, спеціаліст, магістр, який би задовольняв критеріям об’єктивності й науковості, фундаментальності, системності, єдності логічного й історичного, національного й загальнолюдського, теорії та практики, пріоритету загальнолюдських цінностей, врахування найсучасніших досягнень в теорії і практиці вітчизняної і зарубіжної педагогіки, а також ефективності, керованості, багаторазового використання.

Короткий зміст роботи. Теоретично обґрунтовано й реалізовано на практиці інноваційний зміст педагогічних дисциплін (історія педагогіки та педагогіка) для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів на рівні ступенів навчання бакалавр, спеціаліст, магістр, який задовольняє критеріям об’єктивності й науковості, фундаментальності, системності, єдності логічного й історичного, національного й загальнолюдського, теорії та практики, пріоритету загальнолюдських цінностей, врахування найсучасніших досягнень в теорії і практиці вітчизняної і зарубіжної педагогіки, а також ефективності, керованості, багаторазового використання.

Наукова новизна:

розроблено новий зміст освіти з історії педагогіки і запропоновано інноваційні методи навчання на рівні ступенів навчання бакалавр, спеціаліст, магістр;

розроблено й використано для об’єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів кредитно-модульно-рейтингову систему контролю;

запропоновано і перевірено низку засобів діагностики динаміки розвитку професійних умінь майбутніх педагогів в системі вищої педагогічної підготовки.Практична значимість результатів дослідження полягає у створенні сучасних навчальних посібників, які призначені для безпосереднього практичного використання студентами, магістрантами, аспірантами й здобувачами, викладачами в навчальному процесі вищих навчальних закладів, в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, при проведенні історико-педагогічних досліджень та ін.

У процесі виконання роботи опубліковано понад 160 наукових праць, у тому числі 2 навчальні посібники з історії педагогіки, 1 з педагогіки, 6 монографій, 32 навчально-методичних посібників, 106 наукових статей (серед них 36 статей у фахових виданнях України та 4 у міжнародних виданнях), 12 тез доповідей на наукових конференціях.

Під керівництвом професора І.В.Зайченка захищено 7 кандидатських дисертацій.Впровадження матеріалів циклу робіт у навчальний процес. Матеріали циклу робіт впроваджено у навчальний процес Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка від 10.03.2015 р. № 05/167), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (довідка від 10.03.2015 р. № 01-15/03/353), комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (довідка від 04.03.2015 р. № 01-23/139), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка від 12.03.2015 р. № 144), Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка від 19.03.2015 р. № 1184-Н).

Розробка нового змісту освіти з педагогічних дисциплін грунтувалася на найважливіших положення теорії змістового узагальнення В.В.Давидова – Д.Б.Ельконіна, основою якої слугує гіпотеза про провідну роль теоретичного знання і, зокрема, змістового узагальнення у формуванні інтелекту. Діяльність студента трактується як пізнавальна, побудована за теоретико-дедуктивним типом (на відміну від емпірично-індуктивного). Навчальна дисципліна передбачає засвоєння студентом змістових узагальнень – теоретично суттєвих властивостей і ознак об’єктів, умов їх виникнення і розвитку, а також здатність студента оволодіти науковими поняттями з кожної педагогічної дисципліни, організованими на теоретичному рівні, відтворити у власній діяльності логіку наукового пізнання, здійснити поступ від абстрактного до конкретного.

У процесі дослідження встановлено, що мета, завдання, зміст історії педагогіки змінювалися й збагачувалися у процесі її еволюції. Ці зміни обумовлювалися замовленням соціально-педагогічної практики, загальним розвитком науки, внутрішньою логікою розвитку самого історико-педагогічного знання, тими зрушеннями, які відбувалися у розумінні предмета педагогіки і відповідно історії педагогіки.

Встановлено, що вивчення історії педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах сприяє формуванню чіткого уявлення про процеси розвитку теорії й практики навчання і виховання, його обумовленості соціально-економічною структурою суспільства, рівнем наукових знань в кожну історичну епоху, особливостями культурного і національного розвитку кожного народу, розумінню внеску багатьох педагогів, культурно-освітніх діячів у розвиток вітчизняної і світової педагогічної думки і педагогічної науки, виробленню науково-гуманістичного ставлення до педагогічної спадщини минулого і сьогодення, забезпечує вироблення у студентів діалектичного та історичного підходу до аналізу педагогічних явищ, подій, фактів, сприяє формуванню наукового світогляду.

На сучасному етапі історія педагогіки як наука і навчальний предмет покликана вирішувати наступні завдання:

– вивчати закономірності виховання як загальнолюдського і суспільного явища, його залежність від потреб суспільства, які постійно змінюються; розкривати зв’язок мети і завдань, змісту, організації виховання з рівнем економічного розвитку суспільства, а також з рівнем розвитку науки і культури в кожну історичну епоху;

– виявляти раціональні і гуманістично спрямовані педагогічні засоби, розроблені поколіннями прогресивних педагогів, які усвідомлювали взаємозв’язок виховання з суспільним прогресом і необхідністю відповідності виховання особливостям психофізичного розвитку особистості;

– розкривати шляхи розвитку педагогічної науки, характер взаємодії педагогічної теорії і практики, узагальнювати те позитивне, що було накопичено в попередні історичні епохи;

– на кожному етапі соціально-історичного розвитку подавати історично правдиву картину стану світової і вітчизняної школи і педагогіки;

– в цілому історико-педагогічні знання повинні активно впливати на формування історичної свідомості педагогів усіх рівнів, сприяючи подальшому удосконаленню народної освіти.

У змісті історії педагогіки розкриваються якісні зміни в розвитку педагогічної думки і шкільної практики, простежується боротьба прогресивних і консервативних тенденцій як у вітчизняній, так і в зарубіжній педагогіці. Саме тому при висвітленні педагогічних теорій, концепцій і педагогічної спадщини окремих мислителів акцентується увага на тому новому, прогресивному, особливому, що зробили вони у порівнянні зі своїми попередниками і, що сприяло розвиткові педагогічної теорії і практики.

В курсі історії педагогіки розглядається як школа і педагогіка відповідали вимогам і потребам суспільного розвитку, як процес розвитку науки в цілому вливав на теорію і практику виховання, як нові педагогічні ідеї позначалися на шкільній практиці і, нарешті, як досягнення практики навчання й виховання знаходили відображення в педагогічній теорії.

У посібнику Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 624 с. на основі сучасних методологічних підходів (аксіологічного, соціокультурного, антропоцентричного, формаційного й цивілізаційного, культурологічного, синергетичного, історико-компаративістського, парадигмального, системного) виділені етапи й охарактеризовано розвиток зарубіжної освіти, школи й педагогічної думки від найдавніших часів і до наших днів.

Помітна увага приділена аналізу розвитку освіти і педагогічної думки у Візантії, яка стала своєрідним транслятором античного спадку і справила особливий вплив на Персію, Закавказзя, арабський світ, Східну й Західну Європу, у тому числі й на слов’янський світ, а також розвитку освіти, виховання і педагогічної думки у народів Близького і Середнього Сходу в епоху Середньовіччя, педагогічні ідеї вчених-енциклопедистів які справили особливий і неповторний вплив на розвиток світової культури.

Особлива увага приділена в посібнику аналізу педагогічної теорії Я.А. Коменського, засновника педагогіки нового часу, який не лише нищівно критикував схоластичну школу Середньовіччя, а й створив нову педагогічну теорію на основі нової концепції виховання, розробив нову систему освіти, засновану на новітніх досягненнях наук того часу, запропонував школи нового типу. Педагогічна теорія і педагогічна практика, запропонована Я.А. Коменським не вичерпана сповна минулими століттями. Далеко не все в ній належить історії. Багато чого з того виходить на наше сьогодення.

Належне місце в посібнику займає висвітлення педагогічних теорій класиків педагогіки Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.Ф. Гербарта, Й.Г .Песталоцці, А. Дістервега та ін.

До кожної з тем подані запитання і завдання для перевірки знань та самостійної роботи студентів, до окремих тем подано список додаткової літератури. В кінці посібника подано список рекомендованої літератури в кількості 258 найменувань.

Цілком оригінальною є Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 1032 с. У цій книзі розглядається історія освіти, школи і педагогічної думки в Україні від найдавніших часів і до наших днів.

Визначаючи структуру навчального посібника, ми дотримувалися періодизації розвитку національної освіти, школи і педагогічної думки на засадах культурно-антропологічного та цивілізаційного підходів, виділивши наступні періоди й етапи: І період: ІХ–ХУІ ст. Педагогічна думка Княжої доби; ІІ період: 1569 – середина ХУІІ ст. Педагогіка в контексті слов’янського Відродження; ІІІ період: друга половина ХУІІ – ХУІІІ ст. Педагогічна думка і школа козацької доби (українського бароко); ІV період: ХІХ ст. – 1905 р. Становлення модерної педагогічної думки, педагогічне просвітництво в Україні; V період: 1905–1920 рр. Педагогічна думка і школа в період визвольних змагань українського народу; VІ період: 1920–1991 рр. Українська педагогічна думка і школа за радянських часів; Етапи: І – 1920–1933 рр.: етап експериментування й новаторства; ІІ – 1933–1958 рр.: українська педагогіка як складова “російсько-радянської” культури; ІІІ – 1958–1985 рр.: українська педагогічна думка у змаганнях за демократичний розвиток; ІV – 1985–1991 рр.: становлення сучасного етапу розвитку української педагогічної думки в рамках радянського дискурсу; VІІ період – 1991 – до нашого сьогодення: розвиток педагогіки і школи в Українській державі.

Ми прагнули до того, щоб зміст посібника, вся його структура і організація навчального матеріалу, методика і стиль викладу максимально сприяли якісній підготовці майбутнього педагога, розумінню трагічної історії розвитку української національної школи, освіти і педагогічної думки в умовах колоніального гніту волелюбного українського народу з боку Російської імперії, більшовизму та інших чужоземних держав.

У даному навчальному посібнику ми намагалися аналізувати розвиток національної педагогічної думки і школи у нерозривному зв’язку з соціально-економічними, ідеологічними, суспільно-політичними й соціокультурними умовами, які мали місце в Російській і Австро-Угорській імперіях, а також у Радянському Союзі, куди в різні історичні епохи входили українські землі, врахувати здобутки вже існуючих в Україні нових підручників і навчальних посібників з історії педагогіки.

Увесь зміст посібника пронизаний ідеєю народності виховання, суть якої полягає в тому, що виховання, підготовка педагогічних кадрів має здійснюватися в дусі своєї нації, історії, побуту, звичаїв, традицій тощо, а головне – рідної мови.

І в цьому посібнику до кожної з тем подані запитання і завдання для перевірки знань та самостійної роботи студентів, до окремих тем подано список додаткової літератури. В кінці посібника подано список рекомендованої літератури в кількості 497 найменувань.

Використовуючи системно-структурний підхід, на основі логіко-психологічного аналізу навчального змісту та освітньо-професійної програми підготовки фахівця впродовж 1990 – 2010 рр. було розроблено і впроваджено в практику викладання педагогічних дисциплін на фізико-математичному факультеті та факультеті початкового навчання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (з 2010 р. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка) новий зміст навчання з історії педагогіки, педагогіки та інших педагогічних дисциплін, оновлені спецкурси з психолого-педагогічних дисциплін. Розроблена система навчальних вправ та завдань з відповідної навчальної дисципліни, які дозволяють реалізувати ці форми діяльності.

Процес впровадження нового змісту освіти з педагогіки та історії педагогіки з 2011 року продовжується на гуманітарно-педагогічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З метою визначення рівня сформованості професійних умінь розроблені засоби діагностики, які орієнтовані на суб’єктивну інтерпретацію показників якості професійної підготовки (комплексні кваліфікаційні завдання, кваліфікаційні роботи, ситуаційні тестові завдання).

Запропоновані засоби діагностики рівня сформованості професійних умінь були використані при проведенні іспитів з педагогіки та історії педагогіки, при проведенні Державного екзамену з педагогіки для магістрів, Державного екзамену з математики і методики викладання математики для бакалаврів (ІV курс) та спеціалістів (V курс) у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка та при проведенні Державного екзамену для магістрів спеціальності “Педагогіка вищої школи” та “Управління навчальним закладом” у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Дослідження динаміки розвитку професійних умінь та навичок майбутнього фахівця при вивченні педагогічних дисциплін здійснювалося з використанням кредитно-модульно-рейтингової технології освітньо-професійної підготовки педагогів, розробки модульного варіанту навчальних програм і змісту освіти з педагогічних дисциплін, спрямованих на формування професійних умінь та навичок, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця. Ця технологія дозволяє обґрунтувати дидактичну мету кожного модуля й інтегрує навчальну діяльність викладача та студента.

В процесі дослідження визначені етапи формування професійно-методичних умінь, з’ясовано методи і засоби їх формування при вивченні курсу “Історія педагогіки”, “Педагогіка” та інших педагогічних дисциплін, а також у процесі проходження студентами різноманітних видів педагогічної практики.

Професійно-методична підготовка студентів з педагогічних дисциплін передбачає як теоретичний, так і практичний аспекти. Теоретичний аспект реалізується за допомогою курсу “Педагогіка”, “Історія педагогіки” інших педагогічних дисциплін а власне практичний – різними видами педагогічної практики у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. Навчальна робота студентів з педагогічних дисциплін має інтегрований характер, проектується у вигляді послідовних блоків-модулів. До кожного блоку визначені мета навчання, базові знання з педагогіки та історії педагогіки, а також заплановані результати навчання. Пропонується випереджаюче ознайомлення студентів з найважливішими педагогічними процесами, явищами і фактами і використання педагогічної практики для закріплення й застосування початкових педагогічних знань. Використання рейтингової системи поширювали не лише на професійно орієнтовані дисципліни, а й на різні види педагогічної практики.

Професійну підготовку студентів з педагогічних дисциплін необхідно розглядати в цілісному вигляді, враховуючи поступовість оволодіння вміннями майбутньої професії. Тому вважаємо доцільним послідовне чергування теоретичної підготовки і педагогічної практики. Реалізація такого підходу можлива на основі використання кредитно-модульної системи навчального процесу та рейтингового контролю знань студентів.

При характеристиці змістовної частини кожного модуля відзначається найбільш суттєві аспекти, без надмірної їх деталізації. Визначення індивідуального індексу здійснювали за допомогою поточного, періодичного та заключного контролю.

Засвоєння теоретичного курсу педагогічних дисциплін відіграє важливу роль у формуванні загальнопедагогічного світогляду студента, дає чітке уявлення про процеси розвитку теорії і практики навчання й виховання, його обумовленість соціально-економічою структурою суспільства, рівнем наукових знань в кожну історичну епоху, особливостями культурного й національного розвитку кожного народу. Все це забезпечує вироблення у студентів діалектичного та історичного підходу до аналізу педагогічних явищ, подій, фактів, сприяє формуванню наукового світогляду. Вивчаючи курс педагогічних дисциплін, майбутній педагог навчається мислити педагогічними категоріями і розуміти їх генезу.

Завершальним етапом практичної професійно-методичної підготовки майбутніх педагогів є завершальна педагогічна практика.

Написання психолого-педагогічної характеристики учня (студента) і класу (академічної групи) згідно з орієнтовною схемою вивчення учня (класу) – це своєрідний зріз психолого-педагогічних знань і набутих умінь студента впродовж навчання й терміну проходження педагогічної практики. Пропозиції студентів і методистів після закінчення педагогічної практики дозволяють постійно тримати у полі зору питання удосконалення вивчення педагогічних дисциплін, особливо у плані психологічної підготовки до роботи з учнівським колективом; педагогічної етики: коректності, тактовності у спілкуванні з колегами, внутрішньої самоорганізованості й дисциплінованості, набуття комунікативних навичок у спілкуванні, у розгортанні індивідуальної бесіди з учнем (колегою, адміністрацією, батьками, з представниками громадських організацій і т.д.).

Висновки:

Розроблено новий зміст освіти з історія педагогіки на засадах науковості, об’єктивності, гуманізму, демократизму, народності, пріоритету загальнолюдських цінностей з урахуванням найсучасніших досягнень у теорії і практиці вітчизняної і зарубіжної педагогіки та історії педагогіки.

Запропоновані сучасні методи навчання (змістові узагальнення, проблемні й практичні методи навчання, кредитно-модульно-рейтингова система навчання і контролю якості засвоєння знань, набуття практичних умінь і навичок) з метою забезпечення ефективності засвоєння змісту освіти з історії педагогіки і творчого використання його на практиці, зокрема, розроблено і використано для об’єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів кредитно-модульно-рейтингову систему контролю; запропоновано й перевірено низку засобів діагностики динаміки розвитку професійних умінь майбутніх педагогів в системі вищої педагогічної підготовки.

Впровадження кредитно-модульно-рейтингової системи дозволило:

– систематично перевіряти розуміння та засвоєння програмного матеріалу, виконання конкретних науково-пошукових робіт, уміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, складати конспект, здатність творчо використовувати набуті знання тощо;

– підвищити мотивацію студентів до систематичної активної праці впродовж семестру (навчального року) за рахунок постійного контролю їх знань та вмінь, гласності результатів, змагальності та системи заохочення;

– переорієнтувати цілі студентів з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь і навичок;

– розширити можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їхнього творчого мислення;

– підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань через збільшення контрольних заходів та застосування 100-бальної шкали оцінювання;

– охопити перевіркою всіх студентів навчальної групи;

– підвищити у відсотковому відношенні відвідування лекційних і семінарських занять.

Для визначення сформованості професійних умінь розроблені засоби діагностики, орієнтовані на суб’єктивну інтерпретацію показників якості професійної підготовки (комплексні кваліфікаційні завдання, кваліфікаційні роботи, ситуаційні тестові завдання).

Розроблена методика використання тестових завдань для об’єктивного контролю рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівців та рівня освітньої підготовки випускників ВНЗ.

Розроблена методика та проведено дослідження динаміки розвитку у процесі навчання професійних умінь та навичок, зазначених освітньо-професійною характеристикою педагога освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр.

ДОДАТКИ

Монографії: 1. Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової / І.В. Зайченко; Передмова М.Д. Ярмаченка. – Чернігів: Менська районна друкарня, 1996. – 116 с.

 2. Зайченко І.В. Концепція української національної школи у творчості Я.Ф. Чепіги / І.В. Зайченко, Ж.Д. Ільченко. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1996. – 76 с.

 3. Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової / І.В. Зайченко; Передмова М.Д. Ярмаченка. – 2–е вид., доп. і переробл. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, – 1999. – 182 с.

 4. Зайченко І.В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / І.В. Зайченко; за ред. М.Д. Ярмаченка. – Львів: Львівська обласна книжкова друкарня, 2002. – 344 с.

 5. Зайченко І.В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія / І.В.Зайченко. – К.: НУБіП України, 2012. – 278 с.

 6. Зайченко І.В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. – 2-е вид., перероб. і доповн. / І.В. Зайченко. – К.: ЦТ “Компринт”, 2013. – 504 с.

Навчально-методичні посібники: 1. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2003. – 528 с.

 2. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с.

 3. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко. – [2-е вид.]. – К.: «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с.

 4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 624 с.

 5. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 1032 с.

 6. Зайченко І.В. Педагогіка. Методичні рекомендації для студентів педвузів / І.В. Зайченко. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2000. – 44 с.

 7. Зайченко І.В. Педагогіка. Методичні матеріали для студентів педвузів / І.В. Зайченко. – 2–ге видання, доп. і переробл.. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2001. – 60 с.

 8. Зайченко І.В. Педагогічна практика студентів 4 і 5 курсів: Методичні рекомендації / І.В. Зайченко, М.І. Антоненко, Г.В. Іщенко. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2000. – 28 с.

 9. Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вузів / І.В. Зайченко; Передмова М.Д. Ярмаченка. – 2–е вид., доп. і переробл. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2000. – 234 с.

 10. Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф.Русової: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вузів / І.В. Зайченко; Передмова М.Д. Ярмаченка. – 3–є вид., доп. і переробл. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2006. – 264 с.

 11. Зайченко І.В. Програми нормативних навчальних дисциплін (для студентів Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка) / М.І. Антоненко, І.В. Зайченко, Л.Г. Філон / за заг. ред. І.В. Зайченка. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2002. – 46 с.

 12. Зайченко І.В. Виховна робота в дитячих оздоровчих закладах. Методичні матеріали для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко, Н.А. Олійник, Т.М. Богдан. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2004. – 80 с.

 13. Зайченко І.В. Педагогіка. Методичні матеріали для студентів педвузів / І.В. Зайченко, Н.І. Зайченко, Н.А. Олійник. – 4-е вид., доп. і переробл. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2006. – 100 с.

 14. Зайченко І.В. Етика соціальної роботи: Навчальний посібник / І.В. Зайченко. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – 274 с.

 15. Зайченко І.В. Університетська освіта: Навчальний посібник / І.В. Зайченко. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2009. – 200 с.

 16. Зайченко І.В. Методичні поради до семінарських занять з історії педагогіки для студентів педінститутів. ЧДПІ ім. Т.Г. Шевченка / І.В. Зайченко. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1990. – 34 с.

 17. Зайченко І.В. Історія педагогіки. Методичні матеріали для студентів факультету початкового навчання. (За вимогами кредитно-модульної системи) / І.В. Зайченко. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2011. – 88 с.

 18. Зайченко І.В. Педагогічна робота в дитячих оздоровчих закладах. Методичні матеріали для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко, Н.А. Олійник. – К.: НУБіП України, 2011. – 104 с.

 19. Зайченко І. В. Педагогічна робота в дитячих оздоровчих закладах : метод. матеріали [для студ. вищих навч. закладів] / І.В. Зайченко, Н.А. Олійник. – 2-е вид. – К.: НУБіП України, 2012. – 104 с.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 171.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал