Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. МСторінка1/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.71 Mb.
#9724
  1   2   3   4   5   6


-------------------------------------------------------------------МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

методичнИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни(частина ІІ)
для студентів ІІІ курсу

навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справКиїв-2014
Укладачі:

Коробенко В.М. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Плугатир В.С. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Киренко С.Г. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Катеринчук К.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Жук І.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № 11 від 15.11.2015 р. 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Курс
Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів,

відповідних ECTS: 3
Рік підготовки: 2013/2014

Семестр: 6

Змістових модулів: 3


Всього з викладачем: 54

Лекції: 18

Загальна кількість годин: 108


Семінарські заняття: 18

Практичні заняття: 12

Тижневих годин:

за розкладом занять

Самостійна робота: 54

Вид контролю: іспит


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: Кримінальне право України. Особлива частина.

Кримінальне право – спеціальна юридична дисципліна, що відноситься до фундаментальних та профілюючих в системі юридичних дисциплін, передбачає вивчення комплексу правових інститутів, науково-теоретичних положень про злочин і покарання, масиву норм національних та міжнародно-правових актів.Метою дисципліни є засвоєння студентами законодавчого визначення основних понять кримінального права; ознайомлення з найважливішими інститутами та положеннями Особливої частини Кримінального Кодексу України; набуття навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів злочинів, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у студентів науково обґрунтованих знань щодо закону про кримінальну відповідальність, а також про тенденції розвитку законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби зі зло­чинністю.

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається за специфікою питань, що досліджуються, та практичною спрямованістю, яка, у свою чергу, нерозривно пов’язана з юридичною наукою. Відрізняючись від деяких інших галузей права за основною, при­таманною йому функцією, а також за характером урегульованих ним відносин, кримінальне право тісно пов'язане із суміжними галузя­ми права, найбільшою мірою з конституційним правом, адміністра­тивним правом, кримінально-процесуальним правом, кримінально-виконавчим правом, міжнародним правом.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад Особливої частини кримінального права, зокрема: навчання студентів правильному орієнтуванню в діючому кримінальному законо­давстві, набуття вмінь правозастосування при кваліфікації злочинів, формування у студентів правосвідомості як необхідної умови дотримання законності у професійній діяльності, а також виховання поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав та свобод, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

Предмет вивчення кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту кримінального закону, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням.

Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів (написання наукових доповідей, написання рефератів, есе), практичні заняття у різних формах (запитально-відповідальній, обговорення конкретних ситуацій, тестового опитування, вирішення конкретних правових ситуацій, тощо), написання курсових робіт.

Засоби навчання: робота з рекомендованими літературними джерелами (підручниками, навчальними посібниками), нормативно-правовими актами (Постановами Пленуму Верховного Суду України, тощо); використання комп’ютерних технологій, матеріалів науково-практичних конференцій, виступів працівників правоохоронних органів, розробок і наукових праць як вітчизняних, так і закордонних дослідників.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем. Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи. У разі, коли до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням, за необхідності, на конкретні статті нормативних актів. Якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, студенту необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять або під час підсумкового заняття з модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни. Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування. З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Перед проведенням модульного контролю (підсумкового тестування) проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, що мають труднощі із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.


2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУз/п

Назва теми

Всього

Лекції


Семінарські

заняття

Практичні

заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 4

12.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

10

-

4

4

2

13.

Злочини проти громадського порядку та моральності.

14

2

4

4

4

14.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

12

2

4

4 + МК

2
Всього:__36__4__14__14'>Всього:__36__4__12__12'>Всього:

36

4

12

12

8

Змістовий модуль 5

15.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

8

-

4

4

-

16.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

12

2

4

4

2

17.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

4

-

2

2

-

18.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

12

2

4

4 + МК

2
Всього:

36

4

14

14

4

Змістовий модуль 6

19.

Злочини проти правосуддя.

12

2

4

4

2

20.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

8

-

2

2

4

21.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

12

2

2

4 + МК

4

22.

Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав.

4

-

-

-

4
Всього:

36

4

8

10

14
Форма контролю

Іспит
Всього за семестр:

108

12

34

36

26

 1. Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
  navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка