Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка5/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
ТЕМА XV

СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦИВІЛІЗОВАНА СОЦІАЛЬНА СИСТЕМАОсновні питання

 1. Поняття цивілізації та її роль в історії людства:

  1. основні концептуальні підходи до розуміння цивілізації;

  2. визначення цивілізованого суспільства, головні ознаки та цінності цивілізації;

  3. системні засади цивілізації, їх типологізація та закони системної дії (у розвитку цивілізацій);

  4. механізми розвитку цивілізацій.

 1. Соціогенез цивілізацій та закономірності їх розвитку:

  1. типологія цивілізацій за А.Тойнбі та особливості їх історіогенезу в якості основних і супутніх цивілізацій;

  2. закони розвитку культуротипу цивілізацій за М.Я. Данилевським;

  3. закон суперпозиції культуротипу цивілізації та культурно-осьові закономірності розвитку цивілізацій;

  4. цивілізаційні цикли історичного процесу (Дж. Віко, О. Шпенглер) та розвиток цивілізацій за механізмом «Виклик-та-Відповідь».

 1. Перспективи цивілізаційного розвитку суспільства:

  1. розуміння цивілізаційного прогресу в історичній ретроспективі та перспективі;

  2. поняття про цивілізаційно-формаційні системи та їх історична типологія, антропогенна цивілізація реального гуманізму;

  3. морфологія цивілізаційного прогресу в його нелінійно-дискретному вигляді, трансформація цивілізацій;

  4. сучасні провідні цивілізації, ноосферогенез та поява гіперцивілізацій та космоцивілізацій.

Першоджерела

 • Павленко Б. Історія світової цивілізації. – К.: Либідь, 2000.

 • Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації. – К.: Либідь, 2001.

 • Молостов В.Д. Старение и гибель цивилизаций. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005.

 • Рол Д. Генезис цивилизации. – М.: ЭКСМО, 2002.

 • Шилов Ю.А. Истоки славянской цивилизации. – К.: МАУП, 2004.

 • Уэллс Г. Очерки истории цивилизации. – М.: ЭКСМО, 2004.

 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація. Економіка і капіталізм. XV-XVII ст. В 3-х томах. – К.: Основи, 1995.

 • Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: Юніверс, 2000.

 • Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003.

 • Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Айрис-пресс, 2002.

 • Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – С.-Пб., 1995.

 • Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. – М., 1980.

 • Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К.: Ліра, 2001.

 • Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Изд. полит. лит., 1992.

 • Подзигун И.М. Глобализация и проблема будущего индустриальной цивилизации. – М., 2000.

 • Сравнительное изучение цивилизаций. – М., 1998.

 • Степин В.С., Кузнецов Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М., 1994.

 • Элиас Н.О. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. – В 2-х томах. – М., 2001.

 • Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М., 2001.

 • Бистрицький Є.К. Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. – К.: Альтерпрес, 2003.

 • Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: АСТ, 2003.

 • Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2004.

 • Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М.: АСТ, 2003.

 • Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – М.: АСТ, 2003.

 • Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М.: АСТ, 2003.

 • Дергачев В. Цивилизационная геополитика. – К.: ВИРА-Р, 2004.

 • Абдеев П.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: ВЛАДОС, 1994.

 • Кастелье М. Информационная эпоха. – М., 2000.

 • Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – М.: Academia-Наука, 1999.

 • Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – М.: Academia-Наука, 1998.

 • Капіца В.Ф. Соціокультурний та постіндустріальний розвиток Кривого Рогу. – Кривий Ріг: Мінерал, 2003.

 • Шамшурин В.И. История идей. Историческое сознание: Р. Дж. Коллингвуд и его последователи // Вопросы философии. – 1986.   №5.

 • Рікер П. Історія та істини. – К.: Academia, 2001.

 • Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М., 1988.

 • Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. – М., 2001.

 • Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. – М., 1992.

 • Локальные цивилизации в XXI в.: столкновение или партнерство? – М., 1998.

 • Медоуз Д. Пределы роста. – М., 1991.

 • Пестель Э. За пределами роста. – М., 1988.

ТЕМА XVІ

КУЛЬТУРА І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВАОсновні питання

 1. Роль культури в історичній соціодинаміці суспільства:

  1. різноманітність визначень культури, історія як буття людства в культурі;

  2. Україна як прадавня індоєвропейська культура та її першоджерела, за В. Чайлдом, основні культурно-історичні центри України в їх сучасному етнорегіональному визначенні;

  3. цінності культури за їх родом та видом, головні ознаки культури.

 1. Філософія культури і культурологія:

  1. основні проблеми філософії культури і культурологічні питання;

  2. основні вітчизняні та зарубіжні теоретико-методологічні підходи до культури;

  3. соціокультурні системи і головні культурно-історичні типи суспільств («закриті», «відкриті», пульсуючі, творчо-інноваційні);

  4. розрізнення культур за їх етнодуховною якістю та етнотериторіальним розташуванням.

 1. Соціокультурний розвиток суспільства, основні соціоісторичні закономірності культурного процесу:

  1. поняття про культурно-формаційну систему та її природно-історичну зміну;

  2. модернізація соціуму в Новітній Час і сучасний постмодерн;

  3. сучасні соціокомунікативні суспільства з інформаційною культурою;

  4. культурно-інформаційна суспільна система та її духовно-гуманістичні перспективи;

  5. культурно-синергетична реальність універсальних взаємодій людського соціуму.

Першоджерела

 • Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В2-х томах. – С.-Пб.: Университет. книга, 1998.

 • Гатальська С.М. Філософія культури. – К.: Либідь, 2005.

 • Гончарук Т.В. Культурологія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

 • Подольська Є.А. Культурологія. – К.: Центр навч. літ., 2005.

 • Матвєєва Л.Л. Культурологія. – К.: Либідь, 2005.

 • Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і Літера, 2001.

 • Зайкович М.М. Культурологія. Українська та зарубіжна культура. – К.: Знання, 2004.

 • Історія української культури. В5-ти томах. – К.: Наук. думка, 2005.

 • Михайлова Л.И. Социология культуры. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

 • Драч Г.В. Культурология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 • Розин В.М. Культурология. – М.: Гардарики, 2004.

 • Разлогов К.Э. Теоретическая культурология. – М.: Акад. проект, 2005.

 • Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 2000.

 • Культурная интерпретация ХХ столетия и современности. – Волгоград: Перемена, 2002.

 • Коськов М. Предметный мир культуры. – С.-Пб.: СПбГУ, 2004.

 • Кассирер Э. Логика наук о культуре. – М., 1998.

 • Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры. – С.-Пб.: Университет. кн., 2001.

 • Кассирер Э. Философия символических форм. В 2-х томах. – С.-Пб.: Университет. кн., 2001.

 • Суханцева В.К. Метафизика культуры. – К.: Фант, 2006.

 • Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. – М.: Логос, 2000.

 • Культурология. Антропологические теории культур. – Рос. гос. гуманит. унив., 1999.

 • Сухарев Ю.А. Глобализация и культура. Глобальные изменения и культурные тенденции в современном мире. – М., 1999.

 • Ванд Л.Э., Муратова А.С. Генеагология культуры: зримое и тайное. – М.: Рудомино, 2000.

 • Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Айрис-пресс, 2002.

 • Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – С.-Пб.: Питер, 2008.

 • Шовнюк О.Л. Культурологія. – К.: Знання-прес, 2007.

 • Бондаревська І. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII-XVIII ст. – К.: Парапан, 2005.

 • Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. – К.: Либідь, 2002.

 • Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. – К.: Знання, 2002.

 • Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.: Знання, 2002.

 • Шмид В. Нарратология. Языки славянской культуры. – М., 2003.

 • Клакхон К. Зеркало для человека. – С.-Пб.: Евразия, 1998.

 • Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Эксмо-пресс, 2001.

 • Хейзинга Й. Homo ludens (человек играющий). – М.: Эксмо-пресс, 2001.

 • Бистрицький Є.К. Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. – К.: Альтерпрес, 2003.

 • Багдасарьян Н.Г. Культурология. – М.: Высш. школа, 2001.

 • Гуревич П.С. Культурология. – М.: Гардарики, 2003.

 • Сапронов П.А. Культурология. – С.-Пб.: Союз, 2001.

 • Кармин А. Культурология. – С.-Пб.: Лань, 2003.

 • Гриценко В. Людина і культура. – К.: Либідь, 2000.

 • Левчук Л.Т. Історія світової культури. Культурні регіони. – К.: Либідь, 2000.

 • Теория культури. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

 • История мировой культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

 • Попович М. Нарис історії культури України. – К.: Кондор, 2004.

 • Юрій М.Ф. Соціологія культури. – К.: Кондор, 2006.

 • Низовский А.Ю. Древний мир. – М.: Вече, 2001.

 • Айер А.Дж. Человек как предмет научного исследования // Философские науки. – 1991.   №1.

 • Алименко А.Д. Об элементах методологии целостного понимания человека // Философские науки. – 1991.   №7.

 • Андреев И.Л. Происхождение человека и общества.   М.: Мысль, 1988.

 • Бережной Н.М. К проблеме комплексного изучения человека // Философские науки. – 1991.   №1.

 • Введение в философию: Учебник для вузов. Ч. II.   М.: Политиздат, 1989.

 • Григорьян Б.Т. Человек, его положение и призвание в современном мире.   М.: Мысль, 1986.

 • Диденко В.Д. Искусство, человек, противоречия культуры // Философские науки. – 1989.   №5.

 • Каган М.С. К вопросу о понимании культуры // Философские науки. – 1989.   №5.

 • Китаев И.М. К вопросу о теоретических предпосылках рассмотрения конкретного человека // Философские науки. – 1991.   №3.

 • Кон И.С. Открытие «Я».   М.: Политиздат, 1978.

 • Кремень В. Г. Индивидуализация личности и коллективность // Философская и социологическая мысль. – 1990.   №12.

 • Культин С. Е. Бессмертие: иллюзия или реальность // Философские науки. – 1991.   №9.

 • Ойзерман Т. И. Культура, человек и картина мира.   М.: Наука, 1987.

 • Культура. Нравственность. Религия. (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 1989.   №11.

 • Леонгард К. Акцентуированные личности.   К.: Выща школа, 1989.

 • Мень А. Тайна жизни и смерти. - М.: Знание, 1992.

 • Моисеев Н. Н. Человек во Вселенной и на Замле // Вопросы философии. – 1990.   №6.

 • Мольтман-Виндель Э. И сотворил Бог мужчину и женщину // Вопросы философии. – 1991.   №3.

 • Москаленко А. Т., Сержантов В. Ф. Смысл жизни и личность. - Новосибирск: Наука, 1989.

 • Неизвестный Э. Катакомбная культура и власть // Вопросы философии. – 1991.   №10.

 • Немировский В. Г. Смысл жизни: проблемы и поиски. - К.: Политиздат Украины, 1990.

 • Смельченко С. Н., Поляков В. Г. Проблема саморазвития личности // Философская и социологическая мысль. – 1990.   №3.

 • Петрушенко В. Л., Щербакова Г. И. Вера в духовном мире личности.   Львов, 1989.

 • Порень К. Агрессия (так называемое зло) // Вопросы философии. – 1992.   №3.

 • Гуревич П. С. Проблема человека в западной философии.   М.: Прогресс, 1988.

 • Рикер И. Человек как предмет философии // Вопросы философии. – 1989.   №2.

 • Розин Я. И. К вопросу о природе ценностных явлений // Философские науки. – 1989.   №6.

 • Федотова В. Г. Свобода или равенство // Философские науки. – 1991.   №4.

 • Философия: Методические рекомендации по изучению вузовского курса, - К., 1990.   Т. 9.

 • Нарский И. С., Ийзерман Т. И. Философия и история культуры.- М.: Наука, 1985.

 • Мшвениерадзе В. В.Философия и культура // ХVII Всемирный философский конгресс: проблемы, дискуссии, суждения. - М.: Наука, 1987.

 • Фрейд З. Недовольство в культуре // Философские науки.   1989.   №1.

 • Фролов И. Т. О человеке и гуманизме. - М.: Политиздат, 1989.

 • Фромм Э. Человек: кто это такой? - О человеке. - М.: Знание, 1991.

ТЕМА XVІІ

СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ, СВІТОГЛЯД ТА МЕНТАЛЬНІСТЬОсновні питання

 1. Свідомість як духовний феномен:

  1. сутність свідомості і суспільної свідомості, їх співвідношення з суспільним буттям;

  2. зв’язок свідомості і духовної культури, структура та рівні суспільної свідомості;

  3. рівневий поділ суспільної психології та ідеології, теоретичної та побутової суспільної свідомості, співвідношення наукової істини і здорового глузду, суспільна думка як процес;

  4. традиційні форми суспільної свідомості та їх соціокультурне підґрунтя;

  5. духовно-практична свідомість, її рівні, морфологія та зміст;

  6. українська національна свідомість та її культурно-історичне і етнодуховне підґрунтя.

 1. Філософське розуміння світогляду і його сучасне визначення:

  1. поняття світогляду та його основні історичні різновиди, історичний розвиток світоглядних уявлень від доби Античності до Новітнього Часу, особливості сучасного суспільного світогляду;

  2. співвідношення світогляду і світорозуміння, чуттєве і розумове сприйняття світу;

  3. світоглядна менталосфера особистості і планетарна ноосфера;

  4. культурно-інформаційний та креативно-синергетичний світогляд.

 1. Теорія ментальності та її проблеми:

  1. поняття і сутність ментальності, її теоретичні та практичні засади;

  2. онтологічні та гносеологічні проблеми вивчення ментальності як духовного феномену;

  3. українська національна ментальність та її архетипи, логіко-онтологічні та духовні підстави пізнавальних практик української ментальності;

  4. суб’єкти ментальності та її духовно-онтологічний статус.

Першоджерела

 • Попович М.В. Проблеми теорії ментальності. – К.: Наукова думка, 2006.

 • Капіца В.Ф. Українська національна свідомість. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005.

 • Капіца В.Ф. Історично-філософські засади національних світоглядних уявлень. – Кривий Ріг: Мінерал, 2004.

 • Капіца В.Ф., Звенигородська О.П. Світоглядні трансформації українського суспільства в процесі демократичних перетворень.   Кривий Ріг: Мінерал, 2008.

 • О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. – М.: Альпина-Бизнес-бук, 2006.

 • Шамшурин В.И. История идей. Историческое сознание: Р. Дж. Коллингвуд и его последователи // Вопросы философии. – 1986.   №5.

 • Фрейре П. Формування критичної свідомості. – К.: Юніверс, 2003.

 • Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. – К.: Альтерпрес, 2003.

 • Табачковський В.Г. Колізії антропологічного розмислу. – К.: Парапан, 2002.

 • Турен А. Повернення дієвця. – К.: Альтерпрес, 2003.

 • Толстых В.И. Общественное сознание и его формы. – М.: Политиздат, 1986.

 • Уледов А.К. Общая психология и идеология. – М.: Мысль, 1985.

 • Зубрицька М. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 2002.

 • Налимов В.В. Спонтанность сознания. – М.: Прометей, 1989.

 • Тулмин Ст. Человеческое познание. – М.: Прогресс, 1984.

 • Битяенова М.Р. Социальная психология. – М.: Эксмо-пресс, 2001.

 • Пантем Х. Разум, истина и история. – М., 2002.

 • Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. – М., 1992.

 • Бейтсон Г. Экология разума. – М.: Смысл, 2000.

 • Лапин Н.И. Философское сознание: драматизм обновления. – М.: Политиздат, 1991.

 • Кара-Мурза С. Манипуляции сознанием. – М.: Эксмо-пресс, 2001.

 • Почепцов Г.Г. Информационные волны. – М.: Рефл-бук, 2000.

 • Почепцов Г.Г. Психология войны.   М.: Рефл-бук, 2000.

 • Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. – М.: Библ.-богослов. инст., 2002.

 • Барбаз И. Этика в век технологии. – М.: Библ.-богослов. инст., 2001.

 • Філософія політики. Енциклопедичний словник. – К.: Знання Укр., 2002.

 • Мовчан В.С. Етика. – К.: Знання, 2007.

 • Хамитов С., Крылова Н. Этика. Путь к красоте отношений. – К.: КНТ, 2007.

 • Малахов В.А. Етика. – К.: Либідь, 2002.

 • Савельева М.Ю. Введение в метатеорию сознания. – К.: Парапан, 2002.

 • Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система. – Сумы: Универс. кн., 1999.

 • Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – К.: Парапан, 2004.

 • Исаев Б.А. Теория политики. – С.-Пб.: Питер, 2008.

 • Кривцун О.А. Эстетика. – М.: Аспект-Пресс, 2001.

 • Левчук Л.Т. Естетика. – К.: Вища школа, 2005.

 • Адорно Т. Теорія естетики. – К.: Основи, 2002.

 • Борев Ю.Б. Эстетика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 • Лосев А.Ф. История Античной эстетики. – М.: АСТ, 2000.

 • Гилберт К., Кун Т. История эстетики. – С.-Пб.: Алетейя, 2000.

 • Бычков В.В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2004.

 • Бондаревська І. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII-XVIII  ст. – К.: Парапан, 2005.

 • Бафни А. Философия искусства. – М.: Искусство, 1989.

 • Живкович Л. Теория социального отражения. – М.: Прогресс, 1969.

 • Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972.

 • Амосов Н.М. Алгоритмы разума. – К.: Наук. думка, 1979.

 • Андреев И.А. Происхождение человека и общества. - М.: Мысль, 1988.

 • Амосов Н.М. Мое мировоззрение // Вопросы философии. – 1992.   №6.

 • Велихов Е.П. Сознание: опыт междисциплинарного подхода // Вопросы философии. – 1989.   11.

 • Гусев С.С. Активность человеческого сознания и «искусственный интеллект» // Вопросы философии. – 1987.   № 8.

 • Гурьер Д.В. Загадка происхождения сознания.- М., 1986.

 • Дубровский Д.И. Проблема идеального. - М., 1983.

 • Дубровский Д.И. Загадочные явления психики в зеркале философской публицистики // Философские науки. – 1987.   №10.

 • Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических функций и категория бессознательного // Вопросы философии. – 1991.   №10.

 • Рагозин И., Стингере И. Порядок из хаоса.   М., 1986.

 • Николис Г., Пригожий К. Познание сложного. – М., 1990.

 • Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир.   М.: Знание, 1991.

 • Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991.   №6.

 • Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм // Вопросы философии. – 1991.   №3.

 • Дегостаева О.В. О взаимосвязи языка и мышления // Философские науки. – 1990.   №2

 • Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия.   М.: Политиздат, 1990.

 • Соколов А.В. Идеальное: проблемы и гипотезы // Вопросы философии. – 1987.   №9.

 • Тюхтин В.С. Разработка Тодором Павловым проблемы отражения // Философские науки. – 1990.   №1.

 • Фрейд З. Психология бессознательного. - М.: Просвещение, 1989.

 • Энгельс Ф. Диалектика природы / Маркс К., Энгельс Ф. - Соч.   2-е изд.   Т. 20.

 • Ярошевский М.Г. История психологии. - М.: Мысль, 1985.

 • Романов Ю.И. О категориальном статусе идеального // Философия науки. – 1992.   №3.

 • Вардомацкий А.Н. Мораль как регулятивная система // Философские науки. – 1988.   №10.

 • Власть, демократия, привилегии (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 1991.   №7.

 • Голубева Г.А. Взаимосвязь морального и правового сознания: проблема гражданственности // Философские науки.   1987.

 • Головных Г.Я. Ценностные ориентации и перестройка общественного сознания // Философские науки. – 1989.   №6.

 • Гусейнов А.А. Мораль и насилие // Вопросы философии. – 1990. – №5.

 • Козлова Н.Н. Сознание масс как символ состояния общества // Философские науки. – 1989.   №4.

 • Корнеев В.И. «Невидимые» парадоксы религии и культуры. - М.: 3нание, 1991.

 • Кризис эстетики? (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии.   1991.   №9.

 • Крутов Н.Н., Крутова О.Н. Общечеловеческое и классовое в морали: новые горизонты этических исследований // Философские науки. – 1989.   №3.

 • Лось В.А. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы философии. – 1988.   №5.

 • Перестройка и нравственность (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 1990.   №7.

 • Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. – 1990.   №8.

 • Попов А.С. К анализу социального значения религии и атеизма // Философские науки. – 1989.   №2.

 • Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему война? // Вопросы философии. – 1991.   №2.

 • Троцкий Л.Д. Их мораль и наша // Вопросы философии. – 1990.   №5.

 • Шевченко А.К. Утопия и идеология. Тупики утопического сознания // Философская и социологическая мысль. – 1991.   №10-11.

 • Ясперс К. Духовная ситуация времени // Философские науки. – 1988.   №11.

ТЕМА XVІІI
СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС, ЙОГО РУШІЙНІ СИЛИ ТА
ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Основні питання

 1. Теоретико-методологічні засади суспільного прогресу:

  1. критерії суспільного прогресу та основний критерій прогресивного руху суспільства;

  2. природно-історичний або еволюційний прогрес;

  3. логіко-історичний характер прогресивного руху суспільства від «першої» до «другої» природи;

  4. антропогенний прогрес у розвитку сутнісних сил людини;

  5. соціоісторичний прогрес та його закономірності.

 1. Суспільний прогрес та історичний прогрес:

  1. суспільний прогрес як послідовна історична зміна соціальних систем, історичний прогрес суспільства;

  2. форми зміни характеру історичного прогресу, нелінійність суспільного розвитку та історичні парадигми;

  3. рушійні сили історії, суб’єкти як рушійні сили суспільного прогресу, особистість і суспільство;

  4. культурний та цивілізаційний прогрес суспільства;

  5. науково-технічний та технологічний прогрес і дегуманізація суспільства;

  6. духовні обрізи суспільного прогресу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка