Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка4/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
#1173
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
ТЕМА XІ

НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ, ЙОГО РІВНІ, МЕТОДИ І ФОРМИОсновні питання

 1. Співвідношення загальнонаукової і філософської методології пізнання:

  1. філософія як усезагальна, універсальна методологія пізнання;

  2. методологічні рівні наукового пізнання в їх теоретичній та емпіричній репрезентації;

  3. типологія методів наукового дослідження.

 1. Емпіричні, теоретичні та синтетичні методи наукового пізнання:

  1. предметно-почуттєві методи емпіричного дослідження;

  2. інтелектуально-творчі методи теоретичного дослідження;

  3. універсально-синтетичні методи наукового дослідження;

  4. науково-дослідницькі можливості методів моделювання і системно-структурного (системно-технічного) методів.

 1. Форми наукового пізнання:

  1. науковий факт і його нове значення в сучасному пізнанні;

  2. постановка проблеми і завдань у науковому дослідженні, наукові гіпотези та роль ідей у вирішенні проблеми;

  3. теоретично-дескриптивна форма наукового дослідження, нова теорія як кінцевий результат методологічної регуляції в пізнанні, відправний пункт і основа нового дослідження.

Першоджерела

 • Ковальчук В.В., Моїсеєв А.М. Основи наукових досліджень. – К.: Професіонал, 2004.

 • Мелков Ю.А. Факт в постнеклассической науке. – К.: Парапан, 2004.

 • Кохановский В.П. Основы философской науки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 • П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ., 2003.

 • Максапетян А.Г. Язык и метафизика. – Ереван, 2000.

 • Агеев В.Н. Семиотика. – М.: Весь мир, 2002.

 • Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое исследование о понятии числа. – Томск: Водолей, 2000.

 • Шмид. Нарратология. – М., 2003.

 • Величковский Б.М. Когнитивная наука. В 2-х томах. – М., 2006.

 • О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. – М.: Альпина-Бизнес-бук, 2006.

 • Эпитейн М. Философия возможного: модальности в мышлении и культуре. – С.-Пб.: Алетейя, 2001.

 • Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. – К.: Знання, 2006.

 • Мичунов А.С. Искусство и процесс познания. – М.: МГУ, 1986.

 • Ладенко И.С. Интеллектуальная культура специалиста. – Новосибирск: Наука, 1988.

 • Ломов Б.Ф., Беляева А.В., Коул М. Познание и общение. – М.: Наука, 1988.

 • Лебедев М.В. Аналитическая философия. – М., 2005.

 • Башляр Г. Новый рационализм. – М.: Прогресс, 1987.

 • Сачков Ю.В., Горолевич Т.А. Современное естествознание в системе науки и практики. – Минск: Наука и техника, 1990.

 • Пирс Ч.-С. Логические основания теории знания. – С.-Пб., 2000.

 • Мангейм К. Структурный анализ эпистемологии. – М.: РАН ИНИОН, 1992.

 • Пешкевич Т.Т. Философия науки: традиции и новации. – М., 2001.

 • Калошин И.П. Структура и механизм творческой деятельности. – М.: МГУ, 1983.

 • Мамыкин И.П. Техническое творчество: вопросы теории и методологии. – Минск: Высшая школа, 1989.

 • Пигров К.С., Яценко Л.В. Философские аспекты научно-технического творчества. – М.: Знание, 1987.

 • Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. – М.: Машиностроение, 1988.

 • Попиер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

 • Тондл Л., Пейша И. Методологические аспекты системного проектирования // Вопросы философии. – 1987.   №2.

 • Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2003.

 • Лакатос И. Методология исследовательских программ. – М.: АСТ, 2003.

 • Абдуллин А.Р. Онтологическое мышление: виды и сущность. – Уфа: Башкирский ун-т, 2002.

 • Эпштейн М. Философия возможного. Модульности в мышлении и культуре. – С.-Пб.: Алетейя, 2001.


ТЕМА XІІ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКАОсновні питання

 1. Формування національної філософської думки Нового і Новітнього часів:

  1. українська просвітницька філософська думка XVII – середини XIX століть;

  2. «філософія серця» Григорія Сковороди;

  3. філософська система «реального духу» Памфіла Юркевича;

  4. позитивізм київської академічної філософської школи (Г. Челпанов, В. Лесевич, М. Грот та інші) у модусі трансцендентального позитивізму та феноменологічного реалізму;

  5. «філософія права» Б. Кістяковського як соціогуманітарного знання;

  6. політологічні уявлення Д. Донцова та Д. Чижевського;

  7. філософсько-наукова розробка В. Вернадського про біосферу та ноосферу.

 1. Український світогляд:

  1. українська національна ідея Відродження праісторичної пам’яті та свідомості українського народу в якості найдавнішої культури;

  2. культурно-історичні етнотериторіальні центри України та особливості національної ментальності;

  3. структура та зміст сучасної національної свідомості в якості духовно-практичних уявлень українського народу.

 1. Розвиток національного світогляду в процесі демократичних трансформацій українського суспільства:

  1. сучасне філософське розуміння світогляду і світоглядних переконань;

  2. розвиток світоглядних уявлень українського суспільства в процесі демократичних перетворень;

  3. розвиток світогляду громадянської культури;

  4. формування в українському суспільстві загальноєвропейських світоглядних уявлень;

  5. риси європейського світогляду української молоді.

Першоджерела

 • Сковорода Г.С. Сочинения. – Минск: Совр. литератор, 1999.

 • Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1990.

 • Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. Історія філософії України. Хрестоматія. - К.: Либідь, 1993.

 • Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.: Либідь, 1990.

 • Юркевич П.Д. Философские произведения. – М.: Правда, 1990.

 • Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: Фенікс, 1993.

 • Чижевський Д. Філософські твори. В 4-х томах. – С.: Смолоскип, 2005.

 • Донцов Д. Твори. В 2-х томах. – Львів: Кальварія, 2001.

 • Черепанова С. Філософія родознавства. – К.: Знання, 2008.

 • Целік Т.В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі. – К.: Парапан, 2005.

 • Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. – К.: Парапан, 2002.

 • Дорошенко Д. Нарис історії України. В 2-х томах. – К.: Глобус, 1992.

 • Залізняк Л.Л. Археологія України. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005.

 • Білодід Ю.М. Філософія: український світоглядний акцент. – К.: Кондор, 2006.

 • Бойченко І.В. Філософія історії. – К.: Знання, 2000.

 • Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. – К.: Парапан, 2004.

 • Васянович Г. Вступ до філософії. – Львів: Норма, 2001.

 • Черній А.М., Тимошенко З.І. Філософія. – К.: Європ. ун-т, 2001.

 • Капіца В.Ф. Філософія. Онтологія. Ч. 1. – К.: Віпол. 1995.

 • Капица В.Ф. Социальная философия. Духовно-ценностный аспект. – Кривой Рог: Минерал, 2000.

 • Капіца В.Ф. Історико-філософські засади національних світоглядних уявлень. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005.

 • Капіца В.Ф. Українська національна свідомість. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005.

 • Капица В.Ф., Цыгуль О.В. Философско-методологические основания культурно-информационной общественной системы. – Кривой Рог: Минерал, 2006.

 • Капіца В.Ф. Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства. – Кривий Ріг: Мінерал, 2007.

 • Капіца В.Ф., Звенігородська О.П. Світоглядні трансформації українського суспільства в процесі демократичних перетворень. – Кривий Ріг: Мінерал, 2008.

 • Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К.: Кондор, 2004.

 • Колодій А.І. Основи демократії. – К.: Ай-Бі, 2002.

 • Чугуєнко М. Україна, що шокує. – Харків: Клуб, 2004.

 • Касьянов Г. Теорія нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999.

 • Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.: Знання, 2002.

 • Табачковський В.Г. Колізії антропологічного розмислу. – К.: Парапан, 2002.

 • Колодний А.М., Яроцький П.Л. Історія релігії в Україні. – К.: Знання, 1999.

 • Табачковський В.Г. Полісутнісне homo. – К.: Парапан, 2005.

 • Лісовий В. Культура-Ідеологія-Політика.   К.: Вид. ім. О. Теліги, 1997.

 • Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатин постнекласичних досліджень. – К.: Парапан, 2006.

 • Римаренко Ю.І. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Довіра, 1996.

 • Табачковський В.Г. Філософія. Світ людини. – К.: Либідь, 2003.

 • Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини. – К.: КНТ, 2006.

 • Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К.: КНТ, 2006.

 • Райда К.Ю. Історико-філософське дослідження постекзистенціалістського мислення. – К.: Укр. центр дух. культ., 1988.

 • Горський В.С. Філософія в українській культурі (методологія та історія). – К: Центр практ. філ., 2001.

 • Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наукова думка, 2001.

 • Огороднюк І.В., Огороднюк В.В. Історія філософської думки в Україні. – К.: Вища школа, 1999.

 • Федів Ю.О. Історія української філософії. – К.: Україна, 2000.

 • Капіца В.Ф., Моргун О.А. Українська національна ідея: Відповідь на Виклик історії. – Кривий Ріг: Мінерал, 2002.

 • Національна ідея і соціальні трансформації в Україні. – К.: Укр. центр дух. культ., 2005.

 • Горський В.С. Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004.

 • Лозко Г. Етнологія України. – К.: АртЕк, 2001.

 • Нольга О.В. Теорія етносу. – К.: Тандем, 1997.

 • Українські традиції. – Харків: Фоліо, 2006.

 • Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1999.

 • Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996.

 • Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002.

 • Макєєва С.О. Соціологія. – К.: Знання, 2003.

 • Гриценко В. Людина і культура. – К.: Либідь, 2000.

 • Культурологія. Українська і зарубіжна культура. – К.: Знання, 2004.

 • Колодій А.І. Політологія. – К.: Ніка-Центр, 2003.

 • Борисенко В. Українська етнологія. – К.: Либідь, 2007.

 • Ліпкан В.Д. Національна безпека України. – К.: Кондор, 2008.


ТЕМА XІІІ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯОсновні питання

 1. Предмет соціальної філософії та особливості дії суспільних законів:

  1. історичний погляд на предмет соціальної філософії;

  2. суспільство як особлива соціальна реальність, можливості соціально-діалектичного пізнання і діалектико-матеріалістичні закони розвитку суспільства;

  3. феноменологічне і метафізичне соціальне пізнання.

 1. Розвиток суспільства як соціоісторичної системи, що розвивається:

  1. природа суспільства та розвиток історичних поглядів на суспільство;

  2. погляди на суспільство за часів Античності;

  3. боговстановленість суспільства у філософії Середньовіччя;

  4. світське суспільство, суспільний договір і законопокладеність суспільства Нового Часу;

  5. погляди на суспільство в Новітній Час і філософське розуміння суспільної демократії;

  6. сучасні уявлення про суспільство: теоретико-методологічні засади постіндустріального та інформаційного суспільства.

 1. Визначення суспільства за різними критеріями і багатоперемінними якостями:

  1. типи систем і соціокультурна типологія суспільних систем, соціоекологічна суспільна система;

  2. системоутворюючі ознаки суспільства і суспільні механізми соціальної дії в сучасному суспільстві;

  3. структура та функції сучасного суспільства, інтелігенція як соціокультурний клас і рушійна сила сучасного суспільства;

  4. закономірності розвитку сучасного суспільства (друга половина ХХ століття);

  5. філософсько-методологічні засади культурно-інформаційної суспільної системи;

  6. феномен креативно-синергетичної якості суспільства.

Першоджерела

 • Андрющенко В. Історія соціальної філософії. – К.: Тандем, 2000.

 • Капица В.Ф. Социальная философия. Духовно-ценностный аспект. – Кривой Рог: Минерал, 2000.

 • Крапивенский С.Э. Социальная философия. – Волгоград: Комит. по исч., 1996.

 • Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К.: КНТ, 2006.

 • Ящук Т.І. Філософія історії. – К.: Либідь, 2004.

 • Сергейчик Е.М. Философия истории. – С.-Пб.: Лань, 2002.

 • Бощенко И.В. Эволюция социальных систем. – Минск, 2005.

 • Семенов Ю.И. Философия истории. – М., 2003.

 • Філіпчук Г. Громадянське суспільство. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002.

 • Бауман З. Индивидуализационное общество. – М., 2000.

 • Ерасов В.С. Социальная культурология. – М.: АСПЕКТ-Пресс, 2000.

 • Андрущенко В. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації у період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. – К., 2006.

 • Филиппов А.Ф. Теория общества. – М.: Канон-Пресс, 1999.

 • Розов Н.С. Философия и теория истории. – М.: Логос, 2002.

 • Ивин А.Л. Философия истории. – М., 2002.

 • Арон Р. Избранное. Введение в философию истории. – М.: Персэ, 2000.

 • Юрій М.Ф. Соціологія. – К.: Кондор, 2007.

 • Ритцер Дж. Современные социологические теории. – С.-Пб.: Питер, 2002.

 • Макеєв С.О. Социология. – К.: Знання, 2003.

 • Танчип І.З. Соціологія. – К.: Знання, 2007.

 • Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология. Основы общей теории. М.: Недра, 2003.

 • Соціологія. – Харків: Фактор, 2003.

 • Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. – К.: Либідь, 1999.

 • Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. – К.: Каравелла, 2006.

 • Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. – К.: МАУП, 2003.

 • Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий. – К.: МАУП, 2004.

 • Леш С. Соціологія постмодернізму. – Львів: Кальварія, 2003.

 • Кравченко А.Ф., Анурин В.Ф. Социология. – С.-Пб.: Питер, 2007.

 • Штомика П. Социология социальных изменений. – М.: Аспект-Пресс, 1996.

 • Шараев Ю.В. Теория экономического роста общества. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.

 • Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. – М.: Педаг. общ. России, 2002.

 • Фролов С.С. Социология организаций. – М.: Гардарики, 2001.

 • Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Норма, 2001.

 • Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1993.

 • Куцепал С.В. Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост». – К.: Парапан, 2004.

 • Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В. Філософія. Світ людини. – К.: Либідь, 2003.

 • Момджян К.Х. Социум. Общество. История. – М., 1994.

 • Уинч П. Идея социальной науки. – М., 1996.

 • Социология. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис: Кн. Дом, 2003.

 • Римаренко Ю.І. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Довіра, 1996.

 • Севостьянова М.В. Эволюция человека разумного: эволюция или адаптация? – К.: Парапан, 2005.

 • Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. – М.: Инст. востоковед. РАН, 1993.

 • Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная эпистемология. – М.: Инст. востоковед. РАН, 1993.

 • Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К.: Кондор, 2004.

 • Колодій А.І. Основи демократії. – К.: Ай-Бі, 2002.

 • Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 2004.

 • Колодій А.І. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: Червона калина, 2002.

 • Гіденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999.

 • Маспонис Дж. Социология. – С.-Пб.: Питер, 2004.

 • Андрущенко В.П. Социология. Наука об обществе. – Харьков: Инст. востоковед. и менедж. отн., 1996.

 • Филопоов А.Ф. Теория общества. – М.: КАОН-Пресс, 1999.

 • Плотников Ю.М. Модели социальных процессов. – М.: Логос, 2001.


Видання минулих років

 • Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы. – М., 1985.

 • Антипов Г.А., Кочергин А.Н. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы.   Новосибирск: Наука, 1988.

 • Артамонов С.Д. Правовое государство: от Монтескье до наших дней // Вестник АН-СССР. - 1990.   №1.

 • Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание, управление.   М.: Политиздат, 1981.

 • Бородин Е.Т. Общественное производство как предмет философского исследования.   М.: Высшая школа, 1989.

 • Бутенко А.П., Шкреба А.А. Диалектика общественного развития. – К.: Политиздат Украины, 1990.

 • Вебер М. Избранные произведения.   М.: Прогресс, 1990.

 • Венда В.Ф. Волны прогресса. - М.: Знание, 1989.

 • Вильчек В. Алгоритмы истории. - М.: Прометей. - 1989.

 • Власть. - М.: Наука, 1989.

 • Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. - М.: Политиздат, 1991.

 • Гобозов И.А. Смысл и направленность исторического процесса. - М., 1987.

 • Губман Б.А. Смысл истории: очерки современных западных концепций. - М.: Наука, 1991.

 • Деятельность: теории, методология, проблемы. - М.: Политиздат, 1990.

 • Дилигенский Г.Г. "Конец истории" или смена цивилизации? // Вопросы философии.   1991.   №3.

 • Дудченко Н.А. Общественное производство: структура и факторы развития. – К.: Наукова думка, 1991.

 • Замошкин Ю.А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопросы философии. – 1991.   №1-2.

 • Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. - М., 1981.

 • Кривуля А.М. Диалектика общественных отношений и человеческой деятельности. - Харьков: Высшая школа, 1988.

 • Моисеев Н.Н. Палитра цивилизаций: разнообразие и единство // Человек. – 1992.   №3.

 • Ярошевский Т.М. Личность и общество. – М.: Прогресс, 1973.

 • Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М.: Политиздат, 1973.

 • Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. – М.: Политиздат, 1975.

 • Попова С.И., Сюсюкалова Б.И. Социальное познание и управление. – М.: Мысль, 1983.

 • Наука и будущее: борьба идей. - М.: Наука, 1990.

 • Общественная практика и общественные отношения. – М., 1989.

 • Общественные отношения (социально-философский анализ). – Киев, 1991.

 • Основы общей теории политической системы. - М.: Наука, 1985.

 • Симония Н.А. Что мы построим? - М., Прогресс, 1991.

 • Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.   М.: Политиздат, 1992.

 • Федотова В.Г. Цена прогресса. (Философско-полемические размышления). - М.: Знание, 1988.

 • Философский словарь. - М.: Политиздат, 1991.

 • Формации или цивилизации? (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 1989.   №10.   С. 34-60.

 • Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии.   1990.   №3.

 • Шевченко В.Н. Возвращение в цивилизацию или поиск реального пути? // Философские науки. – 1991.   №8.

 • Якушник Б.М. Государство переходного типа. – К.: Либідь, 1991.

 • Ясперс К. Духовная ситуация времени // Философские науки. – 1988.   №11.

 • Ясперс К. Смысл и назначение истории.   М.: Политиздат, 1991.

ТЕМА XІV

СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І СУЧАСНА ВИРОБНИЧА СИСТЕМАОсновні питання

 1. Суспільне виробництво, його історичні типи, види:

  1. філософське розуміння виробництва та цілепокладання людської діяльності у виробництві;

  2. поняття суспільного виробництва та його історичні типи, пріоритетне значення матеріального виробництва;

  3. історичні види суспільного виробництва за формаційним критерієм.

 1. Матеріальний спосіб виробництва та його структура:

  1. поняття про спосіб виробництва і його різновиди за суспільно-економічним критерієм;

  2. структура способу виробництва, основні складові продуктивних сил та виробничих відносин;

  3. закони розвитку суспільного виробництва та становлення виробництва з продукування людських здібностей (ебілітивного) та діяльностей (праксіологічного);

  4. розвиток виробничих відносин з новим характером продуктивної дії, новий характер технологічного детермінізму.
 1. Людина як творчо-виробнича сила:

  1. історичний розвиток антропогенних сил виробництва;

  2. наука як безпосередньо виробнича сила;

  3. інтелектронний (інформаційний) спосіб виробництва сучасного суспільства;

  4. структура творчо-виробничих сил людини;

  5. інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал людини, поняття соціальної власності;

  6. нові фактори суспільного виробництва, формування постіндустріального виробництва;

  7. «гіперекономіка», постекономіка та місце в ній людських творчо-виробничих сил.

Першоджерела

 • Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. – М.: Мысль, 1974.

 • Шнирельман В.А. Возникновение производственного хозяйства. – М.: Наука, 1989.

 • Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. – М.: Наука, 1980.

 • Румянцев А.М. Первобытный способ производства. – М.: Наука, 1987.

 • Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М.: Высшая школа, 1990.

 • Де Токвіль А. Давній порядок і Революція. – К.: Юніверс, 2000.

 • Лебедев В.Г. Производительные силы: новый уровень развития. – М.: Мысль, 2000.

 • Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – К.: Знання, 2004.

 • Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 1989.

 • Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. – М.: Изд. полит. лит., 1989.

 • Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986.

 • Врублевский В.К. Труд на пороге третьего тысячелетия. – К.: Изд. полит. лит., 1980.

 • Иноземцев В.Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. – М., 1996.

 • Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. – К.: Центр. навч. літ., 2004.

 • Головачев А.С., Скаржинский М.И. Эффективность инженерного труда. – М.: Экон, 1983.

 • Ладенко И.С. Интеллектуальная культура специалиста. – Новосибирск: Наука, 1989.

 • Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М.: Мысль, 1986.

 • Кочан Л.Н. Духовное производство и народная культура. – Свердловск: УрГУ, 1988.

 • Визжин В.П. Ценностные аспекты развития науки. – М.: Наука, 1990.

 • Барумин В.С. Диалектика сфер общественной жизни. – М.: МГУ, 1982.

 • Барумин В.С. Социальная жизнь общества. – М.: МГУ, 1999.

 • Перфильев М.П. Общественные отношения. – Л.: Наука, 1974.

 • Кужельский Л. Э. Повышение эффективности труда в промышленности. – М.: Экон, 1987.

 • Шкаратан О.И. Рабочий и инженер. Социальный фактор эффективности труда.   М.: Мысль, 1985.

 • Сиземская И.Н. Человек и труд: условия гармонии и развития. – М.: Изд. полит. лит., 1981.

 • Мацюк А.Р. Мера труда и мера потребления. – К.: Изд. полит. лит. Украины, 1988.

 • Моисеева Н.К., Карпунин М.Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988.

 • Сатановский О.Л. Методы снижения производительных потерь. – М.: Экон, 1988.

 • Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. – М.: Высшая школа, 1989.

 • Дворецкая Г.В., Махнорылов В.П. Социология труда. – К.: Высшая школа, 1990.

 • Штольберг Р. Социология труда. – М.: Прогресс, 1982.

 • Сероштан Н.А. Социология труда. – Харьков: Основа, 1990.

 • Синк Д.С. Управление производительностью. – М.: Прогресс, 1989.

 • Грамов М.В., Корытов К.Г. Управление трудовым коллективом. – М.: Политиздат, 1981.

 • Канамори Х., Вада Д. Япония – мировая экономическая держава. – М.: Наука, 1986.

 • Мелман С. Прибыли без производства. – М.: Прогресс, 1987.

 • Мерсер Д. ИБМ. Управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М.: Прогресс, 1991.

 • Хулей Г. Сондерс Дж., Пирсин Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. – Днепропетровск: Бизнес Баланс Букс, 2005.

 • Соломон М.Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке.   С.-Пб.: ДиаСофтЮП, 2003.

 • Майєр Дж. М., Раух Дж. Е., Філіпченко А. Основні проблеми економіки розвитку. – К.: Либідь, 2003.

 • Майєр Дж. М., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу. – К.: Либідь, 2003.

 • Абдикеев Н.М. Реинжиринг бизнес-процессов. – М.: ЭКСМО, 2005.

 • Мошелла Д. Бизнес-перспективы информационных технологий. – М.: Делов. культ., 2004.

 • Лукашевич М.П. Соціологія праці. – К.: Либідь, 2004.

 • Волков О.І., Денисенко М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності. – К.: Професіонал, 2004.

 • Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності. – К.: Алерта, 2004.

 • Бирман Г., Шмидт Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 • Боди З., Кейп А., Маркус А. Принципы инвестиций. – М.: Вильямс, 2002.

 • География мирового хозяйства. – К.: Центр учеб. лит., 2008.Каталог: uploads -> files -> fakulteti -> budivelnyy -> kaf filosofii
files -> Харківський національний університет внутрішніх справ
files -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
files -> Темы рефератов для самостоятельной работы Контрольные тесты Вопросы для зачета
files -> Учебно-методическая карта дисциплины
files -> Элективный курс «пути формирования здорового образа жизни студентов»
kaf filosofii -> Програма вимагає від поступаючи до аспірантури знань з філософії в обсязі навчальної програми внз іу рівня акредитації з навчальної дисципліни
kaf filosofii -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І ііошукачів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал