Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка25/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   51

Стиль життєдіяльності в інформаційних укладах

Новий творчо-продуктивний механізм, що діє в інформаційних укладах, виявляє себе не тільки|не лише| в інформаційному характері|вдачі| їх спілкування і комунікації, але й в «інформаційному стилі» життєдіяльності. Цей стиль представлений|уявляти| перш за все|передусім| у співпадаючій інформаційно-ціннісній орієнтації людей. Ці співпадаючі інформаційні орієнтації в їх ціннісній єдності об'єднують людей у соціодуховну| інфраструктуру із|із| співпадаючими стилями життєдіяльності. Ці стилі співпадають|збігаються| у продуктивній творчості в рамках|у рамках| даного інформаційного укладу або духовного виробництва. Індивідуальні стилі можуть бути глибоко особистими|особовими|, специфічними і навіть унікальними, але|та| їх інформаційно-ціннісна орієнтація завжди близька – творча самореалізація особистості|особистості|.

Подібна соціодуховна| інфраструктура інформаційного укладу із|із| співпадаючим інформаційним стилем життєдіяльності є за своєю сутністю творчо-продуктивною інфраструктурою, орієнтованою на функціонування «людського капіталу» і його відтворення. У такій інфраструктурі діє «новий суспільний|громадський| договір» або, конкретніше, «інформаційно-суспільний|громадський| договір». Тобто|цебто| соціоінформаційний| договір, що фіксує характер|вдачу| функціонування людського капіталу, взаємодію цих капіталів, їх накопичення, складання і творчо-продуктивну реалізацію інформаційних капіталів.

У такому соціоінформаційному| договорі, перш за все,|передусім| оговорюються «соціальні норми амортизації» людського капіталу, тобто|цебто| соціальні норми його знецінення (девальвація), і, навпаки, підвищення цінності (ревальвація). З боку внутрішнього змісту|вмісту,утримання| людського капіталу – це соціальні норми оцінки, здатності до творчо-продуктивної самореалізації, що зберігається, прогресує або регресує|регресувати|. Тобто, |цебто|здатності до «нарощування» інформаційно-творчого капіталу і його ефективного використання.

Іншими словами, близькі або співпадаючі інформаційно-ціннісні орієнтації, представлені|уявляти| у співпадаючому інформаційному стилі творчої життєдіяльності, конкретне вираження|вираження| знаходять|находять| у соціальних нормах функціонування людського капіталу і вищезгаданих соціальних нормах його амортизації. Ось|от| головні з|із| цих норм: загальний|спільний|, конкретний і творчий рівень професіоналізму, загальної|спільної| і спеціальної кваліфікації, інноваційної підготовки, наявність організаційно-технічних|технічних| і техніко-технологічних розробок, інформаційно-комп'ютерні розробки, підприємницькі ініціативи й новаторські впровадження, освоєння нововведень, інтрапренерство|, конкурентоспроможність особистої|особової| праці, участь в управлінні, вироблення і розрахунок стратегій, моделювання ефективної організації управління.Творчо-продуктивна інфраструктура, орієнтована на функціонування "людського капіталу" і його відтворення, органічно включає "людську інфраструктуру" з|із| виробництвом послуг для людини з метою відтворення її творчої сили в рамках|у рамках| даного інформаційного укладу. Це послуги рекреації (відпочинок, відновлення сил), профілактика здоров'я, санаторно-курортне лікування, послуги культури, туризм, подорож|мандрівка| і спорт, сімейний|родинний| відпочинок, поліпшення|покращання| житлових умов, надання дошкільних установ, спортивні табори| для школярів, банківсько-акціонерні послуги, споживчі послуги в товарах підвищеного попиту, задоволення любительських захоплень, потреби в землеробських заняттях, клубні послуги й ін. Це такі вкладення в людський капітал, які найшвидше можуть дати віддачу, бо перш за все|передусім| спрацьовує чинник|фактор| «боргу|обов'язку| подяки|вдячності|» за турботу, і цей "борг|обов'язок|" працівник намагається найшвидше "погасити" добросовісною працею.

Інформаційний стиль життєдіяльності в нових суспільних|громадських| укладах грає ще одну важливу|поважну| роль. Так, він задає початковий імпульс у розвитку духовного й інформаційного виробництва.

Спочатку (перший етап) сам цей стиль представлений|уявляти| як взаємний обмін інформацією між творчими особистостями|особистостями| в їх “стильовій взаємодії”, яка будується за принципом “кожен може звертатися|обертатися| до кожного”. Кожна людина – джерело і носій інформації, суб'єкт інформаційних потреб, які вона реалізує в процесі комунікації для творчого збагачення. У процесі інформаційного творчого взаємозбагачення суб'єкти спілкування фіксують інформацію як цінність.

Відчуваючи інформаційно-когнітивний дискомфорт, люди вступають у діалог, щоб|аби| задовольнити «збуджену» інформаційну потребу. Але|та| весь «комунікативний потенціал» у такій «первинній|початковій| комунікації» не реалізується, не «вичерпується», бо інформаційне середовище|середа| ще не розвинене. Повноцінно розвиватися вона може тільки|лише| в процесі творчої діяльності і продуктивної самореалізації в інфраструктурі інформаційного укладу або духовного виробництва.

«Первинна» ж комунікація служить для накопичення лише «первинного інформаційного капіталу». Накопичивши|скупчувати,нагромаджувати| його, людина як суб'єкт праці починає|розпочинає,зачинає| розглядатися|розглядувати| як носій «цінної|коштовної| інформації», здатний до її придбання|надбання|, збагачення і передачі як «товарної інформації». Людина починає|розпочинає,зачинає| розглядатися|розглядувати| не тільки|не лише| як продуктивна| сила, суб'єкт праці, але і як «капіталоносій|» інтелектуальної власності. Вона є його інформаційний капітал, який утворюється в результаті|унаслідок,внаслідок| дії наступного механізму:

Інформація як цінність

(загальний

товар)
Інформ-процесо-обмін (комуніка-ція)

Інформа-ційний працівник (власник

Інформа-ційної власності)
Інформацій-ний капітал

(матеріаль-ний та інтелекту-альний)Потенціал інформаційного середовища|середи| праці на етапі первинного накопичення інформації виявляється|опиняється| в значній мірі|значною мірою| не виявленим|виявляти|, не актуалізованим. Він часто виражений|виказувати,висловлювати| лише стилем співпадаючої інформаційної ціннісної орієнтації працівників інтелектуальної праці. «Інформаційне поле» для творчої діяльності просторово не сформоване в рамках|у рамках| єдиного інформаційного (духовного) виробництва або інформаційного укладу. А в традиційних виробництвах та укладах інформаційна структура соціально і технологічно аморфна.

Але|та| головне те, що на першому етапі функціонування інформаційного капіталу, сам власник цього капіталу, «творчий суб'єкт», не досяг стану|достатку| «інформаційного розкріпачення». Він мислить ще в категоріях «трудової фортеці|міцності| », тобто|цебто| звичайної|звичної|, традиційної, найманої праці, в якій волю йому нав'язує роботодавець|роботодавець|, власник підприємства.

Суб'єктові інтелектуально-інформаційної власності необхідно подолати|здолати| «ступор стереотипів» нетворчого мислення. А потім, ідучи «від стилю» співпадаючої інформаційно-ціннісної орієнтації «інноваційних працівників», досягати усвідомлення своїх «інформаційних інтересів» як власника інтелектуально-творчого капіталу. І надалі - розкріпачити себе для самореалізації інформаційного капіталу, що належить йому ж. Це здійснюється на другому етапі становлення інформаційного виробництва. Який можна визначити як «інформогенез|» навколишнього середовища, його перетворення в інформаційний уклад.

На другому етапі інтенсивно починають|розпочинають,зачинають| розвиватися специфічні якості інформаційних працівників у напрямі ефективного користування своїм інформаційним капіталом. Серед цих здібностей можна назвати|накликати| такі основні (не забуваючи, що вони носять специфічно-інформаційний характер|вдачу|):  • здатність до роботи в діалоговому режимі (вирішення одновимірних|одномірних| завдань|задач|): це здатність|здібність| регулювати інформаційні потоки і виділяти головні завдання|задачі| із|із| «загального|спільного| навалу|навалу|»;

  • здатність до роботи в сценарному режимі (вирішення багатовимірних|багатомірних| завдань|задач|): це позадіалоговий| режим, і він пов'язаний із здатністю|здібністю| створювати власні сценарії для вирішення «інформаційних комплексів завдань|задач|»;

  • здатність до «об'ємної логіки» у формах структурно-функціонального|, таксономічного (створення|створіння| відповідних образів|зображень| і понять), кластерного аналізу (заповнення «інформаційних ніш») з метою створення|створіння| нових «інформаційних конструкцій», «креативних| композицій», тобто створення|створіння| нових полів для інформаційної творчості;

  • здатність до моделювання реальних процесів на «інформаційному аналогові»: це побудова|шикування| «моделей сумісності» різних типів інформаційних систем (інтерфейс), різноманітних інтерферуючих логік, експертних систем інформаційно-оцінної|оцінної| експертизи; подібна розвинена здатність|здібність| веде до появи «експертних працівників», здатних|здібних| оперувати «інформацією про інформацію»;

  • нарешті|урешті|, це здатність до інформаційного самонавчання і саморозвитку на основі «запуску» у дію третьої інформаційно-сигнальної системи людської психіки; тут здійснюється перехід людини на власну «антропну| інформсистему|»: «інформаційна увага», мислення і пам'ять, «ментальне програмування» і т.д.; розвиток цієї здатності|здібності| трансформує звичайну|звичну| психологічну структуру особистості|особистості| людини в «інформаційно-психологічну структуру».

Але|та| тут технологізація| людини, дія її соціодуховних сил може обернутися етичними і духовними втратами. «Культ інформація», на думку західних аналітиків, може привести до «дегуманізації користувачів» ЕОМ, до антигуманної «посткомунікації|» на основі «спіритуалізації| комп'ютерів» («комп'ютерний дух», «комп'ютерні реальності»), до «творчої дезінтеграції духу» і його занурення у «віртуальну дійсність». А, досягши інформаційної потужності комп'ютерів, що набагато перевищує дискурсивні можливості|спроможності| людини, передбачається|пророчить| навіть втрата людиною здатності до творчої ініціативи. Це особливо помітно при роботі учнів на ПЕВМ.

У результаті|унаслідок,внаслідок| невідривної|відривної| роботи виникають «інформаційні стреси», електронні психотравми, оператори фізично вимотуються за моніторами (електромагнітна і частотна радіація). «Електронний котедж (А.Тоффлер), що породив «електронний популізм» масової комп'ютеризації (25-35% загального|спільного| виробництва до 2000 року), виявляється|опиняється| не дуже затишним «інформаційним будинком|домом,хатою|». У нім людина може втратити|згубити,змарнувати,загубити| навіть «творче натхнення» для життя. Звідси і йдуть передбачення|передбачення| та прогнози настання|наступу| «революції духу» після|потім| «технологічної революції», що породила інформаційне виробництво. Технологічна «революція духу» породить «чисте» інтелектуальне виробництво, але|та| вже на основі штучного інтелекту.

На третьому етапі функціонування інформаційного капіталу починають|розпочинає,зачинає| утворюватися інформаційно-виробничі| організації, інформаційні виробництва, цілі уклади й інформаційні інфраструктури зі|із| своїм специфічним стилем життєдіяльності.

Стиль діяльності подібних творчо-продуктивних утворень – неформальне лідерство творчих інтелектів на основі ціннісного розподілу їх інформаційних статусів.

Наприклад, у вже згадуваній «зразковій фірмі|фірма-виготовлювачі|» (або будь-якій іншій невеликій творчій групі) розподіл інформаційних статусів неформальних лідерів представлено|уявляти| так:


  • лідер-творець ділової цінності, «фундатор», що знає «як робити|чинити|» і «що робити|чинити|»;

  • ентузіасти-однодумці, що примножують|множать| творчо продуктивну силу фундатора: це «колеги-сублідери», які підтримують його у всіх починаннях;

  • співробітник-альтернативіст або «критик-опозиціонер», що розробляє альтернативні цінності і створює ситуацію творчого змагання; його функція - стимулювати творчу думку;|гадку|

- генератор ідей або "теоретик", що розробляє нові концепції в рамках|у рамках| розвитку фундованої ділової цінності;

- новатор упровадження: це "практик", що розробляє нові технічні конструкції і нові технології під фундовану ділову цінність;

- вільний|вільний| співробітник, "подразник-комунікатор|", що зав’язує творчі комунікації серед усіх останніх, і не має чітких обов'язків окрім|крім| тих, щоб|аби| "вештатися" серед колег і наочно|наглядний| показувати, що інфраструктура ще далека від досконалості; його функція - стимулювати творчі комунікації.

Подібна структура є|з'являється,являється| неієрархізованою|, рухомою|жвавою,рухливою|, такою, що підкоряється лише закону соціодинамічних| статусів (їх зміни і ротації), і тому - вона гнучка, кожен|усякий| раз інша, "для даного випадку", "адхократична|" (лат. - ad| hoc|). Її соціальна якість виражена|виказувати,висловлювати| в перманентній мінливості, емерджентності|, багатофункціональності|багатофункціональний|, що оберігає|запобігає| від "бюрократичного склерозу" й окостеніння. Вона діє як "соціальний процесор" на принципі соціального підкріплення|підмоги|-підтримки ("первинної" і "вторинної|повторної|" підтримки), чим забезпечується її багатофункціональність|багатофункціональний|, «багатокроковість|», але|та| вже як «соціальний процесор». Цей процесор діє як "ланцюжок управлінських кроків" по повній|цілковитій| реалізації творчих здібностей працівників.

Якщо творчий спосіб життя в інформаційному укладі представлений|уявляти| працею самореалізації, то творчий стиль - переживанням|вболіванням| самореалізації своїх творчих здібностей.

За американською моделлю творчий інформаційний стиль життєдіяльності досягається, коли людина навіть не має мети|цілі| творчої самореалізації. Вона просто перестає виконувати нав'язані йому суспільством|товариством| соціальні ролі. Людина самореалізується, коли перестає брати участь у "щурячих перегонах" за кар'єрою. Тоді вона і знаходить особистий|особовий| стиль життя, знаходить себе саму як творчу сутність|сутність,єство|. Американський стиль життя "зроби себе самого" передбачає|передбачає| 2-х етапну самореалізацію.

Перший етап - це отримання творчої незалежності: професійна кар'єра, економічна незалежність, жорстка самодисципліна, довіра|довір'я| тільки|лише| своєму особистому|особовому| досвіду|досліду|, контактна комунікація для порівняння свого досвіду|досліду| з|із| іншими життєвими стилями, самоповага як відчуття|почуття| власної гідності|чесноти,достоїнства|. І, тільки|лише| досягнувши "творчого успіху", американець може дозволити собі змінити|зраджувати| соціально-детермінований стиль життя на вільний, давши собі можливість|спроможність| «насолоджуватися красою способу життя".

Другий етап - це "творче самоствердження|самоутвердження|", при якому людину не втримують ніякі|жодні| соціальні узи, і "людей об'єднує лише єдність стилю життя". Це означає єдність з|із| іншими стилями особистого|особового| життя із|із| відзнятими індивідуальними соціальними ролями. "Боротьба за лідерство" припиняється до "середини життя" - це звичайно|звичний| 40 років. Після|потім| цього життєвого рубежу людина самореалізує себе в таких основних 10 потребах: «добробут, здоров'я, одяг, житло, їжа, секс, кохання|кохання|, насолода|втіха| в грі, духовне значення, безпека». На 90% вони реалізуються через "людський потенціал" спілкування, "взаємонастроювання|" і "динамічну комунікацію"1.Японський стиль творчої життєдіяльності в інформаційному укладі принципово інший. Він заснований на духовній місії праці для досягнення духовної самореалізації. На думку президента буддійської організації "Соку Гаккай" Д. Ікеда, в Європі та Америці традиційно багато хто схильний
1 Белла Р. и др. Привычки и нравы. Индивидуализм и служение обществу в жизни американцев // США: ЭПИ. – 1987. - № 9. – С. 84, 91 – 92, 94.

відноситися до праці як покарання|наказання|, виходячи із староєврейського, а потім і християнського вчень|навчання,вчення|. У сучасному індустріальному суспільстві|товаристві| праця розглядалася|розглядувала| як "товар», а японець же традиційно вважає працю свого роду "місією", засобом|коштом| гартування духу (звідси бере початок|джерела| японський «трудоголізм»).

У поняттях американського стилю інформаційної життєдіяльності мова|промова| йде про працю життєдіяльнісної| самореалізації, у «покликанні життям», а не в «покликанні духом». В американців чітко|чіткий| простежується|просліджує| соціально-особистісна домінанта, а в японців - духовно-особистісна домінанта в стилі життєдіяльності. У|біля,в| перших - це об'єднання соціальністю, а у|біля,в| других – об’єднання | духовністю.

«Слов'янський стиль», на думку японських менеджерів, вимагає суттєвого| вдосконалення, перш за все|передусім| в плані розвитку культури праці і виробництва.

Менеджер Іосіда називає такі недоліки|нестачі| "слов'янського стилю": неділовий підхід, нелюбов до праці, некритичність оцінки якості праці, неконвертованість праці за майстерністю, низька якість людського капіталу (непідготовленість кадрів до виробництва наукомісткої|наукоємної,наукомісткої| продукції через відсутність інформаційної підготовки), повна|цілковита| відсутність естетики праці і виробництва, бюрократизація процесу праці, відсутність етичної оцінки своєї праці управлінцями і робочими|робітниками,робітник-трелювальниками| за формулою: "ви вдаєте|удаєте|, що платите, а ми вдаємо|удаємо|, що працюємо". Менеджер Томіта фіксує «служилість| праці» управлінського персоналу, "отруєння страхом" управлінської діяльності, відсутність інноваційної праці, яку несуть "свіжі голови" новаторів, а звідси - "інтелектуальна вузькість" трудової діяльності, невкладення засобів|коштів| в "інтелектуальний капітал", звідси відсутність творчості і творчого змагання. Менеджер Курода відзначає "розпилювання|розпиляти| відповідальності" в трудовій кооперації і в праці суміжників, відсутність підприємницької праці із-за правової незахищеності ініціативної трудової діяльності, некомпетентність у трудовій діяльності із-за наслідування|дотримання| політичної кон'юнктури, а не економічних вимог. 1

Американські фахівці|спеціалісти|, що вивчають культурну взаємодію Сходу і Заходу в контексті освоєння японського стилю творчо-інформаційної діяльності, відзначають такі інновації, що збагачують суспільну|громадську| працю:

- американський професор Сокольніков|сокольників|: розвиток технологомісткої| праці, що свого часу|у свій час| продемонструвала Японія. Це дозволить здійснити "технологічні накопичення" схожі на первинне|початкове| накопичення капіталу: первинне технологічне накопичення для перетворення "первинної технологомісткої праці" в якість праці, а потім - у якість продуктів підвищеного ринкового попиту. Заходи для розвитку: налагодження|налагоджування| продуктивного управління шляхом наближення управління до виробництва (децентралізація), необмежений комунікативний обмін інформацією, відкриті|відчиняти| комунікативні децентралізовані| зв'язки праці, незалежна ініціативна праця для технологічного підприємництва;

- економіст Й.Богнар: розвиток конвертованої праці шляхом міжнародної кооперації праці з|із| країнами, чия праця є|з'являється,являється| валютомісткою| (оплачується валютою і сама є|з'являється,являється| валютною). Перетворення «конкуренції цін» у «конкуренцію якості" тих продуктів праці, які є|з'являються,являються| конкурентноздатними|здібними|. Він рекомендує транснаціональну працю в спільних підприємствах на експорт товарів та імпорт нових технологій;

- політолог До. Зейтц: міжнародна інтеграція національної суспільної|громадської| праці з|із| інформаційною працею високорозвинених|високорозвинених| країн шляхом творчо-продуктивної комунікації, вільного руху інформації і товарів;

- політолог Т.Сімонс: "деполітизація праці" і розвиток суспільного|громадського| виробництва на основі загальнолюдських цінностей, "ціннісне об'єднання» творчо-продуктивних інтересів Сходу і Заходу.

Американський історик і соціолог із проблем професійного соціального просування М.І. Лапіцький вважає|лічить|, що "вони" (американці та японці) працюють краще за нас, тому що |бо| ми підмінили дійсну працьовитість та

1 Цветов В. Не заглох бы интерес … // Огонек. – 1989. - №15. – С. 6 – 8.
ентузіазм гаслами|лозунгами|, закликами|призовами|, політичною кон’юнктурою| 1.

Ми не привчені до «культури вкладеної праці»: вкладення у творчість і здатність|здібність| людини, саме тому у нас немає довіри до здібностей працівників, до їх творчої праці і продуктивної самореалізації. Продуктивність праці вимірюється не «від людини», не від реалізації працівниками своїх творчих здібностей, тому у них немає стимулів|стимул-реакцій| до винахідництва й інновацій. Нам рекомендують створити спеціальні «програми підвищення якості робочого життя», які покликані розвивати інтелектуалізм і творчість працівників.

Відомий американський політолог Збігнев Бжезінський вважає|лічить|, що світова комуністична система розвалилася внаслідок|внаслідок| інтелектуального провалу: «провал комунізму – це інтелектуальний провал. Він не зумів узяти в розрахунок основу людського буття – прагнення до індивідуальної свободи, художнього і духовного самовираження ..., випустив з поля зору органічний зв'язок між економічною продуктивністю і творчістю ..., комунізм, виставляючи себе як новаторську систему, на ділі глушив творчий початок суспільства» 2|.

Таким чином, можна резюмувати наступне|слідуюче|. Проблема розвитку соціальних і духовних продуктивних сил суспільства|товариства| в індустріальних країнах, як було показано, ефективно вирішується|розв'язується| на шляху|колії,дорозі| створення|створіння| інформаційного виробництва, де формуються найкращі|щонайкращі,найкращі| передумови для творчої продуктивної самореалізації людських сутнісних сил. З іншого боку, сили продуктивної творчості приводяться|призводять,наводять| в дію тільки|лише| шляхом культурного розвитку інформаційного виробництва, яке їх відтворює в нових соціальних і духовних здібностях людини, її прирощених творчих силах. Раніше всього це виявляється в інформаційній дії соціальних продуктивних сил, у яких домінування соціально-інформаційних векторів стає все більш очевидним. Це,


1 Лапицкий М.И. Почему они работают лучше нас? // США: ЭПИ. – 1989. - №2. – С. 50, 52-56.

2 Бжезинский З. Большой провал. Агония коммунизма // Квинтэссенция. Философский альманах. - М.: Политиздат. – 1990. –С.268-269.

як правило, відбувається|походить| трьохетапно| по лініях структурних складових соціальних продуктивних сил.У соціально-технологічному плані (сила технологічної самораціоналізації|) розвиток комплексно-автоматизованого виробництва з|із| одночасним приведенням в дію сил продуктивної творчості перетворює його на процес інформатизації виробництва, створення|створіння| первинних інформаційно-технологічних структур, що згодом об'єднуються в інформаційну організацію виробництва.

У соціально-професійному плані (сила професійного саморозвитку) процес перетворення простої праці, що почалася|розпочинав,зачинав|, в складну, а потім складної праці - у творчу. Відбувається|походить| "креатизація| праці", і складна праця (долаючи|переборювати| історичну тенденцію все більшого дроблення диференціації) перетвориться у творчу працю. «Великий розподіл" праці, що привів до різкого зростання|зросту| її продуктивності і зруйнував|поруйнував| її цілісність, замінюється "великим об'єднанням" праці, з|із| включенням|приєднанням| у трудовий процес соціальних і духовних сил людини як безпосередньо продуктивних. "Креатизація праці" і робить|чинить| можливою "інформатизацію виробництва", яке будується на експертних підсистемах "від людини" як творчої продуктивної сили і яке "під себе" створює мікроінформаційне середовище|середу|.

У соціально-організаційному плані приводяться|призводять,наводять| в дію сили корпоративної самоорганізації. Відбувається|походить| утворення "ділових підприємств" на основі приватно-ініціативного і колективного підприємництва. Це веде до формування інноваційних творчо-продуктивних укладів, корпорацій і асоціацій, творчо-продуктивних мереж|сітей| і культурних конвікцій| єдиного стилю інформаційної життєдіяльності.

Розвиток інформаційного виробництва, як бачимо|показний|, можливий тільки|лише| в руслі розвитку духовних і соціальних сил людини, праці самореалізації. Проте|однак| сили продуктивної творчості не можна автоматично перенести з одного національного ґрунту на інший унаслідок|внаслідок| відмінностей у національних культурах праці. Американський технократичний спосіб інформатизації виробництва виявився неприйнятним для японського соціально-патерналістичного стилю. Якщо для нас бюрократична система управління суспільним|громадським| виробництвом виявилася "першим інформаційним бар'єром", що не дозволяє прорахувати всі варіанти й алгоритми соціально-економічних процесів у народному господарстві (звідси і закономірне зростання|зріст| управлінців як спроба "врятувати ситуацію"), то індустріальні країни Заходу зіткнулися з|із| "другим інформаційним бар'єром", яким виявився капіталістичний ринок.

Ринковий механізм регулювання соціально-економічних процесів виробництва на основі цінової інформації про попит-споживання|вжиток| і виробництво-пропозицію|речення| із|із| становленням "складного виробництва" (що випускає "складний продукт" вищої якості і вищих споживчих властивостей), виявився далеко недосконалим|незавершеним| і недостатнім. А із|із| "запуском" творчо-продуктивних сил людини, що виходять за рамки чистих економічних показників оцінки ефективності праці, регулювання суспільного|громадського| виробництва тільки|лише| на основі цінової інформації про ринкову кон'юнктуру стало взагалі неможливим. Був потрібен абсолютно інший механізм, що перетворює соціально і духовно інформмістку трудову діяльність в технологічно інформмістку трудову діяльність. Необхідно для цього створити відповідний механізм перетворення інформаційного виробництва в інформаційні продукти, що дає інформаційний прибуток.

Досвід|дослід| індустріальних країн з практичного освоєння творчо-продуктивних інновацій у суспільстві|товаристві| із|із| усією очевидністю свідчить, що в цій справі|речі| нам замість загальних|спільних| декларацій потрібна конкретна робота з розвитку інформаційного виробництва, становлення в Україні сучасного інформаційного суспільства|товариства|.4.5. Тема 5. Людина як об'єкт пізнання в системі наук
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка