Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка22/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
#1173
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   51

Питання


 1. Поняття духовного виробництва.

 2. Духовний потенціал праці і культурогенна| структура трудової

діяльності.

 1. Духовно–практична діяльність людини.

 2. Феноменологічні основи духовно-психічної діяльності

інтелігенції (як суб'єкта духовного виробництва).


 1. Поняття духовного виробництва

Духовне виробництво в традиційному уявленні|виставі,поданні,представленні| є|з'являється,являється| складовою частиною суспільного|громадського| виробництва. Іншою його складовою частиною є|з'являється,являється| матеріальне виробництво.

Більш сучасне уявлення|вистава,подання,представлення| полягає в тому, що духовне виробництво органічно властиве матеріальному виробництву, і їх розділення|поділ| дуже|дуже| відносне. Неможливо розділити в суспільній|громадській| праці духовні процеси праці і матеріально-предметні|предметні| процеси. Свідомість, інтелект, творчість людини невід'ємні від трудової діяльності, звичайно, якщо це не рабська або вкрай|надто| функціалізована| конвеєрна “антипраця”, що спотворює людську психіку. Адже людська свідомість виникає в процесі сумісної|спільної| праці. Вона - родова ознака людини і ступінь|міра| розвитку її психіки, свідомості, безпосередньо|прямо| обумовлений тим, якого роду трудовою діяльністю людина займається.

У даний час|нині| формується уявлення про духовне виробництво як вищий тип|типа| суспільного|громадського| виробництва, що має самостійне значення. Тут присутній виробничо-галузевий критерій, який набув|набув| своєї соціальної значущості в ході науково-технічної революції.

Науково-технічна революція виявилася не тільки|не лише| “технічною”, такою, що має переважно предметний|предметний| аспект, але й “революцією в знаннях”, ”інформаційною революцією|”. А цей аспект уже більш духовно-інтелектуальний, пов'язаний з розвитком творчих здібностей людини та із|із| створенням|створінням| діяльностей| під ці здібності, що розвиваються.

Іншими словами, після|потім| “ебілітивного| виробництва” (“п'ятого”) і “праксіологічного| виробництва” (“шосте”, пов'язане з виробництвом діяльностей|), виникає “виробництво-7” або духовне виробництво.

Елементи духовного виробництва, його локальні структури і навіть цілісні фрагменти виникають уже в системі “інформаційного виробництва-4” і навіть “третього”, “обслуговуючого виробництва”. У добувному і переробному|переробляти| виробництві (“перше” і ”друге”) окремі духовні трудові акти представлено|уявляти| лише локально, та й то переважно в матеріально-технічному етапі. В основному це інженерна діяльність, організація й управління виробництвом.

Зрозуміло, що духовне виробництво має своїм базисом “духовно-практичну діяльність” , а її результати – ідеальні і матеріальні. Результати духовного виробництва представлено|уявляти| такими “духовно–практичними продуктами”:

- нова суспільна|громадською| свідомість або нова світоглядна парадигма суспільства|товариства| (ідеальний продукт);

- нові соціодуховні| цінності, що мають не стільки|не лише,не те що| ідеально-світоглядне значення переконань, сенсів|змісту,рацій|, ідеалів, установок і мотиваторів| життєдіяльності, скільки матеріально-ціннісну смисложиттєву| значущість;

- нова суспільна|громадська| мораль і нові етичні регулятори|регулювальники| соціальної поведінки;

- новий цивільний|громадянський| стан|достаток| суспільства|товариства|, тобто вищий рівень його цивілізованості; у західній культурі він отримав|одержувало| назву “суспільство|товариство| цивільних|громадянських| чеснот|доброчесностей|, а великий письменник Лев Толстой називав його «етичним суспільством|товариством|», яке виникло внаслідок| “етичної революції”;

- нова суспільна|громадська| культура, що формується на цінностях духовної свідомості: комунікативної свідомості, “когнітивної”, емотивно-волютивної|, оціночної (раціонально-критичної|), свідомості ціннісного самовизначення і творчої самореалізації; тобто тут практично представлено|уявляти| нову духовну культуру суспільства|товариства|.

Матеріальним носієм подібної духовної свідомості і духовної культури суспільства|товариства| в соціальному плані є|з'являється,являється| інтелігенція.Інтелігенція стає не тільки|не лише| основним суб'єктом соціокультурного процесу, але й головною рушійною силою суспільного|громадського| прогресу. Своє лідируюче|лідерувати| місце|становище| в суспільстві|товаристві| інтелігенція заявляє вже на рівні інформаційного виробництва при створенні|створінні| інтелектуальних систем як матеріального базису всього суспільного|громадського| виробництва. А надалі інтелігенція затверджує себе в ролі соціокультурного лідера суспільства|товариства|, нового “соціокультурного класу”.

Об'єктом духовного виробництва є|з'являється,являється| виробництво «нової людини”. Її називають по-різному| “людина духовна” (homo| spiritualis| – “спіритуальна| людина”), “людина культурна”, “дивовижна|дивна| людина” (homo| divinalis|), “людина моральна” (homo| moralis|).

Історичний період культурного створення|створіння| “нової людини” найчастіше представляється як настання|наступ| епохи “нового гуманізму”, неогуманізму|. Це в позитивному плані. А в негативному плані неогуманізм| представляється як постгуманізм, як поява “мутагенної”, ”штучної” людини-кіборга або навіть “нелюдини|”, що живе в “комп'ютерній реальності” або інших віртуальних світах і не має власне людської тілесності|тілесний|, існує|наявний| лише в електронній пам'яті інтегральних схем.
 1. Духовний потенціал праці і культурогенна| структура трудової діяльності

Людство переживає критичний період своєї історії. Чи зможуть люди відповісти на виклик, який вони кинули самі собі? Чи зуміють приборкати в собі руйнівні сили і знайти творчі сили для вибору і реалізації нового шляху|колії,дороги| культурного розвитку? Чи зможуть здійснити творчу місію на землі|грунті|, побудувати|спорудити| нову культуру життя або канути в небуття? Це виклик самій природі людини.

Зараз стає цілком|сповна| очевидним, що характер|вдача| використання людських продуктивних сил, вживаних способів суспільного|громадського| виробництва з|із| неминучістю долі|року| ведуть людей до екологічної катастрофи, невиліковних соціальних хвороб, духовної деградації. Цілком|сповна| реальним стало фінальне питання: "Хто|КТО| ми такі? Звідки прийшли? Куди йдемо?" Людська вітальність|, за даними багатьох дослідників, вичерпується, а життєвий порив підживлюється| лише надією, що краса|врода| врятує світ|світ|.

Тим часом потенціал для життя у людини є, і він величезний. Знаходиться|ув'язнений| він у духовному потенціалі праці. Саме у ньому закладені культурні потенціали самої людини, потенціал її нової культури. Поки що використання духовного потенціалу праці далі функціонального обслуговування утилітарних потреб суспільства|товариства| як "царства необхідності" не йде. У суспільному|громадському| виробництві людина поки що функціонує не більш, ніж засіб|кошт|, товарна робоча сила, для обміну /й експлуатації/, не стає самоціллю й об'єктом для розвитку її творчої духовної сутності|сутності,єства|. Продуктивні можливості|спроможності| духовності і соціальності людини при їх творчій реалізації залишаються марними, соціальні і духовні сили як безпосередньо продуктивні в рух не приводяться|призводять,наводять|.

Духовний потенціал праці і є в загальному|спільному| плані синтезом соціокультурних і продуктивних можливостей|спроможностей| людини для творчої діяльності. Зараз суспільство|товариство| переживає "революцію праці" в тому значенні, що духовна і соціальна сутність|сутність,єство| людини прокидається і вивільняється для творчої продуктивної діяльності, виявляє себе в продуктивній творчості, перетворюючи духовний потенціал праці в діяльність із самореалізації і подальшого|наступному| розвитку сил і здібностей людини.

Людина первісно цілісна істота. Вона не відтворює себе в якій-небудь тільки|лише| одній визначеності, а створює|виробляє,справляє| себе у всій своїй цілісності. Також людина будує і цілісний процес праці. Праця - це комплексний обмінний|змінний| процес, у який органічно включено соціальні і духовні сили людей. Праця ніколи не була одновимірно-речовим процесом обміну між людиною і природою.

Історично цілісність праці була порушена її суспільним|громадським| розподілом|поділом|. Сам по собі розподіл праці натуральний і природний як розподіл|поділ| функцій у людському тілі. Але|та| коли "природний розподіл" праці стає "соціальним розподілом|поділом|", коли соціальне відчужується|відчужує| від природного, а духовне від соціального і потім|і тоді| розподілені компоненти, функціоналізуючись|, починають|розпочинають,зачинають| вступати у взаємне протиборство як різні сутності|сутність,єство| в модусах розумово-фізичного, матеріально-духовного, речово-психічного, об’єктивного - суб’єктивного|, тоді відбувається|походить| руйнування і людської цілісності. "Як у самій природі голова і руки належать одному і тому ж організмові, так і в процесі праці поєднуються розумова і фізична праця. Згодом вони відокремлюються і доходять до ворожої протилежності” [К.Маркс].

Суспільство|товариство| не стало єдиним Соціумом, суспільне|громадське| виробництво не стало "людським виробництвом", перші "революції праці” були виробничими, а не "людськими революціями": промислова революція XIX століття|віку|, науково-технічна (технологічна) XX століття|віки|. Виникає передчуття, що "екологічна революція", яка наближається, може стати "антропогенною катастрофою". І ці побоювання небезпідставні - адже прогнозований на найближче майбутнє "екологічний спосіб виробництва" розуміється як створюваний у колишніх парадигмах суспільного|громадського| розвитку: на основі "безвідходних технологій", як "біотехнологічне виробництво", де природа як і раніше залишається лише "об'єктом експлуатації", але|та| в більш "м'яких формах", а людські сили фігурують як експансіоністські, агресивно-споживчі, паразитуючі на багатстві природи. Це не більш, ніж "нове коло|коло| буття" на базі "нового способу виробництва", у якому задіюються більш "тонкі форми" руху матерії, але|та| які також ведуть у безвихідь, до екоспазму| або геоколапсу|, хоча і не так|настільки| очевидно. "Нові шляхи|колії,дороги|" виявляються|опиняються| добре забутими старими виробничими принципами життя людини на основі багатства природи, а не багатства людини.Нова духовна парадигма праці - це перехід від життя за рахунок багатства природи до життя за рахунок "багатства людини" - природи людини і культури людини. Лише при вирішенні цього нібито “нового” питання філософії про співвідношення натури і культури людини, природної і культурної міри її світотворчості і самотворчості можна вийти на нові горизонти і мірні рівні природної екзистенції|, на духовні поля сенсів|змісту,рацій| і значень людського буття.

Мова|промова| йде не про нове оволодіння людиною природи, а про власне самоподолання і самовивільнення|, про вибір себе як об'єкта духовної творчості і продуктивної самореалізації. Самоподолання розуміється як оволодіння своєю долею й життєтворчістю, як перемога над собою і творчий саморозвиток. Самовивільнення - як оволодіння своєю духовною і соціальною сутністю|сутністю,єством| та відторгнення “не своєї сутності|сутності,єства|", "позапокладених|" сутнісних сил, що знаходяться|перебувають| за межами творчих цілей і завдань|задач| людини, поза|зовні| соціальними і духовними сенсами|змістом,раціями| його творчості. Самореалізація - як повне|цілковите| перетворення духовних потенціалів праці в сили продуктивної творчості і самотворчості|, що дозволяють людині знайти і перевершити себе .

"Людина творча" - це людина, здібна до реалізації духовних потенціалів праці і до саморозвитку в процесі продуктивної творчості своїх соціальних і духовних сил. Ставши людиною духовної свободи, вона стає здатною до перетворення буття культури (суспільної|громадською|) в культуру особистого|особового| буття. І навпаки, перетворює своє життя на безпосереднє буття культури шляхом праці самореалізації. Це людина, яка усвідомила, що у неї немає біоніші, тому що|бо| перед нею вся природа. Що у неї немає "соціальної ніші” (класової, кастової або елітарної), бо її соціальна ніша - усе суспільство|товариство|, відкритий|відчиняти| соціум. Що у неї немає і "духовної ніші”, у якій вона могла б "врятуватися" в самозаглибленості| і саморефлексії|, бо її "психічний мікрокосм" відкритий|відчиняти| для всіх, а її духовний досвід|дослід| має загальнолюдську цінність і значення.

Проблема виявлення і розвитку культурного потенціалу праці має не тільки|не лише| культурологічний і людський аспекти, але й внутрішньо-діяльнісний|, функціонально-змістовний|змістовний|. Зовнішній суспільний|громадський| розподіл праці розділив її і внутрішньо як процес. Соціальні і духовні обмінні|змінні| процеси праці виявилися практично виведеними за межі речового обміну і навіть усього матеріального виробництва, утворивши особливого роду "духовне виробництво" й "соціальне виробництво».

Останнє не інституалізувалось| і фігурує як "соціальна сфера" або "соціальна інфраструктура". Виробничі відносини праці, не будучи|з'являтися,являтися| повним|цілковитим| еквівалентом соціальних і духовних процесів працеобміну|, втратили|згубили,змарнували,загубили| навіть свою початкову суть|сутність,єство| "продуктивних відносин", перетворившись на структури управління і контролю за виробництвом (міністерства, відомства, корпоративні об'єднання). У високорозвинених|високорозвинених| індустріальних країнах виробничі відносини праці ігноруються взагалі і до останнього часу|донині| інтерпретувалися як "технологічні відносини" виробництва, а соціальні взаємини|взаємостосунки| працівників розглядалися|розглядували| на особовому рівні як людські відносини «соціальних партнерів» праці. Корисність цих взаємин|взаємостосунків| оцінюється|оцінює| за показниками "граничної продуктивності факторів|факторів| виробництва" (Д.Белл, З.Бжезінський), серед яких людина часто опинялася в числі "найменш продуктивних факторів|факторів|", що і стимулювало спроби створення|створіння| технотронного| виробництва, інших його моделей, суть яких "свобода від праці". І лише А.Тоффлер, перший серед західних теоретиків, поставив проблему здійснення "свободи для праці", сформулювавши її, звичайно, в традиціях західної думки|гадки|.

Так, він об'єднує технологічні і соціальні сили розвитку суспільства|товариства| в "третій хвилі" історичного руху людства. Це вже "деіндустріальне| суспільство|товариство|", головною фігурою якого є|з'являється,являється| не людина-споживач ("консьюмер|"), а людина-виробник ("просьюмер|"). Така людина повністю|цілком| відкидає споживчий комфорт і прагне самостійно вирішувати|рішати,розв'язати| власні проблеми замість того, щоб платити іншим. У нього виникла "фантазія|химера|" затверджувати свою цінність не в споживанні|вжитку|, а в продуктивній творчій праці. Згодом А.Тоффлер говорить уже про цілу систему "нової ідеології" виробництва, що розвивається новими працівниками. Вони творять особливу "другу економіку", в якій праця не вловлюється показниками "грошової економіки”. Працівники починають|розпочинають,зачинають| виробляти|виробляти,справляти| продукти і послуги для особистого|особового| споживання|вжитку|, а не для обміну. У зв'язку з цим американський учений пропонує вже зараз розрізняти в сучасному виробництві два сектори: "А'|' - виробництво для обміну, тобто звичайне|звичне| товарне виробництво, і "Б" - виробництво для особистого|особового| споживання|вжитку|. Тобто "нетоварне", "соціальне виробництво» для людини, її особистого|особового| духовного творчого розвитку.

Внутрішній розподіл праці руйнує її як цілісний процес комплексної дії і взаємодії матеріальних, соціальних та духовних сил, робить|чинить| її неможливою для "особистісного споживання|вжитку|", самореалізації і саморозвитку творчої сутності|сутності,єства| людини. Це веде до різного ступеня|міри| привласнення|присвоєння| працівниками соціальних та духовних відносин праці, отже, до їх "особистісної редукції" у "часткових працівників" з|із| розподіленою сутністю|сутністю,єством| і розподіленими сутнісними силами. Що приводить|призводить,наводить| потім до практично неусувної "сутнісної диференціації" людей на "творчих" і "нетворчих", "одновимірних|одномірних|" і "багатовимірних|багатомірних|", «духовних» і "бездуховних", "культурних" і "безкультурних" (принципово нездібних до цілісного сприйняття дійсності і цілісної, "складної поведінки"). Духовна і соціальна сутнісна сила людини в процесах праці виявилася практично відчуженою, тією, що привласнюється іншими.

Духовна сила людини - це її призначена сутнісна сила. Через внутрішній розподіл праці вона стала відчуженою в процесах праці як невиявлена сила. Бо сама духовність як сутнісний початок людини принципово невідчужувана як "внутрішня сутнісна власність". "Зовнішній розподіл" праці дозволяє технологічно виявити духовну силу людини у вигляді "духовного виробництва" в новій системі суспільного|громадського| виробництва у вигляді "інформаційного виробництва" в індустріальних країнах.

Соціальна сила людини - це її покликана сутнісна сила, яка виявлена, найчастіше, як спілкування, комунікативна взаємодія в процесах праці, але|та| не як продуктивна соціальна сила, що самостійно діє. У сфері суспільного|громадського| розподілу праці ("зовнішній розподіл|поділ|") вона навіть не розгорнена в особливе "соціальне виробництво", хоча статус "соціального працівника" вже сформувався (хоч і не в тому контексті).

Духовно-культурний потенціал праці з боку її внутрішньо-діяльнісного змісту|вмісту,утримання| - це комплекс обмінних|змінних| процесів взаємодії матеріальних, соціальних і духовних сил людини, що відкривають|відчиняють| їй можливість|спроможність| до творчої продуктивної самореалізації. Цей "шлях|колія,дорога| самореалізації» і дозволяє людині вибудовувати|вистроювати| процес праці в єдину й цілісну життєдіяльність, у якій вона стає суб'єктом власного розвитку, об'єктом самотворчості|.

Праця, виявивши свій духовний потенціал і відкривши|відчиняти| людині "шлях|колію,дорогу| самореалізації», перетворює всю її життєдіяльність на працю самореалізації - здібностей, талантів, призначеної сутності|сутності,єства| з її народження. Саме через механізм праці самореалізації людські соціальні і духовні сили із|із| "внутрішньої самоцінності|" перетворюються на суспільну|громадську| цінність. Це практична діяльність людського духу і людської соціальності зовні, у соціумі за предметним втіленням творчої сутності|сутності,єства| людини в універсальні цінності її культурного буття.

У концепції духовного потенціалу праці представлена|уявляти| "культурна парадигма праці». Це модель гуманізованої праці за лініями сутнісних сил людини, результатом чого є|з'являється,являється| народження у неї сил продуктивної творчості. Джерело цієї сили – в знятті суперечності|протиріччя| між суб'єктом і об'єктом праці шляхом зустрічі-злиття праці і культури, утворення "духовного потенціалу" напруження|напруження| праці на протилежних сторонах трудового процесу, як вибір в полярних опозиціях «самореалізація - самовтрата|», «самознаходження - самозречення|».

Механізм дії інтеграція соціальних і духовних сил людини як безпосередньо продуктивних. Сили продуктивної творчості - це сили реалізованого духовно-культурного потенціалу праці, "триплет сил" – соціальної, духовної і сили творчої самореалізації. Реалізовуючи духовний потенціал праці, людина трансформує свою робочу силу як просту утилітарну у творчу силу як складну універсальну.

Великий вітчизняний філософ Н.А.Бердяєв до кінця свого життя зробив висновок, що в сучасну «технічну епоху» для відновлення людської духовності і подолання|здолання| «панування машин», необхідно «царство машин» змінити|позмінювати| на «царство» духовної праці. Потенціал енергії для нової праці людина почерпне|черпне| в духовній творчості. Це новий вигляд духовно–творчої| енергії. Вона енергія, що не перерозподіляє або є обмінною|змінна|, а «енергія, що приростає», і виникає в ході духовно-творчого процесу. У цьому сенсі|змісті,рації| і розуміється діяльнісна| творчість людини, як «виправдання|захист| людини» через духовну творчість.

Це означає, що людина виходить за межі свого життя як "руху по площині|плоскості|" і переходить до "вертикального руху" духовного життя, ніби переходячи в "інше вимірювання|вимір|". «Творчий рух, духовне життя не є рух по площині|плоскості|, це рух вертикальний увись|угору| та углиб ... Свідомість глибинна бачить рух вертикальний» (Н.А. Бердяєв). Великий учений-антрополог Тейяр де| Шарден уже у наш час|в наші часи| побачив «вертикальний» духовний рух у «творчій еволюції» людини, пов'язаний з переходом від "радіальної енергії" до «тангенціальної енергії», від руху в межах одного витка еволюції до багатовиткового руху, здійснюваного|скоювати,чинити| навколо|навкруг,довкола| космічної осі розвитку. "Дух землі|грунту|" отримує|одержує| розвиток в космічному ноогенезі|.

Людина здійснювала "втечу від праці" як від прокляття|прокльону|, намагаючись|пробувати| знайти "свободу від праці», неминуче поверталася до праці як спокутування, і в знайденій свободі зверталася|обертався| до праці для катарсису, самоочищення у вільній праці, щоб|аби| знайти в собі нові сили для життя і саморозвитку.

Приводячи|призводити,наводити| в дію духовний потенціал праці, людина закликає|призиває| свої соціодуховні| сили, і з|із| ними вона знаходить свободу саморозвитку. Свобода саморозвитку як нова якість людини усвідомлюється нею у процесах творчої праці як принцип додатковості.Додаткова міра свободи в соціальному плані - це вибір. Він охоплює не тільки|не лише,не те що| багатоваріантні можливості|спроможності| для самореалізації людини і багатоваріантні способи для саморозвитку. Це вибір між функціональними силами (відчуженими), які покликані для життєзабезпечення людини і суспільства|товариства|, а також силами сутнісними (творчими), які не виявлені, і є|з'являються,являються| призначеними для життєтворчості людини.

Додаткова міра свободи в духовному плані - це культура. Вона дозволяє здійснити "універсальний вибір". Це не "варіантний вибір", а "інтегральний вибір". Вибір «культури людини» і заміна абсолютно іншою культурою життя. Це «вибір духу», а не бездуховності і технотронності|. Урешті-решт|кінець кінцем,зрештою,урешті-решт| - це «вибір вибору» (С.К′єркегор).

Коли свобода виступає|вирушає| атрибутом духу, а дух - атрибутом культури, тоді він стає універсальною силою. Вона може проявляти|виявляти| себе по-різному|, формуючи різні «культурні реальності". Історично наймогутніше проявив|виявляв| себе "великоханьський| дух" в Китаї, "буддійський дух" в Індії, "античний дух" в Стародавній|древній| Греції і Римі, «арійський дух» в Германії, «слов'янський дух» у нашій країні, "американський дух" у США, "дух ямато|" в Японії.

Універсальна сила духу може бути проявлена|виявляти| і реалізована не обов'язково у сфері праці, але й в інших сферах життя людини. У т.ч. і безпосередньо в самій духовній сфері. Але|та| у сфері праці потенціал духовної сили є|з'являється,являється| найбільшим, та|та| тільки тоді,|лише| коли він набуває характеру|вдачу| продуктивної творчості. Духовне напруження|напруження| стає максимальним на полюсах інтегрального вибору в процесах продуктивної творчості. Реалізація або антиреалізація? Синтез або дезінтеграція? Удосконалення або деградація? Прояснення або озвіріння? Катарсис або прокляття|проклін|?

Тому механізм реалізації соціодуховних| сутнісних сил людини в трудовій діяльності "від культури» в загальному|спільному| вигляді|виді| може бути представлений|уявляти| в наступному|слідуючому| вигляді|виді|: «культура - духовний потенціал праці - продуктивна творчість людини – вільна праця». Духовний потенціал праці в цьому механізмі - джерело саморуху процесів праці, джерело саморозвитку сил людини в трудових процесах. Культура як додаткова міра свободи, що дає можливість|спроможність| інтегрального вибору, безпосередньо приводить|призводить,наводить|у дію процеси праці, здійснюючи в них вільний рух людських здібностей.Культура є сам-орух процесів праці. Культура – само-розвиток сил і здібностей людини в праці.

При нинішній організації праці людина, переробляючи|переробляти| речовину природи, сама є|з'являється,являється| такою речовиною. Людина не істота, а речовина існування. Відоме визначення, що праця - це загальний спосіб буття людини, не витримує критики. Таке буття на практиці зводиться тільки|лише| до праці життєзабезпечення із|із| усією гамою|гамма-гексахлорциклогексаном| протиріч|протиріч|.Праця на духовній основі|основі,заснуванні| є позитивною творчою діяльністю. Кінцевий|скінченний| пункт цієї діяльності – вільна людська індивідуальність, «людина творча», утворення «людських формацій» суспільства|товариства|.

Ось|от| ці «людські формації».Первинна формація - це перша форма суспільства|товариства|. Для неї характерні|вдача| відносини особистої|особової| залежності людей у процесах родової, общинної праці.

Вторинна|повторна| формація - це людська система, для якої властиві відносини особистої|особової| незалежності на основі речової залежності від продуктів праці, що дають засоби|кошти| для життя. Але|та| така особиста|особова| незалежність не більше ніж "вільне відчуження праці", "вільне рабство" без "трудової кріпості|міцності|".

Третинна формація - це власне людське суспільство|товариство|, основою якого є|з'являється,являється| вільна від речової залежності особа|особистість|, людська залежність якої будується на волі творчості. Умови праці і виробництва співпадають|збігаються| з|із| соціальними умовами життя людей, стають виробництвом людини, тобто, виробництвом її творчих здібностей. Праця перетворюється на життєвий процес, стає безпосередньою духовною життєтворчістю|, самореалізацією людини. Духовна самореалізація людини в процесі праці – це творча мета|ціль| людини.

Досягнувши цієї мети|цілі|, вона опредмечує| свої сутнісні сили. Проте|однак| це не кінцева мета. Самоціллю є|з'являється,являється| сама людина, мета|ціль| – особистий|особовий| саморозвиток. Саморозвиток же досягається при вільному русі процесів праці. Взаємозв'язок самореалізації і свободи очевидні. Адже можна самоздійснюватися| в продуктивній творчості і реалізувати сутнісні здібності, а можна реалізувати ці здібності в злі, в соціальному руйнуванні і духовному саморуйнуванні.

Уся річ у тому, на яких ідентифікаторах будується праця самореалізації. Якщо процес реалізації духовного потенціалу праці будується на духовних ідентифікаторах за моделлю "самопізнання – само- одкровення – самовизначення - самознаходження|" - людина здійснилася. Якщо за моделлю "дезорієнтація – дезіндивідуалізація –самозречення - самовтрата|", то відбулася антиреалізація.

"Людина реалізована" та, яка|КТО| знайшла себе, "людина нереалізована" - втратила себе і її знайшла інша. Перша стала самооб′єктом | для розвитку, суб'єктом саморозвитку, отже, вільною людиною. Друга - "об’єктом-для-іншої|" ("альтероб′єктом|"), суб'єктом несвободи ("альтерсуб′єктом|"), отже, антирозвитку, регресу.

Діалектика вибору «позитивної праці», духовної самореалізації визначається діалектикою духовних потенціалів праці. Вона є пошуком і знаходженням нових імпульсів для життєдіяльності людини на культурному шляху|колії,дорозі| її творчої самореалізації. Ці імпульси йдуть від нових джерел енергетичного напруження|напруження| в процесах праці, коли вона розгортається як духовно-діяльнісний| процес.

У духовно-культурному потенціалі праці акумулюються такі найбільш могутні енергоджерела, що напружують соціальні і духовні сили людини для життєздійснення|:

- творче напруження|напруження|, або діяльнісне| напруження|напруження| творчого пошуку, що створює творчий потенціал напруження праці; воно «виштовхує» людину в позамежний простір звичайних|звичних| зусиль, за межі|кордони| звичного і традиційного; саме творче напруження|напруження| дослідницького пошуку трансформує культуру їх репродуктивного в продуктивно-творчий процес;

- напруження|напруження| вибору - це діяльнісне| напруження|напруження|, представлене|уявляти| пошуком-перебором соціальних можливостей|спроможностей| для продуктивної творчості і самореалізації; перш за все,|передусім| це вибір здібностей для самореалізації, на які робиться|чинить| «ставка», вибір оптимального варіанта, у якому співпадають|збігаються| можливості|спроможності| і здібності творчо діяти;

- культурна напруга в диполі «матеріально-духовне|», пов'язана з досягненням поліфонічної гармоніки|гармошки| у творчій дії сутнісних сил людини в суперпозиціях від фізичного до ментального, від вітального до духовного;

- духовне напруження|напруження| - це діяльнісне| напруження|напруження| духовного вдосконалення, що створює духовний світ праці й об'єднує в універсальну дію всі сутнісні сили людини для саморозвитку, еволюційної творчості;

- комунікативна напруга інформаційних взаємодій в обмінних|змінних| процесах праці, яка різко підсилює|посилює| щільність суб’єкт-суб’єктних| та суб’єкт-об’єктних контактів і піднімає|підіймає| їх інтелектуальне насичення до супраментального| рівня (інтуїція).

Матеріальним носієм, на основі якого здійснюється енергообмін у процесах праці і через який відбувається|походить| накопичення духовного потенціалу праці, акумулюється потенціал діяльнісного| напруження|напруження|, є|з'являється,являється| інформація. Структура праці зазнає істотних|суттєві| змін. Модель виробничої структури праці, яка зараз використовується, є|з'являється,являється| утилітарно вірною, але|та| малоефективною, тому що|бо| людина в ній не більш, ніж "особистісний елемент" технократичного маніпулювання (продуктивні сили, мета|ціль|, виробничі відносини).

Модель культурогенної| структури трудової діяльності в духовному виробництві представлена|уявляти| такими основними компонентами:

- соціальні і духовні продуктивні сили трудової діяльності як розгорнені сутнісні сили людини;

- самореалізація як внутрішньозакладена | людська мета|ціль| трудової діяльності;

- комунікативні взаємодії як виробничі відносини "залучення-розвитку" здібностей комунікаторів|;

- продуктивна творчість як механізм зв'язку даних компонентів у трудовому процесі.

У культурогенній| структурі праці інформаційний обмін породжує абсолютно інші потенціали трудової діяльності. Це культурні потенціали, що напружують сутнісні сили людини і приводять|призводять,наводять| у дію її соціальні й духовні енергоздібності в спектрі таких внутрішніх духовних рухів процесу праці:

- рух культури як "рух цінностей", що створює абсолютно|цілком| нову "ціннісну реальність" праці;

- рух здібностей учасників трудового процесу; соціальні і духовні здібності, виступають|вирушати| як цінності, і створюють «рух цінностей», вільний рух людських виборів, багатоваріантні можливості|спроможності| для самореалізації; підсумок вибору - самовизначення, і тоді виникає "рух самовизначників|" (самодетермінантів|) як "модельних цінностей", покликаних до продуктивної реалізації людиною;

- творчий "рух самореалізації", що стає працею самореалізації;

- гармонізуючий "рух саморозвитку" або "інноваційний рух" у напрямку до нової реалізаційної комунікації людини, з|із| якою починається|розпочинає,зачинає| новий цикл її самовдосконалення.

Із|із| зміною структури праці змінюється її характер|вдача| і зміст|вміст,утримання|. Характер|вдача| праці починає|розпочинає,зачинає| визначатися способами культурної взаємодії людини і суспільства|товариства|, мірами свободи для розвитку сил продуктивної творчості. Зміст|вміст,утримання| праці визначається способами і формами культурної реалізації творчих здібностей людини як безпосередньої продуктивної сили. У змісті|вмісті,утриманні| праці духовний потенціал проявляє|виявляє| себе як творча сила розвитку здібностей людини. І він же "закликає|призиває|" ці здібності для творчої самореалізації в системі духовного виробництва.

З|із| накопиченням і виявленням культурного потенціалу праці, з|із| формуванням її культурогенної| структури, набуттям|надбанням| нового характеру і змісту|вмісту,утримання|, трудова діяльність знаходить нову системну якість. Праця із|із| «закритої|зачиняти|» виробничої системи, якою вона є|з'являється,являється| навіть у звичайному|звичному| духовному виробництві, перетворюється на відкриту|відчиняти| культурну систему. У ній протікають "відкриті|відчиняти| процеси" праці, які далеко виходять за межі власне трудового процесу. У праці як відкритій|відчиняти| системі здійснюється|скоює,чинить| інформпроцесообмін|. Його можна побудувати|спорудити| за будь-яким алгоритмом, згорнути|згорнути| і розгорнути в будь-які технології, включаючи "соціальні технології" й "духовні технології".

Праця набуває|придбаває| нових предикатів, частину|частку| з|із| яких представляють|уявляють| модуси колишніх, частину|частка| - інноваційні характеристики. "Проста - складна" праця виступає|вирушає| в модусі "творча - утилітарна|" праця. «Приватна – безпосередньо суспільна» праця виступає|вирушає| в модусі «безпосередньо особова (самореалізація) – опосередкована суспільна|громадська|» праця.

Серед нових предикатів можна виділити такі як:

- варіативна| і регламентована| праця, тобто з|із| вільною і жорсткою побудовою|шикуванням| трудового процесу, з|із| трудовими функціями, що жорстко задаються або вільно обираються;

- традиційна й інноваційна праця, тобто із|із| сталими|устояними| способами процесообміну| або експериментально-досвідченими|дослідними|, такими, що "забігають уперед";

- комунікаційна чи аутогенна праця, яка базується або на процесах взаємодії суб'єктів, або на їх відособленні;

- гуманоморфна| чи техногенна праця, яка виводить людину за межі технологічних процесів, або "вбудовує" її як технологічний елемент;

- реалізаційна або життєзабезпечуюча праця (ебілітивна| – екзистенціальна), орієнтована або на розвиток здібностей, або на задоволення життєвих потреб.

Якщо традиційні предикати праці носять характер|вдачу| природних, стихійних рухів, що здійснюються|скоюють,чинять| в трудових процесах, то нові – соціокультурних, людських рухів. Перші є маркіровані («первинно означені») рухи, і вони складають той матеріал, з|із| якого надалі конструюються|сконструйовують| трудові дії матеріального виробництва. Другі, втративши|згубити,змарнувати,загубити| жорсткий зв'язок з|із| предметом, відірвавшись від його матеріально-фактурних|фактура-ліцензія,фактура-специфікація| і структурних подробиць|докладності|, стають «вторинними|повторними| формами» людської активності, здатними до зміни і саморозвитку. Іншими словами: перші маркіровані природою, другі - маркіровані духовною культурою. Тому відкрита|відчиняти| система праці – це духовна система праці, духовне виробництво.

У такому “відкритому|відчиняти|” духовному виробництві здійснюється перш за все|передусім| привласнення|присвоєння| людиною своєї людської сутності|сутності,єства|, всього попереднього матеріального і духовного багатства. Воно стає її “людським багатством”, перетворюється на “сутнісне багатство” людини.

Подібне “сутнісне збагачення” можливе тільки|лише| в духовних процесах праці. “Сутнісний капітал” людини поміщено|ув'язнений| в духовно-творчий потенціал трудової діяльності. Ніяким|жодним| іншим способом цей капітал не придбати|набути| – ні шляхом експлуатації або примушення|примусу,силування|, ні споживчим достатком, ні продажем своєї душі за “фаустівською|” моделлю І. Гете.Духовне оновлення людини безпосередньо|прямо| пов'язане з духовним оновленням праці. Це одночасно і творче оновлення всієї людської культури, її гуманізація на основі розгортання сутнісних сил людини в духовному виробництві.

У духовному виробництві долається|переборює| відчуження праці шляхом її перетворення на духовно-практичну діяльність. Вона є активна духовна практика праці самореалізації сутнісних сил людини. Тому принципово важливо|поважно| наповнити духовним змістом|вмістом,утриманням| не тільки|не лише| трудову діяльність, але й спонукати людину до духовно-практичної роботи над собою. Тоді людина і її трудова діяльність знаходять органічну єдність у духовно-практичній самореалізації людських сутнісних сил.
 1. Духовно-практична діяльність людини

Під духовною практикою зазвичай|звично| розуміється діяльність з утвердженням цінностей культури, усе те, що пов'язане з функціонуванням культурних цінностей у суспільстві|товаристві|, їх розвитком і створенням|створінням| нових ціннісних основ суспільної|громадської| життєдіяльності. А це є культурний прогрес суспільства|товариства|.

Духовна практика процесуально розгортається як духовно-практична діяльність. Традиційно під цією діяльністю розуміється все те, що пов'язане із створенням|створінням| витворів мистецтва, функціонуванням суспільної|громадської| свідомості й суспільної|громадської| ідеології, усе, що ними культурно опредмечено|, а також наука, освіта|утворення| і виховання.

Але|та| духовно-практична діяльність має і свій власний аспект, який часто упускається. Це суперечність самої категорії “духовна практика”. Адже практика як соціально-філософська категорія спочатку припускає|передбачає| активну взаємодію людини з|із| навколишньою|довколишньою| дійсністю. Цим вона і відрізняється від споглядання і споглядального, рефлексивного відношення|ставлення| до дійсності.

Рефлексивну діяльність людина здійснює за формулою: «суб’єкт – споглядання – об’єкт|». Переводячи|перекладати,переказувати| рефлексію в план пізнання, людина змінює|зраджує| споглядальне відношення|ставлення| на активно-практичне за формулою: «суб’єкт – пізнання – об’єкт|». А, коли пізнання стає безпосередньо практичною діяльністю, то формула набуває вигляду: «суб’єкт – практика – об’єкт|». Тим самим відношення|ставлення| людини до дійсності стає активно-перетворюючим.

Але|та| те, що є|з'являється,являється| вірним для матеріальної і соціальної практики, для духовної практики не є|з'являється,являється| однозначно правильним. Адже духовна діяльність включає як практичний, так і споглядальний аспекти. Тобто, вона єдина “у двох аспектах|обличчях,лицях|”, коли один не виключає інший, більш того, припускають один одного. Без психічної рефлексії, духовної інтроспекції, інтелектуального споглядання не може бути духовної практики. У рівній мірі і навпаки.

У цьому відношенні є сенс говорити про “духовний соціум”, соціодуховні| цінності і соціодуховну| діяльність. У тому значенні, що людський дух є розпредмеченою| соціальністю, а соціальність – опредмеченою духовністю.

Таке розуміння можливе тільки|лише| в системі культури. Тому і духовно-практичну діяльність (ДПД) слід розглядати|розглядувати| в системі культури, в аспекті соціодуховних| сутнісних сил людини, їх розвитку і творчої самореалізації.

Пов'язуючи ДПД з ціннісним самовизначенням людини і подальшою|наступною| творчою самореалізацією, можна розкрити|проясняти| її зміст|вміст,утримання| і основні форми прояву|вияву|. А саме, через внутрішньо властиві їй суперечності|протиріччя|, які в системі культури обумовлюють| розвиток духовного виробництва, приводячи|призводити,наводити| в дію головну рушійну силу цього виробництва і суб'єкта соціодуховної| дії – інтелігенцію як соціокультурний клас.

Механізм духовно-творчої дії, закладений у ДПД, представлений|уявляти| у сукупності таких основних складових.

Випереджаюче віддзеркалення|відображення,відбиття| або аференція|. Вона дозволяє на порядок|лад| прискорити нейропсихічні| процеси в людському мозку (П.К.Анохін). Звичайний|звичний| логічний дискурс людського мислення в корені змінюється: з|із| дискурсивного воно стає інтуїтивно-дискретним, супроводжується|супроводиться| ментальними явищами синектики| (“прориву у висновках|умовисновках|”).

Продуктивна уява або імагінація. На цю психічну здатність|здібність| людського мислення вперше|уперше| звернув увагу І.Фіхте і філософсько-гносеологічно її обґрунтував. При цьому він безпосередньо|прямо| пов'язав цю здатність|здібність| з ментальним явищем інтелектуальній інтуїції. Сучасні креативні| розробки з мислення й імагінації пов'язують уяву із|із| здатністю|здібністю| людської психіки до асоціювання і метафоризації|, здатністю до нової таксономії| образів|зображень| і понять.

Дискурсатори людського мислення “спрацьовують” у новому семантичному (змістовному|) і семіотичному|семіотика| (значення і значущість) аспектах. З'являються|появляються| абсолютно|цілком| нові сигнифікатори|, знаки і значення, які не мають прямих предметних|предметних| аналогів у зовнішній дійсності.

У рамках|у рамках| звичайної|звичної| “безперервної” логіки (а не дискретно-інтуїтивної) в актах продуктивної уяви виникають семіотичні|семіотика| дискурсатори| синектики| або інша ціннісна інтерпретація образів|зображень| і понять. У психології ці психічні феномени відомі як аглютинація|, або “вигадки|вимисли|-глюки” людської рефлексії.Ідеальна реконструкція або нова композиція образів|зображень| і понять, свого роду реінкарнація їх колишніх аналогів, створення|створіння| нових ідеальних прототипів і патернів на основі енграм| та рецесій минулих образів|зображень| і понять. Це ідеальна модель для її матеріально-наочної|предметної| ідентифікації.

Творча реалізація, яка представлена|уявляти| фронезисом| або практичною, прив'язною до зовнішньої дійсності візуалізацією ідеальної моделі та її матеріальним опредмеченням-синтезуванням|. По суті справи це і є власне духовно-практична діяльність, а більш точно, її кінцевий|скінченний| результат. Адже саме в духовно-практичному акті творчої самореалізації і спостерігається опредмечення| духовних сил людини, їх репрезентація і натуралізація в створюваних цінностях культури.

Але|та| виявляючи зміст|вміст,утримання| ДПД з боку її внутрішніх механізмів, правильніше було б говорити не стільки про кінцеві|скінченні| результати творчої самореалізації людини, скільки про сам процес ДПД. Тобто про розгортання соціодуховних| сил людини в часі та просторі|простір-час|. Бо сама практика є процесом активної взаємодії людини з|із| дійсністю, в якій вона виступає|вирушає| і як суб'єкт, і як об'єкт саморозвитку та самовдосконалення.Тому, якщо духовно-практичну діяльність і потрібно пов'язувати з творчою самореалізацією людини, то не слід плутати|путати| з|із| нею, і не зводити тільки|лише| до неї. Тоді в ДПД можна побачити такі основні структурно-змістовні| елементи.

 1. Здійснення духовно-ціннісного вибору людиною, реалізації своєї свободи волі, свободи ціннісного самовизначення і творчого волевиявлення. Це далеко не простий духовно-психічний акт, і часто людина може витратити на підготовку до його здійснення велику частину|частку| життя (або навіть усе життя|усе життя|).

Можна говорити і про духовно-ціннісний вибір усього суспільства|товариства|, вибір ним шляхів|колій,доріг| свого соціокультурного розвитку або нової “ціннісної парадигми”. І часто цей вибір може стати “історичним”, тобто спрямувати|спрямовувати,скеровувати| суспільство|товариство| на шлях швидкого прогресу, або “історичного забуття”. Надійним орієнтиром у всі часи служили саме духовні вектори суспільного|громадського| розвитку, культурні і соціогуманістичні| цінності.

 1. Практична діяльність за напрямами|направленнях| духовної доцільності, гармонійної відповідності до|із| свого зовнішнього оточення і своєї совісті. Це той вид діяльності, яка в різний історичний час характеризувалася як “блага”, “добродійна|доброчесна|”, “сприятлива” не тільки|не лише| для себе, але й для всіх. Вона не кар’єристська діяльність “по головах”, яка на перший погляд швидше наближає до мети|цілі| (але також і плодить незліченну кількість ворогів та недоброзичливців). Це дія в руслі загальних|спільних| інтересів, у спектрі загальнолюдських цінностей, в аурі взаєморозуміння і сприяння, а іноді|інколи| й “ірраціонального відступництва” від власної користі й особистої|особової| вигоди. Але|та|, кінець кінцем|зрештою|, саме подібні дії є|з'являються,являються| найбільш раціональними і результативними.

 2. Культурне духовне самопрограмування| у міру індивідуальної, соціальної і духовної сутності|сутності,єства| кожної людини, “своєрідної” соціодуховної| міри особистості|особистості|. Іншими словами, це “програма - самомодель|” майбутньої інноваційної самореалізації.

У структуру програми «інноваційної самомоделі|» входять:

 • увесь життєвий досвід|дослід| людини, а також «фронезис|» (здоровий глузд) майбутньої життєдіяльності;

 • ризик, підприємницькі здібності, інверсійні якості особистості|особистості|;

 • інверсія поточної екзистенціальності| в нову інтенцію| буття;

 • нова життєтворчість і зміна життєдіяльнісної| парадигми.

 1. Духовно-когнітивна верифікація, тобто «перевірка – оцінка - тест|» досягнутих результатів: наскільки вони відповідають духовним критеріям істини, цілям особистісного і соціального пізнання. Найчастіше – це «етична перевірка», духовна самоперевірка того, наскільки матеріальні результати ДПД відповідають цінностям культури, мають сенс і значення для інших людей. Це перевірка на істинність особистої|особової| життєдіяльності людини, наскільки наміри, очікування|чекання| і результати співпадають|збігаються| із|із| установленою|установленою| “планкою досягнень”, а оцінка відповідає “естимативним| силам” людини (критичності і вірності оцінок).

 2. Духовно-психогенне вдосконалення - розвиток “духовної свідомості” особистості|особистості|, виразного|чіткого| розуміння і здатності|здібності| вірної дії| у напрямку розвитку соціодуховних| сутнісних сил людини. Характерною|вдача| ознакою цього структурного елемента ДПД є|з'являється,являється| суперпсихічний акт “духовної фільтрації” глюків і аглютинацій|, тобто|цебто| звільнення|визволення| від ілюзій, помилок, “фантомів” і “фантазмів|” особистісної самосвідомості, від спотворених і помилкових уявлень про навколишню|довколишню| соціальну реальність. У даний час|нині| подібні неадекватні уявлення|вистави,подання,представлення| зазвичай|звично| нав'язуються засобами масової інформації і тією «механікою», яка характеризується як маніпуляція суспільною думкою і суспільною|громадською| свідомістю.

У теорії сутнісних сил людини подібне духовно-психогенне вдосконалення розглядається|розглядує| в спектрі трьох людських сутнісних сил – когнітивної, технологічної (сила, яка опредмечує| когнітивні здібності людини) і емотивно-волютивної сили. Остання є “налаштовування на успіх” і “реакція на успіх”.

6. Духовна трансформація людського інтелекту і його перетворення на “відкриту|відчиняти| менталосферу|”. Вперше|уперше| таку можливість|спроможність| у людини відмітив|помітив| і обґрунтував Ф.Шеллінг, який описав її у своїй системі “Трансцендентального ідеалізму”.

Це достатньо|досить| складний психокогнітивний і ментальний акт, у результаті|унаслідок,внаслідок| якого людський “ін-телект|” трансформується в “екс-телект|”, тобто змінює|змінює,замінює| свою домінантну спрямованість. Коротко психодуховний механізм цього процесу представлено|уявляти| так.

Перший крок. Суб'єкт спрямовує|спрямовує,скеровує| свою увагу на об'єкт і тим самим переносить себе на об'єкт, “суб'єктивує об'єкт” за формулою:

S0|.

Другий крок. Суб'єкт переносить об'єкт на себе і тим самим “об'єктивує” свою суб'єктивність. Формула “об'єктивації суб'єкта”:

0S| або S0|.

Третій крок. Взаємодія, “взаємопродукування|” суб'єкта і об’єкта за формулою:

S↔0,|

що викликає|спричиняє| у суб'єкта внутрішній стан|достаток|-переживання|вболівання|, який називається в психологічній практиці “психічний простір|простір-час|” (Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагіна). Іншими словами, великий «зовнішній простір|простір-час|» природи стає “внутрішнім простором|простір-час|” людини.Четвертий крок. “Об'єднання” суб'єкта і об'єкта за формулою:

S+0,|

яке переживається|переживає| людиною як “внутрішній час”, яким, як і “внутрішнім простором|простір-час|”, він може управляти: уповільнювати|сповільняти,сповільнювати|, прискорювати, додавати|наділяти,надавати| іншу значущість.

У філософській літературі це знайшло відображення|відображення,відбиття| в таких поняттях як “біологічний час” людини, “психічний час”, який за темпоритмом| істотно|суттєвий| відрізняється від “природного часу”. Ф.Шеллінг подібне відчуття у людини визначав як “інтелігенція” або специфічна психоінтелектуальна| еманація людини. У гносеологічному плані вона є “інтелектуальна інтуїція” або стан|достаток|, у якому людина безпосередньо споглядає істину.

П'ятий крок. Безпосередня тотожність суб'єкта і об’єкта за формулою:

S≡0,|

яка перетворює свідомість суб'єкта і робить|чинить| її здатною до “духовного осяяння”, “інтелектуального інсайту|”, трансформує інтелект в “інсайт-телект|”.

У такому інсайт-телекті неможливо розрізнити в якому роді постає|з'являється| ментальне осяяння – це “внутрішнє осяяння” або “зовнішнє осяяння” (представлене|уявляти| зовнішнім “духовним поштовхом”, “ініціацією зверху”, наприклад, з боку неосфери). Тут це не має значення. У подібному феномені духовної трансформації людини важливо|поважно| вловити інше. Творча самореалізація породжує новий тип|типа| (архетип|) людини. Це вже не звичайна|звична| “ентропійна| людина” з|із| величезною дисперсією бажань, хотінь| і потреб, а “синерголюдина|”. Це “новий суб'єкт” з|із| новою раціональністю, новими світобаченням| і світосприйняттям|світосприйняттям|, який діє в максимально широких макромежах природної гармонізації. А конкретно, - це реальний суб'єкт духовного виробництва, або в соціокультурному плані – інтелігенція як носій духовної сили.


 1. Феноменологічні основи духовно-психічної діяльності інтелігенції (як суб'єкта духовного виробництва)

Феноменологічні основи духовно-психічної діяльності були закладені ще великим німецьким філософом Г.Гегелем і з тих пір|відтоді| істотних|суттєвих| змін не зазнали. «Феноменологія духу» Г.Гегеля до сьогодення залишається неперевершеним зразком|взірцем| становлення нового людського архетипа| - “людини духовної”.

Якщо розглянути|розглядувати| його феноменологічне вчення про дух у системі культури і духовного виробництва, то Гегель, звичайно ж, не ідеаліст. Для нього людський дух у рівній мірі об'єктивований і суб’єктивований|. А феноменологія духу не більше, ніж “наука про свідомість”, за якою слідує|прямує| “наука про логіку” або “вчення про поняття”. Дух в людині – це “господар” його самосвідомості (Herr|), а всі інші психофізичні прояви|вияви| є|з'являються,являються| “працівниками” духу (Knecht|). Таке співвідношення духовного і тілесного історично і формується з|із| історії та передісторії людини.

Перший прояв|вияв| духовного початку феноменологічно представлено|уявляти| у вигляді "розсіяного|неуважного| духу" в людині-тварині. Цей "тваринний дух "є нічний морок|темрява| його сутності|сутності,єства|", духовний "морок|темрява|" відсутньої у передлюдини свідомості і самосвідомості.

"Тваринні" духи вступають у безглузду і взаємовиснажливу| боротьбу, яка рано чи пізно сомовичерпається|, і на місце|місце-милю| "руйнуючого" духу стає дух, що "творить". За своєю суттю він вже позитивно інший - це "працюючий дух”, який самовизначається в трудовому процесі як мікроскопічна частинка|частка,часточка| "абсолютного духу". На цій феноменологічній стадії виразно|чіткий| проступає "самозвеличення" людської свідомості як природного і надприродного предмета. Його предметність|предметний| фіксується людиною як "працююча свідомість", потім "працююча самосвідомість”.

Але|та| останнє - уже інший феномен духовності людини. Це "дух-майстер|мастер-штамп|, який самоусвідомлює| повернення своїй сутності|сутності,єству| з|із| природи до себе самої. Дух-майстер|мастер-штамп| розривається в протиріччі|протиріччі| між виявленою "внутрішньою сутністю|сутністю,єством|" і наявним|готівковим| природним буттям, намагається|пробує| з'єднати "форму природну і форму, що володіє самосвідомістю".

З цієї миті дух стає художником|митцем|, «художнім духом», який занурюється в іншу, неприродну стихію свого буття, тобто у свій внутрішній ідеальний світ. Він уже не розривається в протиріччі|протиріччі| між зовнішнім і внутрішнім, робить|чинить| однозначний вибір на користь духовної сутності|сутності,єства|, у наявності і домінуванні якої вже не сумнівається. Тим самим "працюючий дух” перетворюється на "духовного працівника". Найяскравіше маніфестація духу-художника|митця| представлена|уявляти| у витворах мистецтва, у яких людина намагається показати|виказувати,висловлювати| і визначити гармонію своєї духовної сутності|сутності,єства| і красу|вроду|. Своєю унікальною художньою мовою|язиком| вона прагне показати|виказувати,висловлювати| субстанціональну| форму загальної, "абсолютної" самосвідомості.

Це прагнення в об'єктивній предметності|предметний| художніх творів|добутків| показати|виказувати,висловлювати| те, що лежить під об'єктом, "вкладено", "інтроеційовано|" в нього, є феноменологічною стадією суб′єктивації | духу, появи "духу-суб'єкта". Він намагається|пробує| пред'явити і дослідити зсередини свою духовну суть|сутність,єство|.

Існують два шляхи|колії,дороги| подібного пред'явлення: релігійний дух або "дух-бог" з|із| олюдненою| божественною сутністю|сутністю,єством| і філософствуючий "дух-філософ” з|із| людською духовною сутністю|сутністю,єством|. Справа|річ| совісті кожної людини, яким шляхом піти - у міру божественної сутності|сутності,єства| суб'єкта /"зверху"|/ або у міру людської сутності|сутності,єства| /"знизу"|/.

Гегель обирає шлях|колію,дорогу| "наукового духу", який прагне виявити абсолютне знання. Тут виникає відома гегелівська "тріада".

1. Суб'єктивний дух, представлений|уявляти| свідомістю, самосвідомістю, розумом: вони - теза абсолютного духу.

2. Об'єктивний дух, представлений|уявляти| земноприродними| феноменами буття і людськими творіннями, які потенційно можуть стати безсмертними; вони - антитеза абсолютного духу (небуття).

3. Абсолютний дух, який є "абсолютне знання", - синтеза|.

Іншими словами, абсолютний дух, проявлений|виявляти| на цій феноменологічній стадії, є "дух-знання", "знання про знання" або духовна сутність|сутність,єство| людини, що мандрує по знанню. Вона представлена|уявляти| як наукове знання духу про себе самого, яке людина суб'єктивно відчуває у формі|у формі| “сходження" до свого субстанціонального начала.

Сходинки цього сходження людини до своєї передвічної сутності|сутності,єства| Гегель представляє|уявляє| так: • виникнення моральної самосвідомості;

 • відчуття духовної всеєдності| всесвіту;|світобудови|

 • знання духовної сутності|сутності,єства| у вигляді "чистого знання”;

 • визначення в собі духовного самозвеличення-загальності;

 • виникнення понять "формоутворення духу", поява знання "прекрасної|чудової| душі" ("знання духу про себе самого");

 • знання самоспоглядання в єдності з|із| духовною сутністю|сутністю,єством|. Останнє - це те, про що говорили багато видатних|визначних| філософів та учених, тобто безпосереднє, живе|жваве| споглядання істини, вищої істини або "абсолютного духу”.

Наступна|така| феноменологічна стадія - це вже сам Абсолютний дух "у собі самому" як вмістилище вселенського|всесвітнього| духовного досвіду|досліду|, або знання. Це істина, рівна достовірності духу або "самоосягаючий| дух", «знання знання». Людина знаходить у собі духовний час і духовний простір, виявляє діалектику духу, знаходить у собі духовну індивідуальність у вигляді "світлої істоти". Вона повністю|цілком| долає|переборює| людський страх, проявляє|виявляє| духовну волю у вигляді сили духу.

Тут вже спостерігається процес не "сходження" до духу, а процес "занурення" в нього. Важко звільнитися|відбутися| від думки|гадки|, що Гегель сам усе це відчув. Цей духовний рух-занурення у нього абсолютно|цілком| безумовний: • "звільнення" людини від свого самозвеличення;

 • занурення в самосвідомість як суб'єкта;

 • "чиста дія|" як нерозрізнення в собі суб'єкта і розчинення в духовній субстанції;

 • набуття|прийняття,приймання| форми субстанціональності| та її стійке утримання, коли вона "стійко існує для себе".

Хоча Гегель і не ставив прямо питання про людський інтелект, людську духовну інтелігенцію, але|та| він явно говорить про здатність|здібність| людини феноменологічно пройти|минати,спливати| всі стадії інтелектуального зростання|зросту| до отримання якості “чистої”, а потім і “практичної” дії| на духовному рівні вищого (“абсолютного”) знання.

Уже в новітній|найновіший| час Тейяр де| Шарден подає|уявляє| це як процес нооінтелектуального антропогензу а потім інтелектуального космогенезу| людини. Феномен інтелектуальної “автоеволюції” людини, а потім і “творчої еволюції” (А.Бергсон) пред'явлено як феноменологічну здатність|здібність| трансгенезу| людини від вітальних енергій «життєвого пориву» (у земноприродних| масштабах) до космопсихічних| нооінергій|, космічного інтелекту й інтелігенції духу.

Тобто, від радіально-циклічних процесів розвитку до тангенціально-асимптотичних|, або процесів безпосередньо космічного| життя людини. У цьому Тейяр бачить майбутнє людства: у трансгенезі| від фізичних до духовних процесів, в отриманні людиною духовних сил і духовного пориву, в зміні людської історії і переході до парадигми духовного прогресу. Метою|ціллю| прогресу стає сама людина, яка знаходить|находить| вирішення загадок світу|світу| в його витоках|джерелах|, щоб|аби| через минуле можна було відкрити|відчиняти| конструкцію майбутнього. Кожна людина повинна усвідомлювати свій земнокосмічний зв'язок із|із| усім людством. І люди, завдяки “феномену вищої рефлексії” (а це «інформаційна рефлексія» як третя сигнальна система людини) починають|розпочинає,зачинає| відчувати|відчувати| в собі “цілісне життя” всього “людського виду|виду|”. Таким шляхом|колією,дорогою| зникає основа для одвічного|вікового| конфлікту між “рабом” і “господарем”, за Гегелем між „рабським інтелектом” (Knecht|) і “господарюючим суперінтелектом” (Herr|). На думку Тейяра, надалі відбудеться «біологічне самозвернення|» людства до самого себе на | ментально-інтелектуальній основі.

Звичайно, в подібних уявленнях великих мислителів про інтелігенцію людського духу можна угледіти, якщо і не ідеалізм, то, принаймні, абстрактний гуманізм. Але|та| про те ж, хоча і геніально по-своєму, говорить наш знаменитий співвітчизник В.І. Вернадський.

Якщо у|біля,в| Гегеля ми бачимо маніфестацію феномена “абсолютного” духу-інтелекту, у|біля,в| Тейяра – маніфестацію природного духу людини як космічного антропоцентру|, то у|біля,в| Вернадського духовна інтелігенція науково представлена|уявляти| принципово по-іншому. У|біля,в| Вернадського ми бачимо “інтелектуальну маніфестацію” безлічі розумів як “ноосфер|”. Імовірно|певно,мабуть|, у сукупності вона в змозі|спроможний| утворювати “інтелектуальний космос”, космоноос|, космічний розум.

Таким шляхом|колією,дорогою| людський “земний інтелект” стає “космічним інтелектом”, але|та| для цього потрібно лише змінити|зраджувати| характер|вдачу| людської психоенергії – з радіального вектора (вітального) на тангенціальний (пси-енергія|), тобто|цебто| “розімкнути” закриту|зачиняти| духовну інтелігенцію людини у відкритий|відчиняти| космоінтелектуальний масштаб.

На перший погляд це неймовірно, але|та| духовне виробництво, суб'єктом якого виступає|вирушає| інтелігентна людина, несподівано долає|переборює| земноприродні| параметри тяжіння і спрямовується в космічний соціум. Україна “несподівано” виявляється|опиняється| у світі третьою за значимістю космічною державою (після|потім| Росії і США), і попереду таких великих історичних цивілізацій як Китай та Індія, які налічують|нараховують| до 6 тисяч років своєї історії, а успіх яких у космосі набагато скромніший.

Нині, на рубежі ХХ – ХХІ століть|віків|, мабуть|певне|, цілком|сповна| правомірно говорити не тільки|не лише| про “феномен інтелігенції” людського духу, але й про інтелігенцію людської соціальності.4.4. Тема 4. Соціальна філософія інформаційного суспільства

Каталог: uploads -> files -> fakulteti -> budivelnyy -> kaf filosofii
files -> Харківський національний університет внутрішніх справ
files -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
files -> Темы рефератов для самостоятельной работы Контрольные тесты Вопросы для зачета
files -> Учебно-методическая карта дисциплины
files -> Элективный курс «пути формирования здорового образа жизни студентов»
kaf filosofii -> Програма вимагає від поступаючи до аспірантури знань з філософії в обсязі навчальної програми внз іу рівня акредитації з навчальної дисципліни
kaf filosofii -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І ііошукачів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   51
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка