Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка21/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   51

Питання

 1. Феноменологічне пізнання суспільства|товариства| і його початкові|вихідні| принципи.


 2. Духовно-феноменологічні ступені|рівні| соціального пізнання.

 3. Метасоціальний підхід у пізнанні суспільства|товариства|. Принципи вивчення метасоціальності|.

 4. Метазакони соціального пізнання.
 1. Феноменологічне пізнання суспільства|товариства| і його початкові|вихідні| принципи


Не дивлячись на те, що соціальна діалектика відкриває|відчиняє| великі можливості|спроможності| наукового пізнання суспільства|товариства|, у той же час суспільні|громадські| процеси, які не піддаються серйозному|суворому| науковому осмисленню, залишаються за межами соціального пізнання. І часто ми до них відносимося неначе|наче| цих процесів не існує, а нові соціальні явища ми спостерігаємо як щось нехарактерне, одиничне|поодиноке|, рідкісне|рідке|, що не заслуговує тому на увагу. За прикладами|зразками| далеко ходити не потрібно. Швидкий розпад СРСР якраз і був обумовлений несприйнятливістю партійно-державних структур і офіційною наукою до нових соціальних явищ, які розглядалися|розглядували| як суспільні|громадські| ексцеси, девіація, феномени, епіфеномени| що не мають наукового обґрунтування.

Але, |та| вже підкреслювалося, що філософія, соціально-філософське знання носить перш за все|передусім| світоглядний характер|вдачу|, який далеко виходить за межі наукового плану, включає достовірне і поки що недоведене знання, включаючи феноменологічне і метасоціальне| (трансцендентальне). Життя набагато ширше науки, і багато його феноменологічних проявів|виявів|, особливо соціокультурних і психічно-духовних, просто не укладаються|вкладаються| в логіку звичайного|звичного| умоосягнення.

Звідси виникає не тільки|не лише| об'єктивна, але й суб'єктивна необхідність сприймати суспільне|громадське| життя без усічення і соціальної редукції, а у всьому її багатоцвітті|, повноті і багатообразних|різноманітних| проявах|виявах|. Американський філософ Говард Парсонс називав такий підхід «філософією здивування|подиву|». Проте|однак| в історичній традиції це отримало|одержувало| назву філософської феноменології. У духовно-психічному плані її розробляв великий німецький філософ-класик Г.Гегель у вигляді «феноменології духу» людини, феноменальності людського психічного життя. На відміну від «науки логіки» (діалектики) він називав це феноменологічним «досвідом|дослідом| свідомості».

У соціопсихічному| плані феноменологічне ставлення|ставлення| до дійсності сформували А.Бергсон і Е.Гуссерль. Проте|однак| концепції А.Бергсона про «творчу еволюцію» людини, якою в змозі|спроможний| розвинути інтуїтивні механізми мислення без використання логіки і раціоналістичного підходу, багатьма гносеологами| були розцінені як «антиінтелектуалістичний| інтуїтивізм», як спроба дискредитувати раціональне пізнання. А концепція Е.Гуссерля про «потік феноменів» у свідомості людини та їх осмисленні методами інтенціональності| (спрямованості свідомості на об'єкт) й інтелектуальній інтуїції (безпосереднього споглядання істини) була надана не як теорія пізнання, а як «теорія споглядання», тобто|цебто| бездоказового, позанаукового знання.

На наш погляд, розробку соціальної феноменології більш доцільно вести, виходячи з діалектичних передумов, розроблених Г.Гегелем. Сам він їх визначав як «науку феноменології духу».

Початкові|вихідні| принципи феноменологічного соціального пізнання.

1. Діалектичний принцип розвитку в системі феноменологічного пізнання представлений|уявляти| як принцип «феноменологічної маніфестації». Це яскрава «маніфестація феномена», його сильний прояв|вияв|,, що викликає здивування|подив| як «дивність|дивацтво|», «незвичність». Для Г. Гегеля це була свого часу|у свій час| «маніфестація духу», для А. Бергсона і Е. Гуссерля – «маніфестація соціальності» людини. Завдяки феноменологічним спостереженням цих філософів ми зараз, через сто років, і говоримо про духовну і соціальну суть|сутність,єство| людини і про її сутнісні сили.

2. Діалектичний принцип загального зв'язку (цілісного, універсального зв'язку) трансформується в принцип феноменологічної дисперсії явищ та їх епіфеноменів|, розділених зі|із| своєю суттю|сутністю,єством| і відокремлених від неї.

Подібне «трансцендентальне розділення|поділ|» явищ і їх суті|сутності,єства| надане у феноменологічному плані двояко: 1. на рівні суті|сутності,єства| – як феномени людської духовності і соціальності (видова суть|сутність,єство|);

 2. на рівні явищ - як феномени суспільних|громадських| і державних формоутворень суспільства|товариства|:

 • політична влада  держава

 • правовідносини|правостосунки|  суспільні|громадські| закони

 • релігія  церковні організації

 • етика  соціальний контроль суспільства|товариства|

 • естетика  витвори мистецтва.

3. Принцип соціальної суперечності|протиріччя|, що виявляє джерела розвитку у внутрішніх структурах і суті|сутності,єстві| речей, у феноменологічному соціальному пізнанні відсутній. Феноменологія знаходить|находить| ці джерела в зовнішніх планах буття. Точніше, в «трансцендентальному| об'єднанні» внутрішніх і зовнішніх імпульсів розвитку.

Це може бути представлено|уявляти| як принцип трансцендентування джерел розвитку. Ці джерела знаходяться|перебувають| не тільки|не лише| у внутрішньому плані інтелігібельності і духовності, але й у зовнішньому плані соціальності людини - в соціальній інтелігенції і духовній культурогенності| суспільства|товариства|. Більш того|більше того|, такими джерелами стають планетарна і космічна ноосфери, сам процес земно-космічного неосферогенезу|. Ці джерела поки що слабо фіксуються, науково малоосягнені|, але|та| феноменологічно виразно|чіткий| зафіксовані.

4. Принцип соціальної багатоякісності| виявляє себе у феноменологічному пізнанні як принцип специфічних субстанцій. Тобто,|цебто| особливого сприйняття кожною людиною своєї соціальної і духовної суті|сутності,єства|, або уявлення про себе як про «особливого суб'єкта». Такого суб'єкта, якому визначена своя місія і свої абсолютно|цілком| конкретні творчі здібності для здійснення цієї місії (соціодуховна| самореалізація). Людиною це феноменологічно переживається|переживає| як її «особливе призначення», а в релігійній традиції – як божественне «повеління–передвизначення|», як «вкладеність» (інтроекція «вищого», божественного сутнісного початку в людську нижчу «явленість|». Або, в точній відповідності до|із| Гегеля, це є трансплантація «бога–духа|» в людський «суб'єкт» за схемою:

«я»| – «его|» = «духовний суб'єкт».

Принцип діалектичного «подвійного заперечення» представлений|уявляти| розділено і феноменологічно двояко:

а) як принцип «духовного шляху|колії,дороги|» людини – це або її «духовна подорож|мандрівка|» по «вузькому шляху|колії,дорозі|» індивідуальної субстанції свого духовного усвідомлення, або по «широкому шляху|колії,дорозі|» космічного усвідомлення;

б) у вигляді принципу «творчої еволюції» людини (А.Бергсон) як у вузькопланетарних|, так і в широких космічних масштабах; цей принцип може бути представлений|уявляти| як револютивний| принцип творчого мутагенезу людини в аспекті її соціодуховної суті|сутність,єство|.

Об'єднання «вузької» земної свідомості людини (внутрішнє джерело) з|із| її «широкою» космічною свідомістю (зовнішнє джерело) дає людині відчуття «досконалої|довершеної|», «абсолютної» духовності. Земноподорож «по свідомості» трансформується в космоподорож| «по духу» з|із| яскравим проявом|виявом| феномена «інтегральної свідомості». Цей феномен фіксується і в східній (індійській та китайській), а також у західній філософії з|із| різною денотацією| і дескрипцією|, тобто з|із| різним понятійним уявленням|виставою,поданням,представленням| і описом. 1. Духовно-феноменологічні ступені|рівні| соціального пізнання

Ці ступені|рівні| можуть бути представлені|уявляти| по-різному. З одного боку, як формувалася феноменологічна теорія пізнання як позитивне знання. Це зовнішня експлікація|. Внутрішня експлікація| представлена|уявляти| ступенями|рівнями| духовно-психічного зростання|зросту| людини, що піднімаються|височіють|, її «сходження» до своєї суті|сутності,єства|. Не дотримуючись суворої|суворої| періодичності, а виходячи з рівня розробленості феноменологічної теорії соціального пізнання, можна виділити такі основні етапи.

Теорія соціальної еволюції (Т.Спенсер), що зазвичай|звично| розглядається|розглядує| як соціальний дарвінізм. Феноменальним явищем тут є|з'являється,являється| «надорганічний» ступінь|рівень| еволюції гетерогенних (складних) структур. Цим надорганічним ступенем|рівнем| є|з'являється,являється| людський соціум, який здатний|здібний| регулювати процеси власного розвитку.

Теорія інтелектуальної еволюції, що в синтезі з|із| еволюцією соціальною представлена|уявляти| О.Контом як «подвійна еволюція». Феномен представлено|уявляти| «груповою», «колективною», «соціальною» свідомістю людей, яка має онтологічний статус предметно-почуттєвої|чуттєвий| соціальної реальності (Е.Дюркгейм). Вона реально існує і може бути досліджена методами наукового пізнання, як і будь-який позитивний науковий факт.

Теорія творчої еволюції, пов'язана з феноменальним розвитком людських здібностей (А.Бергсон). Базисом подібного феноменального «прориву» людської еволюції є|з'являється,являється| вітальна енергія людини, її «життєвий порив».

Теорія револютивної| зміни-розвитку. При такому розвитку людські здібності стрибкоподібно|стрибкоподібний| прирощуються, а суспільство|товариства| набуває|придбаває| нової соціальної якості (К.Маркс). Це свого роду «стрибкоподібна еволюція», і їй вже наукою знайдено біологічний носій – «швидкі гени», які забезпечують «миттєву» психобіологічну мутацію.

Теорія антропологічного субстанціалізму| (Л. Фейєрбах). Феномен представлений|уявляти| універсальною родовою суттю|сутністю,єством| людини як «вселюдини|» за формулою «людина - людині є бог». Людина є реальна супранатуральна| (надприродна) істота, якій дано дар|дарунок| «божественної любові|кохання|» і «божественної справедливості», більш того|більше того| – здатність|здібність| соціального пізнання за «етикою любові|кохання|». У такому пізнанні немає нічого фантастичного і тут діють цілком|сповна| доступні людині поняття – це людське взаєморозуміння, «комунітарність|» пізнання на основі колективного розуміння (що схоже на сучасну герменевтику), культ дружби, з одного боку, а з|із| іншого, - розумний егоїзм і розсудливість.

Теорія «феноменологічного субстанціалізму|» Г.Гегеля. Великий філософ тут виявляє не тільки|не лише| рух і взаємодію духовних субстанцій (за І.Кантом – це вселенський|всесвітній| закон «спричинення» і взаємодії субстанцій), але й вбачає процес духовного розвитку, збільшення «духовних якостей» людини на кожному з феноменологічних ступенів|рівнів|. Духовно–феноменологічні ступені|рівня| соціального пізнання за Гегелем у сучасному соціонауковому| контексті можна представити|уявляти| наступним чином.

1. ДИФУЗНЕ («РОЗСІЯНЕ|неуважне|») СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ. Воно носить сутінково-невиразний характер|вдачу| без виявлення цілепокладання і законопокладання пізнання. За Гегелем це «морок|темрява| духу», для якого «світанок свідомості» ще не настав.

2. ДІЯЛЬНІСНЕ ПІЗНАННЯ. В його основі лежить трудова діяльність, що пробуджує|пробуджує| як індивідуальну, так і суспільну|громадська| свідомість залежно від того, у якій формі здійснюється праця – індивідуальній або суспільній|громадською|. При цьому усуспільнену| працю формує людська свідомість набагато інтенсивніше. У цьому плані дуже показова аналогія з|із| теорією пізнання античного філософа Арістотеля. Він розглядав|розглядував| цей ступінь|рівень| як емпіричне пізнання («емпейріа|») і, відповідно|відповідно до| до цього ступеня|рівню|, феномен можна визначити як «емпейріа| - свідомість».

3. ТВОРЧО-ДІЯЛЬНІСНЕ ПІЗНАННЯ. У загальному|спільному| плані - це пізнання, що творить, а у вузькотехнічному – технологічне пізнання, яке формується в процесі майстерної технічної діяльності, «майстерної праці». У Арістотеля це пізнання на рівні «техне|», і, відповідно до|відповідно до| цього рівня, феномен можна визначити як «техне»-свідомість|. Гегель вважає|гадає|, що на цьому духовно-пізнавальному ступені|рівні| у людини формується самосвідомість, яка базується на здібності до психічної рефлексії, самоспостереженні за процесами внутрішньої інтелектуальної діяльності: відрізнення| «вірних» думок|гадок| від «невірних», нових від уже відомих, науково обґрунтованих від ілюзорних.

4. ХУДОЖНЄ ПІЗНАННЯ. Його джерелом є|з'являється,являється| внутрішній духовний світ людини, що цілком|сповна| виразно|чіткий| фіксується як «світ|світ| відчуттів|почуттів|», «світ|світ| волі» і «світ|світ| розуму». Людина на цьому ступені|рівні| цілком|сповна| виразно|чіткий|, осмислено і свідомо робить|чинить| вибір на користь свого духовного світу, а зовнішня дійсність відступає на другий план. У людини починають|розпочинають,зачинають| формуватися духовні цінності у вигляді художньо-естетичних прагнень|спрямувань|, уявлень про гармонію буття, його відповідності знанню і красі|вроді|.

В античній традиції цей пізнавальний рівень характеризується як «айстетис|» (натхнення, екстазис|, «гімн душі»), і феномен можна назвати|накликати| як «айстетис–свідомість|», «айстетис–дух|».

5. ІНТРОЄКТИВНЕ ПІЗНАННЯ. Воно пов'язане з появою «суб'єктивного Я» людини, яке поступово розвивається у свідомість «вищого Я» (у|біля,в| З.Фрейда – «суперего|» людини). «Дух–суб'єкт» маніфестує себе двома шляхами:

а) закликаючи|призивати| людину здійснити пізнання зверху, «від духа–бога|», тобто|цебто| у міру вищої суті|сутності,єства|, надлюдської міри;

б) або розвинути пізнавальний процес «знизу», «від духа–філософа|», тобто|цебто| у людській мірі, у міру людської суті|сутності,єства|.

При цьому людський вибір залишається за людиною, і це обумовлює| характер|вдача| її моралі і моральності, тобто|цебто| форму її етичної свідомості: • індивідуальної і суспільної|громадській| моралі;

 • форму моральних імперативів («категоричних» етичних вимог);

 • види законів моральної повинності| (за схемою «реального Я», «практичного Я», або «нескінченного|безконечного| Я», такого, що охоплює земно-космічні масштаби).

Арістотель визначав цей рівень пізнання як «діанойя|» («порядок|лад| розуму|глузду|»), тому і феномен можна визначити як «діанойя| – свідомість».


6. НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ. Воно пов'язане з виявленням нового знання, що має соціодуховну| основу. Це:

а) «знання про знання» (знання про пізнання – Ксенофан);

б) знання «наукового духу», «нової раціональності» людини (П.Башляр), її «нової суб'єктивності».

Арістотель визначав цей пізнавальний рівень як «епістеме|» (знання), відповідно і феномен можна визначити як «епістемологічну| свідомість», що володіє сутнісним знанням, науковою істиною.

Нова людська суб'єктивність виявляє себе як субстанціонально-феноменологічна основа|основа,заснування| людини. Відповідно до трансцендентальних метазаконів І.Канта подібна субстанс-основа| представлена|уявляти|:


 • як знання про наявність людської субстанції у вигляді позачасового, передвічного і нескінченного|безконечного| початку;

 • як знання про причину людської субстанції (за Платоном – це завдання|задача| одушевлення матеріальної дійсності);

- як знання про дві сутності|сутність,єство| людини, її «двосутності|»: а) генетичної або фазної, телесно–смертної| – це людська явлена сутність|сутність,єство| у у нашому природному світі; б) субстанціональна| сутність|сутність,єство| або духовно-безсмертна, «істиннісна сутність|сутність,єство|» людини, представлена|уявляти| у вселенському|всесвітньому|, космічному масштабі.

7. СУТНІСНЕ ПІЗНАННЯ. За своєю суттю це є самопізнання людством своїй першооснови як соціально і духовно «своєрідної сутності|сутності,єству|», самопізнання своєї «духовної своєрідності».

У зовнішньому плані це та або інша якість соціодуховного| «тяжіння» як вітальна енергія людини (за Тейяр де| Шерденом – це «радіальна енергія» життєвої сили людини, що має доцентровий характер|вдачу|). Подібну соціодуховну| енергію можна визначити як «екзистенціальний дух» людини, духовність його соціального буття.

У внутрішньому плані сутнісне самопізнання сконцентровано навколо|навкруг,довкола| проблеми «об'єднаної|з'єднаної|», «інтегральної свідомості», ноосферного| буття людини в найширшому інформаційно-семантичному космомасштабі|. Воно представлено|уявляти| або як «подорож|мандрівка|» людини по своїй духовній сутності|сутності,єству|, або як «сходження до духу», як це розумів Гегель.

За Арістотелем це пізнавальний рівень «софіа|» (мудрість). А феномен представлено|уявляти| як «дух мудрості», свідомість «навчена» духовним досвідом|дослідом| пізнання.

8. ПІЗНАННЯ «ЛЮДСЬКОГО АБСОЛЮТУ» як дійсного буття. Тобто, живого|жвавого| буття культури духу, що має для людини «абсолютне» значення. І тут немає нічого містичного і потойбічного. Це не більш як виявлення сенсу|змісту,рації| і значення людини на землі|грунті| і в космосі, спогад людини про своє «космічне майбутнє», «земної людини» (фазно–генетичної|), про «космічну людину» (передвічно-субстанціональну|).

Мабуть|певне|, так і слід розуміти «великий силогізм» Арістотеля про дві істини людини в пізнанні і самопізнанні – про істину «другосутнісну|» (природну) і «першосутнісну|» (супранатуральну|). Першосутнісній істині форма («морфе|») не властива, і тому вона позамежна|замежна|, трансцендентальна| звичайному|звичному| розсудливому пізнанню. І лише на вищому рівні пізнання, на рівні «абсолютних істин» виявляється вище призначення людини, її вища місія на землі|грунті| і в космосі.

Тим самим абсурдистський| сенс|зміст,рація| суспільного|громадського| буття як «війни всіх проти|супроти| всіх» (а людська історія – це суцільна низка|черга| насилля| і воєн), феноменологічно перетвориться на абсолютний сенс|зміст,рацію| «філософської віри» в людське майбутнє по той бік «добра і зла», по той бік «царства необхідності» і по цей бік духовної свободи, «царства» людської культури.
 1. Метасоціальний підхід у пізнанні суспільства|товариства|. Принципи вивчення суспільної|громадської| метасоціальності|

Принципова відмінність|відзнака| метасоціального| підходу від діалектичного і феноменологічного полягає в початковій «сутності|» пізнання, тобто|цебто| в початковому|вихідному| підході «від сутності|сутності,єства|».

Діалектичний підхід веде нас в пізнанні «від явища» до сутності|сутності,єства|. Подібний розгляд будь-якого об'єкта пізнання в його розвитку, процесі зміни, у комплексних зв'язках методологічно необхідний для виявлення моменту «стрибка» в пізнанні з рівня «явищ» на рівень «сутності|сутності,єства|», тобто|цебто| переходячи від помилки до істини.

Але|та| де гарантія, що в результаті|унаслідок,внаслідок| цього «стрибка» не з'являться|появлятимуться| нові помилки?

Феноменологічний підхід затверджує початковий|вихідний| принцип пізнання «від явища», а не «від руху до сутності|сутності,єства|». У будь-якому явищі як у «проявленій|виявляти| сутності|сутності,єстві|», сутність|сутність,єство| іманентно присутня. Явище є не більш як «розгорнена сутність|сутність,єство|», яка прийняла форму існування (екзистенція|). Виявлений у явищі феномен, що викликає|спричиняє| у нас здивування|подив|, уявлення про щось| «вище» (про «абсолют», «духовну сутність|сутність,єство|», «ідеальні цінності», «субстанцію», «бога», «трансцендентне|», внутрішнього «суб'єкта») – усе це і є форми сутності-істини|, або «надістотності» існування. Усі ці «дивовижні|дивні| форми» екзистенції| людині безпосередньо дані, тому їх легко досліджувати, пізнавати як реально існуючу істину. У цьому і є перевага феноменологічного підходу над діалектичним.

Але|та| чи не обманлива ця «легкість» пізнання без важкої|тяжкої| дослідницької праці? Адже здивуватися ще не означає|значить| пізнати. Як багато хто сподівався|надіявся| в епоху «перебудови» і «демократизації» легко й невимушено відкрити|відчиняти| істини про політику, справедливе суспільство|товариство|, про свободу особистості|особистості| і тим самим явити світу талановитість і геніальність. Але|та| у нових «демократичних геніїв» справа|річ| далі повторення «задів» західної соціальної думки|гадки| не пішла. Своїх думок|гадок|, на жаль, не виявилось, а уроки історії на користь не пішли.

Порівняно з вищеназваними підходами метасоціальний підхід спочатку передбачає|передбачає| соціальне пізнання «від сутності|сутності,єства|», проведення дослідницького процесу з сутнісного рівня як початкового. Тобто,|цебто| коли розвиток ніби припиняється, а зв'язки не простежуються. Наявні тільки|лише| початкові|вихідні| «геноми», «патерни», «ейдоси|», «субстанції» або «сутнісні коди», які ще не розгорнені в існування, екзистенцію|.Тим самим процес пізнання будується не за схемою «від явища до сутності|сутності,єства|», а навпаки, – «від сутності|сутності,єства| до явища». У гносеології подібний підхід представлено|уявляти| у формах аксіоматичного методу, методу дедукції, анамнезису| (Платон), «природжених|уроджених,вроджених| ідей» (Декарт), «перевтілення| душ» (метемпсихоз|, реінкарнація) – у цілому|загалом| це те, що зветься метафізикою, трансценденцією, інтуїцією, інсайтом|, синтелектикою|, а також визначається іншими денотаціями| й «антиноміями чистого розуму» (І.Кант). Ф.Шеллінг подібний підхід у пізнанні визначав як «систему трансцендентального| ідеалізму», а І.Кант – як систему «трансцендентальної| діалектики». Філософські суперечки про метапізнання| активно велися в 70-ті роки і на Заході, і радянськими філософами, особливо вони були продуктивними в українській філософській школі В.І.Шинкарука, що розробляла корінні світоглядні проблеми. Але|та| новий гносеологічний напрям|направлення| в теорії пізнання не був сформований, хоча всі передумови були|наявний| і наукова думка|гадка| повністю|сповна| дозріла|достигала,спіла|. Тому правомірно розглядати|розглядувати| основні методологічні положення|становища| метасоціального| пізнання, яке вже не є|з'являється,являється| ні «парасоціальним|», ні «трансцендентальним|», а цілком|сповна| науковим і затребуваним|зажадати| сучасним життям.

Принципи вивчення метасоціальності|

Для кращого уявлення принципів і законів метасоціального| пізнання їх також доцільно розглянути|розглядувати| з діалектико-методологічних| основ.

1. Принцип соціального розвитку представлено|уявляти| як принцип субстанціонального клішування нових соціальних сутностей|сутності,єства|. Ця «нова сутність|сутність,єство|» виникає ніби «раптово» і способами, які часто просто «не укладаються|вкладаються|» у звичайний|звичний| людський розум|глузд|.

Наприклад, це поява нових еволюційних шляхів|колій,доріг| розвитку людей, які неоднозначні, їх важко оцінити|оцінювати| за моральними критеріями, або вони здаються|видаються| взагалі аморальними, «нелюдськими». До них можна віднести сурогатне материнство, клонування, генну інженерію, євгеніку, заморожування, вирощування людської еліти з|із| кращих генотипів спермобанків|, зомбування, конструювання кіборгів і андроїдів|, зміну свідомості в комп'ютерних і віртуальних реальностях.

Але|та| з іншого боку, абсолютно|цілком| позитивними здаються|видаються| спроби досягти прискореного розвитку людських здібностей: «змагання в здібностях» методами синектики| («об'єднання свідомостей|»), надефективна індивідуальна творча самореалізація, раптова поява або «вибухова ініціація» могутніх «психоцентрів», «духовних центрів» в|біля,в| окремих людських особистостей, які найбільш «просунуті» в розвитку своєї соціальної і духовної сутності|сутності,єства| (екстрасенси, супраментали|, махатми з|із| «широкою» інформаційною свідомістю).

Соціальна наука поки що не володіє чіткими критеріями визначення того, породженням чого є|з'являються,являються| нові сутнісні виявлення – це явища еволюції чи інволюції, безперервності чи дискретності, розвитку або емерджентності|, вони земної чи космічної природи, результат позитивної або негативної трансформації.

2. Принцип усестороннього|всебічного,усебічного| (універсальною) соціального зв'язку представлено|уявляти| як принцип проектної соціальної екзистенції|. Подібне соціальне проектування відбувається|походить| у сутнісній мірі окремих духовно розвинутих осіб. Вони – великі філософи і мислителі, письменники, політики, видатні|визначні| громадські діячі, художники|митці|, діячі мистецтв, полководці й інші видатні особистості, що залишили свій духовний слід і культурну спадщину в історії. Їх творчий геній наклав відбиток на цілі епохи і на все суспільне|громадське| життя. Вони стали фундаторами нової суспільної|громадської| життєдіяльності, сформували новий світогляд людей у їх баченні|видінні| майбутнього, створили нові концепції та ідеологію соціодуховного| буття людей.

3. Принцип соціальної багатоякісності| суспільного|громадського| буття перетворюється в принцип парадигмальної| дискретності соціального розвитку.

Уперше|уперше| поняття «парадигми» ввели|запроваджували| філософи постпозитивісти, що розробили концепцію «критичного раціоналізму» щодо|відносно| розривності наукового знання внаслідок| «наукових революцій» у пізнанні. Що відноситься і до суспільного|громадського| життя, до його революційних змін (Кун, Лукач, Лакатос).

За цією концепцією акумуляція знань не відбувається|походить|, якісних перетворень у соціальному розвитку не спостерігається. Дійсно, як сутність|сутність,єство|, істина може приростити якість, якщо вона вже є|з'являється,являється| істинною. Сутність|сутність,єство| чи істина або є, або їх немає, а ось|от| «соціальні проекції» на суспільне|громадське| буття можуть бути абсолютно|цілком| різними у своїх проявах|виявах| і феноменальних виявленнях. Питання тільки|лише| в тому, яка парадигма обирається, яка з|із| них найбільш прийнятна для різних етапів і ступенів|рівнів| суспільного|громадського| стану|достатку|. Суспільний|громадський| розвиток, як такий, не представлений|уявляти|, є тільки|лише| стадії зростання|зросту| в розгортанні парадигмального| явища.

Тоді звичайна|звична| людська логіка (дискурсивна) репрезентує «зв'язки розвитку» і «розвиток зв'язків» таким чином:

а) у вигляді уявлення про недискурсивно-інтуїтивний характер|вдачу| суспільної|громадської| свідомості (особливо відносно етичних «категоричних імперативів» і законів моральної повинності|), а також «розривність епох» у суспільному|громадському| бутті; самі історичні епохи – це лише момент «соціального розриву», переходу від одного суспільного|громадського| стану|достатку| до іншого, тобто|цебто| вони - «перехідні стани|достатки|» суспільного|громадського| буття і суспільної|громадської| свідомості;

б) як «феноменальні прориви», «духовні інсайти|» (внутрішні «осяяння»), феномени візуалізації і провидіння| майбутніх суспільних|громадських| станів|достатків|, які логічно важкопояснювані| або нез'ясовні|непояснимі,непоясненні| взагалі;

в) як вихід у нову «соціальну енергетику» з|із| меншим рівнем соціальної ентропії: • немілітаристські шляхи|колії,дороги| суспільного|громадського| руху, без воєн, агресій і насильства;

 • позакласові шляхи|колії,дороги| розвитку, на яких немає класової боротьби і зіткнень|сутичок| соціальних груп-антагоністів|;

 • зниження рівня внутрішньовидової, расово-етнічної боротьби, колізій і конфліктів між народами;

 • кероване вирішення соціальних протиріч і соціальних конфліктів без поглинання суспільної|громадської| енергії;

 • вихід-прорив на суспільні|громадські| рівні «соціальної гармонії», ухвалення|прийняття,приймання| парадигм соціальних проекцій з|із| суспільно-гармонійними формами життєдіяльності.

4. Принцип соціальної суперечності|протиріччя| як джерело суспільного|громадського| розвитку трансформується в принцип зовнішніх соціокультурних дій, культурно–цивілізаційних| «поштовхів» з боку суспільств|товариств| з|із| високими рівнями суспільної|громадської| життєдіяльності, «зразкових суспільств|товариств|» по відношенню до суспільств|товариств| з|із| низьким рівнем розвитку. Це «суспільства-референти|», з яких беруть приклад|зразок| і запозичують моделі суспільної|громадської| життєдіяльності інші суспільні|громадські| системи й імплантують ці соціокультурні моделі на національному ґрунті:

 • моделі цивільного|громадянського| стану|достатку|: політичної організації, моделі правових механізмів демократичного устрою|устрою|, форм цивілізованості;

- зразки|взірці| соціодуховних| цінностей: «зразкові» методи, способи й форми розвитку соціальних і духовних сил людини, її творчих здібностей;

 • способи економічного процвітання, накопичення високого соціально-економічного потенціалу без його втрати на попередніх ступенях|рівнях| суспільної|громадської| життєдіяльності.

Вищеназваний принцип зовнішніх соціокультурних дій можна подати|уявляти| у двох модифікаціях:

а) як принцип соціогенної| дії суспільства|товариства| на суспільство|товариство|, тобто

– переходу від природного до соціального стану|достатку| («друга природа»);

– як соціальна взаємодія різних суспільних |громадських| станів|достатків| між собою в межах цієї «другої природи» й утворення «соціогенних| джерел|осередків|» суспільного|громадського| взаємопородження|, коли вже не природа породжує суспільство|товариство| (П –-> О), а одні суспільства|товариства| породжують інші (О1 --> О2), соціогенно| впливаючи на них у формі|у формі| зовнішніх «соціальних поштовхів».

Цілком|сповна| очевидно, що суспільний|громадський| прогрес різко прискориться. Будь-якому розвинутому суспільству|товариству| не потрібно проходити|минати,спливати| всі послідовні етапи у своєму розвитку, а досить прийняти більш досконалий вид суспільної|громадської| життєдіяльності від іншого суспільства|товариства| і швидко перейти в новий суспільний|громадський| стан|достаток|.

Тобто,|цебто| змінити|позмінювати| парадигму свого суспільного|громадського| буття шляхом нової ідеології-концепту суспільної|громадської| свідомості. Так, наприклад, зробили Сполучені|з'єднані| Штати Америки: не повторюючи всі ступені|рівні| європейського шляху|колії,дороги| розвитку, вони відразу зробили крок у відносно|відносно| «розвинений капіталізм» (тоді як капіталістичні відносини в Європі носили малорозвинений характер|вдачу|), давши поштовх до утворення «американської цивілізації»;

б) як принцип культурогенної| дії однієї суспільної|громадської| культури на іншу (К1 --> К2 ) з|із| утворенням «третьої природи» вже не «від природи», а «від суспільства|товариства|» (О --> До).

Дія «джерел|осередків| культури» на різні суспільні|громадські| системи, використання «культурогенних| формацій» на користь усьому людському суспільству|товариству| дозволяє відразу перейти до суспільного|громадського| стану|достатку| рівня «загальнолюдської культури» на основі загальнолюдських соціодуховних| цінностей.

Для цього не вимагається людського «надсуспільства|товариства|», тієї чи іншої комунітарної| «надсистеми» («суперсистеми») з|із| єдиною політичною організацією наддержавного| устрою|устрою|. Достатньо|досить| лише культурогенної| взаємодії між суспільствами|товариствами|, що «запускає» в дію певні «соціогенні|» і «культурогенні| коди», «соціокультурні коди» нового суспільного|громадського| стану|достатку| і соціокультурної життєдіяльності.

На рівні суспільної|громадської| свідомості це носить форму ноосоціальної| і ноокультурної| взаємодії. А з урахуванням|з врахуванням| утворення «третьої природи» (вже не від самої природи, а «від суспільства|товариства|») – можна говорити про супракультурогенну | ноовзаємодію|, яка у певному значенні дійсно є|з'являється,являється| «надприродною».

5. Принцип «подвійного соціального заперечення» (як «зміну зміни» в суспільному|громадському| розвитку) представлено|уявляти| принципом флуктуаційності | суспільної|громадської| життєдіяльності. Великий давньогрецький|давньогрецький| філософ Емпедокл називав подібний стан|достаток| «вихром стихій», який іде|прямує| за періодом певної рівноваги у Всесвіті. Рівновазі між «філією»-Любов′ю | і «нейкос»-Ненавистю| (дві космічні першооснови) передує період гармонійного стану|достатку| Всесвіту (коли домінує «філія»). У період «вихру стихій» домінує «нейкос|», а потім|потім| він змінюється періодом «нової гармонії».

Подібна зміна станів|достатків| («черга фатальна») не потрапляє|попадає| під дію суворої|суворої| спіралеподібності| у формах розвитку. Це «складна спіраль» із|із| змінним «кроком витків», з|із| різним асимптотичним відхиленням, із|із| | швидкістю переходу з|із| одного стану|достатку| в інший, що прискорюється або уповільнюється, а також поворотністю|зворотністю| назад до нібито вже минулих етапів.

Якщо брати матеріально-фізичний| план буття, це перехід стаціонарних процесів у Всесвіті до нестаціонарних, від стаціонарної частини|частки| Всесвіту (фізиками встановлено|установлений|, що її масштаб складає приблизно 20 млрд. світлових років), до «нестаціонарного Всесвіту».

У суспільному|громадському| житті ці періоди можна також позначити як різні за тимчасовою тривалістю:

– час приходу|прибутку| до активного суспільного|громадського| життя одного покоління; тобто кожні 15 – 20 років: відразу виникає ситуація «батьків і дітей», причому кожного разу по-новому, з|із| переоцінкою цінностей, пошуків нових сенсів|змісту,рацій| і значень в особистому|особовому| і суспільному|громадському| житті; одним словом кожне нове покоління активно «флуктує|» і жадає нових одкровень|прозрінь|. Ці одкровення|прозріння| найчастіше виявляються|опиняються| добре забутими старими істинами, але|та| бувають і щасливі виключення|винятки| – і тоді з'являється|появляється| «флуктуаційна парадигма» життя; 15 – 20 років – це «флуктуаційний ритм» сучасного суспільного|громадського| життя «ядерного століття|віку|» (минулого і сьогодення);

– часовий період у декілька поколінь: 30 – 50 – 100 років (2 – 3 – 5 поколінь), який відповідає історичній епосі перехідних соціальних процесів, переходу від одного соціального стану|достатку| в інший; на очах останніх поколінь було здійснено перехід від Нового до Новітнього|найновішого| часу, від «першої» промислової революції середини ХІХ століття|віку| до «другої», тієї, що отримала|одержувала| назву «Технологічної революції» (друга половина ХХ століття|віку|); перехід від «ранньоіндустріального|» суспільства|товариства| – до «індустріального» і «постіндустріального» суспільств|товариств|;

– часовий інтервал у декілька століть|віки| – 100 – 300 років: це періоди, що відповідають за часом «флуктуаційним змінам» у Західній Європі, Росії, в арабській цивілізації, мабуть|певне|, до цього рубежу підходять|пасують,личать| США;

– історичні періоди, вимірювані тисячоліттям і тисячоліттями: це суспільства|товариства|, що пережили|переживали| у свій «золотий час» розквіт, а потім впали в «загальмований стан|достаток|» (А.Тойнбі) і нині «прокидаються|пробуджуються|» до активного суспільного|громадського| життя: Японія, Корея, Китай, Індія і, мабуть|певне|, Україна, як материнська плацента слов'янського суперетносу (Київська Русь).

Принцип флуктуаційності| суспільної|громадської| життєдіяльності проявляє|виявляє| свою дію і в циклічності суспільного|громадського| розвитку, причому це циклічність із|із| «змінним радіусом», тобто з|із| більшою або меншою тривалістю «поворотного повторення» історичних процесів. Але|та| більш істотним є інше - це історичний характер|вдача| соціального циклу того або іншого суспільства|товариства|:

а) замкнуті цикли (Дж.Віко, А.Кондорсе) – вони в тій чи іншій мірі характерні|вдача| для невеликих етнотериторіальних| утворень, «малих» суспільств;|товариств|

б) розімкнені цикли (К.Ясперс, А.Тойнбі) – вони властиві «великим» суспільствам|товариствам| з|із| багатонаціональною структурою: цей цикл «розмикає» найбільш «просунута» в суспільній|громадській| життєдіяльності нація, яка уходить |вирушає| у самостійне суспільне|громадське| буття вже за межами початкового|вихідної| багатонаціонального утворення|утворення|.

Тобто, принцип флуктуаційності| стосовно історичних циклів суспільного|громадського| соціального руху проявляє|виявляє| себе двояко: як принцип постійної циклічності і як принцип зміненої, змінної циклічності.

Нарешті|урешті|, принцип флуктуаційності| проявляє|виявляє| себе в зміні історичної поступальності, тобто діє як принцип зміненої (змінної) поступальності історичного процесу. У такому аспекті проявляє|виявляє| себе як:


 • внутрішня зміна соціальних процесів, що вже йдуть і сталих процесів|устояних|;

 • зміна курсу або векторів суспільної|громадської| життєдіяльності (але|та| не загальної|спільній| мети | соціального руху);

 • відхід|догляд| на «паралельні курси»: реформування, створення|створіння| «паралельних укладів» сумісної життєдіяльності, багатоукладності; утворення нових внутрішніх «культурних центрів» у межах даної суспільної|громадської| системи;

 • маневрування і «рискання» з|із| пошуком нових зовнішніх культурних центрів для соціокультурної взаємодії;

 • багатоазимутні (багатовекторні) шляхи|колії,дороги| і способи суспільної|громадської| життєдіяльності, актуалізація тих з|із| них, які найбільш підходять|пасують,личать| до історичних умов, що конкретно складаються;

 • корекція і зміна кінцевої мети суспільній|громадській| життєдіяльності, «зсув|зміщення| цілей» за відомою схемою «кінцева мета – ніщо, засоби|кошти| її досягнення - все»; це може відбутися, наприклад, коли національна специфіка суспільної|громадської| життєдіяльності поступається транснаціональним і транскультурним| (міжкультурним) формам.

У будь-якому випадку|в будь-якому разі|, при дії принципу флуктуаційності| суспільної|громадської| життєдіяльності завжди спостерігається «дрейф цілей». Справа у тому, що|справа в тому , що,дело в том | поставлені цілі можуть виявитися «псевдоцілями», ілюзіями й помилками. Але|та| це ще півбіди|, майбутнє суспільства|товариства| не завжди зрозуміле, а найчастіше - просто туманне, тому життя і поправляє романтиків та ідеалістів. Набагато гірше, коли такою псевдометою|ціллю| стають давно минулі етапи суспільної|громадської| життєдіяльності. На жаль, не уникнула цього і Україна. Поставлена частиною|часткою| політиків мета|ціль| реставрації капіталізму спрямовує нас не в ХХІ століття|повік|, а в ХІХ, ХVIII і ще глибше в історичне минуле, а може статися, що і в нове історичне небуття.

«Велика» українська Реформація і національне Відродження можуть при перевірці виявитися примітивною капіталістичною Реставрацією. Причому реставрацією не цивілізованого, а «печерно-варварського» капіталізму, первинної|початкової| боротьби на смерть за наживу.

Сучасні високорозвинені|високорозвинені| суспільні|громадські| системи важко віднести до «капіталізму» і «соціалізму», бо вони все більш зміцняються на метасоціальних| основах культури, соціодуховних| цінностей суспільного|громадського| буття. Культура, духовність не може бути ні «капіталістичною», ні «соціалістичною».

Тому, коли в суспільній|громадській| свідомості фіксується феномен «інформаційної життєдіяльності», «інформаційного суспільства|товариства|», мова|промова| йде про те, що інформація, інформаційний базис суспільства|товариства| не можна віднести ні до «правої», ні до «лівої» політичній орієнтації. Інформація не політична|, вона - категорія духовного життя людей, ідеальний продукт людського мислення, більше того|більше того|, - ментальної культури людини.

Ось|от| до цього, як суспільної|громадській| мети|цілі| культурного буття, і слід прагнути всім сучасним суспільствам|товариствам|. І Україна може досягти цієї мети|цілі| раніше інших суспільств|товариств|, якщо зробить ставку на творчу ментальність народу, властиву йому духовність і суспільну|громадську| культуру.


 1. Метазакони соціального пізнання

Визначаючи ці метазакони|, слід мати на увазі, що вони носять супранатуральний| характер|вдача| і діють в «третєприродному|» середовищі|середі| людського суспільства|товариства|. Тобто, як раніше говорилося, не «від суспільства|товариства|» як вищого продукту природи, а «від культури», що продукується суспільством|товариством|, яке, причому, стоїть на достатньо|досить| високому ступені соціального розвитку |рівні|.

Й інший важливий|поважний| момент. Метазакони соціального пізнання проявляють|виявляють| свою дію не в процесі суспільного|громадського| розвитку, а «від станів|достатків|» сутності|сутності,єства|, конкретно, від соціальних і духовних станів|достатків| суспільства|товариства|, від сутності|сутності,єства|, а не існування.

Проте|однак| для наочності|наглядний| можна провести деякі аналогії із|із| законами соціальної діалектики, як і у випадку з методологією феноменологічного пізнання.

1. Метазакон соціальної додатковоСТІ. Він визначає характер|вдачу| дії соціальної системи під час її переходу від одного якісного стану|достатку| в інший, та|та| це не діалектичний перехід-стрибок від однієї соціальної якості до іншої, а парадигмально-дискретний перехід.

Але|та| тут ми маємо справу|річ| не з|із| іншою соціальною парадигмою в суспільному|громадському| русі, як у феноменологічному пізнанні, а з|із| новою «сутнісною парадигмою». Тобто, перехід до нової соціальної суті|сутності,єства|, до нової соціальності і духовно-ціннісних основ суспільства|товариства|. Якщо в матеріалістичній діалектиці діє принцип загального зв'язку між різними етапами соціального розвитку, а пізнання соціальної сутності|сутності,єства| в процесах суспільного|громадського| розвитку йде «від сутності|сутності,єства| 1-го порядку|ладу|», до «сутності|сутності,єства| 2-го порядку|ладу|» і т.д., то тут дія цього закону абсолютно інша.

Суспільство|товариство| починає|розпочинає,зачинає| новий історичний рух ніби від іншої сутності|сутності,єства| – не від сутності|сутності,єства| С1, а сутності|сутність,єство| С2, С3 і т.д.

Умовно це можна зобразити|відображувати| так: Ос1+1=Ос2, тобто, суспільство|товариство| з|із| сутністю|сутністю,єством| С1, отримавши|одержувати| степінь свободи (n+1|), стає суспільством|товариством| з|із| сутністю|сутністю,єством| С2 з|із| іншим просторово-часовим виміром|виміром|. Воно ніби переходить в інший соціальний вимір|вимір| з|із| більшою свободою людських дій, з|із| іншою більш вільною соціальною організацією.

Наприклад, від тоталітарної організації - до демократичної, від монархічної форми державної влади - до президентської форми.

Міра соціальної свободи в таких суспільствах|товариствах| не якісно інша, а принципово інша, тому що|бо| в соціальних витоках|джерелах| лежить абсолютно|цілком| різна соціальна сутність|сутність,єство|. Перетворити або трансформувати цю сутність|сутність,єство| одну в іншу принципово неможливо, оскільки в них закладені абсолютно|цілком| різні механізми соціальної енергетики і подальшого|наступного| соціального розвитку.

Повернемося знову до формальної сторони. Суспільство|товариство| з|із| сутністю|сутністю,єством| С2 (Ос2) може бути вже не суспільством|товариством| у тому значенні, в якому ми це поняття вживаємо|використовуємо|. Це може бути, наприклад, цивілізація – тоді формула набуде вигляду|вид|:Тут цивілізація є не вищий тип якоїсь громадської організації, а виступає|вирушає| як унікальне історичне явище, що не має прямих зв'язків і аналогів з|із| іншими суспільствами|товариствами|, виступає|вирушає| як унікальна самобутня і цілком|сповна| самостійна соціальна система, здатна до системного функціонування й існування скільки завгодно довго в історичному часі. Звичайно, якщо суспільне|громадське| життя цивілізації різко не порушать певні привхідні| фактори|фактори| – варто лише пригадати людську історію.

Те ж саме можна віднести і до культури:

Якщо суспільство|товариство| починає|розпочинає,зачинає| розвиватися від «сутності-2|сутності,єства|», тобто «від цивілізації» і набуває|придбаває| додаткового степеня|міри| вже не соціальної, а «духовної свободи» (перехід від матеріального до ідеального плану суспільного|громадського| буття на основі духовних цінностей), то перехід до «сутності-3|сутності,єства|» і є культура.

Для появи початкової|вихідної| культури (К0) з|із| «сутністю-3|сутністю,єством|» із|із| суспільства|товариства| з|із| «сутністю-2|сутністю,єством|» не потрібні величезні етнотериторіальні| ареали, «могутні імперії» або економічно «процвітаючі держави». Це можуть бути просто монастирі, освітні установи, «наукові школи», «джерела|осередки| культури», у яких виховуються люди особливої духовної сили. Пригадаємо історичні приклади|зразки|: Іван Пересвєт, що зупинив монголів, Рене Декарт - геніальний математик і філософ, випускник школи єзуїтів; Сергієва і Києво-Печерська Лаври, Києво-Могилянська академія, бойова школа «шао-лінь| в Китаї («бійці» якої уміють змінювати|зраджувати| реальність), індійські ашрами| «прояснення духу» і т.д.

Якщо ж «додатковий степінь» свободи не переходить у духовно-ідеальний план, а залишається в межах соціально-матеріального рівня суспільного|громадського| буття, то соціальний розвиток суспільства|товариства| «від сутності-2|сутності,єства|» приведе до формування цивілізації з|із| «сутністю-3|сутністю,єством|» - Ц2:Якщо ж додаткові степені свободи нарощуються на духовно-ідеальному рівні соціальних цінностей перехід від «сутності-2|сутності,єства|» до «сутності-3|сутності,єства|» дає на виході «культуру-2»:Дія закону соціальної додатковості в духовному плані, мабуть|певне|, трансформує його в закон духовної додатковості. І тут ми стикаємося з|із| принципово новими «явищами сутності|сутності,єству|» - духовною менталосферою| людини. Це її внутрішній| духовний «сфайрос|» (за аналогією до|із| космічного «сфайросу|» давньогрецького|давньогрецького| філософа Емпедокла). Він - аналог планетарної ноосфери («сфайрос|» планетарного розуму) й аналог космічної ноосфери як вмістилища вселенських|всесвітніх| розумів (космічний «духовний сфайрос|», який утворюється в результаті космосфероноогенезу|).

2. Закон зміненого соціального ВІДОБРАЖЕННЯ|відображення,відбиття|. Можливість|спроможність| «випереджаючого відображення|відображення,відбиття|» була експериментально|експериментальний| доведена нашим нейрофізіологом П.К.Анохіним, а здатність|здібність| „продуктивної уяви” на основі цієї людської здатності|здібності|» була передбачена|пророчити| і розроблена великим німецьким філософом І.Фіхте.

У соціальному плані мова|промова| йде про нову «парадигмальну | ідеологію» суспільного|громадського| розвитку. У соціальній діалектиці - це відомий принцип суспільного|громадського| розвитку, що вимагає розгляду соціальних процесів у їх безперервних змінах і якісних перетвореннях.

При дії закону зміненого соціального відображення|відображення,відбиття| ми стикаємося з|із| абсолютно|цілком| іншим підходом. Перш за все,|передусім| це порушення дискурсивності| в логіці соціального пізнання. Це недискурсивність| в отриманні|здобутті| нового соціального знання.

У Платона ця недискурсивність| представлена|уявляти| «анамнезисом|» - пригадуванням вищого ідеального світу|світу| «ейдосів|» (понять-ідей, що утворюють матеріальний світ) у Декарта - це «прислуховування|» до голосу вищого розуму, у|біля,в| Гегеля – «спогад» людини про свій вищий «абсолютний дух», у|біля,в| Фіхте і Шеллінга – «інтелектуальна інтуїція» або активне «інтелектуальне споглядання» істини, у|біля,в| М. Хайдеггера – «містичне споглядання» або «ірраціональне висвічення» (інтенціональність|) різних планів людського буття (екзистенції|).

В аспекті дії даного метазакону| можна розрізнити певну концептуальну послідовність у початкових|вихідних| принципах соціального розвитку:- еволюційний принцип у соціальному розвитку, принцип соціальної еволюції: це природна поступовість соціальних процесів, подібних природно-еволюційним процесам;

- інтелектуально–творча еволюція, пов'язана з власне людським способом соціальної життєдіяльності, «другоприродним|» образом суспільного|громадського| буття за законами не стільки природної, скільки «людської еволюції», що прискорюється психогенезом, тобто розвитком людської свідомості у формах «групової», «колективної», «соціальної» свідомості, що має онтологічний наочний|предметний| статус реального феномена (у традиціях соціальної діалектики – «суспільна|громадська| свідомість»);

- принцип реформації зумовлює| поступовість соціальних перетворень шляхом реформування суспільства|товариства|, тобто цілеспрямованої|ціленаправленої| зміни форм суспільного|громадського| буття людей з|із| досягненням у результаті нової соціальної якості; процес суспільного|громадського| реформування більш швидкий, ніж соціальна еволюція, але|та| може розтягуватися на десятиліття, стаючи історичною епохою Реформації (Німеччина|Германія| 16-17 століть|віків|).

Для України це дуже істотно|суттєвий|, оскільки суспільна|громадська| свідомість прагне до «швидких реформ», до яких індивідуальна свідомість як окремих громадян, так і політиків не підготовлена. У сучасній Німеччині|Германії| «реформи Ерхарда», розпочаті в 1967 році, почали|розпочинали,зачинали| приносити відчутні плоди тільки|лише| зараз, та й то із|із| суперечливим|суперечним| ефектом. Україна також може вступити в тривалий період не реформування, а «української Реформації» з|із| можливою Контрреформацією. Чи буде це прийнято українським суспільством|товариством|, налаштованим на «швидкий результат» після|потім| багатовікової втрати державності й «історичного небуття»? Важко сказати, і відповідь, можливо, доведеться|припаде| шукати в іншому способі суспільного|громадського| розвитку; • трансформаційний принцип обумовлює| процес «швидких» соціальних змін з|із| радикальним перетворенням форм суспільної|громадської| життєдіяльності; враховуючи феноменальний характер|вдачу| української ментальності, «швидка трансформація» замість «повільної Реформації» може виявитися більш прийнятною в суспільній|громадській| свідомості народу і його соціальних лідерів, тим паче, що яскравий|наглядний| приклад|зразок| тому східноєвропейські слов'яни, перш за все,|передусім| Польща і Чехія;

 • принцип револютивності| соціального розвитку; він передбачає|передбачає| не революційний шлях|колію,дорогу| у суспільних|громадських| перетвореннях| а розумне застосування|вживання| людської волі, морально-волютивну повинність|, відповідну параметрам «свободи волі» людини, перш за все,|передусім| духовної свободи, яка відповідає вищим критеріям людської культури.

Але|та| якщо «ре-форма» веде до перетворення форм життєдіяльності, а від форм і зовнішніх проявів|виявів| - до зміни внутрішнього змісту|вмісту,утримання|, то спрямованість «ре-волютивності|» інша. Йдучи за|прямувати| «суспільною|громадській| волею», соціальна система «довільно», тобто, згідно з|згідно з| цією суспільною|громадській| волею (або активною їй протидією|) змінює|змінює,замінює| сам характер|вдачу| свого функціонування. Тобто міняє|змінює,замінює| одну «системну волютивність|» на іншу «системну волютивність|», волю одних соціальних груп на волю інших суспільних|громадських| утворень. Уся справа в тому, щоб|аби| ця суспільна|громадська| воля була достатньо|досить| сильна, була ідеологічно виразною|чіткою|, зрозумілою для суспільства|товариства|, була ним підтримана та викликала|спричиняла| готовність і потребу до реалізації нових ідей. Пригадаємо, політики часто говорять про «політичну волю», про свою рішучість діяти згідно з виробленою ідеологією соціальних перетворень. При цьому вживаючи вирази типу|типа| «я абсолютно|цілком| переконаний», «на моє глибоке переконання» і тому подібне. Але|та| політикам часто не вистачає суспільної|громадської| волі народу, і їх особиста|особова| воля, не більше ніж особиста|особова| зарозумілість і завищені амбіції. Ось|от| тоді-то і відбуваються|походять| «революції», які є не що інше як «соціальний переворот», насильницьке захоплення|захват| влади.

І в цьому відношенні сучасна «демократична» Україна не виключення|виняток|. Судячи з усього, мова|промова| йде не про розумне використання волі народу до суспільних|громадських| перетворень, скільки про «захоплення|захват| влади» в суспільстві|товаристві| певними політичними силами, що розцінюється як «відрив» існуючої влади від народу, формування «антинародного образу|зображення|» влади, а потім її сприйняття як «нелигитимної влади». У цьому відношенні мають рацію перші президенти України – Л.Кравчук і Л.Кучма, - що українському суспільству|товариству| необхідно, у першу чергу|передусім,насамперед|, правильно збудувати державні інститути влади, щоб|аби| вона не сприймалася як «антинародна».

Яскравий|добрий| приклад|зразок| тут нам дають західні суспільства|товариства|. Свідомо або несвідомо вони активно практично використовують метазакон| зміненого соціального віддзеркалення|відображення,відбиття|. Випереджаючий розвиток науки, викликаний|спричиняти| технологічною революцією в продуктивних силах суспільства|товариства|, на Заході чітко трансформувався в уявленнях про «індустріальне», «технотронне|», «постіндустріальне» суспільства|товариствах|. Тобто, погляд на західне суспільство|товариство| як «капіталістичне» змінився, змістився, «оновився|обновляв|», втіливши|втілювати| нову суспільну|громадську| волю в уявленні про «вільне суспільство|товариство|», про суспільство|товариство| «рівних можливостей», «масового споживання|вжитку|», «правове суспільство|товаристві|» й ін.

Випереджаючий розвиток інтелектуально-інформаційних систем, інформаційно-освітній «вибух» без «соціального вибуху» повернув|спричиняла| до життя уявлення про «інформаційне суспільство|товариство|», суспільство|товариство| «масової комунікації», уявлення про «відкрите|відчиняти| суспільство|товариство|», яке прийняло культурогенні вектори свого розвитку XXI століття|віку|. Тобто, почала|розпочинала,зачинала| діяти нова «револютивна| парадигма», причому після закінчення дуже короткого проміжку часу. Як, утім, і її альтернативи: неоультраконсерватизм |, постмодернізм і есхатологія|, неогуманізм| «нових правих», елітна і кланова олігархія.

Проте|однак| антагоністичного зіткнення|сутички| різних форм соціальних волевиявлень не відбулося у високорозвинених|високорозвинених| суспільствах|товариствах|. Чому? Та тому, що «свобода волі» може реалізуватися тільки|лише| в культурогенному|, цивілізованому суспільстві|товаристві|. У таких суспільствах|товариствах| поважають|шанують| усі форми прояву|вияву| свободи волі. І револютивність| соціальних перетворень знаходить|находить| вихід не в революціях і руйнуванні, а у створенні|створінні| різних соціокультурних укладів суспільної|громадської| життєдіяльності, різних «центрів культури», у культурному поліцентризмі|. Наприклад, у створенні|створінні| «технополісів» за типом Силіконової|силікон| долини в США, японського технополісу «Міцубісі Денкі» як центрів мікроелектронної промисловості й інших.

Для України може виявитися реальним такий «метаактивний|» шлях|колія,дорога| суспільного|громадського| розвитку як соціальний мутагенез, пов'язаний з подіями на Чорнобильській АЕС. Важко сказати, як відбилися ядерні бомбардування Хіросіми і Нагасакі на Японії в біосоціальному і соціобіологічному| планах, але|та| така дія була. До наслідків атомного вибуху в Чорнобилі і понині прикована увага фахівців|спеціалістів| та учених. І як відіб'ються наслідки цього вибуху на майбутньому України - поки невідомо.

Але|та| одночасно дуже актуалізувалося питання про «соціогенні|» і «культурогенні| коди» суспільного|громадського| розвитку. Змінене «біологічне віддзеркалення|відображення,відбиття|» може породити змінене «соціокультурне віддзеркалення|відображення,відбиття|». Воно може бути некерованим біологічним віддзеркаленням|відображенням,відбиттям|, але|та| може стати керованим і регульованим, якщо відомо початкові|вихідні| «соціальні коди» і «культурні гени» суспільного|громадського| розвитку.

Ці можливості|спроможності| вимагають глибоких додаткових досліджень і можуть привести до відкриття|відчиняти| нових «психогенних джерел» суспільного|громадського| розвитку, за якими майбутнє (на думку Н.Реріха і Е.Реріх). Це вже будуть «психогенні суспільства|товариства|» випереджаючого духовного розвитку, прогресу сутнісних сил людини, суспільства|товариства| духовної культури.

Контури подібних суспільств|товариств| можна проглядати:


 • в «екологічному суспільстві|товаристві|», що відтворює і розвиває природні багатства, а з|із| природою – і земнокосмічні| якості людини як її «сутнісне багатство»;

 • у «духовно–просвічених| суспільствах|товариствах|», що можуть сформуватися внаслідок| «освітньої революції», яка об'єктивно настає|настає| після|потім| науково-технічної революції й «інформаційного вибуху» в людських знаннях;

 • у «психотехнічних| суспільствах|товариствах|», які будуть у змозі|спроможний| розвивати творчі здібності людей, навички|навички| творчої самореалізації, досягати різкого підйому ККД людської життєдіяльності (коефіцієнта корисної дії); у рамках даної гносеологічної розробки подібні суспільства|товариства| фіксуються як «ебілітивні|» соціальні системи з|із| «ебілітивним|» суспільним|громадським| створенням людських здібностей і талантів.

3. Метазакон СОЦІОДУХОВНОЇ| інтеграції («всеєдності|» людей на основі загальнолюдських цінностей). Соціально-діалектичний закон «подвійного заперечення» (заперечення заперечення), який діє «на негативі», у контексті метазакону| зміненого соціального віддзеркалення|відображення,відбиття| змінює|змінює,замінює| характер|вдачу| його дії «на позитив». Тобто, він охоплює не тільки|не лише| сферу історично-фазних утворень, але й субстанціональні| основи, які нараховують|нараховують| не 4 мільйони років «спільностей гомінідов|» і 30 тис. років історії людини-кроманьйонця|, а сотні мільйонів і мільярди років існування Землі|грунту| як космічного тіла, придатного для життя.

Іншими словами, мова|промова| йде про віто-інформаційні процеси зародження й розвитку планетарного життя і психоінформаційні процеси розвитку свідомих форм віддзеркалення|відображення,відбиття| в природі. Антропогенний чинник|фактор| свідомості дозволяє в сотні і більше разів прискорити еволюційні процеси. І можна будувати найсміливіші гіпотези, як ноосферогенез| відіб'ється на біосоціональному| мутагенезі людини. Можна послатися на думку|гадку| відомого американського фізика К.Сагана про те, що людина, вийшовши в космос, зміниться більше, ніж риба, яка вийшла з води на сушу. Тобто зміниться не стільки природа людини, скільки сама «культура людини». Культура його популяції на Землі|грунті| трансформується в культуру земнокосмічної| популяції .

Які результати дасть «посів» людської культури в космосі передбачити важко. Одне зрозуміло точно – це буде інший гуманоїд («космоїд»), і він житиме в суспільстві|товаристві| принципово іншого антропного| і гуманоїдного типу|типа|, а може бути, і негуманоїдного, штучного, космічного типу|типа| суспільної|громадської| культури.

Але|та| раніше розглянемо|розглядуватимемо|, які історичні види приймало людське суспільство|товариство| на Землі|грунті|, які проходило|минало,спливало| історичні етапи формування в напрямі|направленні| все більш досконалих|довершених| соціальних систем.

Представлена|уявляти| вище методологія соціального пізнання дозволяє нам зробити це на сучасній науковій основі.

|утворення|

| 4.3. Тема 3. Діяльнісні засади духовно-практичного пізнання|основи,заснування|
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка