Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка20/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   51

Питання

1. Суспільство|товариство| як соціокультурне утворення|утворення|.

2. Соціальні джерела і механізми суспільного|громадського| розвитку.

3. Функції соціальної філософії в суспільстві|товаристві|.

4. Поняття соціального пізнання та основні види соціально-

філософських підходів.

5. Сутнісні ознаки соціального пізнання.

6. Діалектика соціального пізнання. Діалектичні закони суспільного

розвитку і закони системної дії. 1. Суспільство|товариство| як соціокультурне утворення

Суспільство|товариство| є соціокультурне утворення|утворення|. Сама категорія «суспільство|товариство|» виникла порівняно недавно, в Новий Час, і філософський погляд на суспільство|товариство| і соціальний розвиток не можна вважати|лічити| сталим|устояним|.

У даний час домінує уявлення про суспільство|товариство| як про соціальну систему. Воно було розроблене О.Контом більше ста років тому, але|та| тільки|лише| тепер соціальні філософи це уявлення|виставу,подання,представлення| почали|стали| розробляти з наукових позицій. Тобто розглядати|розглядувати| суспільство|товариство| як системно-організоване | і складно структуроване утворення|утворення|, здатне|здібна| досягати високих соціальних станів|достатків| цивілізованості і культури. Тому соціокультурні розробки, виконані на досягненнях суспільних культур і цивілізацій, у першу чергу Н. Данілевським, П. Сорокіним, А. Тойнбі, О. Шпенглером, К. Ясперсом, дозволили значно розширити і збагатити соціофілософський| погляд на суспільство|товариство|, який часто носив надмірно звужений характер|вдачу|.

З іншого боку, нині стає можливим з сучасних позицій підійти до марксистської теорії суспільно-економічних формацій, не порушуючи цілісності побудов|шикувань| К. Маркса і його послідовників, знайти сполучні ланки між історико-матеріалістичною| теорією суспільного|громадського| розвитку і сучасними філософськими концепціями, перш за все|передусім| з|із| феноменологічною і метасоціальною| теоріями соціального пізнання.

Враховуючи багатополярність| і багатоплановість устрою|устрою| сучасного соціуму, активний пошук національно-особливих| і загальнолюдських шляхів|колій,доріг| суспільного|громадського| розвитку, багато соціальних філософів усе більше звертаються|обертаються| до культури і культурогенних| форм суспільного|громадського| прогресу. Стає дедалі зрозумілішим, що при національній специфіці суспільних|громадських| структур і соціальної агломерації|скупчення|, які все більше поглиблюються|поглиблює|, взаєморозуміння між народами найлегше знаходити|находити| в системі культури, визнання|зізнання| права кожного етноутворення| на вільний соціокультурний розвиток і духовне міжнаціональне взаємозбагачення.

Для України, як національно-самобутнього суспільства|товариства|, яке знаходиться|перебуває| на шляху|колії,дорозі| Реформації і Відродження, подібне бачення|видіння| соціальних перспектив майбутнього має ключове|джерельне| значення. Формування національного світогляду, своєрідного укладу суспільного|громадського| життя, соціальний розвиток, що прискорюється, у числі найбільш передових народів світу|світу| стає можливим тільки|лише| на духовно-ціннісних засадах національної і загальнолюдської культури. Національна ідеологія повинна будуватися саме на духовно-культурному| перетворенні українського суспільства|товариства| з урахуванням|з врахуванням| досвіду|досліду| світової і національної культури. У фундаменті національної ідеї повинна лежати соціокультурна трансформація усіх сфер суспільного|громадського| буття і всіх форм суспільної|громадської| життєдіяльності, формування нових соціокультурних укладів без поділу|поділу| суспільства|товариства| на «староукраїнців|» («консерваторів») і «новоукраїнців» («демократів»), на бідних і багатих (здатних|здібних| і не здатних|здібних| «пробитися» в житті), на «соціалістів» і «капіталістів», з|із| яких одні виступають|вирушають| за пріоритет державної, а інші – за приватну власність.

Соціокультурний вибір є у кожної людини, а особистісне самовираження може носити різноманітні соціально-прийнятні| форми. Завдання|задача| суспільства|товариства| і держави – забезпечити вільний духовно-культурний розвиток громадян України і створити необхідні умови для цього, перш за все,|передусім| для досягнення матеріального благополуччя і соціального комфорту. На думку відомого американського соціолога У.Ростоу, передові західні суспільства|товариства| вже розпочали вирішення цього завдання. Причому з|із| такою інтенсивністю, що, на думку іншого американського соціолога-футуролога А.Тоффлера, західна людина відчула свого роду "футурошок|" від "третьої хвилі" швидких соціальних змін, які набули вигляду інформаційно-технологічної революції.

Та|та| від подібного "суспільного|громадського| цунамі", соціальної "надхвилі" західні суспільства|товариства| встояли|устояли|, і вони опинилися не "під хвилею", а на її гребені.

Наш народ також встояв|устояв| у боротьбі за своє майбутнє, хоча на тисячу років і розпрощався зі|із| своєю державністю й пережив|переживав| неймовірні потрясіння. Якщо історичні уроки підуть нам на користь, то світ|світ| дізнається про силу духу українського народу. Та вже і зараз у світі помічено|помітити| духовну силу особливої "української ментальності", більше того|більше того|, - вона визнається більшістю передових індустріальних суспільств|товариств|. Національне завдання|задача| - повною мірою відродити і розвинути духовний потенціал українського народу, створити суспільну|громадську| культуру, що відповідає вищим критеріям людської цивілізації.

Що є суспільством|товариством| у соціально-філософському розумінні культури?

У найзагальнішому плані суспільство|товариство| – це соціальна спільність людей з|із| певним культурно-історичним укладом життєдіяльності, який дозволяє зберігати і накопичувати|скупчувати,нагромаджувати| досвід|дослід| соціального розвитку, а разом з ним - сформувати соціокультурну організацію, що дозволяє створювати й передавати духовні цінності особистісного і суспільного|громадського| буття людей від одного покоління до іншого.

У вужчому значенні суспільство|товариство| - це соціокультурне утворення|утворення|, що досягло певної соціальної якості у своєму розвитку, яка представлена|уявляти| здатністю|здібністю| знаходити|находити| внутрішні джерела розвитку в духовних цінностях культури, створювати способи для більш досконалої|довершеної| та ефективної життєдіяльності.

Більш стисло - суспільство|товариство| є соціокультурною системою, що функціонує і розвивається за законами людської життєдіяльності.


 1. Соціальні джерела і механізми суспільного|громадського| розвитку

Джерела для свого розвитку суспільство|товариство| знаходить|находить| у матеріальній, соціокультурній і духовній сферах.

Матеріальне джерело розвитку суспільства|товариства| представлено|уявляти| виробничо-економічною діяльністю людей. Вона - основа існування суспільства|товариства|, матеріальний базис для подальшого|наступного| розвитку. У даний час|нині| найбільш розвинені країни вже мають у своєму розпорядженні інформаційний базис суспільного|громадського| виробництва і, по суті справи, перетворилися на інформаційні суспільні|громадські| системи, ставши "інформаційними суспільствами|товариствами|".Соціокультурне джерело представлено|уявляти| тим або іншим типом суспільної|громадської| соціетальності|, певним видом суспільної організації і самоорганізації. Подібна суспільна організація інтегрує сукупні зусилля людей у напрямі гармонізації суспільної|громадської| життєдіяльності, підйому ефективності суспільної|громадської| праці й управління за рахунок застосування|вживання| усе більш досконалих|довершених| механізмів соціальної регуляції. Тим самим суспільство|товариство| збільшує свій соціокультурний потенціал, накопичує|скупчує,нагромаджує| могутні ресурси для прогресивного руху вперед.

Підйом синергізму суспільства|товариства|, зменшення соціальної ентропійності| можливі, коли більш повно задіюються духовні сутнісні сили людей, їх творчі здібності. Тоді соціокультурне джерело безперервно підживлюється| могутніми імпульсами духовної енергії людей. У соціально-технологічному плані це носить форму "інформаційного вибуху", що нині відбувається|походить|, або лавиноподібного|лавоподібного| зростання|зросту| наукових знань, включаючи і соціальне знання про суспільство|товариство|.

Духовне джерело соціального розвитку сьогодні розуміється як найбільш могутнє і перспективне для майбутнього. Воно задіює не тільки|не лише| творчо-науковий дух людини, ініціює її здібності і таланти, але й істотно|суттєвий| актуалізує етичні почуття|почуття| людей, піднімає|підіймає| стимулюючу значущість морально-вольових якостей, духовно-культурних цінностей, що мають неминуще значення. У такій якості люди піднімаються|підіймають| до рівня суб'єктів історичного процесу, творців своєї історії, більше того|більше того|, - установлюють власні закони свого соціального буття. І в цьому немає нічого містичного - адже ці закони відображають|відбивають| і виражають|виказують,висловлюють| сам характер|вдачу| людської життєдіяльності в різні історичні епохи, зв'язують різноманітні|всілякі| фрагменти соціального буття людей в єдину планетарну людську Цивілізацію і Культуру.

Зрозуміло, що здійснюється|скоює,чинить| це не одномоментно, а в соціальному просторі|простір-час| і часі, вимагає історично тривалого періоду формування більш досконалої|довершеної| соціальної організації суспільства|товариства|.

Серед соціокультурних механізмів найбільшу дієвість у прискоренні і регулюванні соціального руху переконливо довели ті з|із| них, які безпосередньо були орієнтовані на духовні потреби людини, враховували, конструктивно втілювали|втілювали| і соціально працювали на інтереси творчо-продуктивної частини|частки| суспільства|товариства|, а не на антисуспільне замовлення кланово-адміністративних і мафіозних угрупувань.

До подібних механізмів соціокультурної організації, що відповідає духовно-ціннісним потребам людей, можна віднести наступні|слідуючі|.Механізми соціальної згуртованості і суспільної|громадської| інтеграції. До них відносяться всі соціальні утворення, організації й об'єднання – від найпростіших (сім'я, дружні компанії і любительські групи за схильностями та інтересами) до складних і надскладних: професійні і творчі об'єднання, спілки|спілки,сполучники|, ініціативні групи соціальної дії, організації соціального контролю і соціального захисту, суспільно-політичні рухи і партії, державні і корпоративні організації.

Механізми соціалізації. До них відносяться системи освіти|утворення| і виховання, правові й етичні імперативи, суспільна|громадська| мораль, усе, що пов'язано з літературою, мистецтвом, розвитком естетичних потреб і художніх здібностей людини, механізми соціокультурної адаптації людей у суспільстві|товаристві|, освоєння цінностей людської культури.

Розподільні механізми. Вони в основному охоплюють економічну сферу людських взаємин|взаємостосунків| – привласнення|присвоєння|, обміну, розподілу і споживання|вжитку| матеріальних благ, механізми виробничо-економічного управління й організації, корпоративні механізми саморозподілу| і самоврядування|самоуправління,самоврядності|, функціональні економічні структури.

Регулятивні механізми. Становлять собою ті чи інші соціальні інститути, перш за все|передусім| інститути політичної влади і політичної організації суспільства|товариства| (держава), духовної влади (церква), а також влади недержавної (корпорації).

До цього типу|типа| соціальних механізмів відносяться і всі установи соціального примусу|примусу,силування|: органи юстиції (суд, прокуратура), механізми договірного права, всі види правової й економічної відповідальності за результати господарської діяльності і т.д.Механізми соціального захисту і соціальної безпеки. У демократичному суспільстві|товаристві| це перш за все|передусім| захист цивільних|громадянських| прав людини, прав особи і колективних утворень, цивільний|громадянський| захист від кримінальних і мафіозних елементів, включаючи захист від неправових дій самої держави, державних посадових осіб, що перевищують свої повноваження або не виконують належним чином|належно| свої обов'язки (корупція і т.п.).

В економічній сфері – це можуть бути, наприклад, служби|товариства| захисту прав споживачів, антимонопольні організації, правові інститути тарифних угод (роботодавців|роботодавців| і найнятих робітників), державного регулювання цін, прогресивного оподаткування осіб|облич,лиць| з|із| різним матеріальним достатком і т.п.

У соціальній сфері - це захист прав інвалідів, пенсіонерів, дітей, жінок, молоді, яка навчається, і молодих фахівців|спеціалістів|, захист навколишнього середовища (екологія); житло і норми користування ним, безпечне містобудування й урбанізація з урахуванням|з врахуванням| соціальних норм комфортної життєдіяльності, регулювання процесів створення|створіння| сім'ї, допомога багатодітним сім'ям (репродуктивні і демографічні механізми), рекреативні| інфраструктури відпочинку, дозвілля і розваг.

Соціальна безпека в духовній сфері - це захист духовного здоров'я громадян, суспільна|громадська| мораль, якісна і правдива інформація, застосування|вживання| безпечних соціальних технологій суспільного|громадського| розвитку (без соціального експериментатора, наприклад, з|із| «шоковим» упровадженням ринкових відносин), заборона на маніпулювання суспільною|громадською| свідомістю в ЗМІ, виховання почуття|почуттів| національної гордості і патріотизму, громадянськості і виконання військового|воїнського| зобов’язання|обов'язку|. В області економіки - це корпоративний дух з|із| пріоритетом національних товаровиробників. У соціальній області - це ідеї унітарності, загальнонаціонального об'єднання, соборності, національної єдності і цілісності, прагнення|спрямування| до статусу соціально-правової держави з|із| передовою соціальною організацією.Механізми суспільного|громадського| визнання|зізнання|, соціальних статусів і авторитетів. Суть дії подібних механізмів - суспільне|громадське| заохочення за діяльність, що сприяє соціокультурному розвитку, бездоганне виконання громадянського обов'язку, високий рівень соціальної відповідальності, захист громадянських|громадянських| і соціально-політичних інститутів суспільства|товариства|, активна протидія спробам антиконституційного перевороту та встановлення олігархічного антинародного режиму.

В Україні цей механізм поки що задіяний погано. Соціально-політична кон'юнктура пригнічує|придушує| компетенціальні| дії професіоналів, які стабілізують і додають|наділяють,надають| необхідної спрямованості суспільним|громадським| процесам усупереч політичному тиску|тисненню| як «зліва|ліворуч|», так і «справа». Завданням|задача| номер один для нашого суспільства|товариства| є створення|створіння| правомочної «еліти компетентних» як високошановного і соціально-престижного соціального шару в суспільстві|товаристві|. А також створення|створіння| таких соціальних умов, щоб|аби| після|потім| зняття цих компетенціальних| повноважень не починалися|розпочинали,зачинали| судові переслідування і розбирання «заднім числом». Немає нічого ганебнішого|, ніж коли ветеранів Великої Вітчизняної Війни третирують як фанатичних захисників "комуністичного режиму" від німецько-фашистських загарбників. І більше того|більше того|, - що необхідно було «здати|складати|» країну під німецьку|германську| окупацію і разом з гітлерівцями розпочати|розпочинати,зачинати| боротьбу проти|супроти| Радянської влади. Із цього приводу|з цього приводу| можна сказати лише одне - історичні уроки не вчать|вчать|, і якщо ми знову|знову,щойно| будемо допускати історичних помилок, то нам загрожує ще одне «тисячолітнє забуття», яке спіткало Київську Русь. Щоб|аби| подібного в суспільстві|товаристві| не траплялося, необхідне задіювання ще двох соціальних механізмів.Механізм ціннісно-орієнтаційної єдності громадян, соціально-ціннісної кон'юнкції-зближення людей у суспільстві|товаристві|. Він повинен бути «запущений|занедбаний|» замість механізму соціально-ціннісної диз'юнкції-розбіжності|розходження|, що нині стихійно діє, і приводить|призводить,наводить| до індивідуалістичного протистояння й протидії людей. Іншими словами, необхідно створити і налагодити|налагоджувати| механізм, що ініціює доцентрові, а не відцентрові процеси в суспільстві|товаристві|. І на першому місці тут має бути представлена|уявляти| суспільна|громадська| ідеологія, що враховує особливості національної суспільної|громадської| психології, специфіку української ментальності.

Механізм соціально-професійної самореалізації. Він дає простір соціальній і професійній творчості громадян, протидіє тому, щоб|аби| в суспільстві|товаристві| з'являлися|появлялися| «непотрібні люди», викинуті на ринок праці і незатребувані на цьому ринку, а які просто стали безробітними, не мають можливості|спроможності| здобути|набути| нову професію або отримати|одержувати| рекваліфікацію| з нової спеціальності не нижче за колишній рівень кваліфікації.

Усі вищеназвані локальні механізми у своїй інтеграційній дії утворюють інтеграційний механізм соціальної організації суспільства|товариства|, що системно діє. Саме він і дозволяє суспільному|громадському| організму ефективно розвиватися і функціонувати.Об'єктом вивчення в соціальній філософії є|з'являється,являється| суспільство|товариство| в сукупності всіх його зв'язків і взаємин|взаємостосунків|, у всьому спектрі соціальних процесів і взаємодій, соціальних джерел і механізмів суспільного|громадського| розвитку у напрямі створення|створіння| більш досконалої|довершеної| соціальної організації.

Предмет – виявлення законів і рушійних сил суспільного розвитку, вивчення різних фрагментів соціальної реальності, яке здійснюється або на загальнофілософському, або на загальносоціологічному рівні (теорії «середнього рівня»). У соціальній філософії прикладні галузі і значення загальносоціологічного знання найчастіше представлені|уявляти| на рівні соціальної фактології та аргументації, локальних прикладів|зразків| і даних конкретно-соціологічних досліджень, аналізу фрагментів окремих соціальних ситуацій у рамках|у рамках| тих або інших розділів соціології (управління, праці, культури, політики, науки, освіти|утворення|, виховання, комунікацій та ін.).


 1. Основні функції соціальної філософії в суспільстві|товаристві|

Основні функції соціальної філософії в суспільстві|товаристві| співвідносні з|із| її загальнофілософськими функціями.

1. Світоглядна функція. Вона пов'язана з формуванням переконань людини, її поглядів і уявлень про суспільство|товариство|, що трансформуються|трансформують| в певну соціальну картину світу|світу| й уявлення про те, якою має бути соціальна поведінка людини, виходячи з її переконань і поглядів про соціальну реальність. Іншими словами, це орієнтуюча функція.

2. Пізнавальна (гносеологічна) функція. Вона визначає ставлення|ставлення| людини до суспільства|товариства| як керованої реальності, що підкоряється волі і свідомості людини, яка творить і організовує соціальне буття за своїм розумінням і законами людської життєдіяльності. На відміну від природної і земно-космічної| реальності, яка існує і розвивається за законами вселенського|всесвітнього| буття і не підпорядкована законам людської суб'єктивності і соціальності. Як бачимо|показний|, на відміну від світоглядної - це регулююча функція.

3. До неї тісно примикає СОЦІАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ. Вона представлена|уявляти| базовими основами соціального пізнання, різними пізнавальними підходами у вивченні суспільства|товариства| з метою успішного освоєння історичного досвіду|досліду| людей, а також виробництва нового соціального знання. У вужчому плані - це методи і форми, а також усі доступні людині соціальні способи і засоби|кошти| освоєння даної їй соціальної реальності як об'єкта, адаптації до неї і формування суб'єктивного ставлення|ставлення| з позицій свободи людської волі. Тим самим людина стає суб'єктом соціального перетворення і затверджує свою первинність і пріоритет у суспільних|громадських| трансформаціях.

Окрім|крім| вищеназваних функцій, можна позначити і ряд|лава,низка| специфічних функцій соціальної філософії, які властиві лише|лише| їй і розкривають особливі ознаки її предмета.

4. КУЛЬТУРОГЕННА ФУНКЦІЯ - визначає духовно-ціннісні основи суспільної|громадської| життєдіяльності.

5. АКСІОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ - близько|поблизу| примикає до попередньої, але|та| має і своє самостійне значення як функція, що визначає цінності і сенс|зміст,рації| людської життєдіяльності, збагачує цей сенс|зміст,рації| і значення, формує у людини уявлення про вищі духовні цінності.

6. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ. Вона дозволяє систематизувати погляди й уявлення людини, підняти їх на рівень суспільної|громадської| свідомості, надати ідейним орієнтирам особистісної|особової| життєдіяльності соціального значення і цінності у межах|у рамках| існуючої суспільної|громадської| системи. У суспільній|громадській| ідеології можуть бути, наприклад, представлені|уявляти| погляди найбільш передових соціальних груп суспільства|товариства|, прогресивні соціальні ідеї в аспекті найбільш переважних соціальних шляхів|колій,доріг| розвитку суспільства|товариства| з погляду наукового прогнозування.

7. СОЦІАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ. Вона виявляє можливість|спроможність| прогнозування перспектив суспільного|громадського| розвитку на основі існуючих тенденцій і закономірностей суспільної|громадської| життєдіяльності, що сформувалися, установлення нових законів (метазаконів|) у розвитку суспільства|товариства| на основі прогресу в соціальному знанні.

8. МОРАЛЬНО-ВИХОВНА ФУНКЦІЯ. Вона виявляє і встановлює нові етичні імперативи в житті суспільства|товариства|, зберігає і збагачує існуючі традиції, формує нові суспільні|громадські| ідеали на основі соціокультурної спадкоємності поколінь. Подібна спадкоємність в етичних цінностях різних поколінь можлива як через систему освіти|утворення| і виховання, так і через спілкування, комунікацію, інформативні процеси і взаємодії.

9. КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ. Дозволяє ініціювати процеси інтерактивного спілкування між людьми як на власне людському міжособистісному рівні (соціально-психологічному), так і на рівні соціальних суб'єктів суспільного|громадського| життя. Тим самим виявляється|опиняється| можливим здійснити перехід від процесів соціальної мобільності до мобільності соціальних зв'язків і відносин між людьми, а також сформувати «комунікативне суспільство|товариство|» як вищий тип|типа| соціальної системи (концепція А.Турена).

Закономірно виникає питання: на якій соціальній методології ми можемо отримувати|одержувати| знання про суспільство|товариство|? Іншими словами - які особливості соціального пізнання, і з|із| яких джерел|джерел| ми можемо здобути|набути| загальнозначуще соціальне знання про суспільство|товариство|?


 1. Поняття соціального пізнання та основні види

соціально-філософських підходів

Соціальне пізнання в рамках|у рамках| загальної|спільної| теорії пізнання є процесом осягання істини про людське суспільство|товариство|, а також відкриття|відчиняти| нового соціального знання. У різний історичний час погляд на соціальне пізнання змінювався таким чином, що правомірно говорити про «пізнавальні парадигми».

Парадигму соціального пізнання в епоху Античності можна стисло охарактеризувати формулою «знання як щастя» (евдемонізм|).

В епоху Середньовіччя домінувала парадигмальна| формула «знання як одкровення|прозріння|» (божественне).

У Новий Час утвердилось| уявлення про «знання як силу» (Ф.Бекон), а в представленні його учня і послідовника Т.Гобса – «знання як насильство». Причому, стосовно процесів соціально-політичного розвитку суспільства|товариства| та його державних установ. Подібний погляд домінував аж до початку XX століття|віку|. Так, він активно розвивався відомим політичним діячем К.Каутським.

У даний час|нині| утверджується уявлення про «знання як прогрес». І, якщо з|із| ним погодитися, то це не більш як «сірий прогрес», бо соціальне знання принесло суспільству|товариству| не стільки суспільне|громадське| благоденство, скільки соціальні революції і війни на імперіалістичній та державно-класовій основі. А також приховані, а часто і явні, «економічні війни» за переважання на світових і національних ринках товаропродуктів| і технологій.

Соціальне пізнання як процес отримання|здобуття| науково обґрунтованих знань у вужчому значенні можна визначити як інтелектуальну діяльність людини, суспільну|громадську| синтелектику| з метою отримання|здобуття| нового соціального знання. Тобто, це процес безперервного приросту (акумуляція) соціального знання в ході інтелектуальної діяльності і соціальної практики людей.У системі сучасної наукової індустрії соціальне пізнання є духовно-інтелектуальним виробництвом соціального знання на розширеній основі. Або науково-соціогенне| відтворення знання на основі апробованих методів і форм соціально-наукового дослідження.

Соціально-пізнавальне ставлення|ставлення| людини до суспільства|товариства| змінює|зраджує| характер|вдачу| взаємодії з|із| ним як соціальною реальністю.

Від пізнавальної схеми 1:

«Суб'єкт – Свідомість - Соціальний об'єкт»

суб'єкти, які пізнають, переходять до пізнавального процесу за схемою «Суб'єкт – Пізнання - Соціальний об'єкт»

Внутрішня структура, головні складові соціального пізнання аналогічні і багато в чому адекватні структурі загальнотеоретичного пізнання.


 1. Наявність об'єкта і предмета соціального пізнання. Об'єктом є|з'являється,являється| як усе суспільство|товариство|, так і його окремі фрагменти. А предмет – окремі процеси і явища соціальної дійсності.

 2. Соціальні методи і методологія соціального пізнання. У рамках даної гносеологічної розробки розглядаються|розглядують| три найчастіше вживаних теоретико-методологічних| підходи: соціальна діалектика, феноменологічний і метасоціальний| (трансцендентальний) підходи.

 3. Соціальна теорія, яка, як і будь-яка|усяка| теорія про соціальне пізнання виконує пояснювальну функцію, тобто описує, яким чином здійснюється пізнавальний процес, на якій теоретичній основі, методологічній базі, виходячи з яких гіпотез, тез і припущень|гадок|.

 4. Безпосередній процес соціального дослідження, власне науково-пізнавальна діяльність з метою отримання|здобуття| нового соціального знання.

Вище були вже зазначені основні види соціально-філософських підходів, до яких у сучасному соціальному пізнанні найчастіше звертаються|обертаються| і які є|з'являються,являються| найбільш продуктивними в науково-дослідному плані.

Це не означає|значить|, що інші підходи є|з'являються,являються| малопродуктивними або контрпродуктивними. Навпаки, нові підходи соціального пізнання необхідно інтенсивно розвивати. Причому в найширших історичних параметрах: від часів Античності до найновішого| часу.

Так, малорозробленим залишився «сократичний| підхід» інтерактивного спілкування й отримання|здобуття| знання шляхом|колією,дорогою| «майєвтики|» - процесу безпосереднього народження істини в ході філософської комунікації. Або «арістотелівський підхід» у системі аподидактики| і логіки силогізмів|. А «платонівський анамнезис|», скоріше всього|скоріше,скоріш|, залишився зовсім незрозумілим.

Не розробленим у соціально-науковому плані виявився такий, на перший погляд, доступний підхід, що визначається як позитивістська методологія і відноситься до новітнього|найновішого| часу.

Концепція «соціальної еволюції» (Г.Спенсер), «інтелектуальної еволюції», «подвійної еволюції» (О.Конт), «творчої еволюції» (А.Бергсон) опинилися в сучасному соціальному знанні малоусвідомленими. Навіть часто використовувана гегелівська діалектична методологія є відірваною від того пізнавального базису, на якому вона створювалася, – «феноменологія духу» Р. Гегеля. У даній гносеологічній розробці ми спробуємо хоч якось заповнити цю прогалину|прогалину|.

Вражаюче|дивовижно|, але|та| навіть найбільш сучасні соціально-інформаційний, семантичний і семіотичний|семіотика| підходи в отриманні|здобутті| соціального знання виявилися не тільки|не лише| малорозробленими, але й такими, що є незрозумілі соціальній філософії. А якщо ці підходи і використовуються, то тільки|лише| як теоретико-методологічні підходи в рамках|у рамках| когнітивної філософії і загальнофілософського знання (гносеологія). Саме в цьому напрямі розробляється метасоціальний підхід (інформаційно-трансцендентальний) у розумінні процесів соціального розвитку як метарозвитку.

Потрібно сказати, що в радянській науці 70-х років, та й у світовій також, були дуже популярні спроби «вивести» метазакони суспільного|громадського| розвитку. Соціальне підґрунтя тут було зрозумілим. З одного боку, - це реалізація|урочистість| ідей «розвиненого соціалізму» у світовому масштабі (що вимагало створення|створіння| неомарксистської методології в розумінні процесів світового розвитку), а з|із| іншого, - відносне ослаблення|ослабіння| позицій «світового капіталізму», який поринув у створення|створіння| «неоконсервативних| цінностей» в ідеології, а в політичній практиці звернувся|обертався| до створення|створіння| «чорного» Демократичного інтернаціоналу всіх праворадикальних сил. Відгомін цих соціально-політичних процесів 70-х років добре прослідковується у «демократично оновленій» Росії та Україні 90-х років. У рамках постпозитивістського для соціального знання («критичний раціоналізм») – це добре відома методологія фальсифікації соціоісторичного| розвитку на основі «соціальних зсувів|зміщень|», соціальних «конформних відображень» і «соціальних проекцій» (негативних або позитивних тенденцій) з одних соціальних фрагментів на інші (аскриптивний| метод «приписування» того, чого немає насправді – «негативна діалектика»).

Так, усе позитивне, чого досягли і що могли мати у своєму розпорядженні одномоментно виниклі національні держави на пострадянському просторі|простір-час|, включаючи Україну і Росію, було визначено як досягнення «передових» західних демократій.

Вони визначили себе (для нас) як «зразкові моделі» суспільств|товариств| з|із| гуманістичними цінностями і правовою культурою, а свої негативи «змістили» на нас, визначивши їх як спадщину радянського режиму. Західні країни запозичували у нас усі головні складові, характерні|вдача| для суспільств|товариств| «рівних можливостей» і соціальної справедливості. Право на робоче місце|місце-милю| і професійну зайнятість, державні гарантії на освіту|утворення|, медичне обслуговування, на соціальний захист і суспільну|громадську| безпеку, соціальні пільги пенсіонерам і непрацездатним, права молоді, державні дотації науці, освіті|утворенню|, дошкільній сфері, соціальній інфраструктурі, сім'ї, фізичному розвитку і спорту, а також багато інше, включаючи навіть винайдену у нас бригадно-підрядну організацію праці (мікроекономіка) і програмно-тематичне планування|планерування| всього суспільного|громадського| виробництва (макроекономіка).

У чому принципова відмінність вищеназваних трьох теоретично-методологічних підходів соціального пізнання?

В основу соціально-діалектичного підходу покладено загальнодіалектичні принципи розвитку, загального зв'язку, протиріччя|протиріччя|, якісно-кількісних змін і подвійного заперечення, звичайно, стосовно соціальних контекстів.

У феноменологічному підході фіксуються парадигмальні| моменти «абсолютної» новизни|новинки| в соціальному пізнанні, його «феноменальності» у вивченні соціальних явищ як таких, що не мають прямого зв'язку з|із| попередніми етапами процесу пізнання.

У метасоціальному| підході представлено|уявляти| спроби виявлення «соціальної трансценденції» надреальних|суттєвих| моментів у соціальній реальності, і розгляд їх як «соціокосмосу|», непідвласного|замежного| звичайному|звичному| розуму|глузду| і звичайній|звичній| свідомості.

Процеси соціокосмогенезису| можна пізнати і зрозуміти тільки|лише| на розумовому, інтелігібельному| рівні «трансцендентальної діалектики». Виявлені таким шляхом|колією,дорогою| соціальні «метазакони|» діють на рівні єдиного і цілісного людського соціуму, планетарної свідомості співтовариства|спілки| людей, земнокосмічної| ноосфери. Подібний підхід, як довели філософсько-природничо-наукові розробки Н.Вернадського і Тейяра де| Шардена, є|з'являється,являється| цілком|сповна| науково-коректним, продуктивним і володіє величезним гносеологічним потенціалом, що відповідає 21 століттю|віку|.
 1. Сутнісні ознаки соціального пізнання

 1. Гуманістичний характер|вдача| соціального пізнання. Соціальному знанню спочатку властивий гуманізм, воно за своєю суттю є людинорозмірним|, антропоморфним, відповідає сутнісній мірі людини і збудовано за її мірною суттю|сутності,єству|. Тобто соціальне пізнання прогресує у напрямі розвитку соціальних і духовних сутнісних сил людини, будується на принципі антропності| і приймає антропоморфну розмірність.

 2. Логічно-історичний характер соціального пізнання. Воно включає весь історичний досвід|дослід| людей, як у всіх його конкретних проявах|виявах|, ідеографіці| соціальних фактів, так і всі «наскрізні вектори» соціоісторичного| прогресу|, тенденції, що складаються, і закономірності соціального розвитку.

 3. Культурогенність соціального пізнання. Вона представлена|уявляти| соціодуховними| критеріями суспільного|громадського| розвитку, оцінкою досягнень і їх значущості з погляду духовного прогресу суспільства|товариства|, утвердження|затвердження| в суспільній|громадській| життєдіяльності загальнолюдських цінностей, що мають неминуще значення для розвитку культури у високоцивілізованих формах.

 4. Аксіологічний і смисложиттєвий характер|вдача| соціального пізнання. Воно може ефективно розвиватися тільки|лише| в системі людських сенсів|змісту,рацій| і значень, при яких виключаються абсурдистські| або есхатологічні контексти, постмодерністські антицінності і декаданс.

У даному аспекті соціальне пізнання забезпечує «ціннісний оптимізм» соціального буття людей, «ціннісне управління» суспільством|товариством|, формує «ціннісні класи» людей (перш за все|передусім| з числа інтелігенції), покликані затвердити| абсолютну цінність духовної суті|сутності,єства| людини.

 1. Креативність соціального пізнання. Вона представлена|уявляти| культуротворчим| характером|вдачею| пізнання, його активно перетворюючою роллю в трансформації суспільних|громадських| відносин, усіх сторін суспільної|громадської| життєдіяльності, у формулюванні нових парадигм соціального розвитку.

 2. Інформаційно-семантичний характер|вдача| соціального пізнання. Тут в основі лежать процеси синтелектики| і ноосферогенезу|, які ведуть до зменшення соціальної і ментальної ентропії. Це оптимізація соціокультурних і духовно-психічних процесів, розвиток соціоінформаційної| інфраструктури, інтелектронних| систем, а також «семантичний прогрес» самої людини – формування у неї 3-ої сигнальної системи, яка зазвичай|звично| визначається як інформційно-семантична система, як штучна мова|язик| «знаку знаків».

 3. Соціоекологічність пізнання. Соціальне пізнання безпосередньо орієнтовано на створення|створіння| сприятливої для людини соціальної екології. Гуманоморфна екологія дозволяє розвинути «третю природу» у вигляді людської соціокультурної системи, що функціонує на принципах гомеостазу «третього роду». Тобто, творчого культурогенезу| і ноосферогенезу| людини і суспільства|товариства| в земнокосмічних| масштабах. Як і припускав|передбачав| Н.Вернадський, людина на цьому шляху|колії,дорозі| соціального пізнання здобуде|набуде| потужність земнокосмічної| «геологічної сили» планетоутворення|, тобто здатність|здібність| творити космічні тіла земного походження.

 4. Духовно-продуктивний характер|вдача| соціального пізнання. У такому аспекті соціальне пізнання набуває вигляду безперервного приросту (соціодуховної| кумуляції) нового знання, розширеного духовно-наукового відтворення з|із| високим емерджентним| потенціалом і продуктивною інноваційною реалізацією.


6. Діалектика соціального пізнання. Діалектичні закони суспільного|громадського| розвитку і закони системної дії

Як відомо, діалектичний підхід спочатку передбачає|передбачає| розгляд об'єкта пізнання в процесі його розвитку і в сукупності всіх пов’язаних елементів цього розвитку|єднальний|. І далі - через законоположення діалектичного розвитку.

Соціальне пізнання не виключення|виняток|. Проте|однак| соціальна діалектика має і свою специфіку, що витікає із|із| сутнісних особливостей соціального пізнання.

Головна з|із| цих особливостей - можливість|спроможність| регуляції суспільних|громадських| процесів на основі використання соціального знання про суспільство|товариство|. Саме тому подібна можливість|спроможність| і стає соціальною реальністю – «другою природою» або соціокультурною дійсністю людини після|потім| «першої природи» як природно–генетичного оточення.Принцип соціального розвитку. Використання даного принципу дозволяє розглядати|розглядувати| суспільні|громадські| процеси не тільки|не лише| в їх зміні, взаємодії і перетворенні, але й як найбільш досконалий|довершений| рух із|із| всіх існуючих видів. Саморегуляція і самоорганізація соціального руху додає|наділяє,надає| йому найбільшого енергетизму|, соціальна енергія не тільки|не лише| розтрачується на процеси розвитку, але й накопичується, активно акумулюється, може довільно прямувати на найбільш перспективні лінії розвитку людства, підкоряючись суспільній|громадській| свідомості людей і їх соціальній волі. Тобто|цебто|, процеси соціального розвитку значною мірою носять синергетичний|синергетика| характер|вдачу|.

Принцип універсальності соціальних зв'язків. Для процесів суспільного|громадського| розвитку це означає, що соціальне знання про них необхідно брати у всьому культурно-історичному континуумі, в соціоісторичному| просторі|простір-час| і часі. Тобто,|цебто| саме соціальне пізнання має носити усесторонній|всебічний,усебічний|, комплексний і багатоваріантний характер|вдачу|. Даний принцип виходить з того основоположення, що багатство вимірюється не стільки його матеріально–речовинними |накопиченнями, скільки багатством соціальних зв'язків. А якщо вони представлені|уявляти| в соціодуховному| плані – спектр цих зв'язків і взаємозв'язків, взаємин|взаємостосунків| і взаємодій стає справді|воістину| безмежним|необмеженим|.

Принцип соціального протиріччя|протиріччя|. Застосування|вживання| цього принципу дозволяє розкрити соціальне джерело суспільного|громадського| розвитку, пізнати, звідки суспільство|товариство| черпає енергетичні потенціали для свого прогресу. На відміну від протиріч природного розвитку, соціальне протиріччя може вирішуватися керованим, а не стихійним шляхом|колією,дорогою|. Більш того|більше того|, - соціальне протиріччя|протиріччя| можна свідомо переносити на вищі рівні суспільного|громадського| буття людей. Наприклад, в культурно–цивілізаційний| план соціального розвитку. Тоді «зіткнення|сутичка|» різних суспільних|громадських| культур і цивілізацій, їх зовнішні колізії і конфлікти вирішуються шляхом взаємозбагачення, соціально-культурного прогресу, істотного|суттєвого| просування на шляху|колії,дорозі| затвердження загальнолюдських цінностей.

Принцип змінності соціальної якості, багатоякісності| соціальних трансформацій із|із| затвердженням нових якісних станів|достатків| суспільного|громадського| буття. Найяскравіше цей принцип демонструє свою функціональність стосовно культурогенних| систем з|із| різним етноструктурним| змістом|вмістом,утриманням|. Навіть «маленькі» народи, але|та| з|із| високою суспільною|громадською| культурою вносять неоцінимий внесок|вклад| до загальнолюдського розвитку. Там, де «великі» народи у формі|у формі| імперських соціоутворень| мало що можуть запропонувати в культурно–цивілізаційному і соціодуховному| планах.

Принцип соціального заперечення і «подвійного» соціального заперечення. У позитивному плані - це поєднання|сполучення| в розвитку поступальності і циклічності (спіралеподібність|), розвиток зі|із| «зворотним зв'язком», зворотно-поступальний соціальний рух. Діалектичне соціальне заперечення відрізняється від «голого» заперечення спадкоємністю в процесах розвитку, що характеризується як соціальне «зняття». Це означає «зняття» колишніх якостей на нових ступенях|рівнях| розвитку, коли колишня соціальна система виробила всі свої енергопотенціали для прогресивного соціального руху. Проте|однак| на подальших|наступних| етапах розвитку всі позитивні соціально-якісні накопичення свідомо використовуються для суспільної|громадської| життєдіяльності більш високого рівня. Тим самим забезпечується соціально культурна спрямованість у процесах розвитку, акумуляція культурних цінностей, духовних сенсів|змісту,рацій| і значень суспільного|громадського| буття людей.

У соціальному пізнанні, зазвичай,|звично| також виділяється група загальнонаукових соціальних законів вужчої сфери застосування|вживання| в порівнянні із законами соціальної діалектики. Це динамічні і статистичні закони. Вони відповідають суворим|суворим| науковим критеріям доведеності|доказовості| і технологічної вживаності. Початковими для них є|з'являються,являються| критерії взаємообумовленості і взаємовизначеності. |Динамічні закони відповідають критерію однозначної визначеності, тобто|цебто| це закони однозначної детермінації за схемою жорстких функціональних відповідностей, прямолінійних або змінних. Для суспільної|громадської| життєдіяльності, як правило, більш характерні|вдача| складні змінні залежності, що носять неоднозначний характер|вдачу|. Це добре відомі виробничі функції, закон граничної продуктивності праці і собівартості продуктів, гіперболічні функції «товарного розподілу і споживання|вжитку|», «факторні закони», що дозволяють визначити показники детермінації (питомої ваги) того або іншого соціального явища в сукупності інших явищ або в комплексах вирішуваних|рішати,розв'язати| соціальних завдань|задач|.

Статистичні закони для суспільного|громадського| життя більш характерні|вдача|. Вони дозволяють описати соціальне явище і процеси, що носять багатозначний характер|вдачу|. Це закони багатозначної детермінації, які виявляють тенденції в суспільному|громадському| розвитку з|із| багатополярною спрямованістю, багатовекторною дією, коли соціальні процеси по кожному вектору мають свою бінарність, альтернативність з перемінно-функціональним проявом|вияв|. Найбільш характерними|вдача| в цьому плані є|з'являються,являються| загальносоціологічні закони «середнього рівня». Це закони, пов'язані з соціологією політики, науки, утворення сім'ї, виховання, етнорегіональної| структуризації, демографії, а в цілому|загалом|, - це закони розвитку суспільної|громадської| культури. До них можна віднести соціально-статичні закони прикладного рівня. Це конкретно-соціологічні закони, які дозволяють звести до мінімуму|мінімум-ареалу| соціальну дисперсію і стохастичність у суспільних|громадських| явищах, виявити таксономічну визначеність у соціальних процесах. Тобто|цебто| описати їх в образах|зображеннях| і поняттях, виявити латентні (приховані) закономірності, які ще тільки|лише| зароджуються і проявляють|виявляють| себе як «слабореагуючі чинники|фактори|» суспільного|громадського| буття.

Третя група законів соціодіалектичної| дії - закони соціальної системи. Це закони соціосистемних| взаємодій, що проявляють|виявляють| себе не локально або фрагментарно, а в системному плані. Соціальні системи належать до вищого типу|типа| систем, відносяться до розряду систем, що «розвиваються» (після|потім| механічних та органічних). І у своєму подальшому|наступному| розвитку можуть досягати духовно-ціннісного рівня соціокультурних і культурогенних| систем, що мають яскраво виражений|виказувати,висловлювати| духовно-творчий, креативно-пізнавальний інноваційний характер|вдачу|. Закони соціально-системної дії можуть бути представлені|уявляти| в такому їх ієрархічно-субординаційному вигляді|виді|.А. Закони соціальної структуризації. У позитивному плані закони цієї дії фіксують моменти стійкості соціальної системи, обумовлюючи| появу суспільних|громадських| новоутворень у якості «підтримуючих структур». Негативний план пов'язаний з руйнуванням застаріваючих|старіти| структур, колишніх структуроутворень|. І, якщо цей процес не синхронізований з|із| появою нових структур, що приходять на зміну старим, то наслідки можуть бути вкрай|надто| соціально–деструктивними|. Яскравий приклад|зразок| тому Україна, та й інші країни СНД. Руйнування в них колишніх політичних і соціально-економічних структуроутворень| у 4 рази знизило рівень життя населення. Тоді як управління цим процесом в Китаї у 2 рази підняло рівень життя. Зрозуміло, що ціна подібного соціального реформування виявляється|опиняється| явно неприйнятною. На Заході ж дія закону соціальної структуризації (як закону соціальної стратифікації) дозволила йому піднятися|підіймати| на новий рівень індустріального і постіндустріального розвитку. Фундамент йому склали нові соціально-інформаційні структури, що розвинулися в рамках|у рамках| інтелектронних| і комунікаційних систем.

Модифікатами закону соціальної структуризації можуть бути наступні форми його прояву|вияву| і дії.Закон соціальної стратифікації, тобто утворення численних|багаточисельних| соціальних шарів і груп, невеликих групоутворень.

Закон соціальної дифузії, який дозволяє визначити характер|вдачу| структуризації, - це, або

 • доцентрові процеси, що зміцнюють соціальні структури, або це

 • відцентрові процеси, що ведуть до суспільного|громадського| розпаду і соціальної деструкції.

Закон етногрупування|, який веде до утворення етнотериторіальних| структур, що складаються з осіб|облич,лиць| переважно однієї національності або етноприналежності|.

Закон соціально-корпоративної структуризації: його дія приводить|призводить,наводить| до утворення індустріальних корпорацій як «держав у державі»; це великі індустріальні утворення («великі корпорації») переважно виробничо-економічного і соціокультурного профілю, що можуть виходити у своїй господарській діяльності за межі держави, де вони виникли, і перетворюватися тим самим на транснаціональні| корпорації (ТНК).

Б. Закони соціального функціонування. Вони фіксують моменти мінливості соціальної системи, надаючи|зрадити| їй еластичність і гнучкість, тобто|цебто| описують процеси зміни. Закони функціональних змін протидіють застійним процесам, консерватизму, соціальній відсталості. Це в позитивному плані. З іншого боку, можуть з'являтися|появлятися| асоціальні утворення, функціонування яких має антигромадську спрямованість: кримінальні елементи, екстремістські організації, включаючи організації фашистського типу|глузду,пересудів| за схемою «нашої справи|речі|», молодіжні угрупування, що суперничають між собою (панки, рокери, брейкери|, «фанати», «хайлафісти|», «тінейджери»), модні релігійні| секти (за типом «народного храму» і «білого братства|братства|»), соціальні рухи «нових лівих» або «нових правих», неогуманістів| і антигуманістів, модерністів і постмодерністів з|із| есхатологічним| ухилом|уклоном,схилом| кінцевої|скінченної| загальної загибелі.

До даного типу|типа| законів соціального функціонування можна віднести різні його модифікати|.Закон соціальної когерентності (соціального зсуву|зміщення|). Він встановлює постійність|незмінність| фазового співвідношення процесів, що йдуть з|із| одного соціального джерела і приводить|призводить,наводить| ці процеси до інтерференції (взаємонакладання|).

Це, наприклад, фази соціально-економічного і технологічного розвитку Західної Європи, США і Східної Європи. Усі народи цих країн мають єдине соціально-історичне джерело розвитку – Стародавня|древня| Греція і Стародавній|древній| Рим, а потім – центральноєвропейська соціальна плацента. Фази розвитку цих народів повторюються з|із| певною періодичністю в найрізноманітніших контекстах. У результаті|унаслідок,внаслідок| взаємної суспільної|громадської| інтерференції утворилися дві великі культури – північноамериканська і західноєвропейська|. Остання на наших очах активно трансформувалася в загальноєвропейську культуру або просто – європейську культуру, до складу якої органічно входить Україна і тяжіє європейська частина|частка| Росії.Закон соціальної корелятивності. Визначає корелятивні закономірності, зв'язані і близькі взаємозв'язки, соціальні взаємодії, що мають як один, так і різні джерела з|із| різними фазовими співвідношеннями і ступенем|мірою| розвиненості.

Так, кореляційна зв'язаність культур і цивілізацій така, що важко визначити їх взаємообумовленість з боку первинності та є необхідним спеціальний кореляційний аналіз.

Те ж саме відноситься, наприклад, до держави і права: у якому ступені|мірі| має сенс поняття «правова держава», тобто|цебто| кореляція політичної влади (насильство і примушення|примус,силування|) і права (добровільне підпорядкування|підкорення| і згода|злагода|).

Закон соціальної таксономії| визначає функціонування нових соціальних образів|зображень| і понять, які не визначилися як соціальні феномени а, отже, як реально функціонуючі процеси. Тобто,|цебто| вимагають свого соціального «розпізнавання» і подальшого|наступного| суспільного|громадського| «визнання|зізнання|» як нові соціальні факти. Що є, наприклад, українською національною моделлю суспільної|громадської| демократії? Що це демократія не «французька», не «польська», не «шведська» або «іспанська» – це зараз абсолютно|цілком| зрозуміло. Незрозуміло тільки|лише|, у чому демократична специфіка українського суспільства|товариства|? Ось|от| тут і потрібен таксономічний аналіз «розпізнавання» демократичного образу|зображення| України, й виявлення особливостей дії закону соціальної таксономії| на національному ґрунті.

Закон соціальної організації. Визначає соціоорганізаційні функції суспільства|товариства| як соціальної системи: це інтеграційна комунікація з метою досягнення взаємного розуміння, ціннісно-орієнтаційна єдність в суспільстві|товаристві| й інші механізми соціальної організації.

В. Закони соціального зростання|зросту|. Це закони, що фіксують структурно-функціональні якості, тобто|цебто| ті, що розглядають|розглядувати| структурно-підтримуючі| і функціонально-змінюючі|зраджувати| процеси в їх синтезі як «змінюючо-підтримуючі|» процеси.

Моменти соціального зростання|зросту| можуть бути зафіксовані за ступенем досконалості соціальних утворень, організацій і структур. Це критерії зовнішньо-внутрішньої визначеності, формальної - неформальної організації, наявності - відсутності| соціодуховних| елементів, культурогенної| якості в соціальних утвореннях на тих або інших стадіях їх зростання|зросту|, сумісні|спільні| інтереси і близькість ціннісних установок.

Рівні соціального зростання|зросту| можна представити|уявляти| наступним чином на прикладі|зразку| соціальних утворень.

Дифузні спільності. Це неорганізовані групи з|із| високим рівнем соціальної дисперсії, тобто|цебто| із|із| структурами, що швидко «розсипаються»: натовп, футбольні уболівальники|вболівальники|, циркова публіка, компанії тимчасового дозвілля, ігрові команди і т.д.

Соціальні групи Й утворення в їх власному значенні. Найбільш характерні|вдача| види подібних групоутворень| об'єднуються за інтересами: студійні групи, тимчасові творчі групи, тимчасові управлінські структури, любительські об'єднання (садівників|садоводів|, мисливців, риболовів|рибалок|, любителів туризму, альпінізму й інші), житлові кооперативи, екологічні групи (охорона природи і тваринного світу), постійні дружні компанії і т.д. Якщо ці соціальні групи формуються з|із| класових утворень (торговці, робочі|робітники,робітник-трелювальники|, селяни, капіталісти, інтелігенція), що розпалися, - то перед нами постають „страти” | як «класові залишки».

Суспільні|громадські| асоціації. Це «великі групи» з|із| найрізноманітнішою спрямованістю інтересів і дії: асоціації наукові, виробничо-економічні, творчі (на постійній основі), усілякі ліги (шахові, хокейні, футбольні), асоціації у формі|у формі| політичної «співдружності» – Великобританія як «співдружність націй», СНД як «співдружність суверенних держав» на постпросторі|простір-час| колишнього СРСР, США як «співдружність незалежних штатів», ФРН і Російська федерація як «федеральна співдружність», Швейцарія – «конфедеративна співдружність» і т.д.

Асоціації вже мають певну внутрішню і зовнішню організацію на формальній або неформальній основі, й основа їх об'єднання – співпадаючі інтереси. Існують соціальні прогнози, що при високому рівні усвідомлення спільності цих інтересів, додавання|надання| їм соціокультурного і духовно-ціннісного| змісту|вміст,утримання|, асоціації в майбутньому розвинуться в самокеровані| спільності.

Це також асоціації-конвікції|, життєдіяльність яких розвивається на основі близькості та єдності переконань, життєвих укладів, суспільної|громадської| і господарсько-виробничої самоорганізації. Передбачалося|припускалося|, що ними можуть стати «комунітарні| асоціації», зараз прогнозується, що більш перспективними|перспективними| є|з'являються,являються| «соціетальні| асоціації» з|із| чітким пріоритетом соціокультурних відносин.

Організації як групоутворення| з|із| чітко встановленими|установленими| принципами своєї організаційної побудови|шикування|, суворою|суворою| функціональністю, зрозуміло визначеними метою і завданнями|задачами| своєї діяльності. Організації можуть функціонувати у вищому соціальному статусі – як корпорації. Їх часто представляють|уявляють| як «великі організації» («великі корпорації»), яким властивий «корпоративний дух». Для нього характерні|вдача| єдині корпоративні цінності, які формуються, коли особисті|особові| цілі переносяться на цілі|цілі| корпорації, а потім безпосередньо ідентифікуються з|із| ними.

Ще більш вищий соціальний статус мають | організації-колективи. Для колективів характерний|вдача| не тільки|не лише| «корпоративний дух», але і неформальна структура й управління (саморегулювання), колективне керівництво, обрання (а не призначення) своїх лідерів і органів управління. Надалі, у ході соціокультурного прогресу можуть виникнути «корпоративні асоціації» й «колективні асоціації» як праобрази нових соціогенних| і культурогенних| спільностей із| |із| вбудованими мультиплікаторами (прискорювачами) суспільного|громадського| розвитку.Г. Закони загальносистемної дії («системні закони»). До них відносяться закони механічного й органічного системоутворення|, а також закон утворення систем, що розвиваються, тобто|цебто| суспільних|громадських| систем із|із| змінною соціальною якістю.

Дія останнього закону добре простежується|просліджує| як на історичних прикладах|зразках|, так і на фактах сучасної соціальної життєдіяльності. Це формування гуманоморфних| суспільств|товариств| з|із| соціоприродною якістю суспільного|громадського| буття, наприклад, екологічне суспільство|товариство|, яке різко знижує «екологічне навантаження» на природне середовище|середу|. Мабуть|певне|, є сенс говорити і про появу в майбутньому «соціо-екологізованого|» суспільства|товариства|, суспільства|товариства| соціальної екології, у якому в повну|цілковиту| міру почнуть|розпочинатимуть,зачинатимуть| розвиватися «людські якості», соціальні і духовні сутнісні сили людини. Розвиток цих сил і людських якостей сформує нові суспільні|громадські| системи соціетального| типу|типа|.До них можна віднести цивілізовані і постцивілізовані суспільства|товариства|, здатні|здібні| використовувати попередній історичний досвід|дослід| цивілізаційного розвитку на новій соціокультурній основі. Це соціетальні| суспільства|товариства|, що розвиваються за найбільш ефективними соціальними технологіями, які змінюють|змінюють,замінюють| ретроспективне звернення| в минуле на інноваційне звернення| в майбутнє (соціальна інверсія) в процесах соціального розвитку. До цивілізаційних для постсоціальних систем відносяться ті або інші суспільні|громадські| культури, культурогенні| суспільства|товариства|. Вони володіють соціодуховним| механізмом розвитку, ціннісною структурою й організацією, механізмом передачі однієї системи цінностей іншій у міру приходу|прибутку| нових поколінь у суспільне| життя. Соціальна еволюція соціальних систем, що розвиваються, проходить у такому напрямі|направленні| (у соціополітичному| аспекті):

 • імперські системи (механічного типу|типа|);

 • республіканські суспільства|товариства| (демократичні республіки) органічного типу|типа|;

- оліелітарні| суспільства|товариства| (поліархічні| демократії) неоаристократичного| типу|типа|, керовані «елітами компетентних»; протилежністю їм є|з'являються,являються| олігархії, що встановлюються на демократичній основі|основі,заснуванні| зазвичай|звично| шляхом захоплення|захвату| і примусового утримання влади; суспільства|товариства| елітного типу|типа| відрізняються від олігархічного тим, що зорієнтовані на суспільний прогрес, а олігархічні – не зводять суспільство до регресивних процесів;

 • суспільно-економічні формації, цивілізації і культури як системи, що розвиваються, які увібрали у себе весь історичний досвід|дослід| людства і використали соціально-економічні, соціально-організаційні та соціодуховні| механізми для свого розвитку.

Як бачимо|показний|, соціальна діалектика повністю|сповна| забезпечує наукове розуміння процесів суспільного|громадського| розвитку. Соціально-діалектична теорія пізнання дозволяє на науковій основі|основі,заснуванні| встановити основні закони і тенденції суспільного|громадського| розвитку, забезпечити не тільки|не лише| прогнозований, але й керований характер|вдачу| соціального руху суспільства|товариства| на шляху матеріального і культурно-духовного| прогресу.

4.2. Тема 2. Методологія сучасного соціального пізнання
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка