Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академія педагогічних наук України Олексюк Оксана ЄвгенівнаСкачати 424.24 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації31.03.2016
Розмір424.24 Kb.
1   2

Список опублікованих праць


за темою дисертації

 1. Олексюк О.Є. Моделювання в процесі активізації пізнавальної діяльності студентів //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова /Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 4. – С. 89-98

 2. Олексюк О.Є. Деякі аспекти загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. - № 2, квітень-червень. – С. 56-60

 3. Олексюк О.Є. Концепція, мета та завдання спецкурсу “Сучасні технології виховного процесу” //Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – Київ. – 2003. – Випуск 2. – С. 33-40

 4. Олексюк О.Є. Підготовка майбутнього класного керівника до використання сучасних технологій виховного процесу //Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб. / За ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. – С. 183-219

 5. Олексюк О.Є. Професіональне становлення викладача вищої школи як вихователя //Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології: (до 90-річчя заснування МДУ): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Миколаїв: Вид-во “ІЛІОН”, 2004. – С. 198-200

 6. Олексюк О.Є. Застосування методу проектів у виховній діяльності //Вересень – 2004. - № 1-2 (27-28). – С. 70-73

 7. Олексюк О.Є., Будак С.В. Виховна робота зі студентами //В.О. Сухомлинський – майбутньому педагогу: Наук. – метод. посібник /За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. - Миколаїв: “ІЛІОН”, 2004. – С. 118-135

 8. Олексюк О.Є. Пізнавальна активність студентів як вид активності особистості в діяльності //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 10. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Том 1. – Миколаїв, МДУ. – 2005. – С. 89-93

 9. Олексюк О.Є. Технологія цілепокладання та життєтворення //Методичні рекомендації для кураторів, класних керівників, викладачів, учителів та психологів навчальних закладів. Серія “Сучасні технології виховного процесу” – Миколаїв: МДУ, 2005. – 50 с.

 10. Олексюк О.Є. Становлення змісту педагогічної практики студентів як компонента їх загальнопедагогічної підготовки у вищих навчальних закладах України //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск ІУ. – Миколаїв: МДПУ, 2001. – С. 150-157

 11. Олексюк О.Є. Загальнопедагогічна підготовка у системі професійної освіти майбутнього спеціаліста //Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – Т. 13: Педагогіка. – С. 72-77

 12. Олексюк О.Є. Технологія педагогічної підтримки розвитку особистості дитини //Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статей до традиційної ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С. 287-290

 13. Олексюк О.Є. Організація самостійної роботи студентів як педагогічна проблема //Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Випуск 32. – Частина 2 – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С. 103-106

 14. Олексюк О.Є. Сутність поняття активності студентів у навчально-пізнавальній діяльності //Освітні аспекти мистецтвознавства та професійної педагогічної діяльності: Збірник наукових праць //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Наук. світ, 2002. – С. 209-213

 15. Олексюк О.Є., Іванова Л.В. Учет индивидуальных особенностей довузовской подготовки учителя //Современные проблемы подготовки учителя: Материалы межвузовской научно – практической конференции. – Херсон, 1992. – С. 128 - 130

 16. Олексюк О.Є. Проблема активізації самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя //Збірник науково-методичних праць кафедри педагогіки. – Миколаїв, 1993 р. – С. 55-59

 17. Олексюк О.Є., Пєхота О.М., Іванова Л.В. Орієнтація школярів на педагогічні професії //Методичні рекомендації для педагогічних працівників. – Київ, ІСДО.1994. – 36с.

 18. Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у ході підготовки до виховної роботи у період педагогічної практики //Проблеми, досвід підготовки студентів до виховної роботи у школі: Доповіді та повідомлення науково-методичної конференції інституту (6 квітня 1995р.): Збірник матеріалів. – Миколаїв, 1995. – С. 29 - 31

 19. Олексюк О.Є., Пехота О.М., Тарасова С.М., Живолуп С.И. Игра: развлечение, обучение, развитие //Открой в себе педагога. Экспериментальная программа спецкурса по педагогике и психологии для учащихся старших классов //Под общей научной редакцией к.п.н., доц. Пехоты Е.Н. – г. Кривой Рог, 1995 г. – С.12 – 14

 20. Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів педагогічного інституту /на матеріалі дисциплін педагогічного циклу/ //Педагогічна освіта: досвід, проблеми, перспективи: Науково-методичний збірник за матеріалами науково – практичного семінару 4.06.1996 р.: м. Миколаїв, 1996 р. – С. 82 – 85

 21. Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності як важлива умова формування потреби у неперервній педагогічній освіті //Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (28 – 31 жовтня 1996 р., м. Чернівці,): 1996. – С.279-283

 22. Олексюк О.Є. Гра як метод активізації пізнавальної діяльності майбутнього педагога //Вересень. – 1998. - № 1-2. – С. 64 -70

 23. Олексюк О.Є. Деякі форми активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічного інституту //Система і методика викладання педагогічних дисциплін у вузі. – Миколаїв, 1998 р.- С. 78-81

 24. Олексюк О.Є. Ігровий метод у процесі формування професійної свідомості учнів педагогічних класів //Допрофесійна педагогічна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації цільової комплексної програми “Вчитель”: Збірник науково-практичних матеріалів Всеукраїнської конференції (8-10 квітня 1998 р., м. Дніпропетровськ): В 3-х частинах. – Частина 2. Дніпропетровськ, 1998. – С.115-120

 25. Олексюк О.Є. Система кураторства у вищих закладах освіти //Сучасні проблеми вищої освіти: Збірник доповідей на науково-практичній конференції. Миколаїв, 1998. – С.134-136

 26. Олексюк О.Є. Деякі аспекти роботи з обдарованою молоддю //Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – вип. 9.4.- С.92-93

 27. Олексюк О.Є. Критерії ефективності активізації пізнавальної діяльності студентів //Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі: Збірник доповідей міжвузівської конференції. – Миколаїв, 1998.- С.51-57

 28. Олексюк О.Є. Система виховної роботи у педагогічних закладах освіти //Освітні технології у школі та вузі: Збірник статей до Всеукраїнської науково – практичної конференції 14-16 квітня 1999 року. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – С. 124-128

 29. Олексюк О.Є. Апробація експериментального курсу в педагогічних класах //Підготовка учителя в Україні та за кордоном: Матеріали наукової міжвузівської конференції. – м. Миколаїв, 1999р. – С. 53-56

 30. Олексюк О.Є. Формування професійної спрямованості майбутнього вчителя в умовах діяльності Асоціації “Педагогічна ініціатива” //Міжнародне співробітництво та університетська освіта: Матеріали міжнародної наукової конференції. – м. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000 р. – С. 130-132

 31. Олексюк О.Є. Технологія цілепокладання як прийом формування творчого стилю життя майбутнього вчителя //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 3. – Миколаїв МДПУ, 2000р. –Том 1. – С. 87-94

 32. Олексюк О.Є. Технологія колективного творчого виховання (за І.П. Івановим) //Освітні технології: Навч. – метод. посіб. /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; заг. ред. О.М. Пєхоти. – К: А.С.К., 2001.– 256 с. – С. 181-196

 33. Олексюк О.Є. Педагогічна технологія “Створення ситуації успіху” (за А.С. Бєлкіним) //Освітні технології: Навч. – метод. посіб. //О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; заг. ред. О.М. Пєхоти. – К: А.С.К., 2001.– 256с. – С. 197-214

 34. Олексюк О.Є. Позааудиторна робота зі студентами по ознайомленню з педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 8.– Миколаїв: МДУ, 2004. – С. 118-135

АНОТАЦІЇОлексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Дисертація присвячена проблемі підвищення пізнавальної активності студентів у процесі вивчення загальнопедагогічних дисциплін. Уточнено складові і зміст загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. Запропонована теоретична модель, яка містить комплекс критеріїв, показників і рівнів оцінювання активізації пізнавальної діяльності студентів. Експериментально доведено, що традиційні засади організації навчально-виховного процесу, за якими здійснюється загальнопедагогічна підготовка, недостатньо активізують пізнавальну діяльність студентів.

В основу формуючого експерименту закладена концептуальна ідея, що приросту пізнавальної активності студентів можна очікувати, якщо забезпечити у навчальному процесі: професійну спрямованість усіх видів діяльності студентів; поєднання зовнішнього (педагогічного) стимулювання з внутрішньою (особистою) мотивацією навчальної діяльності як засобу професійного зростання і особистісного розвитку; впровадження творчих професійних завдань, що базуються на пізнавальній діяльності, у різноманітні форми роботи зі студентами. Реалізація програми формуючого впливу передбачала впровадження у загальнопедагогічну підготовку майбутнього вчителя ряду організаційно-методичних засад, що охоплюють аудиторні заняття, педагогічну практику, самостійну роботу, позааудиторну роботу зі студентами, виховну роботу, підготовку кураторів. Експериментально підтверджено, що реалізовані напрями роботи зі студентами забезпечили значне зростання пізнавальної активності студентів.


Ключові слова: педагогічна професія, професійна підготовка, загальнопедагогічна підготовка майбутніх учителів, активізація пізнавальної діяльності студентів, критерії і показники пізнавальної активності, засоби активізації.
Олексюк О.Е. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования.

Диссертация посвящена проблеме повышения познавательной активности студентов в процессе изучения общепедагогических дисциплин.

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы подтвердил, что данная проблема является недостаточно разработанной. В то же время усиление требований к качеству подготовки педагогических кадров предполагает необходимость поиска путей повышения эффективности общепедагогической подготовки, которая является стержнем профессиональной подготовки в целом. Именно цикл педагогических дисциплин определяет общую педагогическую направленность и составляет основу профессиональной подготовки учителей всех специальностей.

В процессе исследования уточнены составляющие общепедагогической подготовки будущих учителей, показана необходимость систематического и непрерывного освоения студентами педагогических знаний и умений на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении.

Предложена теоретическая модель, которая содержит комплекс критериев, показателей и уровней активизации познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки, охватывает разные аспекты включения студентов как непосредственно в учебно-воспитательный процесс, так и в процесс профессиональной подготовки. Основными составляющими модели являются: особенности познавательной деятельности студентов, активность студентов в познавательной деятельности, ориентация студентов на профессиональное самосовершенствование (саморазвитие).

Определена методическая база исследования, которая содержит совокупность методик, тестов, опросников и обеспечивает возможность выявить состояние и тенденции развития познавательной активности студентов в процессе профессиональной подготовки при традиционной форме обучения. Предложенные показатели и уровни оценивания активности студентов в познавательной деятельности студентов охватывают разные аспекты включения студентов в процесс профессиональной подготовки.

В ходе констатирующего эксперимента проанализировано исходное состояние активизации познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки. Методика получения исходных данных включала несколько направлений: изучение фактического состояния активизации познавательной деятельности будущих учителей; выявление уровня активизации за комплексом принятых критериев, анализ средств активизации при традиционной форме работы. В качестве основных методов исследования на этапе констатации выступали анкетирование, анализ творческих работ студентов, ряд психологических методик, наблюдения, беседы. Подтвердилось предположение, что традиционные формы организации учебно-воспитательного процесса, по которым осуществляется общепедагогическая подготовка, недостаточно активизируют познавательную деятельность.

В основу формирующего эксперимента заложена концептуальная идея, что проблема активизации познавательной деятельности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки не может быть решена только на основе аудиторных занятий. Существенного прироста познавательной активности студентов можно ожидать, если обеспечить в учебном процессе: профессиональную направленность всех видов деятельности студентов; объединение внешнего (педагогического) стимулирования с внутренней (личностной) мотивацией учебной деятельности как способа профессионального становления и личностного развития; внедрение творческих профессиональных заданий, которые базируются на познавательной деятельности, в разнообразные формы работы со студентами.

Программа формирующего эксперимента включала внедрение в общепедагогическую подготовку будущего учителя ряда организационно-методических средств, а именно:

- применение дидактических игр на занятиях по педагогическим дисциплинам;

- использование проективной технологии в процессе обучения;

- внедрение профессионально ориентированных форм организации самостоятельной работы студентов;

- включение в программу педагогической практики заданий активизации познавательной деятельности студентов;

- организацию внеаудиторной работы со студентами по дисциплинам общепедагогической подготовки;

- внедрение таких форм воспитательной работы среди студентов, которые активизируют их познавательную деятельность, и соответствующую подготовку кураторов студенческих групп.

Експериментально подтверждено, что реализованные направления работы со студентами обеспечивают значительное увеличение познавательной деятельности студентов. Сравнение результатов констатирующего эксперимента с конечными результатами, полученными по окончанию формирующего эксперимента, доказывает переход большинства студентов на более высокие уровни сформированности показателей учебной активности, позитивную тенденцию увеличения количественных и качественных показателей их познавательной активности. Результаты диссертационного исследования дают основание считать, что внедренные организационно-методические основы в процессе общепедагогической подготовки действительно значительно активизируют познавательную деятельность студентов высшего педагогического учебного заведения.

Ключевые слова: педагогическая профессия, профессиональная подготовка, общепедагогическая подготовка будущих учителей, активизация познавательной деятельности студентов, критерии и показатели познавательной активности, способы активизации.


Oleksyuk O.E. Activization of students’ cognitive activity in the process of general pedagogical training.
Thesis to obtain PhD degree in 13/00/04 – theory and methodology of professional education.

Thesis highlights the problem of increasing of students’ cognitive activity in the process of studying of general pedagogical disciplines.

The components and the content of general pedagogical future teachers’ training have been specified, the corresponding studying programs and curriculum have been analyzed.

The theoretical model which comprises the complex of criteria, indices and levels of evaluating of students’ cognitive activity.

It has been experimentally proved that traditional bases of organization of the educational process, due to which the future teachers’ general pedagogical training is taking place, are not very effective as for the students’ cognitive activity.

The basis of the forming experiment is the conceptual idea that the increasing of students’ cognitive activity will take place under the following circumstances: professional direction of all kinds of students’ activities; combination of external (pedagogical) stimuli with internal (personal) motivation of studying activity as the way of professional improvement and personal development; instillation of creative professional tasks, which are based on cognitive activity, in different forms of students’ education.Key words: activization of students’, general pedagogical training, theoretical model, complex of criteria, indices, cognitive activity, levels, professional direction.
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка