Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центр


Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України – 30!Сторінка24/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
#10663
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України – 30!

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України є провідною науковою установою західного регіону України. У ньому проводяться важливі дослідження в галузі математики, математичних проблем механіки та математичного моделювання. Тут працює відомий в Україні і в світі науковий колектив, характерною особливістю якого є поєднання високого теоретичного рівня досліджень з розумінням практичних запитів сьогодення. Інститут входить до складу Від­ділення математики НАН України.

Офіційною датою створення Інституту є 1978 рік, проте вже з 1973 року він розпочав функціонувати як окрема наукова установа – Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН України, утворений на базі Сектору математики і механіки Фізико-механічного інституту та Львівського філіалу Інституту геофізики АН України у відповідності до постанови Президії АН України № 350 від 20 жовтня 1972 р.

Протягом п’яти з половиною років проходило становлення колективу Філіалу, якісно зростав його науковий потенціал, було одержано ряд вагомих результатів при виконанні фундаментальних досліджень та значних прикладних розробок. Це стало підставою для прийняття постанови Ради Міністрів УРСР № 428 від 22 серпня 1978 р. "Про організацію в м. Львові Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР", а відтак і відповідної постанови Президії АН УРСР № 366 від 7 вересня 1978 року. Інститут очолив академік АН України Ярослав Степанович Підстригач, під керівництвом якого пройшло становлення і відбувся стрімкий розвиток наукового потенціалу Інституту, сформульовано основні перспективні напрями наукових досліджень, створено наукові школи. Великий внесок у формування і розробку наукових напрямів зробили чл. – кор. НАН України Я.Й. Бурак, чл. – кор. НАН України Г.С. Кіт, чл. – кор. НАН України Б.Й. Пташник, проф. В.Я. Скоробагатько, проф. П.С. Казімірський, проф. Ю.М. Коляно, проф. Б.Л. Пелех, проф. В.М. Вігак, проф. М.В. Хай та ін.

В 1990 році Інституту було присвоєно ім’я академіка АН України Я.С. Підстригача. У 1990-2002 рр. Інститут очолював чл. – кор. НАН України Г.С. Кіт, який доклав багато зусиль для збереження і подальшого розвитку наукового потенціалу Інституту (зараз – радник при дирекції Інституту). Від січня 2003 року директором Інституту є чл. – кор. НАН України Р.М. Кушнір.

На даний час Інститут складається з 15 наукових відділів. При Інституті функціонують науково-виробничі Центри математичного моделювання та з інформаційних проблем територій. В Інституті та його Центрах працюють понад 300 співробітників, серед яких 220 наукових працівників, в т.ч. 46 докторів наук (з них 4 члени-кореспонденти НАН України) та 111 кандидатів наук. З часу заснування в інституті захищено понад 60 докторських і 280 кандидатських дисертацій, зокрема у 2004-2008 рр. – 23 докторських та 33 кандидатських.

Основними науковими напрямами досліджень Інституту на даний час є:


  • операторні методи функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосування;

  • теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем;

  • термодинамічні основи побудови математичних моделей механіки деформівних твердих тіл з урахуванням структури і взаємозв’язку процесів різної природи;

  • математичні методи розрахунку, оптимізації та прогнозування де­форма­тивності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України зберігає та при­множує свій високий науковий потенціал. Дальшого утверд­жен­ня набули наукові школи з математичного моделювання та до­слід­ження фізико-механічних процесів і контактних явищ в однорід­них тілах і неоднорідних композиційних структурах зі сталими та залежними від температури властивостями; з проблем контину­ально-термодинамічного моделювання та оптимі­за­ції нелінійних локально нерівноважних систем; з некласичних задач теорії дифе­ренціальних рівнянь із частинними похідними та аналітичних методів теорії наближень. В останні роки форму­ються наукові школи з математичних проблем електромеха­нотермодифузії та з функціонально-операторних і алгебраїчних методів. Вченими Інституту, які пред­став­ляють ці наукові школи, отримано низку фундаментальних результатів світового рівня.

При Інституті успішно функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями "механіка деформівного твердого тіла" та "математичне моделювання та обчислювальні методи", є аспірантура з 7-и та докторантура з 4-ох спеціальностей. Щороку в докторантурі Інституту навчається 5-6 докторантів, більшість з яких успішно захищають дисертації. В аспірантурі Інституту в середньому навчається 25 аспірантів, спостерігається тенденція до збільшення успішного закінчення аспірантури та наступного захисту дисертацій.

При Інституті функціонує кафедра математичного моделювання фізико-механічних процесів Львівського національного університету ім. Івана Франка та філії кафедр прикладної математики, лазерної техніки та оптоелектричних систем Національного університету "Львівська політехніка". Інститут входить до створеного спільного з НУ "Львівська політехніка" навчально-наукового центру з правами Відділення цільової підготовки, в рамках якого функціонують навчально-наукові комплекси з Інститутами прикладної математики та фундаментальних наук, а також інженерної механіки та транспорту (спільно з ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України).

Молоді наукові працівники і спеціалісти, аспіранти і докторанти віком до 35 років складають біля третини всіх науковців. В Інституті активно працює Рада молодих вчених і спеціалістів, яка приймала участь у підготовці і проведенні наукових заходів, приурочених пам’яті видатних вчених інституту, зокрема, щорічних всеукраїнських наукових конференцій молодих науковців (2004, 2005, 2009 роки) чи наукових читань імені Я.С. Підстригача (2003, 2006, 2007 роки), а також щорічних літніх наукових шкіл з алгебри, топології і функціонального аналізу (2003-2008 рр.), підготовці до публікації матеріалів і тез доповідей цих молодіжних конференцій і шкіл. В Інституті встановлені піврічні стипендії імені Я.С. Підстригача та В.Я. Скоробогатька для молодих вчених, які разом із стипендіями і грантами Президента України, Президії Національної академії наук України і Львівської облдержадміністрації забезпечують суттєве матеріальне стимулю­вання наукової роботи кращих молодих вчених і спеціалістів. Слід відзначити, що у 2003-2009 рр. молоді вчені Інституту отримали 3 премії та 4 гранти Президента України і 2 премії Президії НАН України для молодих вчених.

Інститутом з 1975 р. видається щоквартальний науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля", який перекладається видавництвом "Springer", а також починаючи з 2003 р. – щорічний збірник наукових праць "Прикладні проблеми механіки і математики". Центром математичного моделювання Інституту щороку ви­да­ються 2 випуски науково-технічного збірника "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". Ці видання входять до переліку фахових видань ВАК України з математики, математичного моделювання і механіки в галузі фізико-математичних і технічних наук.

Активна діяльність проводиться Інститутом в напрямку організації і проведення наукових конференцій, симпозіумів та семінарів Почина­ючи з 1983 року, раз у чотири роки, в Інституті відбу­вається добре відома науко­вій громадськості Укра­ї­ни, близького та далекого зару­біжжя Міжна­родна нау­ко­ва конференція "Мате­матичні проблеми ме­ха­ніки неоднорідних струк­тур", зас­нов­никами та натх­ненниками прове­дення якої стали академік НАН України Я.С. Підстригач і про­фесор Ю.М. Коляно. Раз у три роки проводиться Міжнародна математична наукова конференція ім. В.Я. Скоробагатька.

Інститут (а перед тим і Філіал) з 1972 по 1990 рр. був базовою організацією Західного наукового центру АН України, головою якого був у цей період академік Я.С. Підстригач. Під його керівництвом співробітниками відділу з вивчення регіональних проблем НТП Інституту була проведена значна науково-організаційна робота з координації у західних областях України фундаментальних і прикладних досліджень, запровадження нових прогресивних форм співпраці науки з виробництвом на основі регіональних науково-технічних програм.

Координації наукових досліджень наукових установ та вузів західного регіону України сприяє активна робота наукової секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН України і МОН України, базовою організацією якої є Інститут (голова секції і керівник від­ділення фізико-технічних і математичних наук ЗНЦ з 2007 р. – чл. – кор. НАН України Б.Й. Пташник). Секцією, зокрема, проводились розширені засідання за участю провідних вчених України із вибраних проблем сучасної мате­матики і математичного моделювання у Львові, Дрогобичі, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях. Вчені Інституту активно працюють в комісіях Наукового товариства імені Шевченка з математики, механіки, інформатики та фізики.

Інститут налагодив міжнародне науково-технічне співробітництво в рамках програм і планів співпраці за прямими зв’язками, укладеними угодами про спільні дослідження з провідними науковими установами ряду зарубіжних країн. Вчені Інституту беруть участь у престижних наукових конференціях і є членами низки міжнародних наукових товариств (AMS, Euromech, IFNA, ESIS, IEEE, GAMM та ін.). На базі Інституту функціонує Західно-український осередок Міжнародного науково-технічного товариства інженерів-електриків і електронщиків (IEEE). В Інституті проводиться цілеспрямована робота з отримання індивідуальних і колективних грантів на проведення наукових досліджень від міжнародних організацій і фондів, зокрема, НТЦУ, INTAS, NATO, DAAD, KAAD, NSF, DFG, NSERC, імені Гумбольта, Фулбрайта, Марії Кюрі, Мяновського та ін.

Співробітники Інституту за вагомі результати своїх фунда­мен­тальних і прикладних досліджень отримали низку Державних премій України в галузі науки і техніки та іменних премій НАН України. Зокрема, в даний час в Інституті працюють лау­ре­ати Дер­жавних премій та іменних премій НАН України, члени-кореспонденти НАН України Я.Й. Бурак, Г.С. Кіт, Б.Й. Пташ­ник, доктори фізико-математичних та технічних наук М.М. Войтович, О.Р. Гачкевич, Б.І. Гнатик, О.В. Максимук, Р.Ф. Терлецький, Г.В. Похмурська, Р.І. Петришин та ін.

Інститут і надалі буде розвивати фундаментальні і прикладні дослідження з математики, математичних проблем механіки і математичного моделювання, зосередивши науковий потенціал вчених на виконанні тематики з пріоритетних напрямків діяльності Інституту, забезпечувати розвиток наукових шкіл. Передбачається також ширше використовувати отримані результати для математичного моделювання медико-біологічних та соціально-економічних проблем. Інститут у співпраці з академічними установами та науково-виробничими організаціями, які працюють над розробкою сучасних технологій, приладів, буде і надалі формувати спільні проекти для участі у конкурсах за цільовими програмами НАН України, державними науково-технічними програмами і міжнародними грантами.

Р. Кушнір, В. Міщенко

Наші втрати

Пам’яті професора
Влоха Ореста Григоровича02.07.1934 – 04.05.2009


Українська наука зазнала тяжкої втрати. 4 травня 2009 р. пішов із життя директор Інституту фізичної оптики МОН України Влох Орест Григорович.

Влох Орест Григорович – видатний вчений-фізик, громадсько-політичний діяч, доктор фізико-математичних наук (1979), професор (1981), заслужений діяч науки і техніки України (1991), народний депутат України (1990-1994), один із засновників Народного Руху України за перебудову та перший голова Львівської крайової організації Руху (1989-1990). За його керівництва Львівська крайова організація Народного Руху України здобула повну перемогу на парламентських виборах до Верховної Ради Української РСР у березні 1990 р. в Львівській області. Академік-засновник Академії наук вищої школи України, незмінний член Президії АН ВШ України, голова Західного регіонального відділення АН ВШ України.

Народився О.Г. Влох 2 липня 1934 р. в м. Винники Львівської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (1957). В університеті пройшов трудовий та науковий шлях від лаборанта, старшого лаборанта, аспіранта, асистента, доцента до професора. Проф. Влох О.Г. був ініціативним організатором у науці і вищій школі – у Львівському державному університеті ім. І. Франка заснував і очолював кафедру нелінійної оптики (1979-1995), СКТБ "Модулятор", факультет перепідготовки кадрів. Учений започаткував в межах колишнього СРСР дослідження електрооптичного ефекту в кристалах; підготовку інженерів-оптиків-дослідників, радіоекологів. За його ініціативою у Львові засновано науково-дослідний Інститут фізичної оптики МОН України (1992), який він очолював до останніх днів життя. Головний редактор-засновник наукового журналу "Ukrainian Journal of Physical Optics" (з 2000), член редакційної ради журналів "Науковий світ", "Функціональні матеріали". Голова спецради для захисту докторських дисертацій за спеціальністю "оптика, лазерна фізика"; "фізика твердого тіла".

Наукова школа професора Влоха О.Г. – понад 60 докторів і кандидатів фізико-математичних наук. Автор наукових праць і винаходів (понад 550) з фізичної оптики, параметричної кристалооптики, сегнетоелектриків, сегнетоеластиків, кристалів з неспівмірно моду­льованою структурою, оптичних методів запису і передавання інформації, поляриметрії, спектроскопії, радіоекології, історії фізики – професор Влох О.Г. зробив вагомий вклад у вітчизняну науку, у її утвердженні на світовому рівні.

Відкрив явище електрогірації в кристалах (1969, диплом на відкриття 211) та низку оптичних ефектів і властивостей, які знайшли застосування, зокрема для керування лазерним випромінюванням, в інформаційних системах, сприяло формуванню нових напрямків фізичної оптики і відповідних спецкурсів для підготовки оптиків-дослідників.

Влоха О.Г. – автор монографій: "Явища просторової дисперсії в параметричній кристалооптиці" (1984), "Кристалічні діелектрики з неспівмірно модульованою структурою" (2002), 7 оглядових праць в зарубіжних англомовних виданнях, навчального посібника "Електро­динаміка в нелінійній оптиці" (1983).

Дійсний член Нью-Йоркської академії наук, Міжнародного союзу кристалографів, Наукового товариства імені Шевченка, був членом наукової ради з фізики сегнетоелект­риків і діелектриків при АН СРСР та галузевої науково-методичної ради відповідного профілю, організатором наукових конференцій і шкіл, зокрема – міжнародних.

Влох О.Г., як один із засновників Руху та Народний депутат Верховної Ради України 1-го демократичного скликання, у період 1988-1991 рр. був організатором багатьох заходів, спрямо­ваних на підняття національної свідомості українців. У своїх виступах він обстоював необхідність відновлення історичної, культурної і духовної ідентичності українців, встановлення добросусідських міждержавних стосунків.

Серед нагород, якими відзначена багатогранна діяльність О.Г. Влоха у різні періоди його наукової та громадської діяльності – золота медаль ВДНГ СРСР, диплом пошани ВДНГ УРСР, орден "За заслуги" III ступеня, диплом та срібна медаль "За досягнення в ХХ столітті" (Кембридж, ІBC), Нагорода Святого Володимира АН ВШ України, Благословенна грамота Патріарха Київського і всієї Руси-України за церковні заслуги перед Українською Православною Церквою Київського Патріархату.

Світла пам’ять про Ореста Григоровича Влоха назавжди залишиться в серцях тих, хто знав цього видатного ученого, педагога й патріота України.Редколегія
Зміст

У Західному науковому центрі 3

Назарчук З.Т.

Підсумки діяльності
Західного наукового центру НАН України та МОН України
за 2004-2008 рр. 7

Урочисті збори з нагоди святкування 90-річчя НАН України 16

Хроніка засідань виконкому Ради Західного наукового центру НАН України та МОН України у 2008-2009 рр. 30

Фестиваль науки у Західному науковому центрі


НАН України і МОН України 57

Прес-центр наукової журналістики інформує 67Аналітичні огляди, наукові повідомлення 100

Пташник Б. Й.

Поет математичних формул
(до 120-річчя від народження професора Мирона Зарицького) 100

Загорський В. С.

Економіка України у контексті глобальних змін 112

Завалій І. Ю.

Водень – паливо майбутнього 119

Бородчук І.А.

Виховуємо майбутніх науковців 129

Бородчук І.А., Колісник Я.І., Кулецька Н.А.

Розвиток дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді у секціях МАН 133

Котерлин Г.М.

Аналіз формування мережі спеціалізованих вчених рад
у західному регіоні України 137

Коцюбинський В. О.

Відкриття науково-освітнього центру
"Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" 148

Ювілеї 152

До 85-річчя


професора Євгена Івановича Гладишевського 152

До 80-річчя


професора Анатолія Вадимовича Свідзинського 156

До 75-річчя


Голови НТШ Олега Купчинського 160

До 75-річчя


члена-кореспондента НАН України
Миколи Миколайовича Ільницького 164

До 70-річчя


члена-кореспондента НАН України
Ігоря Васильовича Стасюка 169

До 60-річчя


члена-кореспондента НАН України
Євстахія Івановича Крижанівського 171

До 60-річчя


члена-кореспондента НАН України
Андрія Андрійовича Сибірного 173

До 60-річчя


професора Євгена Ярославовича Чаплі 176

До 50-річчя


професора Євгена Никодимовича Приступи 180

Інституту прикладних проблем механіки і математики


ім. Я.С. Підстригача НАН України – 30! 183

Наші втрати 187

Пам’яті професора


Влоха Ореста Григоровича 187
© Пташник Богдан Йосипович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, голова відділення фізико-технічних і математичних наук ЗНЦ НАН України і МОН України

1 Ця стаття (об’ємом 8 стор. машинопису) була включена до “Наукових записок фіз.-мат. факультету Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка”, підготовлених до публікації напочатку 1941 року. Цей збірник, що містив 18 рукописів львівських математиків (всього 158 сторінок машинопису), загинув у роки війни. Аркуш з його змістом зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

2 Доповідь, виголошена М. Зарицьким на філософському семінарі у Львівському державному університеті імені Івана Франка у 1951 р.

3 Цей рукопис був підготовлений до друку у вигляді окремої книжки, на яку академік АН УРСР Б. В. Гнєденко 23.10.1949 р. дав позитивний відгук, в якому відзначалося, що “…Розглянутий рукопис є розділом великої й потрібної праці, задуманої професором М. О. Зарицьким, по створенню підручника “Історія математики”.…Вважаю, що після внесення вказаних незначних змін рукопис треба друкувати. Видання корисно здійснювати окремими випусками, не чекаючи завершення всієї роботи в цілому”.

© Загорський Володимир Степанович - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

© Завалій Ігор Юліянович - доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

© Бородчук Іванна Антонівна – директор Львівської обласної Малої академії наук

© Колісник Ярина Іванівна – Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, кандидат біологічних наук, доцент;

Кулецька Надія Антонівна – методист Львівської Малої академії наук.© Котерлин Галина Михайлівна – науковий співробітник Західного наукового центру НАН України і МОН України

© Коцюбинський Володимир Олегович - кандидат фізико-математичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


Каталог: ukr -> publ
ukr -> Розділ Формування функцій менеджменту в РФ пат
ukr -> Статеве виховання і підготовка до сімейного життя
ukr -> Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку Поняття про сучасну психологію
ukr -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
ukr -> Психологічна готовність дошкільняти
ukr -> Практична сфера соціальної роботи
ukr -> Основні поняття про мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення
ukr -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
publ -> Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка