Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центрСторінка22/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

До 60-річчя
професора Євгена Ярославовича Чаплі


У перший день осені, 1 вересня 2008 року, виповнилося 60 років ві­домому вченому в галузі математич­ного моделю-вання, механіки дефор­мівного твердого тіла та термодина­міки нерівноважних процесів доктору фізико-математичних наук, професору Євгену Ярославовичу Чаплі.

Євген Чапля народився 1 вересня 1948 року в м. Дрогобич Львівської області. Після закінчення у 1966 році середньої школи села Нагуєвичі Дро­гобицького району, упродовж 1966-1971 рр. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

Пройшовши службу в армії, з 1973 ро­ку працював у Львівському філіалі математичної фізики Інституту мате­матики АН УРСР (нині Інститут прикладних проблем механіки і ма­тематики ім. Я. С. Підстригача НАН України) на посадах старшого інженера, молодшого наукового співробітника, вченого секретаря, заступника директора Спеціального конструкторсько-техно­логічного бюро. У 1992 році заснував Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, незмінним директором якого є до цього часу.

Із перших днів роботи у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН УРСР наукові дослідження Євгена Чаплі спрямовані на розвиток модельних уявлень і термодинамічний опис механотермодифузійних процесів у багатокомпонентних електропровідних системах за урахування різних станів домішкових частинок у межах фізично малого елемента тіла. Ним отримані сис­теми рівнянь для опису взаємозв’язаних механічних, теплових, електромагнітних і гетеродифузійних процесів в електропровідних неферомагнітних твердих тілах. На цій основі проведено комплекс кількісних досліджень механотермоелектро­дифузійних явищ у тілах простої геометричної конфігурації. Підсумком проведених досліджень стала кандидатська дисертація "Визначення напружено-деформованого стану пружних електропровідних тіл з урахуванням гетеродифузії домішкових частинок", яку Євген Чапля успішно захистив у 1982 році.

Із середини 80-х років Євген Чапля, продовжуючи роботи щодо розбудови теорії багатокомпонентних твердих розчинів, активно працює над вирішенням актуальних наукових і прикладних проблем математичного моделювання процесів енергомасоперене­сення в приповерхневих шарах Землі й об’єктах природного середовища та методів інтерпретації результатів дистанційного зондування зем­ної поверхні та наземних вимірювань. Разом із Богданом Герою, на основі функ­ціонально-оптимізаційного підходу та розв’язання відповідних обернених задач математичної фізики, започатковано новий напрямок математичного моделювання – фізико-математичної інтерполяції метеорологічних полів і знаходження теплофі­зичних параметрів земної поверхні за різночасовими, різномасштабними та непов­ними експериментальними даними. Розроблені математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні були за­стосовані під час обробляння даних її дистанційного зондування з космосу для ви­рішення природоресурсних, народногосподарських та екологічних задач.

Водночас Євген Чапля успішно застосовує розроблені ним у теорії твердих розчинів підходи до опису міграції домішкових речовин у ґрунтах та інших об’єк­тах природного середовища. Створені ним разом з учнями математичні моделі та прикладні програми розрахунку міграції забруднень у геологічних структурах із суттєво-неоднорідними відкладами дозволили розв’язати прогнозні задачі по­ширення в ґрунтах радіонуклідів і біологічно активних домішок за поверхневого та глибинного забруднень. Результати дослідження процесу гетеродифузійного масоперенесення та визначення кількості вимитої радіоактивної речовини з пали­вовмісних утворень, які виникли в результаті аварії на ЧАЕС, успішно викорис­тані на об’єкті МНТЦ "Укриття" ЧАЕС.

У 90-х роках Центр математичного моделювання активно приєднався до роз­робки теоретичних основ і математичного забезпечення функціонування газо­транспортних мереж України. На виконання цих робіт Євген Чапля разом із Яро­славом П’янилом розробив адаптивні аналітико-числові моделі масоперенесення в газопроводах і природ­них пористих середовищах, які відповідають практичним проблемам оптимізації процесу транспортування газу згідно критеріїв раціональ­ного споживання. Це дало можливість побудувати оптимізуючі алгоритми розра­хунку режимних параметрів газотранспортних потоків, які приводять до змен­шення енергетичних затрат у процесі транспортування газу, а також сформулю­вати рекомендації щодо керування основними гідродинамічними параметрами, що впливають на потокорозподіл у газотранспортних мережах.

У 1996 році Євген Чапля підсумовує свої дослідження з теорії твердих роз­чинів успішним захистом докторської дисертації на тему "Континуально-термо­динамічні основи механіки твердих розчинів з врахуванням локальних змін стану компонент". У ній він представив розроблений ним континуально-термодинамічний підхід до математичного опису взаємозв’язаних процесів різної фізичної природи, що протікають у складних гетерогенних середовищах, побудовані на цій основі нові нелінійні фізико-математичні моделі механіки твердих розчинів з урахуванням локальних змін стану компонент, термомеханіки бінарних систем із пружною взаємодією компонент, моделі механотермодифузійних процесів у багатофазних багатокомпонентних середовищах. У дисертаційній роботі та подальших дослі­дженнях Євген Чапля значної ваги надає обґрунтуванню одноконтинуумних і локально-градієнтних наближень, а також розроблянню методик введення ефек­тивних характеристик багатокомпонентних систем.

Останніми роками у центрі уваги Євгена Чаплі – розвиток підходів і методів опису дифузійного масоперенесення у середовищах із випадковими та регуляр­ними включеннями. Разом з Ольгою Чернухою ним розроблено підхід до опису дифузійних процесів у багатофазних випадково неоднорідних тілах, який базу­ється на використанні теорії узагальнених функцій, інтегральних рівнянь, теорії ймовірності та методі функцій Гріна. При цьому неоднорідність структури мате­ріалу враховано в коефіцієнтах рівнянь, які є випадкові стрибкоподібні функції просторових координат. Розвинений підхід дозволив визначати усереднені за ансамб­лем конфігурацій фаз поля концентрацій з урахуванням суттєво різних дифузійних властивостей фаз і стрибків коефіцієнта дифузії на міжфазних границях. Також запропоновано й обґрунтовано метод знаходження точних розв’язків задач дифузії у періодичних структурах і гетеродифузії у шаруватих тілах.

Євген Чапля – успішний організатор проведення актуальних наукових і науково-прикладних досліджень. Він керівник і відповідальний виконавець бага­тьох науково-технічних проектів і науково-дослідних тем.

Вагомого значення Євген Ярославович надає підготовці кваліфікованих наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 3 докторські дисертації. Нау­ковий доробок ювіляра містить 3 монографії та понад 170 наукових праць, опуб­лікованих у вітчизняних і провідних зарубіжних наукових журналах.

Євген Чапля проводить плідну міжнародну наукову співпрацю. Він бере активну участь у міжнародних конференціях, підтримує тісні творчі контакти з уні­верситетом Казиміра Великого в Бидгощі (Польща), Інститутом фундаментальних проблем техніки (Варшава, Польща), Веспремським університетом (Угорщина).

Багато уваги Євген Чапля надає розвитку співробітництва Центру матема­тичного моделювання з ученими інших країн, зокрема, Польщі й Угорщини. Він започаткував та організував щорічні Міжнародні наукові конференції "Porous Materials. Theory and Experiment", які почергово відбуваються в Польщі (Бидгощ) і Україні (Львів-Брюховичі), а також є співорганізатор Міжнародних періодичних конференцій "Trends in Continuum Physics" і "Functional and Nanostructured Materials".

Професор Чапля входить до складу Національного комітету України з тео­ретичної та прикладної механіки. Він – співкерівник загальноміського наукового семінару "Математичне моделювання та методи оптимізації в природознавстві та техніці" на базі Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстри­гача НАН України (м. Львів), член редакційних колегій чотирьох фахових наукових журналів, спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями "Механіка деформівного твердого тіла" та "Мате­матичне моделювання та обчислювальні методи".

Євгену Ярославовичу Чаплі властиве оригінальне творче мислення, широта наукових інтересів. Друзі та колеги знають Євгена Ярославовича як добру та чуйну людину, завжди готову допомогти у скрутну хвилину.

Колективи Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Центру математичного моделювання, колеги та наукова громадськість щиро вітають Євгена Ярославовича Чаплю з ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, невичерпної наснаги та творчого довголіття на благо науки й України.Ярослав Бурак, Роман Кушнір, Василь Кіндрат
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка