Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#10090
1   2   3
34 - Право. Юриспруденція

34

А58


Альтернативні способи вирішення спорів (АDR) : матер. П'ятого львівського міжнар. форуму (Львів, 24-25 травня 2012 р.) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Л. : Атори, 2012. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А58


Альтернативні способи вирішення спорів (АDR) : матер. Четвертого львівського міжнар. форуму (Львів, 26-27 травня 2011 р.) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Л. : Атори, 2012. – 204 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г15


Галицький, Ігор Володимирович

Толерантність у правовому житті сучасної України : монографія /

І. В. Галицький. – О. : Фенікс, 2012. – 144 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Г87


Громадські організації, політичні партії, релігійні громади, національно-культурні товариства м. Дніпропетровська : довідник. – Д. : Дніпропетровький центр соц. дослідж., 2000. – 84 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 3 (14) / голов. ред. С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 316 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. № 1 (58) / голова ред. кол. С. М. Алфьоров. – Д. : ДДУВС, 2012. – 656 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. № 2 (59) / голова ред. кол. С. М. Алфьоров. – Д. : ДДУВС, 2012. – 480 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Е50


Електронне урядування : робоча навч. програма для слух. спец. 8.150103 "Управління суспільним розвитком" освітньо-кваліф. рівня магістр / уклад.: А. І. Семенченко, І. Б. Жиляєв; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2012. – 144 c. – На обкл. назва: Навчально-методичний комплекс з проведення семінарських та практичних занять. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Е50


Електронне урядування : опорний конспект / Організація з безпеки та співробітництва в Європі; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – К., 2012. – 264 c. – На обкл. назва: Опорний конспект лекцій з теми

е-Урядування. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-12


Забеспечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / авт.

О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов та ін. – К. : НІСД, 2012. – 72 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-90


Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. пр. № 1 (5) / голов. ред.

В. В. Ченцов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Акад. митної служби України, 2012. – 164 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-90


Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. пр. № 2 (6) / голов. ред.

В. В. Ченцов. – Д. : Академія митної служби України, 2012. – 164 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

К57


Кодекси України. Податковий кодекс України. Розд. I - IV : прийнятий ВР України 2.12.2010 №2755-VI; Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 1.01.2013 р. / відп. за вип. О. Г. Пушенко– К. : ФОРУМ, 2013. – 376 c. – (Кодекси України, № 1/2013). – 93 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М59


Макієвич, Михайло Миколайович

Міжнародне публічне право : метод. матер. для студ ВНЗ /

М. М. Макієвич, Т. С. Цимбрівський, А. П. Шуміленко. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М92


Мучник, Александр Геннадьевич

Комментарий к Конституции Украины. Кн. 1 / А. Г. Мучник ; Ин-т муниципальной демократии и прав человека. – К. : Парламент. изд-во, 2000. – 254 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-75


Основні напрямки оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доп. / авт.: О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П12


Падалко, Геннадій Вадимович

Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правове дослідження : монографія / Г. В. Падалко. – Х. : Право, 2012. – 285 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 3(8) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2012. –

217 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П90


Пухтецька, Алла Альбертівна

Європейські принципи адміністративного права : монографія /

А. А. Пухтецька. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького

НАН України, 2012. – 240 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р45


Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи : аналіт. доп. / кер. авт. кол. С. О. Біла; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 96 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р68


Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ,

29-30 лист. 2012 р. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева; Вищий адмістр. суд України. – К. : Істина, 2012. – 392 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

Т33


Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Вип. 12 / ред. кол. М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2012. – 528 c. : ілюстр. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ф32


Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Росссийской Федерации. – М. : ЦИКРФ, 1997. – 127 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю99


Ющик, Олексій Іванович

Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні : монографія / О. І. Ющик ; Ін-т законодавства ВР України. – К., 1997. – 190 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М58


Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В. М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 437 c. – Затв.. МОНУ. –

37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35 -Державне адміністративне управління. Військова справа

355

И90


История украинского войска : курс лекций / под общ. ред.

Г. И. Костакова. – Х. : ХНУ, 1995. – 231 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36

М50


Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. посіб. /

за ред. Т. Л. Лях. – К. : Всеукр. громад. центр "Волонтер", 2012. –

288 c. – 80 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


36

Ш64


Шірінян, Лада Василівна

Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? : монографія /

Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян. – Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю. А., 2012. – 208 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

А38


Академія наук вищої освіти України. Науково-інформаційний вісник. № 1 (84). січень-лютий / голова І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2013. – 120 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Б87


Бринцева, Людмила Володимирівна

Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні : монографія /

Л. В. Бринцева. – Х. : Юрайт, 2012. – 208 c. – (Бібліотека юриста). –

12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37

Г52


Гладуш, Віктор Антонович

Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в Україні: теорія і практика : монографія / В. А. Гладуш ; Нац. пед. ун-т

ім. М. П. Драгоманова. – Д. : Пороги, 2012. – 292 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Д67


Донецький національний університет - Alma Mater 75 років : рекламний проспект. – Донецьк, 2012. – 40 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Е64


Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред.

І. Д. Звєрєвої. – 2-ге вид. – К.; Сімф. : Універсум, 2013. – 536 c. – Реком. МОНУ. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник.

Вип. 51 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. –

290 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

М65


Мистецтво жити разом : конкурс наук. робіт і ст. / ред.-упоряд.

О. Шокало. – К. : Український письменник, 2012. – 126 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н12


На шляху до вдосконалення освітньої співпраці: Україна та США :

зб. ст. з інформацією про систему оцінювання, складання навч. планів, умови праці вчених США в Україні, трансформацію дипломів і кредитів, отриманих у США та в Україні: інформ. каталог вищ. навч. закл. 3-го та 4-го рівнів акред. в Україні / ред. кол. Х. Пенджола-Вітович та ін.; Інформ. центр освіти США. – К. : Вид. дім " КМ Академія", 2004. – 332 c. – Книга-переверт укр. та англ. мовами. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н73


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 72 / голов. ред.

Є. М. Суліма. – К. : Ін-т іновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2012. – 200 c. – 50 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н73


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 74 / голов. ред.

Є. М. Суліма. – К. : Ін-т іновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2012. – 184 c. – 48 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3(56) / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 141 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Т80


Трушков, Виктор Васильевич

Общество и отечественная политическая культура. ХХ век : монография / В. В. Трушков. – М. : Былина, 2001. – 304 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ф79


Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України : тези доп. і повідомлень Всеукр. наук.-практ. конф. 11-12 березня 2008 р.,

м. Дніпропетровськ / голова ред. кол. В. І. Большаков; Придніпровська держ. акад. будів. та архіт. – Д. : ПДАБА, 2008. – 206 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

Ш39


Шейко, Василь Миколайович

Культурологія : навч. посіб. / В. М. Шейко ; Ю. П. Богуцький,

Е. В. Германова де Діас. – К. : Знання, 2012. – 494 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Ш70


Шляхи вдосконалення навчального процесу у вищій школі : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 вересня 2001 р.) / голова ред. кол. В. В. Кудіна. – К. : Б. в., 2002. – 92 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4 — Мова. Мовознавство

42

Б82


Борковський, Станіслав

Умови експлуатації машин і якості продукції = Сonditions of machines operating and guality products : монографія / С. Борковський,

Я. Селейдак. – Л. : Ліга-Прес, 2011. – 138 c. – (Обкл. і текст англ. мовою). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Б83


Бородина, Дарья Сергеевна

Английская лингва франка в бытовой и специальной коммуникации : монография / Д. С. Бородина ; Крымский ин-т бизнеса. – К. : Центр учеб. лит., 2012. – 152 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б94


Буцан, Георгій Петрович

Вступ до теорії ймовірностей = Introduction to Probability Theory/

G.P. Butsan / Г. П. Буцан ; Міжнар. мат. Центр

ім. Ю. О. Митропольського НАН України. – К. : Академперіодика, 2012. – 249 c. – (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – На обкл. назва і текст англ. мовою. – 22 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)

42

В41


Вивчення Землі як планети методами геофізики, геодезії і астрономії = The stady of Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy : праці 6-ї Орловської конф., присв. 100-річчю від дня народж. Є. П. Федорова / Голов. астроном. обсерваторія НАН України. – К. : Академперіодика, 2010. – 240 c. – (Проект "Укр. наук. кн. іноземною мовою"). – Обкл. і текст англ. мовою. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г55


Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. / упоряд.

О. К. Гайко, О. А. Денисова; наук. ред. А. С. Орел; Донбаський держ. пед. ун-т. Бібліотека. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2012. – 56 c. – (Видатні професори ун-ту. Вип. 4). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Є22


Євраєва, Світлана Валеріївна

Практикум із курсу "Друга іноземна мова (російська)" = "Второй иностранный язык (русский)" : для студ. ДНУ / С. В. Євраєва. – Д. : ДНУ, 2012. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

Є22


Євраєва, Світлана Валеріївна

Практикум із курсу "Старослов'янська мова" : для студ. ДНУ /

С. В. Євраєва. – Д. : ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


К61


Колоїз, Жанна Василівна

Українська пареміологія : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ /

Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : ТОВ "Центр-Принт", 2012. – 349 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

М34


Материнська, Олена Валеріївна

Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : монографія. Т. 8. Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / О. В. Материнська ; голов. ред. В. Д. Каліущенко; Донецький нац.

ун-т. – Донецьк : Донбас, 2012. – 360 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Н88


Нуждак, Людмила В.

Еколінгвістика / Л. В. Нуждак. – Ужгород : ПП "Інвазор", 2013. –

109 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


407(077)

П19


Пассов, Ефим Израилевич

Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению : пособ. для учителей иностр. яз. / Е. И. Пассов. – М. : Просвещение, 1985. –

208 c. – 55 к., 16 к.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 2, УБГ. – 6)


4

П77


Приходько, Анатолий Николаевич

Концепты и концептосистемы : монография / А. Н. Приходько. – Д. : СПД Белая Е. А., 2013. – 306 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С32


Середницька, Анна Ярославівна

Українська мова і література. Тести для абітурієнтів : навч.-метод. посіб. / А. Я. Середницька. – К. : Знання, 2013. – 222 c. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КФС. – 1)

4

С89


Супрун, Людмила Вікторівна

Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. – К. : Знання, 2012. – 335 c. – Реком. МОНУ. –

37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

R65


Rizun, N. O.

INFORMATICS; Workshop. Part 1 : [ лаб. практ. з дисц. "Інформатика"] / N. O. Rizun ; Alfred Nobel Dnipropetrovs'k Universiny. – Д., 2011. –

80 c. – Обкл. і текст англ. мовою. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.521

В12


Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека / В. М. Гришко, Д. В. Сищиков, О. М. Піскова ; відп. ред. Д. М. Гродзинський; Криворізький бот. сад. НАН України. – Донецьк : Донбас, 2012. – 306 c. : ілюстр. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

Д44


Дідух, Яків Петрович

Основи біоіндикації : монографія / Я. П. Дідух ; Ін-т ботаніки

ім. М. Г. Холодного НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – 344 c. – (Проект "Наукова книга"). – 304 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


502.521

К49


Клименко, В. І.

Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : монографія / В. І. Клименко ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – К. : Азимут-Україна, 2012. – 120 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : темат. щорічн. Т. 2(9), № 1, 2011 / голов. ред. М. А. Голубець; Ін-т екології Карпат

НАН України. – Л., 2011. – 328 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

П78


Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналіт. доп. / авт. Ю. М. Скалецький, Д. С. Бірюков, О. О. Мартюшева,

Л. Д. Яценко. – К. : НІСД, 2012. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504.5

С69


Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання : аналіт. доп. – авт.: Ю. М. Скалецький, Л. Д. Яценко;

Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 72 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502/504:1

Ф74


Фогт, Маркус

Экологическая этика. Место человека в природе : сб. матер. / М. Фогт ; Ун-т Людвига Максимилиана ; Пер. с нем.Л. Дейль, А. Луговой; с англ. Е. Михайлева;. – Ужгород : Карпатская вежа, 2012. – 250 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.13

Э40


Экотаж-2 : руководство по радикальной природоохране / сост.

Д. Формэн, Б. Хэйвуд. – 2-е доп. адапт. изд. на рус. яз. – К. : Логос, 2012. – 160 c. : ил. – (Охрана дикой природы). – 8 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка