Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#9787
1   2   3   4   5   6

33

Б37


Бегма, Віталій Миколайович

Ринок озброєнь: проблеми маркетингу продукції військово-технічного призначення : монографія / В. М. Бегма ; Нац. ін-т проблем міжнар.безпеки. – К. : НІПМБ, 2001. – 192 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Д44


Дідковська, Л. Г.

Менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна. – К. : КСУ, 2005. – 373 c. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/1

Т. 20. Серія: Економіка. Вип. 6(1) / відп. ред. Н. І. Дучинська. – Д. : Вид-во ДНУ ім. о. Гончара, 2012. – 151 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33

Є24


Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. Вип. 2 (11) 2011 / голов. ред. Б. І. Холод; Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д., 2011. – 276 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічна та соціальна географія : наук. зб. Вип. 2(65) / відп. ред. С. І. Іщук. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 264 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075/8)

Ж81


Жорник, Василь Миколайович

Розвиток економіки і ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Жорник, О. А. Макеєва ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Укрполіграф, 2005. – 600 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

І-71


Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. Вип. 4(1) /

голов. ред. А. А. Ткач; Мелітопольский ін-т держ. та муніц. упр. "Класичного приват. ун-ту". – Мелітополь, 2011. – 266 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К17


Калмикова, Ірина Юріївна

Практкум із дисципліни "Управління проектами" : для студ. 5-го курсу екон.

ф-ту ДНУ / І. Ю. Калмикова, А. Ю. Сенюра. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 84 c. – (Економіка і управління підприємством). – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)


33

К30


Каховська, Олена Володимирівна

Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання : монографія / О. В. Каховська ; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 348 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(510)

К45


Китай / авт. кол. И. П. Фаминский, С. А. Манежев, И. Н. Коркунов и др. – М. : Междунар. отношения, 1992. – 192 c. – (Наши деловые партнеры). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л61


Ліпич, Любов Григорівна

Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств : монографія / Л. Г. Ліпич, Н. В. Геліч. – Луцьк : Ред-вид. відділ Волин. нац. ун-т

ім. Лесі Українки, 2010. – 200 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

М34


Материалы к конференции по повышению эффективности использования земельных ресурсов СССР и защита земель от разрушения : в 3-х т. Т. 3 / науч. ред. Е. С. Павловский, Н. Н. Городецкая. – М. : ВИНИТИ, 1978. – 392 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(520)

М54


Металлургическая корпорация НИППОН СЭЙТЭЦУ. : информ. сб. (Nippon steel corporation-NSC) Япония 43. – М. : Б. в., 1972. – 89 c. : ил. – (Научно-технические учереждения). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 163. Ч. 3. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 292 c. – 20 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 169. Ч. 1. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2012. – 269 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет водного господарства та природокористування. Вісник. Серія "Економіка". Вип. 2 (50). – Рівне, 2010. – 256 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н61


Нізова, Людмила Володимирівна

Інтеграція дрібного виробника-власника в радянську соціально-економічну систему (на прикладі втягнення кустаря і ремісника в промкооперацію УРСР) /

Л. В. Нізова ; Ін-т іст. України НАН України. – К., 2006. – 396 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

О-75


Основи менеджменту і маркетингу в медицині : навч. посіб. для магістрів ДНУ фак-ту біології, екології та медицини / авт.: Т. В. Єрошкіна, О. П. Татаровський,

Т. М. Полішко, С. С. Борисенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 64 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

33И(075.8)

Р59


Рогач, Олександр Ігоревич

Міжнародний інвестиційний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / О. І. Рогач,

П. В. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. –

495 c. – Затв. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С59


Соколовська, Зоя Миколаївна

Експертні системи в економічних дослідженнях : монографія /

З. М. Соколовська. – О. : Астропринт, 2005. – 240 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

С66


Состояние и перспективы экономических отношений Восток - Запад : сб. обзоров. Вып. VI / гл. ред. В. П. Казакевич. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. –

131 c. – (Проблемы международных экономических отношений). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

С77


Стасюк, Юлія Михайлівна

Економічна теорія : навч. посіб. для студ. ДНУ напряму підготовки "Менеджмент" / Ю. М. Стасюк, О. В. Щипанова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 148 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б4. – 5)


33

С83


Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. Вип. 22-23 / голов. ред. А. П. Наливайко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана; Український союз промисловців і підприємців та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 172 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т38


Технологічні парки України / кер. авт. кол. В. П. Семиноженко. – Х. : Вид-чий центр НТУ "ХПІ", 2002. – 184 c. – Укр., рос., англ. мовами. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Х20


Харакоз, Лілія Валентинівна

Посібник до вивчення курсу "Фінансовий облік І" у схемах і бухгалтерських проведеннях : для студ. ДНУ екон. фак-ту / Л. В. Харакоз ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 52 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

331

Ч-44


Чепурко, Гульбаршин Іскаківна

Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки : монографія / Г. І. Чепурко. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 274 c. : ілюстр. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

Б61


Біла книга 2008. Служба безпеки України / кер. авт. кол. О. Ф. Бєлов; Ін-т операт. діяльності та державної безпеки. – К., 2009. – 80 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є24


Європейські традиції міського самоврядування в Україні / упоряд. В. М. Бойко; Сіверський ін-т регіон. дослід. – Чернігів : РВЦ "Сіверщина", 2011. – 83 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

34

З-38


Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : матер. парламент. слухань у ВР України

21 березня 2007 р. / упоряд. Г. О. Андрощук; голова ред. кол. К. С. Самойлик. – К. : Парламент. вид-во, 2007. – 320 c. – (Парламентські слухання). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-68


Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2013. – 248 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-74


Інформаційні технології боротьби з тероризмом : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 липня, 2012 р.) / голова ред. кол. В. А. Ліпкан. – К. : Липкан О. С., 2012. – 92 c. – (Матеріали розвитку юрид. та безпекової науки). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К43


Кірмач, Андрій Віталійович

Проходження державної служби: європейський досвід правового регулювання : монографія / А. В. Кірмач. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. – 192 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65


Контроль за додержанням належної конституційної процедури ( за матер. Рішення Коституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України) / авт.:

С. Л. Вдовіченко, В. М. Кампо, В. А. Овчаренко, Ю. Р. Мірошниченко; вступ. слово і заг. ред. В. Ф. Опришка. – К. : Алерта, 2011. – 94 c. – (Конституційна і муніципальна просвіта в Україні). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К82


Криминалистика : учеб. для студ. юрид. вузов / отв. ред. Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во БЕК, 1996. – 708 c. –16 грн. 07 к.

Кільк. прим.: 12 (ЧзГ. – 1, УБГ. – 7, КСХ. – 4)

34

Л61


Ліпкан, Володимир Анатолійович

Систематизація інформаційного законодавства України : монографія /

В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 304 c. – (Ordo Ordinans). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія юридична :

зб. наук. праць. Вип. 56 / голов. ред. В. Т. Нор. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. –

484 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М42


Медведчук, Віктор

Сучасна українська ідея і питання державотворення = Modern Ukrainian national idea and problems of statehood formation : монографія / В. Медведчук. – К. : Вид-во Україна, 1997. – 170 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58


Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку : документально-джерелознавчий довідник / упоряд. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. Г. Кириченко. – К., 2002. – 128 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

Н35


Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації : матер. парламент. слухань у ВР України 20 червня 2007 р. / упоряд.

Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко; голова ред. кол. К. С. Самойлик. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 304 c. – (Парламентські слухання). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 173, Ч 1. Серія "Право" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2012. – 307 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 23 / голов. ред.

В. І. Борисов; Ін-т вивч. пробл. злочинності; Нац. акад. правових наук України. – Х. : Право, 2012. – 330 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

П77


Пришва, Надія Юріївна

Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів : монографія /

Н. Ю. Пришва. – К. : ЕксОб, 2003. – 280 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Р47


Решетников, Феликс Михайлович

Правовые системы стран мира. Справочник / Ф. М. Решетников. – М. : Юрид. лит-ра, 1993. – 256 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

34

Р49


Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України : аналіт. доп. / авт. І. В. Клименко, І. В. Ус; за ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С91


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матер. III міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 9-10 грудня 2011 року: у 2-х т. Т. 1 /

за заг. ред. В. І. Карплюка та С. І. Полякова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 224 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С91


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матер. III міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 9-10 грудня 2011 року: у 2-х т. Т. 2 /

за заг. ред. В. І. Карплюка та С. І. Полякова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 224 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С91


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матер. IV міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 14 грудня 2012 р. / за заг. ред.

В. І. Карплюка та С. І. Полякова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 380 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С91


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права в Україні очима студентів : матер. Всеукр. студ. наук. конф., 12 березня 2010 р. / за заг. ред.

А. В. Грабильнікова та Д. О. Трескіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 288 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С91


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права в Україні очима студентів : тези доп. II Всеукр. студ. наук. конф., 11 грудня 2010 р. / за заг. ред.

А. В. Грабильнікова та Д. О. Трескіна; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 262 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ч-49


Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 525. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці, 2010. – 124 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш48


Шепета, Олена Василівна

Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : монографія /

О. В. Шепета. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 296 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


34(075.8)

Ш96


Шуміло, Олексій Михайлович

Замельне право України (у схемах) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Шуміло ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю70


Юридические механизмы государственного финансирования некоммерческих организаций : сб. матер. / отв. ред. и сост. К. Ньюман. – К. : МП Леся, 2001. –

242 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я44


Як знайти і не втратити роботу? / уклад. Т. Гребнєва, Н. Зікрач та ін. – К. :

Ін-т громад. суспільства, 2000. – 112 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35 -Державне адміністративне управління. Військова справа

355(73)

К33


Кеймбриджские научно-исследовательские лаборатории ВВС США. : информ. сб. (Air force Cambridge research laboratories - AFCRL) США 30. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Б. в., 1971. – 23 c. – (Научно-технические учереждения). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(73)

М34


Материалы и технология изготовления баллистических ракет США : обзор иностр. лит. / под ред. В. Н. Иорданского. – М. : Б. в., 1964. – 75 c. : ил. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

М34


Матеріали міжнародних "круглих столів" на підтримку воєнної реформи в Україні / наук. ред. Д. С. Поліщук; Ком. ВР України з питань нац. безпеки і оборони; Штаб квартира НАТО. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 330 c. – Роль Парламенту в демократичному контролі за збройними силами і політика безпеки. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

С83


Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України) / М-во оборони України. – К. : Аванпост-прім, 2004. – 96 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

А19


Авербух, Анатолий Яковлевич

Революционные традиции технологического института : метод. советы лектору / А. Я. Авербух, И. Л. Добронравина. – Л. : Знание, 1970. – 42 c. : ил. – 7 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

А69


Анотації дипломних робіт випусників Дніпрпетровського національного університету ім. О. Гончара 2012 р. Ч. 1-4 [Електронний документ]. Ч. 1. Математика, інформатика та інженерія. Ч. 2 Природничі науки. Ч. 3 Гуманітарні науки та право. Ч. 4 Соціально-економічні науки. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 1054 c. – 1(CD-ROM) 8,89 MB. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

37

Д44


Діалог культур - діалог про мир в ім'я миру : матер. I Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ (24-25 жовтня 2012 р.): у 2-х т. Т. 1. Культурологічні аспекти міжмовної комунікації / під заг. ред. Ю. О. Шепеля; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2012. – 104 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Д44


Діалог культур - діалог про мир в ім'я миру : матер. I Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ (24-25 жовтня 2012 р.): у 2-х т. Т. 2. Міжмовна комунікація та текстологія / під заг. ред. Ю. О. Шепеля; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2012. – 112 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Д67


Донбаський державний технічний університет. 50 років творчого шляху

(1957-2007) / авт.-упоряд. С. Я. Зуйко; голов. ред. А. І. Акмаєв. – Х. : Золоті сторінки, 2007. – 140 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Е27


Евтушок, Юрий Илларионович

Как остановить закат земной цивилизации : монография / Ю. И. Евтушок ; Украинская технологическая академия. – К. : УАИП "Рада", 2012. – 332 c. – (Открытая иследовательская концепция. Вып. 15). – 35 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка