Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2014 року МСторінка2/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.9 Mb.
#10335
1   2   3   4

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 3 (28), 2013 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 195 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С90


Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / авт. кол. М. І. Михальченко, М. Є. Горєлов,

В. А. Гриневич та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 336 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(5)

С90


Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі : колективна моногр. / упоряд.: О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко; відп. ред. Л. М. Матвєєва. – К. : Ін-т східнознавства

ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. – 220 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С92


Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу : аналіт. доп. / відп. ред. В. О. Кіктенко. – К. :

Ін-т східнознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2012. – 184 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Т65


Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО :

зб. міжнар. конф. 19 вересня 2012 р. / упоряд.: В. Ю. Цюкало,

М. О. Паламарчук, В. О. Семенко; за ред. К. А. Кононенка. – К. : НІСД, 2013. – 80 c. – (Національна безпека. Вип. 4). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327(73)

Т85


Тупота, Ольга Михайлівна

Зовнішньополітична стратегія США у Чорноморському регіоні :

дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / О. М. Тупота. – Сімф., 2012. – 264 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32

Х65


Хмельников, Артем Олександрович

Децентралізація як механізм модернізації політичного менеджменту на регіональному рівні : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

А. О. Хмельников. – Д., 2012. – 205 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


33

А43


Актуальные проблемы аграрной истории Украины : сб. науч. тр. /

отв. ред. Д. П. Пойда; Днепропетровский гос. ун-т. – Д. : ДГУ, 1981. – 184 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

33(075.8)

А93


Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. / за заг. ред.

О. А. Петрик; голов. ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 352 c. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання). – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336(075.8)

Б23


Банківська система : підручник / авт. М. І. Крупка, Є. М. Андрущак,

І. В. Барилюк та ін. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 556 c. – Затв. МОНУ. – 81 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Б90


Буйвид, Эрнест Г.

Латвийский путь: к новому кризису : (сб. ст.) / Э. Г. Буйвид. – Рига, 2009. – 411 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Б98


Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.: М. І. Бондар, В. М. Опарін,

О. М. Тимченко, В. В. Бабич та ін. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 336 c. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т. І. Єфіменко). – 50 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336(075.8)

Б98


Бюджетна система. Тренінг-курс : навч. посіб. / за заг. ред.

В. М. Опаріна. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 392 c. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т. І. Єфіменко). – Реком. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33И

В27


Величко, Антон Васильович

Розвиток міжнародного трансферу технологій в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / А. В. Величко. – Д., 2013. – 210 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

336

Г75


Грабчук, Оксана Миколаївна

Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні : монографія / О. М. Грабчук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2012. – 358 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Г85


Гринько, Тетяна Валеріївна

Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обгрунтування та концептуальні засади : монографія / Т. В. Гринько ; НАНУ. Ін-т екон. промисловості. – Донецьк, 2011. – 352 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Д36


Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. – 2-ге вид., перероб. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 702 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336

Д46


Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської;

Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – К. : ДННУ Акад. фін. упр., 2013. – 492 c. – 90 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічна та соціальна географія : наук. зб. Вип. 3 (68) / відп. ред.

С. І. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. нац. ун-т, 2013. – 274 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

З-15


Задорожный, Григорий Васильевич

Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты : монография / Г. В. Задорожный, А. В. Кацуба. – Х. : Точка, 2013. – 236 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

М30


Марюта, Олександр Микитович

Діагностування виробничо-економічних систем : навч. посіб. для студ. екон. ВНЗ / О. М. Марюта, О. К. Єлісєєва, С. О. Смирнов ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Навчальна книга, 2003. – 57 c. –

4 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, Б4. – 5)


33

Н34


Наукові праці НДФІ. Вип. 3 (64) 2013 / голов. ред. Т. І. Єфименко; Наук.-дослід. фінансовий ін-т. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. –

158 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". 181. Ч. 1 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. :

ВЦ НУБіП України, 2013. – 226 c. – 20 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н83


Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. – 294 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

П64


Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. – 228 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

П99


Пять лет в Европейском Союзе: тематические проблемы экономического менеджмента и законодательства : труды междунар. конф. 8-9 мая 2009 г. / пред. Т. Юндзис. – Рига : Б. в., 2009. – 416 c. –Латиською мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И(075.8)

Р88


Русак, Д. М.

Інститут міжнародної економічної політики : навч. посіб. для студ. екон. спец. / Д. М. Русак ; Ін-т міжнар. відносин; Київ. нац. ун-т.

ім. Т. Шевченка. – К. : ІМВ, 2011. – 243 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С43


Складання плану санації : метод. реком., практ. поради /

авт.: Л. Верховода. – К. : ТОВ "ІТЕМ ЛТД", 2013. – 112 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С54


Собкевич, Оксана Володимирівна

Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко,

О. Ю. Ємельянова ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К. : НІСД, 2013. –

48 c. – (Економіка. Вип. 7). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45


Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив : аналіт. доп. / авт. І. В. Клименко,

Ю. М. Харазішвілі, О. М. Шаров, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2013. – 104 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Енергетична складова конкурентоспроможності національної економіки : монографія / С. Ю. Хамініч, А. А. Пабат ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра ЛТД, 2012. –

148 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

Ч-49


Черніков, Денис Олегович

Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні : аналіт. доп. / Д. О. Черніков ; за ред Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 48 c. – (Економіка. Вип. 5). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ч-96


Чухно, Анатолій Андрійович

Вибрані праці : у 2-х т. Т. 1 / А. А. Чухно. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 557 c. : портр. – 65 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

Ч-96


Чухно, Анатолій Андрійович

Вибрані праці : у 2-х т. Т. 2 / А. А. Чухно. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 480 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
34. Право. Юриспруденція


34

Д36


Держава і право : юридичні і політичні наук. Спецвипуск / голов. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2012. – 424 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-13


Заворотченко, Тетяна Миколаївна

Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія /

Т. М. Заворотченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 424 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 1. 1929-1930, № 1 - 16 / сост. А. Шмите, А. Пориете; отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 332 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 2. 1931-1932, № 17 - 10 (30) / сост. А. Шмите, А. Пориете;

отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 278 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 3. 1933, № 1(31) - 10(40) / сост. А. Шмите, А. Пориете; отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 206 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 4. 1934, № 1 (41) - 10 (50) / сост. А. Шмите, А. Пориете;

отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 230 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 5. 1935, № 1 (51) - 10 (60) / сост. А. Шмите, А. Пориете;

отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 232 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 6. 1936, № 1 (61) - 10 (70) / сост. А. Шмите, А. Пориете; отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 204 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т. 7. 1937, № 1 (71) - 10 (80) / сост. А. Шмите, А. Пориете;

отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 254 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон и суд. Вестник Русского юридического общества (Рига, 1929-1938). Т.8. 1938, № 1 (81) - 10 (90) / сост. А. Шмите, А. Пориете;

отв. ред. Л. Круминя; Об-во юристов Латвии; Фонд сенатора Августа Лебера. – факсим. изд. – Рига, 2000. – 224 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К56


Ковальчук, В. Б.

Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації : монографія /

В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог, 2013. – 268 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

К65


Конституція України : прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. зі змін. та допов. / відп. за вип. Л. В. Кравченко. – Х. : Парус-Друк, 2012. – 48 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

34

Л65


Лихова, С. Я.

Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С. Я. Лихова. – Х. : Право, 2013. – 96 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія юридична : зб. наук. пр. Вип. 57 / голов. ред. В. Т. Нор. – Л. : ЛНУ

ім. І.Франка, 2013. – 384 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Право". Вип. 173. Ч. 3 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 290 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Право". Вип. 182. Ч. 1 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 332 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Право". Вип. 182. Ч. 2 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : Міленіум, 2013. – 254 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 25 / голов. ред.

В. І. Борисов. – Х. : Право, 2013. – 304 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблемы законности : акад. сб. науч. тр. Вып. 115 / отв. ред.

В. Я. Таций; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого. – Х. : Нац ун-т ЮАУ, 2011. – 115 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблемы законности : акад. сб. науч. тр. Вып. 116 / отв. ред.

В. Я. Таций; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого. – Х. :

Нац ун-т ЮАУ, 2011. – 302 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П78


Проблемы законности : акад. сб. науч. тр. Вып. 117 / отв. ред.

В. Я. Таций; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого. – Х. : Нац ун-т ЮАУ, 2011. – 284 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблемы законности : акад. сб. науч. тр. Вып. 118 / отв. ред.

В. Я. Таций; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого. – Х. :

Нац ун-т ЮАУ, 2012. – 315 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С59


Соколенко, О. Л.

Теорія та практика діяльності міліції щодо застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення : монографія / О. Л. Соколенко, Н. А. Галабурда. – Д. : Вид-во Овсянікова Ю. С., 2012. – 164 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С59


Соколенко, Ольга Леонідівна

Захист прав громадян у діяльності правоохоронних органів України: адміністративно-правові засади : монографія / О. Л. Соколенко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : НікаНова, 2012. – 534 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


374(09)

А72


Античное наследие в культуре Возрождения : [сб. ст.] / отв. ред.

В. И. Рутенбург; АН СССР; Науч. совет по истории мировой культуры. – М. : Наука, 1984. – 285 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

371(09)

А72


Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV - XVII вв. / сост. С. Д. Бабишина, Б. Н. Митюрова; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1985. – 367 c. : ил. – (Антология педагогической мысли народов СССР). – 15 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 175., Ч. 1 Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : Міленіум, 2012. – 318 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія". 175. Ч. 2 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : Міленіум, 2012. – 320 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія". Вип. 175. Ч. 3 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : Міленіум, 2012. –

448 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П84


Професіоналізація майбутніх практичних психологів: теоретичний і методичний аспекти : кол. моногр. Т. 1 / наук. ред. З. М. Мірошник; Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2013. –

292 c. – 25 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка