Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка39/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

9. Залік з дисципліни

Проходження тесту за допомогою контролюючої програми
Тестові завдання з дисципліни «Фінанси підприємств»

 1. Фінанси підприємств – це:

  1. Процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов’язані з підприємництвом;

  2. Відносини розподілу, безпосередньо пов’язані з формуванням і використанням грошових доходів і фондів;

  3. Процес утворення і використання витрат сільськогосподарських підприємств.

 2. В яких формах виступає капітал?

  1. В грошовій і товарній формі;

  2. В товарній і виробничій формі;

  3. В грошовій, товарній і виробничій формах.

 3. За якими принципами здійснюється організація фінансів підприємств?

  1. Плановість, гнучкість, фінансова стійкість;

  2. Фінансове співвідношення строків, взаємозалежність фінансових показників;

  3. Раціональність, мінімізація фінансових витрат.

 4. Які виділяють функції фінансів підприємств?

  1. Фінансове і кредитне планування;

  2. Розподільча і контрольна;

  3. Розрахункова із службовцями і розрахункова з бюджетом і банками.

 5. Джерела фінансування підприємств поділяються на:

  1. Основні і додаткові;

  2. Власні і залучені;

  3. Внутрішні і зовнішні.

 6. Безготівкові розрахунки – це:

  1. Перерахування певної суми коштів із рахунків платників на рахунки одержувачів коштів;

  2. Перерахування фізичними особами готівки в касу банку з каси підприємства;

  3. Перерахування банками з дорученнями підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.

 7. За якими формами розрахункових документів здійснюються банком безготівкові розрахунки?

  1. Платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами;

  2. Інкасовими дорученнями, векселями, чеками;

  3. Прибутковим касовим ордером, авансовим звітом, видатковим касовим ордером.

 8. Протягом якого терміну приймаються доручення до виконання банками?

  1. Протягом 5 днів;

  2. Протягом 10 днів;

  3. Протягом 15 днів.

 9. Підприємці здійснюють облік операцій з готівкою:

  1. Книзі обліку доходів;

  2. Касова книга встановленої форми;

  3. Книзі обліку доходів і витрат.

 10. Підприємства здійснюють облік операцій з готівкою:

  1. Касова книга встановленої форми;

  2. Книзі обліку доходів і витрат.

  3. Книзі обліку доходів;

 11. Які первинні документи використовують при проведенні готівкових розрахунків через касу на підприємстві:

  1. Прибутковий касовий ордер;

  2. Видатковий касовий ордер;

  3. Прибутковий і видатковий касовий ордери.

 12. Який строк дії чекової книжки?

  1. 3 місяці;

  2. 1 рік;

  3. 2 роки.

 13. Виручка від реалізації – це:

  1. Фінансова категорія, яка виражає відносини між керівником і підлеглими;

  2. Фінансова категорія, яка виражає грошові відносини між постачальниками та споживачами товару;

  3. Фінансова категорія, яка виражає відносини між підприємством і банком.

 14. На які види поділяється діяльність підприємств в умовах ринкових відносин?

  1. Звичайна діяльність;

  2. Надзвичайна діяльність;

  3. Фінансова діяльність.

 15. За способом встановлення ціни поділяються на :

  1. Оптові, регульовані, вільні;

  2. Фіксовані, регульовані, вільні;

  3. Оптові, роздрібні.

 16. Як визначити планову виручку від реалізації методом прямого рахунку, де (В – виручка від реалізації; Ц – ціна реалізованої продукції; К – кількість реалізованої продукції; З1 – залишки готової продукції на початок планового періоду в цінах реалізації; З2 - залишки готової продукції на кінець планового періоду в цінах реалізації; Т – випуск товарної продукції в плановому періоді) ?

  1. В = Ц х К;

  2. В = З1 + Т – З2 ;

  3. В = Ц х Т.

 17. Як визначити планову виручку від реалізації укрупненим методом, де (В – виручка від реалізації; Ц – ціна реалізованої продукції; К – кількість реалізованої продукції; З1 – залишки готової продукції на початок планового періоду в цінах реалізації; З2 - залишки готової продукції на кінець планового періоду в цінах реалізації; Т – випуск товарної продукції в плановому періоді) ?

  1. В = Ц х К;

  2. В = З1 + Т – З2 ;

  3. В = Ц х Т.

 18. Визначте поняття прибутку?

  1. Перевищення доходів над витратами становить прибуток;

  2. Це частина чистого доходу, що безпосередньо одержують суб’єкти господарювання після реалізації продукції, послуг;

  3. Результативний показник, що характеризує кінцеві підсумки роботи підприємства за звітний період.

 19. Валовий прибуток – це:

  1. Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

  2. Добуток між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

  3. Сума між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

 20. Собівартість продукції – це:

  1. Поточні доходи підприємства від їх виробництва, виражені в грошовій формі;

  2. Поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі;

  3. Поточні доходи підприємства від їх виробництва, виражені в натуральній формі.

 21. З чого формується чистий (нерозподілений) прибуток?

  1. Сальдо доходів і видатків операційних і позареалізаційних збільшує або зменшує прибуток від продажів, після сплати податку на прибуток і у випадку виникнення надзвичайних видатків і доходів цей прибуток коригується на величину різниці між надзвичайними доходами і видатками ;

  2. Сальдо доходів і видатків операційних і позареалізаційних збільшує або зменшує прибуток від продажів;

  3. Сальдо доходів і видатків операційних і позареалізаційних збільшує або зменшує прибуток від продажів і після сплати податку на прибуток

 22. Порядок розподілу і використання чистого прибутку фіксується:

  1. В Статуті підприємства та затверджується Положенням, розробленим відповідними службами підприємства і завірені його керівником.;

  2. Статутом підприємства;

  3. Положенням, розробленим відповідними службами підприємства і завірені його керівником.

 23. Чистий прибуток підприємства розподіляється:

  1. На виплату дивідендів, на розширення та оновлення виробництва;

  2. На фінансові інвестиції, придбання нерухомості;

  3. На створення та поповнення резервних фондів підприємства, соціальні програми.

 24. Дивіденди – це:

  1. Чистий прибуток розподілений між власниками відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі підприємства;

  2. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі підприємства;

  3. Валовий прибуток розподілений між власниками відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі підприємства.

 25. Що таке податки?

  1. це обов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

  2. це необов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

  3. Правильної відповіді немає

 26. Види непрямих податків:

  1. ввізне (імпортне)мито, акцизний збір, податок на додану вартість;

  2. акцизний збір, податок на додану вартість;

  3. податок на прибуток, ввізне (імпортне)мито, акцизний збір.

 27. Які непрямі податки встановлюються у вигляді надбавок до цін або тарифів:

  1. податок на прибуток; комунальний податок.

  2. податок на додану вартість; акцизний збір;

  3. податок з доходів фізичних осіб; податок на додану вартість.

 28. Об’єктом обкладення ПДВ в Україні за ставкою 20% є:

  1. вартість проданої продукції;

  2. вартість вивезеної з території України продукції;

  3. вартість ввезених товарів на територію України;

 29. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

  1. Податок на прибуток підприємства, акцизний збір;

  2. Ринковий збір, збір на паркування автотранспорту;

  3. рентні платежі.

 30. До місцевих податків та інший обов’язкових платежів відносять:

  1. Податок на рекламу, ринковий збір;

  2. Державне мито;

  3. Готельний збір.

 31. Податкове зобов’язання – це:

  1. Загальна сума податку на додану вартість, яка нарахована платником податку у звітному періоді;

  2. Сума, яка підлягає поверненню платнику податку з бюджету;

  3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання.

 32. Податковий кредит – це:

  1. Загальна сума податку на додану вартість, яка нарахована платником податку у звітному періоді;

  2. Сума, яка підлягає поверненню платнику податку з бюджету;

  3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання.

 33. Кредит – це:

  1. Позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, платності та цільового характеру використання;

  2. Передача кредитором позичкової вартості позичальнику для використання на умовах поверненості та інтересах суспільних потреб;

  3. Надання товарів, послуг або коштів в обмін на обіцянку сплати в майбутньому.

 34. За якими принципами банківські заклади видають кредити?

  1. Поворотність, терміновість, платність;

  2. Забезпеченість, цільовий характер;

  3. Терміновість, платність, цільовий характер.

 35. Види банківського кредиту за термінами повороту наданої позики:

  1. Короткотермінові, середньотермінові, довготермінові;

  2. Короткотермінові, довготермінові;

  3. Середньотермінові, довготермінові.

 36. Оборотні активи – це?

  1. Активи, що призначені для використання протягом або більше одного року;

  2. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати складання балансу;

  3. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом або більше одного року.

 37. Необоротні активи – це?

  1. Активи, що призначені для використання протягом або більше одного року;

  2. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати складання балансу;

  3. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом або більше одного року.

 38. Як визначається чиста балансова вартість ?

  1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

  2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

  3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.

 39. Вартість, що амортизується – це?

  1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

  2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

  3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.

 40. Ліквідаційна вартість – це?

  1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

  2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

  3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.

 41. Справедлива вартість – це?

  1. Сума , за якою актив може бути обміняний під час здійснення угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

  2. сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

  3. сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.

 42. Капітальні інвестиції – це?

  1. Це сукупність доходів на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;

  2. Це сукупність витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;

  3. Це сукупність доходів і витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;

 43. Знос об’єкта – це?

  1. Це сума амортизації з початку його корисного використання;

  2. Це різниця амортизації з початку його корисного використання;

  3. Правильної відповіді не має.

 44. На які види поділяється знос?

  1. Фізичний;

  2. Моральний;

  3. Фізичний і моральний.

 45. За якою формулою визначається балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду?

  1. Ба = Бз + Па – Ва – Аа;

  2. Ба = Бз - Па + Ва – Аа;

  3. Ба = Бз + Па – Ва + Аа;

 46. За якою формулою визначається коефіцієнт індексації балансової вартості основних засобів?

  1. Кі = (Іі + 10%) / 100%;

  2. Кі = (Іі – 20%) / 100%;

  3. Кі = (Іі – 10%) / 100%;

 47. Які методи нарахування амортизації рекомендовані Положенням (стандартом) БО?

  1. Прямий метод, економічний метод, метод зменшення залишкової вартості, виробничий метод;

  2. Метод прямолінійного списання вартості об’єкта, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод;

  3. Аналітичний метод, математичний метод, порівняльний метод, кумулятивний метод, метод прямолінійного списання вартості об’єкта.

 48. З яких частин складається оборотний капітал?

  1. Оборотних фондів і необоротних фондів;

  2. Фондів обігу і незавершеного виробництва;

  3. Оборотних фондів і фондів обігу.

 49. Що розуміють під нормативом обігових коштів?

  1. Розуміється затверджена на підприємстві мінімальна , однак достатня для безперервної роботи підприємства, сума обігових коштів;

  2. Розуміється затверджена на підприємстві максимальна сума обігових коштів;

  3. Правильної відповіді не має.

 50. Фінансові ресурси

  1. Процес визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів та їх розподілу за напрямками використання в плановому році.

  2. Власний, позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідного доходу, прибутку.

  3. Таблиця, у якій відображаються обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємств в планованому році.

 51. Фінансове планування

  1. Процес визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів та їх розподілу за напрямками використання в плановому році.

  2. Власний, позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідного доходу, прибутку.

  3. Таблиця, у якій відображаються обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємств в планованому році.

 52. Перевірочна таблиця (шахматка)складається з метою перевірки:

  1. правильності складання платіжного календаря;

  2. правильності складання касового плану;

  3. правильності складання балансу підприємства.

 53. Поточний фінансовий план складається на:

  1. місяць;

  2. півріччя;

  3. на рік з щоквартальним розподілом;

 54. Фінансовий аналіз – це ?

  1. процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та ефективності розвитку;

  2. рівень збалансованості окремих структурних елементів активів та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання;

  3. економічна категорія, яка відображає фінансові відносини суб’єкта господарювання та його здатність фінансувати свою діяльність у певному періоді.

 55. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є:

  1. Баланс підприємства – ф.№1; звіт про фінансові результати – ф.№2;

  2. Звіт про рух грошових коштів – ф.№3; звіт про власний капітал – ф№4;

  3. Примітки до річної фінансової звітності – ф.№5; дані статистичної звітності.

 56. Основні методи аналізу фінансового стану є :

  1. Вертикальний, горизонтальний, порівняльний;

  2. Факторний, аналіз фінансових коефіцієнтів;

  3. Прямий, аналітичний.

 57. Основні показники платоспроможності підприємства:

  1. Суму наявних господарських коштів у підприємства; питому вагу активної частини основних засобів; коефіцієнт зносу;

  2. Коефіцієнт заборгованості; коефіцієнт фінансового левериджу; коефіцієнт покриття процента; коефіцієнт маневреності власного капіталу;

  3. Коефіцієнт автономії; коефіцієнт концентрації позичкового капіталу; коефіцієнт фінансової залежності; фінансової стабільності.

 58. Фінансова санація – це?

  1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

  2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

  3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.

 59. Ліквідність – це?

  1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

  2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

  3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.

 60. Банкрутство – це?

  1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

  2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

  3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.

Зміст
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка