Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка36/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

5. Опорні конспекти (структурно-логічні схеми) за видами занять

Опорний конспект

Тема 1. Вступ. Сутність, організація фінансів підприємств та основи їх організації


Час – 90хв.

Тип лекції: настановне заняття, лекція з елементами бесіди, пояснень.

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку; матриця опорного конспекту

d:\картинки\ежедневник и ручка.gif План

1.1. Предмет і завдання курсу «Фінанси підприємств».

1.2. Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі.

1.3. Функції фінансів.

1.4. Фінансовий механізм підприємства і його структура.

1.5. Зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах.


1.1. Предмет і завдання курсу «Фінанси підприємств».

Умови ефективного функціонування фінансів

Багатоманітність форм власності

Наявність ринків товару, праці, капіталу

Регламентація державного втручання в діяльність підприємств

Самофінансування підприємницьких структур

Наявність нормативно-правового забезпечення правил економічної поведінки суб’єктів господарювання

Ринкове ціноутворення і конкуренція

Свобода підприємництва і самостійність у прийнятті рішень
Форми капіталу

Готівкові кошти

Товарна форма

Виробнича форма
Предметом дисципліни «Фінанси підприємств» - є грошові відносини, які виникають в процесі господарської діяльності підприємств і пов’язані з формуванням власних і залучених коштів, їх використанням на фінансування витрат і інвестицій підприємства, утворенням і розподілом отриманого прибутку
1.2. Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі.

Стратегічні цілі фінансової стратегії
Максимізація прибутку
Оптимізація структури капіталу
Інвестиційна привабливість

Прозорість фінансово-економічного стану підприємства

Використання ринкових способів залучення додаткових фінансових ресурсів
Фінансовий механізм

Принципи організації підприємства

плановість

раціональність

взаємозалежність

Фінансове співвідношення строків

мінімізація витрат

гнучкість

фінансова стійкістьДодаткові принципи

в період розвитку
Зацікавленість

в результатах діяльності

Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
Матеріальна відповідальність

Створення достатніх фінансових резервів1.3. Функції фінансів

Функції

фінансів підприємств
Розподільча

Залежно від часу


Контрольна

Послідовний розподіл національного доходу

Створення

резервного фонду

Покриття витрат

Фонди розвитку виробництва

Розподіл на

індивідуальне споживання

Механізм інформування про результати дотримання закономірностей розподілу

Фінансовий контроль

Попередній контроль

Поточний

контроль


Наступний

контрольФінансовий контроль

Державний

Незалежний

Внутрішньогосподарський

Рахункової перевірки

Тематичної перевірки

Економічного аналізу

1.4. Фінансовий механізм підприємства і його структура
Складові фінансового механізму


 1. Фінансове забезпечення

 2. Фінансове регулювання

 3. Система фінансових індикаторів і фінансових інструментів

 4. Правове, нормативне, інформаційне та фінансове забезпечення

Сума фінансових ресурсів на здійснення фін. політики регулятивної дії

(активна дія)
Сума фінансових ресурсів на здійснення фін. політики забезпечу-

вальної дії

(пасивна дія)

Селективний підхід
Загальний підхід
Здійснюється за допомогою фінансових інструментів

І – Первинного впливу (вилучення частки доходів, податки, внески, відрахування)

ІІ – Вторинного впливу (збільшення доходів, банківські кредити, бюджетні субсидії)

В

а

ж

е

л

і
в

п

ли

в

уІ - За напрямом дії

(стимули, санкції)ІІ - За видами

(норми і нормативи)ІІІ - За методологічними засадами

(умови та принципи формування доходу, фондів, фінансування)Фінансовий механізм – це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства.

Методичні засади визначення, класифікації, визначення та оцінки фінансових інструментів на підприємстві встановленні Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 33 «Фінансові інструменти».1.5. Зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах
Фінансова робота - це діяльність з управління фінансами фірми.

Л – 1 с. 3-10, 18-37


Зміст Зміст

Тема: 3.1. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.


Час – 90 хвилин

Тип лекції: Оглядове заняття, тематична лекція – пояснення,

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку, матриця опорного конспекту, Бланки фінансової звітності

d:\картинки\ежедневник и ручка.gif План

3.1.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

3.1.2. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг.

3.1.3. Фактори які впливають на величину виручки.

3.1.4. Методика визначення витрат та виручки від реалізації.
3.1.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

Основна діяльність

Інша діяльність

Доходи
(виручка від реалізації товарів, робіт та послуг)

Інші

операційні доходи

(- від продажу валюти;

- від реалізації оборотних активів;

- від операційної курсової різниці;

- операційної оренди активів;

- одержані штрафи, пені, недоїмки;

- відшкодування раніше списаних активів;

- від списання кредиторської заборгованості;

- отримані гранти, субсидії і асигнування)

Доходи від участі в

капіталі
(- від інвестицій в асоційовані підприємства;

- від інвестицій в дочірні підприємства;

- від інвестицій в спільні підприємства)

Фінансові доходи
(- отримані дивіденди;

- отримані відсотки за облігації та інші цінні папери;

- винагорода за здані у фінансову оренду необоротні активи;

- інші доходи від фінансової діяльності)Інші

доходи

(- від реалізації фінансових інвестицій;

- від продажу основних фондів та інших необоротних активів;

- від безкоштовно отриманих необоротних активів;

-доходи від списання безнадійної Кт – заборгованості;

- від переоцінки основних фондів;

- інші доходи від звичайної діяльності

Надзвичайна діяльність

ДОХОДИ

Звичайна діяльність

Операційна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

Інша діяльність

3.1.2. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг.

Виручка під реалізації продукції – це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовані товари. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств.
Несвоєчасне

надходження виручки:

Затримка розрахунків

Впровадження економічних санкцій

Сплата штрафів

Втрати прибутку

Затримки в роботі3.1.3. Фактори які впливають на величину виручки.

В сфері виробництва:

- Обсяг виробництва;

- кількість продукції;

- асортимент продукції;

- ритмічність випуску тощо

В сфері обігу:

- ритмічність відвантаження;

- своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів;

- строку документообігу;

- форми розрахунків;

- рівень ціни

Не залежить від діяльності

- порушення строків договорів постачальниками ТМЦ;

- недоліки у роботі транспорту;

- несвоєчасна оплата продукції покупцями

Розмір виручки від реалізації продукції (якщо інші умови однакові) залежить від: кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.


ЦВ – Розрахунок ціни непідакцизної продукції:

ЦВБ + П = СБ + СБ * Р/100

ЦПДВ – ціна продукції з податком на додану вартість:

ЦПДВ = ЦВ+ПДВ = ЦВВ * СПДВ/100

ЦР- роздрібна ціна продукції:ЦР = ЦПДВ + ТН = ЦПДВ + ЦПДВ * Ст.н./100

Розрахунок ціни підакцизного товару:

ЦВБ + П;

ЦАЗ = ЦВ +АЗ = ЦВВ* САЗ / 100

ЦПДВ – ціна товару з податком на додану вартість:

ЦПДВ = ЦАЗ + ПДВ = ЦАЗ + ЦАЗ * СПДВ / 100

ЦР = ЦПДВ + ТН = ЦПДВ + ЦПДВ * СТН / 100.
3.1.4. Методика визначення витрат та виручки від реалізації.

Реалізація продукції – це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства, яка є його важливим показником. Вона свідчить про завершення процесу виробництва та доведення продукції до споживача.

Визначення моменту реалізації

Метод нарахування

Касовий метод

продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності)

одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію

На практиці можуть використовуватися два методи визначення моменту реалізації продукції:Розрахунок

виручки від реалізації

Метод прямого розрахунку

Укрупнений метод

В= К х Ц

В = (Зп + Кт.п - Зк) х Цв

Л – 2 с. 76 – 99

Зміст Зміст

Тема: 5.1. Необхідність податків, їх функції.


Час – 90 хв.

Тип лекції: оглядове заняття, лекція пояснення

Вид візуалізації: Податковий Кодекс України, бланки податкової звітності.

d:\картинки\ежедневник и ручка.gif План.

5.1.1. Необхідність податків, їх функції.

5.1.2. Законодавча база оподаткування підприємств в Україні. Принципи оподаткування та їх характеристика.

5.1.3. Класифікація податків.

5.1.4 Акцизи. Оподаткування доходів суб’єктів підприємницької діяльності.

5.1.5 Податки за використання ресурсів


5.1.1. Необхідність податків, їх функції.

Податки - універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу.

Обов'язкові платежі, яким притаманні риси податків:
Податкові платежі:

Відрахування, внески

плата за воду, землю-обов'язкові збори, які стягується з платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платником

обов'язкові збори з юридичних і фізичних
осіб, яким притаманні ознаки цільового призначення


 • справляються на умовах безповоротності

 • мають односторонній характер встановлення

 • можуть бути сплачені лише до бюджету

 • не мають цільового призначення

 • є виключно атрибутом держави

Основними характерними особливостями податків

(у порівнянні з обов'язковими платежами)Функції податку

розподільчо-регулююча

фіскальна

Функції податку - це проявлення його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей.


5.1.2. Законодавча база оподаткування підприємств в Україні. Принципи оподаткування та їх характеристика.

Податкове законодавство України складається

 • Конституції України;

 • Податкового кодексу України;

 • Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України;

 • чинних міжнародних договорів,

 • згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування;

 • нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового кодексу та законів з питань митної справи;

 • рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим кодексом.
Принципи системи оподаткування • загальність оподаткування

 • рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації

 • невідворотність

 • презумпція правомірності рішень платника податку

 • фіскальна достатність

 • соціальна справедливість

 • економічність оподаткування

 • нейтральність оподаткування

 • стабільність

 • рівномірність та зручність сплати

єдиний підхід до встановлення


5.1.3. Класифікація податків.

Податки можна класифікувати за певними ознаками:1. За економічною ознакою об'єкта оподаткування:

податки, на доходи, та прибутки

♦ податки на споживання

♦ податки на майно

2. За ознакою органів державної влади, які їх встановлюють:

♦ загальнодержавні податки

♦ місцеві податки та збори

3.За формою стягнення:

квотарні (окладні, дольові, кількісні) податки

4.За способом зарахування податкових надходжень:

♦ закріплені

♦ регулюючі

5.Відносно до платника:

♦ податки з юридичних осіб (податок на прибуток, комунальний податок);

♦ податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб);

♦ змішані (плата за землю, податок з власників транспортних засобів).

6.Відносно до джерела сплати:

♦ податки, що включаються в ціну товару;

♦ податки, що сплачуються з прибутку або капіталу.

7.За економічним змістом

♦ прямі податки

♦ непрямі податки


5.1.4 Акцизи. Оподаткування доходів суб’єктів підприємницької діяльності.

Акцизний податок – це непрямий податок, що встановлюється на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні,та включається в їхню ціну.

Об’єктами

оподаткування є операції з:
реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки
ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України
реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання
реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку
обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат

Ставки податку

адвалорні

специфічні

адвалорні та специфічні одночасно

Ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 рази.
Ставки акцизного збору єдині на всій території України.
Податок на додану вартість.

Податок на додану вартість — непрямий податок, що включається в ціни реалізації товарів (робіт, послуг) і встановлюється у відсотках для оподатковуваного обороту, який визначається згідно з чинним законодавством і має певні особливості залежно від виду та сфери діяльності.

Платниками ПДВ є суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

Об’єктом оподаткування є операції, пов’язані з продажем товарів (робіт,послуг) усередині держави, їхнім імпортом чи експортом.

Податковий кредит – сума , на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду.
Право на віднесення сум податку до податкового кредиту

виникає у разі здійснення операцій з:


придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України


отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України

ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингуПодаток на прибуток

Податок на прибуток — прямий податок, що його сплачують суб’єкти господарювання за рахунок прибутку і який обраховується у відсотках від суми оподатковуваного доходу (прибутку) згідно з податковим законодавством.

Оподатковуваний прибуток визначається як валовий дохід, зменшений на суму валових витрат та на суму амортизації,тобто:

ОП =ВД –ВВ –А,

Ставка податку. Податковим кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток з 25% до 16 %, а саме:

З 01.04.2011 застосовується ставка 23 %;

З 01.01.2012 – 21 %;

З 01.01.2013 – 19%;

З 01.01.2014 – 16%.

Податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.
5.1.5 Податки за використання ресурсів
Податки за використання ресурсів
податок (плату)на землю

збір за першу реєстрацію транспортного засобу

податок на

нерухоме майно

збір за спеціальне використання природних ресурсів (плату за воду, плату за корисні копалини

збір за забруднення природного середовищаПодаток (плата) на землю.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка,

платниками – землекористувачі (у тому числі орендарі).

землі сільськогосподарського призначення

(ставки земельного податку встановлено з 1 гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової оцінки цих угідь);


Землі

населених

пунктів

(ставки встановлюються у розмірі 1% від грошової оцінки землі)Землі

Джерела і порядок сплати податку. Податок нараховується з дня виникнення права власності або права користування і обчислюється за станом на 1 січня, а до 1 лютого відповідні дані надаються до податкової адміністрації.
Л – 1 с. 134 - 171
Зміст Зміст

Тема: 10.1. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Фінансова санація підприємства


Час – 90 хв.

Тип лекції: оглядове заняття, лекція - пояснення

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку, опорний конспект

d:\картинки\ежедневник и ручка.gif План.

10.1.1. Фінансова криза на підприємстві та причина її виникнення.

10.1.2. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

10.1.3. Банкрутство підприємства: причини та наслідки.


10.1.1. Фінансова криза на підприємстві та причина її виникнення.

Основні фактори кризи на підприємстві

Зовнішні фактори:

Внутрішні фактори:

 • спад кон’юнктури в економіці в цілому

 • відсутність стратегічної спрямованості дій підприємства

 • значний рівень інфляції

 • нестабільність господарського (і особливо податкового)законодавства

 • дефіцити в організаційній структурі

 • нестабільність фінансового і валютного ринків

 • посилення конкуренції в галузі

 • посилення монополізму на ринку

 • незадовільне використання виробничих ресурсів

 • дискримінація підприємств органами влади й управління

 • політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства чи у країнах підприємств – постачальників сировини (споживачів продукції)

 • непродуктивне утримання зайвих робочих місць

Фінансова стабілізація в умовах кризової ситуації може здійснюватися за такими основними напрямами:

10.1.2. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

Термін «санація» походить від латинського «sanare» й перекладається як оздоровлення чи лікування. У фінансовому словнику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності.


  • покриття поточних збитків і ліквідація причин їх виникнення,

  • відновлення чи збереження ліквідності і платоспроможності підприємств,

  • скорочення всіх видів заборгованості,

  • покращення структури оборотного капіталу,

  • формування фондів фінансових ресурсів
Мета фінансової санації

10.1.3. Банкрутство підприємства: причини та наслідки.

Керівники підприємств повинні звернути увагу і на такі ознаки можливого банкрутства:Ознаки банкрутства

падіння ринкової вартості цінних паперів товариства;

зниження потоків грошових коштів;

роботу підприємства в галузі, де велика ймовірність банкрутства;

новостворене підприємство;

зменшення дивідендів.
Етапи проведення санаційного аудиту

ДЖЕРЕЛА:

- внутрішні

- зовнішні

НАПРЯМКИ:

- оперативний

- стратегічний

Збирання та

систематизація інформації про підприємство

Етапи проведення санаційного аудиту

ФІНАНСОВИЙ СТАН:


 • Оцінка динаміки і структури валюти балансу;

 • Аналіз джерел власних коштів;

 • Аналіз структури дебіторської (кредиторської) заборгованості;

 • Аналіз структури активів;

 • Аналіз формування та використання прибутку


ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА СФЕРА:

 • Характеристика виробництва;

 • Стан використання основних засобів;

 • Використання трудових ресурсів;

 • Конкурентне середовище;

 • Об’єкти соцкультбуту та незавершене будівництво;

 • Екологічна сфера


СИМПТОМИ КРИЗИ:

 • Рівень ліквідності;

 • Рівень прибутковості;

 • Якість менеджменту;

 • Відносини зі споживачами, виробничими партнерами та державними органами;

 • Відносини із засновниками;

 • Відносини з банками

ІНДЕТИФІКАЦІЯ «СЛАБКИХ МІСЦЬ»:

 • Дефіцит ліквідності;

 • Високий рівень заборгованості;

 • Високий рівень собівартості порівняно з конкурентами;

 • Прорахунки в інвестиційній сфері;

 • Відсутність контролінгу;

 • Низька якість маркетингу тощо

Прийняття рішення про санацію чи ліквідацію

(висновок про санаційну придатність підприємства)

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА СИМПТОМІВ КРИЗИ ТА ВИЯВЛЕННЯ «СЛАБКИХ МІСЦЬ»
РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ФАКТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

(оцінка глибини фінансової кризи)

Л – 1 с. 337 – 344 Зміст Зміст

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка