Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка19/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40

Тема: 4.2. Планування прибутку на підприємстві.

Час – 2 години

Тип лекції: Самостійне вивчення

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку, бланки фінансової звітності.

План.

4.2.1. Використання базової рентабельності під час планування прибутку4.2.2. Механізм утворення і використання чистого прибутку підприємства

4.2.3. Прогнозування і планування прибутку


4.2.1. Використання базової рентабельності під час планування прибутку

Розрахунок базового прибутку здійснюється на підставі звітних або очікуваних даних за попередній період.

Базовий прибуток - це прибуток від випуску (реалізації) продукції в періоді, що передував плановому.

За його розрахунку здійснюється коригування звітного, очікуваного прибутку з урахуванням чинників, що на нього вплинули тоді, але не діятимуть у періоді, що планується: зміна оптових цін, припинення випуску окремих видів продукції, зміна рентабельності окремих видів продукції, зниження їх собівартості. Від точного розрахунку базового прибутку залежить точність усіх наступних розрахунків.
Приклад 1.

Базова рентабельність визначається діленням базового прибутку (30 000 грн.) на очікувану собівартість продукції за період, що передує плановому (150 000 грн.).

Базова рентабельність становитиме 20% (30 000 : 150 000 * 100%).

Собівартість порівнянної продукції в періоді, що планується, - 160000грн. Зниження собівартості продукції в періоді, що планується,- 1%.

Відтак собівартість порівнянної продукції в плановому періоді, виходячи із собівартості попереднього періоду, дорівнюватиме 158400 грн. (160000 : (100% - 1%) * 100%).

Прибуток від зниження собівартості порівнянної продукції в періоді, що планується, проти попереднього дорівнюватиме 1600грн. (160000 грн. - 158400 грн.).

Прибуток від випуску (реалізації) порівнянної продукції в періоді, що планується, виходячи з рівня базової рентабельності, становитиме 31680 грн. (158400 грн. * 20% : 100%).

Різниця 1680 грн. (31680 грн. - 30000 грн.) - це збільшення прибутку від випуску (реалізації) порівнянної продукції в періоді, що планується, унаслідок впливу такого чинника, як збільшення обсягу випуску продукції.


Прибуток від випуску (реалізації) непорівнянної продукції може бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. За браком таких прибуток розраховується для всієї непорівнянної продукції з використанням показника середньої рентабельності продукції по підприємству.
Приклад 2.

Собівартість непорівнянної продукції, що планується до випуску і реалізації, - 25000 грн. Середня рентабельність продукції на підприємстві в поточному періоді - 20%. Прибуток становитиме 5 тис. грн. (25 тис. грн. * 20% : 100%).


Слід зазначити, що в тому разі, коли розрахунок прибутку розглянутими вище методами здійснений виходячи із загального випуску продукції, окремо розраховується прибуток від реалізації продукції. При цьому враховується обчислена сума прибутку від випуску продукції, а також зміна прибутку в залишках нереалізованої продукції. Може бути використана така формула розрахунку:
Прп = Пзпп + Пвп – Пзкп, де
Прп - прибуток від реалізації продукції;

Пзпп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду;

Пвп - прибуток від випуску продукції;

Пзкп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Прибуток у залишках нереалізованої продукції можна розраховувати за методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. Проте, як правило, дуже складно визначити асортимент, перелік виробів у залишках, особливо на кінець періоду, що планується.

Тому частіше прибуток у залишках нереалізованої продукції розраховується за показником рентабельності продукції. При цьому прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду обчислюється множенням собівартості цих залишків на середню рентабельність продукції на підприємстві в попередньому періоді (або в четвертому кварталі попереднього року за розрахунку прибутку на плановий рік).

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду можна розрахувати множенням їхньої собівартості на середню рентабельність продукції на підприємстві в період, що планується (або в четвертому кварталі планового року за розрахунку прибутку на плановий рік).

Зведений розрахунок прибутку від реалізації продукції можна здійснити за такою таблицею 1.Показник

Сума

(тис. грн.)1. Залишки продукції на початок планового періоду:
- за оптовими цінами

220

- за собівартістю

190

Прибуток

30

2. Випуск продукції в плановому періоді:
- за оптовими цінами

7000

- за собівартістю

5600

Прибуток

1400

3. Залишки продукції на кінець планового періоду:
- за оптовими цінами

200

- за собівартістю

160

Прибуток

40

4. Реалізація продукції в плановому періоді (1+2-3):
- за оптовими цінами

7020

- за собівартістю

5630

Прибуток

1390

Щодо аналітичного методу розрахунку і методу з використанням показника витрат на 1 грн. продукції, то методологія й окремі положення можуть бути застосовані також і на підприємствах сфери послуг.
4.2.2. Механізм утворення і використання чистого прибутку підприємства

Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

- ЧД (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- Валовий прибуток (збиток);

- Фінансовий результат від операційної діяльності;

- Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

- Прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

- Прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності ;

- Чистий прибуток.

Різниця між чистим доходом (ЧД) і собівартістю(СВ) реалізованої продукції називається валовим прибутком(ВП).


ВП = ЧД - СВ
Собівартість продукції (робіт, послуг) – це поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі.

За визначенням відношення до собівартості продукції:

Витрати на продукцію – це витрати, пов’язані з виробництвом – це матеріали, заробітна плата, амортизація верстатів тощо, пов’язані з функцією виробництва продукції (Створюють виробничу собівартість продукції).

Витрати періоду – це витрати, які не включаються до виробничою собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені ( це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати).

Сальдо доходів і видатків операційних та позареалізаційних збільшує або зменшує прибуток від продажів і формує прибуток до оподаткування.

Після сплати податку на прибуток у підприємства залишається прибуток від звичайної діяльності. У випадку виникнення надзвичайних видатків і доходів цей прибуток коригується на величину різниці між надзвичайними доходами і видатками. У результаті формується чистий (нерозподілений) прибуток звітного періоду.

Особливістю розподілу прибутку є формування резервного фонду, що призначений для покриття збитків.Етапи розподілу прибутку підприємства:

І етап - використання загального прибутку (державою і підприємством) у відсотках, який залежить від :

  • податкової політики держави;

  • кількості податків;

  • об’єкта оподаткування;

  • ставок оподаткування.

ІІ етап - використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства:

  • Виплата дивідендів;

  • Розширення та оновлення виробництва;

  • Фінансові інвестиції;

  • Придбання нерухомості;

  • Створення та поповнення резервних фондів;

  • Соціальні програми.

Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється виключенням із загальної суми прибутку тільки податку на прибуток. Отримання і сплата штрафів тепер враховуються при визначенні прибутку від іншої операційної діяльності, тобто в процесі формування прибутку. Отже, сплата штрафів підприємством безпосередньо не впливає на обсяг його чистого прибутку, як це мало місце раніше.

Згідно з прийнятими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не передбачено формування за рахунок прибутку ряду цільових фондів, як це мало місце раніше. Передбачено облік використання чистого прибутку на створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, інші напрямки використання.


4.2.3. Прогнозування і планування прибутку

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування суми прибутку суб'єктів господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів.

Прогноз фінансових результатів представлений у вигляді схеми 1.

Витрати на збут

Виручка від реалізації

Виробнича собівартість продукції

Адміністративні витрати

Прибуток від реалізації

Нерозподілений прибуток

Використання прибутку

Податок на прибуток

Всього валовий прибуток

Прибуток від інших операцій

Прибуток від фінансових операцій

( + )
( - ) ( + )

( - ) ( + )
( - ) ( - )

( = ) ( - )

( = )
Розрахунок обсягу реалізації і прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших фінансових результатів представлений у таблиці 2.

http://library.if.ua/content/images/fin2/122.gif

Розподіл прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших фінансових результатів представлений у таблиці 3.http://library.if.ua/content/images/fin2/123.gif

Зміст Зміст


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка