Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка18/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   40

Тема: 4.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Час – 2 години

Тип лекції: Самостійне вивчення

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку, бланки фінансової звітності.

План.

4.1.1. Поняття прибутку, роль і місце прибутку в економіці і фінансах підприємства.4.1.2. Функції прибутку

4.1.3. Формування прибутку від звичайної діяльності.


4.1.1. Поняття прибутку, роль і місце прибутку в економіці і фінансах підприємства.
Перевищення доходів над витратами становить прибуток.

Прибуток - це частина чистого доходу, що безпосередньо одержують суб'єкти господарювання після реалізації робіт, послуг.Прибуток - це результативних показник, що характеризує кінцеві підсумки роботи підприємства за звітний період.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим вищий показник прибутку тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

В нормативних актах визначення доходу пов’язане із принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визначаються, коли вони відбуваються, а не тоді коли вони отримуються або сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Принцип нарахування застосовується одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визначаються на підставі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Схема. Визначення доходів у фінансових звітах.Доходами не визнаються:

Сума ПДВ, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та інших фондів;

Сума попередньої оплати продукції( товарів, робіт, послуг);

Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

Сума завдатку під заставу або погашення позики, згідно договору.

З метою визначення доходу та визначення його суми доходи поділяються:

доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, інших активів;

доходи від надання послуг;

доходи від використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від звичайної і надзвичайної діяльності. Отже, справжнім доходом є чистий доход (виручка) від реалізації, який розраховується:

ЧД = Д - ПДВ - АЗ - ІЗП – ІВ, де

ЧД – чистий дохід;

Д – дохід (виручка від реалізації);

ПДВ – податок на додану вартість;

АЗ – акцизний збір;

ІЗП – інші збори і податки;

ІВ – інші відрахування з доходу.
4.1.2. Функції прибутку
Прибуток як економічна категорія виконує наступні функції :

1. Функція ваги ефективності спільного виробництва;

2. Стимулююча функція.

Функція ваги ефективності спільного виробництва заключається в тому, що безпосередньо прибуток і рентабельність являються основним показником успішності діяльності підприємства і визначають прийняття таких рішень як вихід підприємства на нові ринки збуту, перетік капіталу з одних галузей в інші.

Стимулююча функція прибутку, заключається в тому, що дозволяє отримувати не тільки приватний дохід акціонерам компанії, пов’язаної з виплатою дивідендів але й створює можливість для збільшення капіталу і об’єму виробництва, росту сегменту ринку, на якому діє фірма, в свою чергу призводить до збільшення робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.
4.1.3. Формування прибутку від звичайної діяльності.
Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має певні особливості залежно від сфери діяльності суб'єкта господарювання: виробничої сфери, торгівлі, сфери послуг.

У виробничій сфері є особливості в розрахунках прибутку від реалізації продукції промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, будівельними організаціями, підприємствами транспорту. У сфері послуг будуть особливості визначення прибутку від надання послуг комерційними банками, страховими компаніями, інвестиційними фондами, підприємствами торгівлі.На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.

Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Для розрахунку необхідні такі вихідні дані.

1. Перелік і кількість продукції відповідної номенклатури (асортименту), що планується до виробництва і реалізації.

2. Собівартість одиниці продукції.

3. Ціна одиниці продукції (ціна виробника).


Приклад 1.

Умова:


Підприємство планує реалізувати 500 т зерна озимої пшениці. Собівартість 1 т 800 грн. Ціна реалізації 1200 грн.

1 варіант розрахунку.

Прибуток від реалізації 1 т продукції 400 грн. (1200 грн. - 800 грн.). Прибуток від реалізації продукції 200 тис. грн. (500*400 грн.).2 варіант розрахунку.

Обсяг реалізації всієї продукції 600 тис. грн. (500*1200грн.). Собівартість реалізованої продукції 400 тис. грн. (500*800грн.). Прибуток від реалізації продукції складає 200тис. грн. (600тис.грн. – 400тис. грн.).


Цей метод розрахунку застосовується за відносно невеликого асортименту продукції. Метод достатньо точний, але надто трудомісткий, коли реалізується великий асортимент продукції. Крім того, він не дає можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.

Розрахунок прибутку на підставі показника витрат на 1 грн. продукції. Це укрупнений метод. Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунку прибутку від випуску, реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про виробничі витрати та реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді.
Приклад 2.

Умова:


Витрати на 1 грн. продукції, що реалізується в звітному періоді, - 82 коп. (розраховується діленням собівартості продукції на обсяг реалізації в оптових цінах). Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 2 коп. Обсяг реалізації продукції в періоді, що планується, в оптових цінах - 1100 тис. грн.

1-й варіант розрахунку.

Витрати, що плануються на 1 грн. реалізованої продукції, - 80 коп. (82 коп. - 2 коп.). Собівартість продукції, що її буде реалізовано в плановому періоді, - 880 тис. грн. (1100 тис. грн.*0,80 грн.). Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді - 220 тис. грн. (1100 тис. грн. - 880 тис. грн.).


2-й варіант розрахунку.

Витрати, що плануються на 1 грн. реалізованої продукції, - 80 коп.


(82 коп. - 2 коп.). Прибуток на 1 грн. продукції, що її буде реалізовано в плановому періоді, - 20 коп. (100 коп. - 80 коп.). Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді 220 тис. грн. (1100 тис. грн. * 0,20 грн.).
За цього методу розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку, його зміну.

Економічний (аналітичний) метод. Може використовуватися для розрахунку прибутку від випуску (реалізації) продукції. Він відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.

Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівнянною і непорівнянною продукцією в плановому періоді.

Порівнянна продукція - це продукція, що вироблялася в попередньому періоді.

Непорівнянна продукція - це продукція, що не вироблялася на підприємстві в попередньому періоді.

Розрахунок прибутку за порівнянною продукцією здійснюється в такій послідовності:


  • визначається очікуваний базовий прибуток і базова рентабельність продукції;

  • порівнянна продукція планового періоду визначається за собівартістю періоду, що передував плановому;

  • виходячи з рівня базової рентабельності продукції розраховується прибуток за порівнянною продукцією в плановому періоді;

  • розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в періоді, що планується.

Із розглянутих методів обчислення прибутку метод прямого розрахунку практично може бути використаний на підприємствах різних сфер діяльності і галузей економіки.

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства в цілому можна здійснити за такою схемою (тис. грн.):

Зміст

(тис. грн.)

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6300

2. Відрахування з доходу:
- податок на додану вартість

1050

- акцизний збір

320

- рентні платежі
- інші відрахування

250

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (1-2)

4680

4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5. Валовий прибуток (збиток) (3-4)

1680

6. Інші операційні доходи

1240

7. Адміністративні витрати

950

8. Витрати на збут

220

9. Інші операційні витрати

660

10. Фінансові результати (прибуток) від операційної діяльності (5 + 6 -7-8-9)

1090

Зміст Зміст


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка