Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка11/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   40

6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ


Програма

Роль кредитів у фінансовій діяльності підприємств. Основні принципи кредитування. Оформлення підприємством кредиту в банку. Основи організації банківського кредиту: сутність кредиту і Його роль; класифікація кредитів комерційних банків; умови кредитної угоди; позиковий відсоток і його диференціація; активні та пасивні кредитні операції, ступені процесу кредитування; комерційні та споживчі кредити; операції з цінними паперами. Небанківське кредитування.

Прочитайте
Л-1 с. 235 - 259 , Л-2 с. 128 – 154, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що кредит дозволяє більш раціонально організовувати оборот коштів підприємств, не відволікаючи значні ресурси в створення грошових фондів і зайвих запасів сировини і матеріалів. До об'єктивних факторів можна відносити такі як галузеву належність підприємства; характер виробничого пронесу; сезонність виробництва. До суб'єктивних факторів можна віднести: рівень організації виробництва; рівень організації збуту і постачання; ступінь розвитку товарного ринку; інші фактори.

Можна виділити такі види кредитів, які надаються підприємству: банківський; комерційний (товарний); державний; лізинговий.

Позички банків можна класифікувати за: призначенням та характером використання позичених коштів; наявністю та характером забезпечення; строками використання; методами надання та способами погашення; кількістю кредиторів.

До банківських послуг, що мають кредитний характер, також належать акцептний кредит; авальний кредит; обліковий кредит; факторинг.

При вивченні даної теми необхідно визначити у яких формах може бути забезпечення зобов'язань з повернення кредиту.

Необхідно з’ясувати як поділяються позички за строком використання позички; за методами надання позички; за способами погашення позички; за характером та способом сплати проценту; за кількістю кредиторів.

При вивченні даної теми необхідно визначити яку інформацію подає підприємство, яке бажає отримати кредити.

Комерційний кредит - це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу.

Основна мета комерційного кредиту - прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.

Нині на практиці застосовуються переважно три різновиди комерційного кредиту: кредит із фіксованим терміном погашення; кредит із погашенням після фактичної реалізації позичальником одержаних товарів; кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення попередньої заборгованості.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання 1. Скласти анкету на отримання кредиту щодо програми мікрокредитування.

Умова: Підприємець Іванчук Василь Семенович (ідентифікаційний код 2234215634) 20.01.10 отримує кредит у АБ «Полтава-банк» директор Р.М. Левін) за кредитним договором № 05\10-102 у сумі 10000 грн. на поповнення оборотних коштів. Термін користування кредитом 12 місяців. Кінцевий строк погашення 15.02.11.

Кредит видається під 24,5 відсотки річних.

У разі несвоєчасного погашення 52 відсотки річних від суми непогашеної заборгованості.

Банк зобов'язується відкрити наступні рахунки для видачі кредиту:

кредитний 2062 3 486595 300

особовий по відсотках 2068 9 486595 300

рахунок комісії 61111 909824 751

У забезпечення кредиту надається житловий будинок.

Висновок експерта про вартість житлового будинку (28,3 тис. грн.). Будинок цегельний, висота - 2,8 м, площа - 96,7 м, житлова - 57,7м, кількість кімнат - 5. Крім того.

Приватний підприємець В.С. Іванчук подав до банку документи. 1. Довідка з сільської ради про заборгованість за податками та страховими платежами.

 2. Довідка про склад сім'ї та кількість прописаних у будинку, що належить В.С. Іванчуку .

 3. Довідка від податкової інспекції про наявність заборгованості за єдиним податком громадян.

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

 1. Копія свідоцтва про право власності на житловий будинок.

 2. Довідка з сільської ради про те, що за В.С. Іванчуком значиться земельна ділянка 0,65 га.

АНКЕТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЕМ

Прізвище Ім'я по батькові

Телефон


Місце проживання

Сімейний стан

Склад сім'ї

Останнє місце роботи

Дохід за квартал 20 _ р.

Основний дохід

Інші доходи

Витрати за __квартал 20__р.

Поточні витрати

Інші витрати__________________

Мета отримання кредиту ________________________________________

______________________________________________________________

Сума кредиту __________________________________________________

Спосіб погашення ______________________________________________

Перелік нерухомого майна, що є власністю клієнта

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

Характеристика нерухомого майна

Стан: 1 добре, 2 задовільне, 3 погане.

Упорядження місцевості: освітлення так, ні

Наявність власного транспорту так, ні

Матеріал виготовлення будинку: цегла, бетон

Зношеність будинку

Кількість поверхів

Площа (м кв.) загальна житлова

Висота приміщення

Кількість кімнат суміжні, роздільні

Стан будівлі: після капітального ремонту, після косметичного ремонту Підлога: паркет, лінолеум, дощатий, ДВП.

Дата заповнення Підпис
Завдання 2. Запишіть до конспекту Перелік документів, необхідних для розгляду заявки на отримання кредиту.

Завдання 3: Скласти графік погашення кредиту

(Згідно даних із завдання 1).Місяць

Залишкова вартість кредиту

% за користування кредитом

Сума до сплати

Лютий


Березень


Квітень


Травень


Червень


Липень


Серпень


Вересень


Жовтень


Листопад


Грудень


Січень


Разом:


Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 6. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст


7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

7.1. Майно підприємства. Джерела формування майна підприємства.


Програма

Майно підприємства. Джерела формування майна підприємства. Склад і структура необоротних активів підприємства. Оцінка основних засобів підприємства. Залежність методів оцінки від джерел надходження на підприємстві. Первісна та балансова вартість основних фондів. Індексація балансової вартості основних виробничих засобів Показники стану і ефективності використання необоротних активів.

Амортизаційні відрахування: знос основних засобів; знос нематеріальних активів; знос малоцінних та швидкозношуваних предметів. Прискорена амортизація.

Прочитайте


Л-1 с.192 - 208, Л-2 с.154 - 168, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що до основних засобів згідно з П(С)БО 7 належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг,надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Виробничі основні фонди є частиною основних засобів, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні інвестиції.

Невиробничі основні фонди – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в господарській діяльності, але перебувають на балансі підприємства.

При вивченні теми з’ясуйте на які групи за П(С)БО поділяються основні виробничі фонди.

Співвідношення окремих груп основних засобів становить їхню структуру.

У П(С)БО 7 визначено такі види оцінки основних засобів.

Первісна вартість основних засобів; Переоцінена вартість; Ліквідаційна вартість; Залишкова (балансова)вартість основних засобів.

Відтворення основних засобів – це процес безперервного їх поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.

У процесі виробництва основні засоби зношуються фізично і «старіють» морально. Рівень фізичного зносу основних засобів визначається у процесі нарахування амортизації. Знос об’єкта – це сума амортизації з початку його корисного використання. Розрізняють два види зносу основних засобів – фізичний і моральний. Амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Зверніть увагу на методи нарахування амортизації, на показники стану й ефективності використання основних засобів які можна об’єднати у три групи.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання 1. Обчислити показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства на підставі таблиці.


Показники ефективності використання основних засобів (тис. грн.)

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення (+,-) 2012 року від:

2011 року

Виручка від реалізації продукції,

тис. грн.394,60

272,50
Прибуток (збиток), тис. грн.

-51,50

-37,30
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

210,75

181,15
Середньорічна чисельність працівників, чол.

12,00

11,00
Фондовіддача


Фондомісткість


Фондоозброєність


Рентабельність (збитковість) основних засобів, %


Продуктивність праці, тис. грн.


Рівень ефективності використання основних засобів, %Завдання 2. На основі наведених у таблиці даних визначити загальну балансову вартість основних фондів, амортизаційні відрахування на І квартал планового року, провести індексацію балансової вартості груп основних засобів, якщо індекс інфляції за попередній рік становив 112,3%.


Склад основних виробничих фондів

Вартість основних виробничих

засобів станом на 01.10.20__ р.Вартість придбаних основних

виробничих засобів з урахуванням

витрат на їх поліпшення

в ІV кв. 20__ р.Вартість виведених

основних виробничих запасів

у ІV кв.20__ р.


Сума амортизаційних

відрахувань за

ІV кв.20__ р.


 1. Будівлі і споруди

5498,0

285,3

132,2

68,7

 1. Автотранспорт, меблі, прилади

2128,0

97,5

44,4

112,5

 1. Інші основні засоби

4674,0

323,9

186,7

175,3

Усього

Розрахунок:

Завдання 3. Визначити річну суму амортизації із застосуванням прямолінійного методу.

Умова: Придбано об'єктів вартістю 6000 гр. од. з терміном корисного використання 5 років.

Річна норма амортизаційних відрахувань складає 20 % ((1:5)х100 %), згідно умови.Розрахунок:

Таблиця. Розрахунок амортизаційних відрахувань за прямолінійним методомЗалишкова вартість

на початок періоду, гр. од.Норма

амортизації,

%


Сума

амортизації,

гр.од.


Залишкова вартість,

гр. од.


Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 7.1. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст7.2. Капітальні вкладення по відтворенню основних фондів. Інвестиції.


Програма
Капітальні вкладення по відтворенню основних фондів: капітальні вкладення; передача об'єктів засновниками акціонерного товариства в рахунок своїх внесків в статутний фонд; безкоштовне отримання основних засобів від державних, юридичних та» фізичних осіб. Способи проведення капітальних вкладень: господарський, капітальний, змішаний.

Інвестиції: реальні (прямо в основні засоби); фінансові (цінні папери, банк); інтелектуальна (купівля патенту, ноу-хау, ліцензії). Джерела фінансування капітальних вкладень. Кредитування і відтворення необоротних активів. Фінансове забезпечення і експертна оцінка проектів капітальних вкладень.

Необоротні активи як частина майна підприємства. Необоротні активи та джерела їх формування.

Прочитайте


Л-1 с. 293 - 307 , Л-2 с.168 - 181, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що капітальні вкладення - це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто розрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних вкладень включає два розділи: І розділ - "Капітальні витрати", II розділ "Надходження коштів".

На підставі бюджету капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень.

За складання бюджету капітальних витрат і здійснення капітальних вкладень, треба враховувати їхню структуру. Розрізняють технологічну та відтворювальну структури капітальних вкладень.

Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких витрат: будівельні роботи; придбання устаткування, інструментів та інвентарю; монтаж устаткування; проектно-дослідні роботи; інші витрати.

Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

При вивченні теми з’ясуйте від яких факторів залежить Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути власні фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів; кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві є джерелом фінансування капітальних вкладень тоді, коли в процесі будівництва скорочується потреба в оборотних коштах на плановий період.

Фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до плану капітального ремонту. Зазвичай він складається на рік у цілому по підприємству на підставі відповідних кошторисно-фінансових розрахунків.

Порядок фінансування капітального ремонту в основному залежить від способу його проведення (підрядного чи господарського).

Інвестиційна діяльність підприємства - це об'єктивний процес, що має свою логіку, і розвивається відповідно до властивих йому закономірностей і відіграє важливу роль в господарській діяльності підприємства, оскільки по своїй економічній природі інвестиції являють собою відмову від сьогочасного споживання заради одержання прибутків у майбутньому. Тому інвестиційний процес починається з визначення інвестиційної стратегії підприємства

Інвестиційний проект – це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Робота над інвестиційним проектом розпочинається з бізнес-плану.

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, зокрема основні фонди й обігові кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Однією з найважливіших економічних проблем під час інвестицій у нерухомість (земельні ділянки, виробничі або житлові будівлі, споруди тощо) є точна та правильна вартісна оцінка нерухомого майна. Сьогодні на практиці існує багато методів визначення вартості об'єкта нерухомості. Більшість із них об'єднані у три підходи: дохідний; порівняльний (ринковий); витратний майновий.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання 1: Дати відповіді на запитання:

 • Інвестиції – це?

 • Валові інвестиції – це?

 • Чисті інвестиції – це?


Завдання 2: Накреслити таблицю «Класифікація інвестицій підприємства».


Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 7.2. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст

8. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ8.1. Сутність оборотних засобів. Визначення потреби в оборотних засобах.

Програма

Сутність оборотних засобів. Оборотні засоби та засоби обігу. Власні та залучені оборотні засоби. Склад, структура оборотних засобів підприємства. Організація та розміщення оборотних засобів. Поняття стану оборотних засобів. Нестача власних обігових коштів, методи її визначення і джерела поповнення. Залишок власних обігових коштів і його використання.

Визначення потреби в оборотних засобах. Оптимальна потреба. Методи визначення потреби в обігових засобах. Метод прямого обчислення потреби в обігових засобах і сфери його застосування. Поняття норм І нормативів обігових коштів.

Прочитайте
Л-1 с. 208 - 235 , Л-2 с.104 - 127, ЕП
Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному виробничому циклі та їх вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. Вони представляють собою мінімально необхідні для виконання виробничої програми запаси сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин для ремонту, малоцінних і швидкозношуваних предметів, а також незавершеного виробництва.

Фонди обігу, хоча і не беруть участі безпосередньо у виробничому процесі, але є необхідним елементом для забезпечення єдності виробництва і обігу. Сфера їх функціонування створює передумови для виділення їх в самостійне поняття "фонди обігу". Фонди обігу складаються із запасів готової продукції на складі підприємства; товарів, відвантажених покупцям; залишку грошових коштів на рахунку в банку і касі підприємства.

Оборотні активи, як і інші фінансові категорії, розкривають свою сутність при виконанні відповідних функцій. Виробнича функція забезпечує безперервність процесу виробництва при постійному процесі формування на підприємстві запасів матеріальних ресурсів.

Платіжно-розрахункова функція оборотних активів передусім впливає на стан тієї частини, яка вилучена до сфери обігу, впливає безпосередньо на стан розрахунків і в цілому на грошовий обіг

Нормування оборотних активів на кожному підприємстві відбувається відповідно до кошторисів затрат на виробництво і невиробничих потреб, бізнес-плану, який відбиває всі сторони комерційної діяльності.

Нормування оборотних активів представляє собою досить трудомістку аналітичну діяльність, в процесі якої розробляються норми і нормативи.

Норма оборотних активів - це відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.

Норматив оборотних активів - це мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

Розрахунок нормативу здійснюється на підставі кошторису витрат, і оскільки останній періодично змінюється, виникає необхідність коригування нормативів. При цьому слід враховувати і витрати, не передбачені кошторисом: матеріали і запчастини для капітального ремонту, здійснюваного господарським способом, паливо для житлово-комунальних господарств тощо.

Визначення мінімальної потреби у власних оборотних активах означає встановлення розміру грошових коштів, авансованих у виробничі запаси, незавершене виробництво та запаси готової продукції. Такі розрахунки можуть бути виконані з використанням методів прямого розрахунку, аналітичного або коефіцієнтного.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:
Завдання 1. Визначити норматив по незавершеному виробництву рослинництва

за даними ____________ на поточний рік.Види незавершеного виробництва

Обсяг робіт за планом

Витрати на одиницю, грн.

Посів озимих на зерно, га

850


133

Оранка зябу, га

1600


128

Внесення добрив, т

600


145

Снігозатримання, га

1500


24

Коефіцієнт сезонності – 0,81
РОЗРАХУНОК

нормативу по незавершеному виробництву рослинництву:

___________________________ на ________________ рік


Види незавершеного виробництва

Обсяг робіт за планом

Витрати на одиницю, грн.

Всього витрат, тис. грн.

Посів озимих на зерно, га

Оранка зябу, га

Внесення добрив, т

Снігозатримання, га

Разом

Норматив по незавершеному виробництву рослинництва
Завдання 2. Визначити норматив по незавершеному виробництву тваринництва за даними ____________________ на поточний рік:


 1. На кінець року планується кількість бджолосімей – 210;

 2. планова собівартість 1 кг меду – 18 грн.

 3. Коефіцієнт сезонності – 1,0

 4. Інших видів незавершеного виробництва тваринництва не передбачається.


РОЗРАХУНОК

нормативу по незавершеному виробництву тваринництва


Завдання 3. Визначити норматив на запаси продукції за даними:

 1. Середні мінімальні залишки готової продукції у звітному році – 36107 грн.

 2. Фактично реалізовано продукції у звітному році – 896450 грн.

 3. Плановий обсяг реалізації на поточний рік – 1017512 грн.


РОЗРАХУНОК

нормативу на запаси продукції


Показники

Код

Сума, тис. грн.

1. Середні мінімальні залишки продукції у звітному році

010
2. Фактично реалізовано продукції у звітному році

020
3. Плановий обсяг реалізації продукції на поточний рік

030
4. Норма запасу продукції, % (ряд 1 : 2ряд • 100)

040
5. Норматив (ряд 4 • ряд 3 : 100)

050

Завдання 4. Визначити норматив витрат майбутніх періодів за даними:

Показники

Сума, грн.

1. Витрати майбутніх періодів на початок планового року

14200

2. Витрати майбутніх періодів, що передбачені в плані

11560

3. Витрати майбутніх періодів, що входять у собівартість планового року

9770

4. Норматив (ряд 1 + ряд 2 – ряд 3)


Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 8.1. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст

8.2. Економічний метод обчислення потреби в оборотних засобах і його використання. Показники ефективності використання власних коштів.

Програма

Економічний метод обчислення потреби в оборотних засобах і його використання. Загальний норматив оборотних засобів та його визначення з урахуванням елементів оборотних засобів та галузевих особливостей підприємства.

Показники ефективності використання власних коштів. Обертання оборотних засобів і шляхи його прискорення.

Прочитайте
Л-1 с. 208 - 235 , ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти економічний метод встановлення потреби в обігових коштах. Суть цього методу полягає у тому, що залежно від зростання обсягів виробництва коригується сукупна потреба в обігових коштах. Тоді передбачається також урахування очікуваного прискорення оборотності обігових коштів.

Для встановлення сукупної потреби у власних обігових коштах з урахуванням прискорення їх оборотності необхідно обрахований за наведеною формулою розмір сукупної потреби помножити на різницю між одиницею і відсотком прискорення оборотності коштів.

Різновидом економічного методу розрахунку сукупної потреби у власних обігових коштах є контрольний метод. Контрольний розрахунок виконується окремо на двох групах обігових коштів. Поділ обігових коштів на дві групи здійснюється залежно від особливостей виробництва.

В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних активів.

Ефективність використання оборотних активів не можна виміряти за допомогою одного показника, для цього необхідна система показників.

Важливим показником інтенсивності використання оборотних активів є швидкість їх обертання.

Прискорення обертання оборотних активів і вивільнення в результаті цього їх певної суми дозволяє підприємству спрямувати їх за своїм бажанням і обійтись без залучення додаткових фінансових ресурсів.

Пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:
Завдання1: Дати відповіді на запитання:


 • У чому полягає суть економічного методу?

 • За якою формулою розраховують сукупну потребу у власних обігових коштах?

 • Як розраховують сукупну потребу у власних обігових коштах контрольним методом?

 • Хто застосовує економічний і контрольний методи обчислення обігових коштів?

Завдання 2: Задача.

Умова:

 1. Сукупна потреба в обігових коштах у звітному періоді – 20,0 тис. грн.;

 2. Товарна продукція за виробничою собівартістю:

  1. За планом попереднього року – 1630,0 тис. грн.;

  2. На плановий період – 1760,0 тис. грн.;

  3. Теж саме у відсотках до плану попереднього року – 107,98.

 3. Прискорення оборотності обігових коштів у плановому періоді – 2,0%

Розрахувати:

Сукупна потреба в обігових коштах на плановий період, тис. грн..:

  1. Без урахування прискорення оборотності коштів:
  1. З урахуванням прискорення оборотності коштів.


Завдання 3: Дайте характеристику заходам, за допомогою яких можна досягти поліпшення використання обігових коштів підприємства і підвищення ефективності виробництва?

Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 8.2. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст

8.3. Джерела формування оборотних запасів

Програма

Джерела формування оборотних засобів. Статутний капітал, чистий прибуток. Стійкі пасиви, їх склад і характеристика. Кредиторська заборгованість підприємств. Короткострокові кредити банків та інші кредитори.
Прочитайте
Л-1 с.208 - 235, Л-2 с.121 - 128, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що за джерелами формування обігові кошти поділяють на власні, залучені, позичені. На діючих підприємствах обігові кошти поповнюються за рахунок: збільшення акціонерного капіталу (прямих інвестицій засновників до статутного фонду); чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства; вільних амортизаційних коштів; залишків резервів, утворених за рахунок прибутку; коштів міністерств; асигнувань з бюджету та ін.

Як джерело формування обігових коштів підприємствами використовуються залучені кошти - кошти, прирівняні до власних (стійка кредиторська заборгованість). До коштів, які можна прирівняти до власних, належать сталі пасиви. Це кошти цільового призначення, які в результаті певної системи грошових розрахунків постійно перебувають у господарському обороті підприємств, а проте йому не належать. До їх використання за призначенням вони в сумі мінімального залишку є - джерелами формування обігових коштів підприємства.

Сталі пасиви - це мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам, відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців (замовників).

Кредиторська заборгованість - це короткострокові зобов'язання підприємств, які виникають за розрахунками з бюджетом; за розрахунковими документами, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за невідфактурованими поставками-розрахунками взаємних вимог; за векселями, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за короткостроковими кредитами.

До позичених джерел належать суми короткотермінових позик банку; надходження від продажу облігацій тощо.

До залучених належать кошти інших кредиторів, які надаються підприємствам, позичку під певний відсоток на термін до одного року з оформленням векселя чи іншого боргового зобов'язання.

Вексель є найпростішою й найпоширенішою формою кредитних грошей. Його виписує боржник і передає кредиторові. Сам факт видачі векселя означає фактично перетворення (перехід) товару в гроші.

Використання комерційного кредиту набуло певного розвитку в період становлення ринкової економіки, створення підприємств з різноманітними формами власності та надання значної самостійності підприємствам.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання1: Накреслити схему «Поділ обігових коштів залежно від принципів організації та управління».

Обігові кошти підприємстваПитання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 8.3. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст
9. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

9.1. Фінансове планування як процес визначення потреб підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень.


Програма

Фінансове планування як процес визначення потреб підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень. Сучасна концепція стратегічного фінансового планування. Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Методи фінансового планування.


Прочитайте
Л-1 с. 267 - 274, Л-2 с.181 - 192, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів і бюджетів щодо забезпечення функціонування і розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в наступному періоді.

Мета внутрішньофірмового фінансового планування – забезпечити фінансові можливості для успішної господарської діяльності, досягти прибутковості і конкурентоспроможності підприємства.

При вивченні даної теми необхідно з’ясувати значення фінансового прогнозування і планування .

Внутрішньофірмове фінансове планування базується на використанні трьох основних його систем: 1.Прогнозування фінансової діяльності. 2.Поточне фінансове планування. 3.Оперативне фінансове планування.

Система прогнозування фінансової діяльності є найбільш складною серед систем фінансового прогнозування і планування, що розглядаються. Перспективне фінансове планування включає розробку фінансової стратегії підприємства і прогнозування фінансової діяльності. Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних фінансових документів – прогнозу звіту про прибутки і збитки; прогнозу руху грошових коштів (потоків); прогнозу бухгалтерського балансу.

Після складання цих прогнозів визначають стратегію фінансування підприємства.

Поточне фінансове планування розглядається як складова перспективного фінансового плану і є конкретизацією його показників на поточний плановий період. Основними видами поточних фінансових планів підприємства є – план доходів і видатків з операційної діяльності; план доходів і видатків з інвестиційної діяльності; план надходжень і видатків грошових коштів (план руху грошових коштів); прогнозний баланс.

Зверніть увагу на принципи фінансового планування.

У процесі фінансового планування використовуються різні методи, тобто конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Найпоширенішими є такі: балансовий; нормативний; розрахунково-аналітичний; оптимізації планових рішень; моделювання.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 9.1. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст

9.2. Зміст та структура фінансового плану підприємства.


Програма

Зміст та структура фінансового плану підприємства. Виконання фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового плану.

Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового плану. Порядок її складання. Виконання фінансового плану.
Прочитайте
Л-1 с. 274 - 281 , Л-2 с.223 - 230, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Цей розділ бізнес-плану включає такі складові: прогноз обсягів реалізації; баланс грошових надходжень та витрат; таблицю доходів та витрат; прогнозований баланс активів та пасивів підприємства; розрахунок точки беззбитковості.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року. 2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники. 3. Розробка проекту фінансового плану.

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат.

Поточний фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється і може статися брак або надлишок фінансових ресурсів. Поточний фінансовий план можна розробляти на підставі річного плану руху грошових коштів за видами діяльності з розбивкою по кварталах.

З метою перевірки правильності складання кошторису доходів і витрат складається шахова таблиця до фінансового плану, де по горизонталі подаються напрями використання коштів, а по вертикалі - джерела (тобто витрати і надходження). Таблиця складається шляхом заповнення підсумкових показників з видатків і доходів. Потім по кожній статті видатків вказуються відповідні джерела фінансування.

Важливою ділянкою роботи фінансової служби підприємства є контроль за виконанням фінансового плану, проведення заходів, що сприяють успішній мобілізації доходів і найбільш ефективному використанню коштів.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 9.2. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст
9.3. Зміст оперативного фінансового плану надходжень коштів і платежів.

Програма

Зміст оперативного фінансування плану надходжень коштів і платежів. Його призначення. Баланс грошових витрат та надходжень. Визначення джерел власних та позикових коштів. Розробка платіжного календаря з грошових витрат та надходжень.

Прочитайте


Л-1 с. 274 - 281 , Л-2 с.230 - 237, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.

Річний фінансовий план (план доходів та витрат грошових коштів) характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансово-господарської діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень - оперативний фінансовий план.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання.

Зверніть увагу, що процес складання платіжного календаря можна розділити на декілька етапів.

Крім того, підприємство складає касовий план, тобто план обороту наявних коштів, в якому відображаються їх надходження і витрачання.

Касовий план - це план обігу готівки підприємства, який необхідний для контролю за її надходженням і втрачанням. Він розробляється на квартал і у встановлений строк представляється до комерційного банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 9.3. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст

10. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

10.1. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Фінансова санація підприємства.

Програма

Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Основні фактори розвитку кризових ситуацій на підприємстві. Фінансова криза на підприємстві та причина її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Банкрутство підприємства: причини та наслідки. Державне регулювання системи антикризового управління підприємствами.

Прочитайте


Л-1 с. 307 - 331, Л-2 с.237 - 258, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на фактори, які можуть обумовити фінансову кризу на підприємстві Їх прийнято ділити на зовнішні і внутрішні

Типовими наслідками впливу вищенаведених факторів на фінансово-господарську діяльність підприємства є – втрата клієнтів і покупців готової продукції; зменшення кількості замовлень і контрактів зі збуту; неритмічність виробництва,неповне завантаження потужностей; збільшення собівартості і різке зниження продуктивності праці; збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і понаднормативні запаси; виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і збільшення плинності кадрів; збільшення тиску на ціни; суттєве зменшення обсягів реалізації і,як наслідок,недоотримання виручки від реалізації продукції.

Використання внутрішніх фінансових резервів та інструментів стабілізації дозволяє не тільки суттєво знизити загрозу банкрутства, а й значною мірою зменшує потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел.

Фінансова стабілізація в умовах кризової ситуації може здійснюватися за такими основними напрямами: усунення неплатоспроможності; відновлення фінансової стійкості; зміна стратегії з метою прискорення економічного зростання.

У фінансовому словнику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків і ліквідація причин їх виникнення, відновлення чи збереження ліквідності і платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, покращення структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових ресурсів для проведення заходів виробничо-технічного і організаційного характеру.

Для оцінки загрози банкрутства необхідно провести аналіз фінансового стану підприємства. Насамперед слід перевірити його сумарну кредиторську заборгованість. Адже справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів)до боржника сукупно становлять не менше ніж триста мінімальних розмірів заробітної плати,які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання 1.: Накреслити схему «Укрупнена схема процесу банкрутства».
Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 10.1. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст
10.2. Аналіз фінансового і техніко-економічного стану підприємства.

Програма

Аналіз фінансового і техніко-економічного стану підприємства. Діагностика потенційного банкрутства підприємства. Складання плану фінансового оздоровлення підприємства. Завдання І зміст оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства. Форми фінансової звітності, введені в зв'язку з переходом на нові національні стандарти бухгалтерського обліку.

Загальна характеристика майна підприємства, його складу, розміщення і структури. Оцінка складу майна за показниками: основні кошти і довгострокові вкладення, обігові кошти (матеріальні обігові кошти, грошові кошти і короткострокові цінні папери).

Оцінка ліквідності обігових коштів підприємства, оцінка ефективності обігових коштів.

Платоспроможність підприємства як показник фінансового стану. Суть платоспроможності і її оцінка за даними балансу. Показники платоспроможності підприємства.

Прочитайте
Л-1 с. 335 - 344 , Л-2 с., 181 – 206, ЕП
Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що фінансовий аналіз - це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

Перед тим як приступити до проведення аналізу фінансового стану підприємства, потрібно точно визначити вихідну мету аналізу. Від мети залежить ступінь деталізації і глибина досліджень по окремих напрямках аналізу: аналіз майна та джерел його формування; аналіз структури витрат; аналіз структури балансу й оборотних коштів; аналіз ліквідності і фінансової стійкості; аналіз грошового потоку; аналіз оборотності; аналіз прибутковості; аналіз ефективності діяльності компанії.

Основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства і фінансових результатів його діяльності.

Для вирішення конкретних завдань фінансового аналізу застосовується цілий ряд спеціальних методів, які дозволяють одержати кількісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Фінансовий аналіз використовує цілий ряд методів як загальнонаукових і загальноекономічних, так і специфічних методів фінансового аналізу.

Можна виділити серед них шість основних методів фінансового аналізу: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз; метод фінансових коефіцієнтів; порівняльний аналіз; факторний аналіз.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).
Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 1. (Розділ 7. Електронного посібника)
Зміст Зміст


10.3. Суть фінансової стійкості підприємства та її значення. Система показників фінансової стійкості.

Програма

Суть фінансової стійкості підприємства та її значення. Система показників фінансової стійкості.

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельної роботи підприємства на його фінансовий стан.

Підходи до аналізу і оцінки ділової активності підприємства. Ймовірність банкрутства підприємства.

Оцінка балансового прибутку. Оцінка факторів, що впливають на прибуток від реалізації продукції. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Прочитайте
Л-1 с. 337 - 344, ЕП
Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що фінансова стійкість – це характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити висновки: про інтенсивність використання позикових засобів; про ступінь залежності від короткострокових зобов'язань; про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів) – коефіцієнта фінансової незалежності (автономії); коефіцієнта фінансування; коефіцієнта фінансового лівериджу; коефіцієнта покриття процентів; коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами; коефіцієнта маневреності власного капіталу.

d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).
Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 10.3. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка