Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програмаДата конвертації15.04.2016
Розмір296 Kb.
#10073
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА НОТАРІАЛЬНОГО ТА ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ І АДВОКАТУРИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИАДВОКАТСЬКА ЕТИКА

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокатська етика» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«22» листопада 2013 року – 26 с.


Розробник: Бондар Ірина Вадимівна,

асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук

Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокатська етика» затверджена на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Протокол № 4 від «19» грудня 2013 року

Завідувач кафедри цивільного права ____________ Фурса С.Я.

«19» грудня 2013року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 2/01 від «24» грудня 2013 року

Голова науково-методичної комісії ____________Безклубий І.А.

«24» грудня 2014 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

© Бондар І.В., 2013

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Адвокатська етика» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань права з напряму підготовки ДК 009:2010 “Діяльність в сфері права”, спеціальності - 8.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією адвокатура.

Викладається у ІІ семестрі І курсу магістратури в обсязі – 72 год.(2 кредити ECTS) зокрема: лекції –18 год., практичні - 0 год. семінарські заняття – 16 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 7 год. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – формування у студентів – маийбутніх адвокатів професіийних та морально-етичних правил адвокатської діяльності та їх особистої поведінки.

Завдання – вивчення основних вимог до професіийної поведінки адвокатів, які ґрунтуються на певних принципах, правилах та спрямовані на підвищення авторитету адвокатури Украіїни та зміцнення престижу професії адвоката.

Структура курсу

Навчальна дисципліна включає один модуль, якій охоплює 7 тем. За підсумками вивчення дисципліни передбачається написання модульної контрольної роботи.

Завершується вивчення дисципліни «Адвокатська етика» складанням заліку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • теорію адвокатури в Україні, зокрема понятіийний апарат, організацію адвокатури в Україні, норми та їх сутність;

 • норми Закону України « Про адвокатуру», Правила адвокатської етики та міжнародні акти, які регламентують питання адвокатської етики:

 • принципи адвокатської етики;

 • обов’язки адвоката перед державою та суспільством при виконанні адвокатських обов’язків, щодо колег, клієнтів, щодо професії;

 • відповідальність, яка настає за порушення адвокатом правил етики;

 • наукові доробки вчених, присвячені проблемним питанням етики адвоката.

вміти:

 • використовувати набуті знання у практичній діяльності;

 • вільно володіти державною мовою;

 • грамотно письмово висловлювати власні думки;

 • правильно застосовувати норми матеріального права;

 • проводити правороз’яснювальну роботу серед населення.

Місце дисципліни- знання, отримані при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам-маийбутнім адвокатам при здіийсненні ними їх професійноії діяльності займати правильну позицію у відносинах з клієнтами, колегами та контролюючими органами, чесно, добросовісно виконувати обов’язки адвоката та підвищувати престиж цієї професії.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Даний спецкурс перебуває у тісному зв'язку з такими дисциплінами як: «Адвокатура України», «Участь адвоката в Європейському суді з прав людини», «Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні» тощо. При вивченні даного спецкурсу слід робити акцент на взаємодії норм Закону «Про адвокатуру» з Правилами адвокатської етики та відповідності їх міжнародним стандартам у даній галузі.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 - 9. Обов’язковим заліку є написання модульнихконтрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю :
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. – 20 бали

Min. – 10 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

0,5

2

0,5

2

Самостійна робота

1

5

1

5

Вирішення задачі

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Модульна контрольна робота

1

10

1

10Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум –20 балів для одержання заліку обов’язково відпрацювання через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або шляхом написання реферату на тему, задану викладачем. За 10 днів до початку складання заліку викладач припиняє приймати відпрацювання.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

Лектор може додати ще до 20 балів, до отриманих на практичних заняттях, за рахунок виконання додаткових завдань наданих викладачем студентам.


При простому розрахунку отримаємо:
Змістовний модуль

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

40

60

Максимум

40

60

100


При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Поняття етики, її суть, значення та співвідношення з професійною етикою ( 4 год.).

Поняття етики як філософської науки та її співвідношення із професійною етикою. Етика адвоката як один із видів професійної етики. Суть та значення адвокатської етики.Тема 2. Професійна етика адвокатів зарубіжних країн ( 6 год.)

Основні міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють правила адвокатської етики. Особливості розвитку адвокатської етики у країнах пострадянського простору. Особливості професійної етики адвокатів у країнах Західної Європи.Тема 3. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності ( 6 год.).

Етичні засади регулювання адвокатської діяльності. Особливості адвокатської етики. Передумови прийняття правил адвокатської етики. Правила адвокатської етики. Відповідальність адвоката за порушення правил адвокатської етики.Тема 4. Принципи адвокатської етики ( 8 год.).

Поняття та система етичних принципів адвокатської діяльності. Характеристика етичних принципів та гарантії іх реалізації. Принцип незалежності адвокатури. Принцип законності. Принцип домінантності інтересів клієнта. Принцип адвокатської таємниці. Принцип обмеження рекламування діяльності адвоката. Принцип поваги до адвокатської професії. Принцип культури поведінки адвоката.Тема 5. Етичні правила поведінки адвоката з клієнтами ( 6 год.)

Довіра як основа відносин адвоката з клієнтом. Дотримання адвокатської етики при здійсненні консультативної роботи. Етика укладання угоди про надання правової допомоги. Гарантії захисту інтересів осіб, які звернулись до адвоката. Етика поведінки адвоката при відмові від подальшої роботи з клієнтом. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням і надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам.Тема 6. Етичні відносини адвоката з колегами ( 4 год.).

Співпраця адвоката з колегами. Порядність та повага у відносинах з колегами. Допомога адвокатам-початківцям. Форми та порядок реагування адвоката на незакону та неетичну поведінку колеги.Тема 7. Етика відносин “адвокат-суд” ( 5 год.).

Особливості етичної поведінки адвоката у суді. Співвідношення адвокатської етики та етики суддів. Засади етики адвоката у кримінальному процесі.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

1

Тема 1 Поняття етики, її суть, значення та співвідношення з професійною етикою

2

2

0

2

Тема 2 Професійна етика адвокатів зарубіжних країн

2

2


2


3

Тема 3 Етичні засади регулювання адвокатської діяльності

2

2

2

4

Тема 4 Принципи адвокатської етики

4

4

0

5

Тема 5 Етичні правила поведінки адвоката з клієнтами

2

2

2

6

Тема 6 Етичні відносини адвоката з колегами

2

2

0

7

Тема 7 Етика відносин “адвокат - суд”

2

2

1

8

Модульна контрольна робота

2

0

0
ВСЬОГО

18

16

7

Загальний обсяг 72 год.1, в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари16 год.Самостійна робота – 7 год.

Тема 1. Поняття етики, її суть, значення та співвідношення з професійною етикою ( 4 год.).
Лекція 1. Поняття етики, її суть, значення та співвідношення з професійною етикою (2 год).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Поняття етики як філософської науки та її співвідношення із професійною етикою.

 2. Співвідношення моралі, моральності та етики.

 3. Етика адвоката як один із видів професійної етики.

 4. Суть та значення адвокатської етики.

 5. Завдання професійної етики адвоката.

Контрольні запитання та завдання

 1. Поняття етики.

 2. Поняття та функції моралі.

 3. Мораль та моральність.

 4. Мораль і право, їх взаємозв'язок і відмінність.

 5. Роль моралі у адвокатській діяльності.

 6. Поняття етики адвоката.

 7. Яка специфіка морального фактора у діяльності адвоката?

 8. Задачі професійної етики адвоката.

 9. Співвідношення деонтології та етики.

 10. Які особливості деонтології?

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П.. Юридична етика: Навч. пос. – К.: Алерта, 2004. – 209 с. 

 3. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.: Віра-Р: Да- кор,2000. – 506с.

 4. Кобликов А.С. Юридическая этика:Учебник для вузов. – М.: Издательськая группа Норма-Инфра, 1999. – 350 с.

 5. Лозовой В. Професійна етика юриста: підручник/ Віктор Лозовой, Олександр Петришин,; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого . - Х.: Право, 2004. - 171 с.

 6. Малахів В.А. Етика: курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – 304с.

 7. Мехед Т.Г. Введение в этику //Психология. Педагогика. Этика: учебник для вузов/ Под ред. проф. Ю.В. Наумкина. – М: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 350с.

 8. Сливка С.С. Практична деотологія. Підруник. – К.: Атіка, 1999. – 336с.


Тема 2. Професійна етика адвокатів зарубіжних країн (6 год.)

Лекція 1. Професійна етика адвокатів зарубіжних країн (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Основні міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють правила адвокатської етики.

 2. Особливості розвитку адвокатської етики у країнах пострадянського простору.

 3. Особливості професійної етики адвокатів у країнах Західної Європи.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

 1. Правовий аналіз міжнародного законодавства щодо правил етики адвоката.

 2. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні.

Контрольні запитання та завдання

 1. Система деонтологічного законодавства західноєвропейських країн.

 2. Кодекс поведінки європейських адвокатів.

 3. Традиції адвокатської етики у Франції.

 4. Особливості адвокатської етики Англії.

 5. Кодекс професійної етики адвоката Російської Федерації.

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Бородин С.Б. Профессиональные и этические запреты в деятельности адвокатов Франции // Воронежский адвокат.- 2004.- Июль.

 3. Деханов С.А. Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов в Западной Европе.- М.: Юрлитинформ, 2012.- 264с.

 4. Кодекс профессиональної этики адвоката: официальныий саийт Федеральноий палаты адвокатов Россиийскоий Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fparf. ru/laws/kodex.etika.htm

 5. Макаров С.Ю. Вечность проблем адвокатской этики на примере деятельности адвокатов Древнего Рима //Адвокатская практика. 2010.-№5.

 6. Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции. Традиции адвокатской этики / М.Молло // СПб: Юридический Центр Пресс, 2004.

 7. Типовые правила профессиональной этики Американской Ассоциации юристов // Материалы к семинару: Роль юриста в демократическом обществе. - Одесса,1998. - 220 С.

 8. Яценко А.И., Яценко И.С. Адвокатура в зарубежных странах и Российской Федерации: сравнительно-правовой и инстуциональный анализ. М., 2002.


Тема 3. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності (6 год.)

Лекція 1. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності.

 2. Передумови прийняття правил адвокатської етики.

 3. Правила адвокатської етики.

 4. Особливості адвокатської етики.

 5. Сутність дисциплінарної та професійної відповідальності та їх співвідношення із етикою адвоката.

 6. Відповідальність адвоката за порушення правил адвокатської етики.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

 1. Роль професійної етики у адвокатській діяльності.

 2. Проблеми відповідальності адвоката за невиконання професійних функцій.

 3. Контроль за адвокатською діяльністю: теоретичні та практичні аспекти. Контрольні запитання та завдання

 1. Визначте взаємозв’язок етичних правил та повноважень адвоката.

 2. Призначення норм професійної етики адвоката.

 3. Загальна характеристика правил адвокатської етики.

 4. Необхідність дотримання етичних норм адвокатом.

 5. Контроль за дотриманням адвокатом етичних норм.

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика.-Самара, 1999.

 3. Кисиль В. Адвокат и этика - понятия неразделимые: // Юрид. практика. - 2003. - 14 янв. - С. 6-10

 4. Коворотний В. Етичні правила адвокатів мають бути нарешті прийняті //Адвокат. - 1999. - № 2. - С. 35-36.

 5. Сущенко В. Деонтологічний кодекс правничої діяльності в Україні: проблеми і перспективи створення. Наукові за­ писки. Київ, 1999.— 97 с.

 6. Чимний Р. Кодекс адвокатської етики. // Адвокат. – 1997. – No2.- С. 97-101.

Тема 4. Принципи адвокатської етики ( 8 год.)

Лекція 1. Принципи адвокатської етики та гарантії їх реалізації (2 год.).

Лекція 2. Основоположні принципи адвокатської діяльності (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Поняття та система етичних принципів адвокатської діяльності.

 2. Характеристика етичних принципів та гарантії іх реалізації.

 3. Принцип незалежності адвокатури.

 4. Принцип законності.

Практичне заняття (Семінар) 2.2 год.


 1. Принцип домінантності інтересів клієнта.

 2. Принцип адвокатської таємниці.

 3. Принцип обмеження рекламування діяльності адвоката.

 4. Принцип поваги до адвокатської професії.

 5. Принцип культури поведінки адвоката.

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Генеральные принципы этики адвокатов. // Российская юстиция. – 1996. - No2.- С.51.

 3. Головань І.В. Захист професійної юридичної таємниці згідно законодавства України та Швейцарії// Адвокат. – 2005. - № 1. – С. 3-5.

 4. Лазебний Л. Право адвоката вільно публічно висловлюватися - незаперечна гарантія професійної діяльності // Адвокат. - 2012. - № 12. - С. 3 - 6.

 5. Магута Павел. Адвокатская тайна только для адвокатов / Павел Магута // Новая адвокатская газета. – 2007. – No 10(013).

 6. Мюллера Раймон. Независимость – основной принцип юридической этики / Раймон Мюллера // Адвокат. – 1996. – No 11.

 7. Ольховий В. «Охорона державної таємниці під час кримінального провадження». – 2013. - №1. - С.40.

 8. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право. //Право України. - 2000. - №5. - С. 76-80.

 9. Трунов И.Л. Соблюдение адвокатской тайны с позиции защиты прав граждан / И.Л. Тру- нов, Л.К. Трунова // Журнал российского права. – 2002. – No 8.

 10. Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально – етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право.- 2012.- №1 ч. 1.- С. 170- 174.


Тема 5. Етичні правила поведінки адвоката з клієнтами ( 6 год.)

Лекція 1. Етичні правила поведінки адвоката з клієнтами (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Довіра як основа відносин адвоката з клієнтом.

 2. Дотримання адвокатської етики при здійсненні консультативної роботи.

 3. Етика укладання угоди про надання правової допомоги.

 4. Гарантії захисту інтересів осіб, які звернулись до адвоката:

- суворе дотримання вимог законодавства з урахуванням законних інтере- сів клієнта;

- дотримання конфедиційності;

- обов’язок надання порад, консультації з метою вибору найкращого варі- анту захисту та охорони прав та інтересів клієнта;

- ненадання послуг в злочинних та інших справах незаконного характеру;

- утримання від виконання обов’язків за умов чи обставин, що можуть за- грожувати якості послуг;

- невтручання до особистих справ клієнтів, які виходять за межі професії адвоката;

- обов’язок з повагою ставитися до моральних цінностей і особистих переконань клієнта з урахуванням його законних інтересів;

- чесність, безкорисливість, сумлінність у професійні поведінці адвоката щодо клієнта. 1. Етика поведінки адвоката при відмові від подальшої роботи з клієнтом.

 2. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням і надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

 1. Гарантії захисту інтересів осіб, які звернулись до адвоката.

 2. Морально-етичні аспекти відносин адвоката з клієнтами: проблеми теорії і практики.

Контрольні запитання та завдання

 1. Значення та роль етикета в роботі адвоката.

 2. Особисте життя: межі втручання.

 3. Дотримання адвокатом правил етики на всіх етапах консультування клієнта.

 4. Моральні вимоги, що пред’являються до адвоката.

 5. Етичні правила у взаємовідносинах між адвокатом і клієнтом.

 6. Співставлення позицій адвоката та клієнта.

 7. Вироблення позиції у справі: етичний аспект.

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Компанейцев С. Професійний обов’язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності адвоката. – Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6.

 3. Компанєйцев С. Особистість адвоката: деонтологічний підхід. – Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3.

 4. Кучевський П. Надання адвокатом правової допомоги свідку. – Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1.

 5. Сисоєнко М. Особливий інтерес. – Український юрист. – 2012. – № 1-2. – с. 28-30

 6. Підлісний Є. Точка кипіння. – Український юрист. – 2012. – № 4. – с. 40-43

 7. Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста. – Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4.


Тема 6. Етичні відносини адвоката з колегами ( 4 год.)

Лекція 1. Етичні відносини адвоката з колегами (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.

 1. Співпраця адвоката з колегами.

 2. Порядність та повага у відносинах з колегами.

 3. Допомога адвокатам-початківцям.

 4. Форми та порядок реагування адвоката на незаконну та неетичну поведінку колеги.

Контрольні запитання та завдання

 1. Які морально-етичні аспекти відносин адвоката з колегами по юридичній

професії?

 1. Поняття та роль конфлікту.

 2. Етика вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій між адвокатами.

 3. Культура професійного спілкування адвокатів.

 4. Етика поведінки помічника адвоката.


Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Бахин В.П, Дырдин М. Є «Совместная деятельность адвокатов в одном уголовном судопроизводстве». – 2012. - Випуск №58. - С. 505.

 3. Дашо Т. Этика помощника адвоката: Регулирование ответственности во взаимоотношениях адвоката и его помощника // Юрид. практика. - 2003. - 8 янв. - С. 6-9.

 4. Кошин Н. Проблеми дотримання адвокатської етики в Україні. – Юридична газета. – 2011. – № 23. – с.6-7

 5. Прокуда С. Правила етики українських адвокатів. – Юридична газета. – 2013. – № 37. – с.22-23

 6. Спасов М. Адвокатська етика в Інтернеті. – Український юрист. – 2013. – № 5. – с. 72

 7. Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника / Н.М.Таварткіладзе // автореф. дис....канд. юрид. наук. – Одеса, 2003.


Тема 7. Етика відносин “адвокат-суд” ( 5 год.)

Лекція 1. Етика відносин “адвокат-суд” (2 год.).

Практичне заняття (Семінар) 1. – 2 год.

 1. Особливості етичної поведінки адвоката у суді.

 2. Співвідношення адвокатської етики та етики суддів.

 3. Засади етики адвоката у цивільному процесі.

Завдання для самостійної роботи ( 1 год.)

 1. Обов’язки адвоката перед державою та суспільством: морально-етич-

ні аспекти.

 1. Адвокат та правоохоронні органи: аспекти ділових та етичних відносин.

Контрольні запитання та завдання

 1. Співвідношення цілей та засобів їх досягнення із врахуванням норм моралі.

 2. Етичні аспекти взаємовідносин адвоката та судді.

 3. Етичні аспекти взаємовідносин адвоката з іншою стороною.

 4. Судовий етикет.

 5. Вибір адвокатом засобів захисту: етичний аспект.

 6. Співставлення позицій захисника та підзахисного.

Рекомендована література :

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі / І.Ю. Гловацький. – К., 2003.

 3. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України. — К., 2001,—5с.

 4. Космина А. Уроки ввічливості. – Український юрист. – 2013. – № 1-2. – с.70-73

 5. Ромовська З.В. Суд і адвокат: проблеми співпраці // Адвокат. - 2013. - № 1. - С. 6-9.

 6. Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника / Н.М. Таварткіладзе // автореф. дис....канд. юрид. наук. – Одеса, 2003.

 7. Юрчишин В.М. Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України // Адвокат. - 2012. - № 9. - С. 19 - 22.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Модульна контрольна робота передбачає вирішення запропонованих викладачем задач з письмовим обгрунтуванням та посиланням на нормативно-правові акти.

Примірні приклади задач:

Задача 1


До адвокатського бюро звернувся громадянин Бойко і коротко виклав суть справи для того, щоб мати орієнтовну інформацію про розцінки щодо ведення справи. Отримавши інформацію, громадянин Бойко пішов і більше не повертався.

Чи буде діяти у цій ситуації принцип адвокатської таємниці? Момент виникнення адвокатської таємниці?

Задача 2

Адвокату Мостовому його підзахистний Лілік повідомив, що планує ще один злочин - підпал приміщення де зберігаються важливі для його обвинувачення документи.

Як повинен вчинити адвокат? Які принципи адвокатської етики повинен дотримуватися адвокат? Чи змінеться поведінка адвката у випадку повідомлення підзахистного про можліве вбивство головного свідка у справі? Які обставини необхідно врахувати адвокату?

Задача 3


Адвокат кредитора та адвокат боржника виявилися давніми друзями. Після судового засідання вони зустрілися, щоб подружньому спробувати вирішити справу. Адвокат боржника дізнався від адвоката кредитора багато інформації, яку використав для захисту свого клієнта.

Які етичні норми порушені? Обгрунтуйте свою відповідь.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 2. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн.2 : Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум.- 316с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 3. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика.-Самара, 1999.

 4. Бойков А.Д. Этика адвоката. М.: Юрлитинформ, 2007.

 5. Васьковский Е. В. Основные вопросы адвокатской этики. - Спб. - 1895. – 147 С.

 6. Ватман Д. П. Адвокатская этика (Нравственные основы судебного представительства по гражданским делам). -М.: Юрид.лит. – 1977. - 94 С.

 7. Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П.. Юридична етика: Навч. пос. – К.: Алерта, 2004. – 209 с. 

 8. Деханов С.А. Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов в Западной Европе.- М.: Юрлитинформ, 2012.- 264с.

 9. Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника / Н.М. Таварткіладзе // автореф. дис....канд. юрид. наук. – Одеса, 2003.

Додаткова:

 1. Бахин В.П, Дырдин М. Є «Совместная деятельность адвокатов в одном уголовном судопроизводстве». – 2012. - Випуск №58. - С. 505.

 2. Адвокатська таємниця: історико-правовий підхід. //Право України. - 2001. - №3. - С. 111-115.

 3. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи. /Право України. – 2002. - №2. – С. 96-98.

 4. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юридиче- ская литература, 1976. -256с.

 5. Ария С. Об адвокатской тайне // Рос. юстиция. - 1997. - № 2. - С. 37-40

 6. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика / М.Ю. Барщевский. – Самара: Изд. дом “Федо- ров”, 1999.

 7. Букреев В.Й., Римская И.Н. Этика права: от истоков этики и права к ми- ровоззрению: Учебное пособие. – М.: Юрат, 1998. -336с.

 8. Бризгалов І.В. Юридична дентологія: короткий курс лекції. – К.: МАУП, 2000. – 48с.

 9. Васильев В. Л. Юридическая психология. - Спб: Питер. - 2002. - 640 С.

 10. Водянніков Олександр Біг по колу: реформування адвокатської діяльності в Україні в світлі Європейських стандартів [Електронний ресурс] / Водянніков Олександр. – Режим до- ступу : www.sokol.law

 11. Генеральные принципы этики адвокатов. // Российская юстиция. – 1996. - No2.- С.51.

 12. Головань І.В. Захист професійної юридичної таємниці згідно законодавства України та Швейцарії// Адвокат. – 2005. - № 1. – С. 3-5.

 13. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.: Віра-Р: Да- кор,2000. – 506с.

 14. Дашо Т. Этика помощника адвоката: Регулирование ответственности во взаимоотношениях адвоката и его помощника // Юрид. практика. - 2003. - 8 янв. - С. 6-9.

 15. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України. — К., 2001,—5 с.

 16. Жуковська О.Л. Деонтологія в центрі уваги юридичної громадськості // Адвокат. - 1998. - № 2. - С. 42-43.

 17. Кисиль В. Адвокат и этика - понятия неразделимые: // Юрид. практика. - 2003. - 14 янв. - С. 6-10

 18. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов. – М.: Издательськая группа Норма-Инфра, 1999. – 350 с.

 19. Коворотний В. Етичні правила адвокатів мають бути нарешті прийняті //Адвокат. - 1999. - № 2. - С. 35-36.

 20. Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этика уголовного процесса: Учебное пособие. – Воронеж, 1993. – 225 с.

 21. Кодекс професійної етики. — К., 2000.— 10 с.

 22. Кодекс профессиональной этики адвоката: официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fparf. ru/laws/kodex.etika.htm

 23. Компанейцев С. Професійний обов’язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності адвоката. – Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6.

 24. Компанєйцев С. Особистість адвоката: деонтологічний підхід. – Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3.

 25. Космина А. Уроки ввічливості. – Український юрист. – 2013. – № 1-2. – с.70-73

 26. Кошин Н. Проблеми дотримання адвокатської етики в Україні. – Юридична газета. – 2011. – № 23. – с.6-7

 27. Лазебний Л. Право адвоката вільно публічно висловлюватися - незаперечна гарантія професійної діяльності // Адвокат. - 2012. - № 12. - С. 3 - 6.

 28. Лозовой В. Професійна етика юриста: підручник/ Віктор Лозовой, Олександр Петришин,; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого . - Х.: Право, 2004. - 171 с.

 29. Магута Павел. Адвокатская тайна только для адвокатов / Павел Магута // Новая адвокатская газета. – 2007. – No 10(013).

 30. Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции. Традиции адвокатской этики / М. Молло. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004.

 31. Мюллера Раймон. Независимость – основной принцип юридической этики / Раймон Мюллера // Адвокат. – 1996. – No 11.

 32. Малахів В.А. Етика: курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – 304с.

 33. Мехед Т.Г. Введение в этику //Психология. Педагогика. Этика: учебник для вузов/ Под ред. проф. Ю.В. Наумкина. – М: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 350с.

 34. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право. //Право України. - 2000. - №5. - С. 76-80.

 35. Підлісний Є. Точка кипіння. – Український юрист. – 2012. – № 4. – с. 40-43

 36. Правила адвокатської етики.— К., 1999.— 44 с.

 37. Прокуда С. Правила етики українських адвокатів. – Юридична газета. – 2013. – № 37. – с.22-23

 38. Ромовська З.В. Суд і адвокат: проблеми співпраці // Адвокат. - 2013. - № 1. - С. 6-9.

 39. Савицька С.Л «Деякі гарантії охорони адвокатської таємниці у кримінальному процесі». – 2011. - Випуск 54.

 40. Сливка С.С. Практична деотологія. Підруник. – К.: Атіка, 1999. – 336с.

 41. Сисоєнко М. Особливий інтерес. – Український юрист. – 2012. – № 1-2. – с. 28-30

 42. Спасов М. Адвокатська етика в Інтернеті. – Український юрист. – 2013. – № 5. – с. 72

 43. Сущенко В. Деонтологічний кодекс правничої діяльності в Україні: проблеми і перспективи створення. Наукові за­ писки. Київ, 1999.— 97 с.

 44. Типовые правила профессиональной этики Американской Ассоциации юристов // Материалы к семинару: Роль юриста в демократическом обществе. - Одесса,1998. - 220 С.

 45. Трунов И.Л. Соблюдение адвокатской тайны с позиции защиты прав граждан / И.Л. Тру- нов, Л.К. Трунова // Журнал российского права. – 2002. – No 8.

 46. Фуллер Лон Л. Мораль права: Перзангл. Н. Комарова.—К.: Сфера, 1999.—232 с.

 47. Чимний Р. Кодекс адвокатської етики. // Адвокат. – 1997. – No2.- С. 97-101.

 48. Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально – етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право.- 2012.- №1 ч. 1.- С. 170- 174.

 49. Юрчишин В.М. Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України // Адвокат. - 2012. - № 9. - С. 19 - 22.

 50. Яновська О.Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України. Автореф.дис...канд.юрид.наук. - К.:1997.-19 С.


Питання на залік

 1. Поняття етики як філософської науки та її співвідношення із професійною етикою.

 2. Етика адвоката як один із видів професійної етики.

 3. Суть та значення адвокатської етики.

 4. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності.

 5. Правила адвокатської етики.

 6. Особливості адвокатської етики.

 7. Відповідальність адвоката за порушення правил адвокатської етики.

 8. Поняття та система етичних принципів адвокатської діяльності.

 9. Характеристика етичних принципів та гарантії їх реалізації.

 10. Принцип незалежності адвокатури.

 11. Принцип законності.

 12. Принцип домінантності інтересів клієнта.

 13. Принцип адвокатської таємниці.

 14. Принцип обмеження рекламування діяльності адвоката.

 15. Принцип поваги до адвокатської професії.

 16. Принцип культури поведінки адвоката.

 17. Довіра як основа відносин адвоката з клієнтом.

 18. Етика укладання угоди про надання правової допомоги.

 19. Гарантії захисту інтересів осіб, які звернулись до адвоката.

 20. Етика поведінки адвоката при відмові від подальшої роботи з клієнтом.

 21. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням і надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам.

 22. Етична поведінка адвоката у відносинах з колегами.

 23. Форми та порядок реагування адвоката на незаконну та неетичну поведінку колеги.

 24. Особливості етичної поведінки адвоката у суді.

 25. Співвідношення адвокатської етики та етики суддів.


1 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.


Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»
abook file -> Кафедра земельного та аграрного права


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка